Alpin 63021 príručka

(1)
 • Zweiklang Elektro Fanfare
  12 Volt, Komplett mit Befestigungsmaterial und Relais
  Montage der elektromagnetischen Signalhörner
  Art.Nr. 63021 Art.Nr. 63021 Art.Nr. 63021 Art.Nr. 63021 Art.Nr. 63021 Art.Nr. 63021
  Trumpet horn: electric, 2 tones
  12 V, complete set including fasteners and a relay
  Installing electromagnetic horns
  La fanfare eléctrique, 2 trompettes
  12 V, Le matériel à fixer et le relais joint
  La montage des fanfares eléctomagnétiques
  Clacson elettrico 2 tubi
  12 V, set incluso il materiale per il fissaggio ed il relè
  Montaggio dei clacson magnetici
  Fanfára elektrická 2 trubky
  12 V, komplet včetně materiálu k upevnění a relé
  Montáž elektromagnetických klaksonů
  Fanfára elektrická 2 trúbky
  12 V, komplet vrátane materiálu na upevnenie a relé
  Montáž elektromagnetických klaksónov
  Originalhorn
  zur ursprünglichen Huptaste
  +12Volt
  Original horn
  to the original horn button
  +12V
  Le klaxon originel
  pour la touche originelle
  du klaxon
  +12V
  Clacson originale
  per il pulsante originale del clacson
  +12V
  Originální klakson
  k původnímu tlačítku klaksonu
  +12V
  Originálny klaksón
  k pôvodnému tlačidlu klaksónu
  +12V
  Originalhorn
  zur ursprünglichen Huptaste
  +12Volt
  Original horn
  to the original horn button
  +12V
  Originální klakson
  k původnímu tlačítku klaksonu
  +12V
  Le klaxon originel
  pour la touche originelle
  du klaxon
  +12V
  Clacson originale
  per il pulsante originale del clacson
  +12V
  Originálny klaksón
  k pôvodnému tlačidlu klaksónu
  +12V
  Einbau
  Wählen Sie eine vor Schwallwasser und Wärmeeinwirkung geschützte Stelle im Motorraum
  und befestigen Sie dass Signalhorn mit Hilfe der Schellen.
  Elektrische Anschlüsse
  Alle Anschlüsse sind mit einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm² auszuführen. Legen Sie die
  Minuskontakte des Signalhorns an Masse (blanke Metallteile, Fahrgestell).
  Verbinden Sie die Pluskontakte des Signalhorns mit der Klemme Nr. 87 des Relais.
  Schließen Sie die Klemme Nr. 30/51 des Relais über eine 20-Ampere-Sicherung direkt an +
  12 V an.
  Fahrzeuge, deren Signalhorn direkt an Masse liegt:
  Legen Sie die Klemme Nr. 85 des Relais an Masse.
  Verbinden Sie die Klemme Nr. 86 des Relais mit dem
  Pluskontakt des ursprünglichen Signalhorns.
  Fahrzeuge, deren Signalhorn direkt an Plus liegt:
  Legen Sie die Klemme Nr. 85 des Relais direkt mit + 12 V.
  Verbinden Sie die Klemme Nr. 86 des Relais mit dem
  Minuskontakt des ursprünglichen Signalhorns.
  Installation
  Choose a spot in the engine area protected from running water as well as heat and fasten
  the horn using the holders.
  Electric connections
  All connections must be done using a cord of 2.5 mm² diameter. Connect the negative poles
  of the horn to the car body (metal body, chassis).
  Connect the positive poles of the horn to the relay clip No. 87.
  Connect the relay clip No. 30/51 over a 20 A fuse directly to +12 V.
  Cars with horn placed directly on the car body:
  Connect the relay clip No. 85 to the car body
  Connect the relay clip No. 86 to the positive contact
  of the original car horn.
  Cars with horn placed directly on the positive pole:
  Connect the relay clip No. 85 directly to + 12 V.
  Connect the relay clip No. 86 to the negative
  contact of the original car horn.
  Instalace
  V prostoru motoru zvolte místo chráněné před proudící vodou a tepelnými vlivy a klakson
  upevněte pomocí úchytů.
  Elektrická připojení
  Všechna připojení musí být provedena průřezem kabelu 2,5 mm² . Záporné kontakty
  klaksonu ukostřete (kovová kostra, podvozek).
  Kladné kontakty klaksonu propojte se svorkou relé č. 87.
  Svorku relé č. 30/51 zapojte přes pojistku 20 A přímo na + 12 V.
  Vozidla, jejichž klakson je přímo na kostře:
  Svorku relé č. 85 připojte na kostru
  Svorku relé č. 86 propojte s kladným kontaktem
  původního klaksonu.
  Vozidla, jejichž klakson je přímo na kladném pólu:
  Svorku relé č. 85 zapojte přímo na + 12 V.
  Svorku relé č. 86 propojte se záporným kontaktem
  původního klaksonu.
  L‘installation
  Choissisez dans le moteur une place protegée devant l’eau courante et devant l‘effet
  thermique. Fixez le klaxon à l’aide des prises.
  Le raccordement eléctrique
  Tous les raccordements doivent être réalisés par un câble avec le diamètre de 2,5 mm² .
  Mettez les contacts négatifs du klaxon à la masse (la carcasse métallique, le châssis).
  Connectez les contacts positifs avec la borne du ralais n. 87.
  La borne du relais n.30/51 branchez par la plomb 20 A directement au + 12 V.
  Les contacts positifs du klaxon connectez avec la borne du ralais n. 87.
  La borne du relais n.30/51 branchez par la plomb
  20 A directement au + 12 V.
  Les véhicules avec le klaxon directement à l‘ossature:
  La borne du ralais n. 87 connectez à l’ossature.
  La borne du ralais n. 86 branchez avec le contact
  positif du klaxon originel.
  Les véhicules avec le klaxon directement
  au pôle positif:
  La borne du ralais n. 85 connectez directement
  à + 12 V.
  La borne du ralais n. 86 branchez avec le contact
  négatif du klaxon originel.
  Installazione
  Nello spazio del motore scegliere il posto protetto dall’acqua corrente e le influenze
  termiche e fissare il clacson con gli attacchi.
  Allacciamento elettrico
  Tutti gli allacciamenti devono essere eseguiti con la sezione del cavo di 2,5 mm² . I contatti
  negativi del clacson devono essere messi a terra (incastellatura in metallo, telaio).
  I contatti positivi del clacson devono essere collegati con il morsetto del relè n. 87.
  Il morsetto del relè n. 30/51 collegare con il fusibile 20 A direttamente al + 12 V.
  I
  Veicoli che hanno il clacson direttamente sul telaio:
  Collegare il morsetto del relè n. 85 al telaio
  Collegare il morsetto del relè n. 86 con il contatto
  positivo del clacson.
  Veicoli che hanno il clacson direttamente
  al polo positivo:
  Collegare il morsetto del relè n. 85 direttamente a + 12 V.
  Collegare il morsetto del relè n. 86 con il contatto negativo
  del clacson originale.
  Inštalácia
  V priestore motora zvoľte miesto chránené pred prúdiacou vodou a tepelnými vplyvmi a
  klaksón upevnite pomocou úchytiek.
  Elektrické pripojenia
  Všetky pripojenia musia byť vykonané prierezom kábla 2,5 mm² . Záporné kontakty
  klaksónu ukostrite (kovová kostra, podvozok).
  Kladné kontakty klaksónu prepojte so svorkou relé č. 87.
  Svorku relé č. 30/51 zapojte cez poistku 20 A priamo na + 12 V.
  Vozidlá, ktorých klaksón je priamo na kostre:
  Svorku relé č. 85 pripojte na kostru
  Svorku relé č. 86 prepojte s kladným kontaktom
  pôvodného klaksónu.
  Vozidlá, ktorých klaksón je priamo na kladnom póle:
  Svorku relé č. 85 zapojte priamo na + 12 V.
  Svorku relé č. 86 prepojte so záporným
  kontaktom pôvodného klaksónu.

Máte otázku týkajúcu sa Alpin 63021?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Alpin 63021 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Alpin 63021 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Alpin 63021 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Alpin 63021 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Alpin
Model 63021
Výrobok Súprava do auta
EAN 9002852630214
Jazyk Slowaaks, Hongaars, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Sloveens, Kroatisch
Typ súboru PDF
Farba
Farba Black,Red
Vlastnosti
Farba Black,Red

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.