Alpin 73017 príručka

(1)
 • Safety tow rod
  For your safeness it is necessary to follow the following points:
  •The tow rod is suitable for vehicles with serial towing device which must be fixed at
  approximately same level.
  •Parts of vehicles where the tow rod should be fixed during towing must be
  dimensioned enough, therefore, inquire if the towing lugs are suitable for using the
  tow rod either in the servicing book of the vehicle or in a car repair service.
  During towing switch the ignition and warning lights on.
  •The rod must be directed straight during drive, i.e. facing the longitudinal vehicle
  axis. According to the position of towing lugs it is eventually necessary so that the
  vehicles do not go straight one after another.
  •Between both vehicles there must be such visibility so that it is possible to recognize
  reverse and brake lights of the towing car from the towed car.
  •Towing cars with defective brake equipment is not allowed.
  •The way of drive must always be suited to certain traffic conditions. For safety
  reasons the speed should not exceed 50 km/h even when there are good traffic
  conditions.
  Be adequately careful during starting and braking. The tow rod and towing lugs can
  not safely eliminate arose towing and compressive forces during full braking.
  Mounting and fixation:
  Fix both catch hooks (1) to the towing lugs on each vehicle. Squeeze both units (2) to
  the catch hooks (1). Place the vehicle so that it is possible to balance the central element
  (3). Block the fixation with safety pin (4). Check if both catch pins are set appropriately.
  ATTENTION: Before departure switch the ignition on and check if a red flag hangs
  visibly from the middle rod.
  Tyč tažná bezpečnostní
  Pro Vaši bezpečnost je třeba dodržet následující body:
  •Tažná tyč je vhodná pro osobní vozy se sériovými tažnými zařízeními, která musí být
  umístěná v přibližně stejné výšce.
  Části vozidel, na kterých má být během vlečení vozidla umístěna tažná tyč, musí být
  dostatečně dimenzované. Informujte se proto v servisní knížce osobního vozu nebo
  v autoservisu, jsou-li tažná oka vhodná pro použití tažné tyče.
  Při vlečení zapněte zapalování a výstražná světla.
  •Tyč musí být během jízdy nasměrována rovně, tzn. ve směru podélných os vozidla.
  Podle umístění tažných ok je tedy případně nutné, aby vozidla nejela rovně za
  sebou.
  •Mezi oběma vozidly musí být taková viditelnost, aby bylo možné z taženého vozidla
  pozorovat zpětná a brzdová světla tažného vozidla.
  Vlečení vozidel s defektním brzdovým zařízením je nepřípustné.
  Způsob jízdy se musí vždy přizpůsobit daným dopravním podmínkám. Z
  bezpečnostních důvodů by neměla rychlost jízdy ani za dobrých dopravních
  podmínek překročit 50 km/h.
  •Rozjíždění a brždění je nutné provádět s přiměřenou opatrností. Tažná tyč a tažná
  oka nejsou schopna při plném brždění bezpečně eliminovat vzniklé tažné a tlakové
  síly.
  Montáž a upevnění:
  Oba úchytné háky (1) upevněte do tažných ok na každém vozidle. Oba prvky (2)
  vmáčkněte do úchytných háků (1). Umístěte vozidlo tak, aby bylo možné vyrovnat
  centrální prvek (3). Uchycení zajistěte bezpečnostním kolíkem (4). Zkontrolujte, jsou-li
  oba úchytné kolíky správně umístěné.
  POZOR: Před odjezdem zapněte zapalování a zkontrolujte, visí-li červený praporek
  viditelně na prostřední tyči.
  Barre de traction de sécurité
  LIl faut respecter pour votre sécurité les points suivants :
  •La barre de traction convient à des véhicules individuels munis d‘équipements de
  traction de série, qui doivent être installés à peu près à la même hauteur.
  •Les parties du véhicule sur lesquelles doit être installée la barre de traction pendant le
  remorquage doivent être sufisament dimensionnées. Informez-vous de ce fait dans le
  livre de du véhicule ou bien dans un garage si les anneaux de traction conviennent à
  l’utilisation des barres de traction.
  •Mettez le contact et allumez les feux de position pour le remorquage.
  •La barre doit être orienté horizontalement durant le voyage, c.-à.-d. dans le sens des
  axes longitudinaux du véhicule. Il est donc éventuellement nécessaire, suivant la
  disposition des anneaux de traction, que les deux véhicules ne roulent pas l’un juste
  derrière l‘autre.
  •Il doit y avoir une visibilité entre les deux véhicules telle qu’il soit possible d’observer
  depuis le véhicule tracté les feux de recul et les feux stop du véhicule tractant.
  •Il n’est pas acceptable de remorquer des véhicules aux équipements de freinage
  défectueux.
  •La conduite doit toujours s’adapter aux conditions données de conduite. La vitesse de
  conduite ne devrait pas dépasser pour des raisons de sécurité 50 km/h même en cas de
  conditions de conduite optimale.
  •Il est important d’effectuer les démarrages et les freinages avec la précaution
  nécessaire. La barre et les anneaux de traction ne sont pas capables d’éliminer
  sûrement les forces de pression et de traction engendrées en cas de freinage brusque.
  Montage et fixation:
  Fixez les deux crochets d’implantation (1) dans les anneaux de traction sur chaque
  véhicule. Enfoncez les deux éléments (2) dans les crochets (1). Disposez le véhicule de telle
  manière qu’il soit possible d’équilibrer l’élément central (3). Contrôlez que les deux
  goupilles d’implantation soient bien placées.
  ATTENTION: Mettez le contact avant de démarrez et contrôlez qu’un drapeau rouge soit
  suspendu de manière visible sur la barre centrale.
  Barra di trazione di sicurezza
  Per la vostra sicurezza bisogna osservare le seguenti condizioni:
  •La barra di trazione è adatta per le automobili aventi gli organi di traino correnti e deve
  essere posizionata approssimativamente nella stessa altezza.
  •Le parti delle automobili sulle quali deve essere posizionata la barra di trazione durante
  la trazione, devono essere sufficientemente dimensionate. Occorre, dunque, informarsi
  nel libretto di servizio dell‘automobile oppure nell‘auto-officina, se le staffe di trazione
  sono adatte per l‘utilizzo della barra di trazione.
  Durante la trazione accendere l‘accensione e le luci rosse di segnalazione.
  •La barra deve essere posizionata diritta durante il viaggio, cioè in direzione delle assi
  longitudinali del veicolo. Secondo il posizionamento delle staffe di trazione è
  eventualmente necessario che le automobili non viaggino diritte una dietro l’altra.
  •Tra le due automobili deve essere la visibilità per poter vedere bene dal veicolo trainato
  i proiettori retromarcia ed i fanali di arresto del veicolo trainante.
  •La trazione dei veicoli aventi il sistema dei freni difettoso non è ammissibile.
  •Il modo di viaggio deve essere sempre adeguato alle condizioni di circolazione. Per
  motivi di sicurezza la velocità non dovrebbe superare 50 km/h anche se le condizioni
  di circolazione sono buone.
  •La partenza e la frenatura devono essere effettuate con adeguata prudenza. La barra
  di trazione e le staffe di trazione non sono in grado durante la frenatura piena di
  eliminare le forze di trazione e di pressione che si creano.
  Montaggio e fissaggio:
  Fissare entrambi i ganci di attacco (1) nelle staffe di trazione su ogni veicolo. Tutti e due
  elementi (2) devono essere fissati nei ganci di attacco (1). Posizionare il vostro veicolo in
  modo da poter equilibrare l‘elemento centrale (3). Assicurare l‘attacco con la coppiglia di
  sicurezza (4). Controllare se entrambe le coppiglie di attacco sono posizionate bene.
  ATTENZIONE: Prima della partenza accendere l‘accensione e controllare se è attaccata
  in modo visibile la bandierina rossa di sicurezza sulla barra centrale.
  Tyč ťažná bezpečnostná
  Pre Vašu bezpečnosť je potrebné dodržať nasledujúce body:
  Ťažná tyč je vhodná pre osobné vozy so sériovými ťažnými zariadeniami, ktoré
  musia byť umiestnené v približne rovnakej výške.
  •Časti vozidiel, na ktorých má byť behom vlečenia vozidla umiestnená ťažná tyč,
  musia byť dostatočne dimenzované. Informujte sa preto v servisnej knižke
  osobného vozu alebo v autoservise, či sú ťažné oká vhodné pre použitie ťažnej tyče.
  •Pri vlečení zapnite zapaľovanie a výstražné svetlá.
  •Tyč musí byť počas jazdy nasmerovaná rovno, tzn. po smere pozdĺžnych osí vozidla.
  Podľa umiestenia ťažných ôk je teda prípadne nutné, aby vozidlá nešli rovno za
  sebou.
  •Medzi oboma vozidlami musí byť taká viditeľnosť, aby bolo možné z ťahaného
  vozidla pozorovať spätné a brzdové svetlá ťažného vozidla.
  Vlečenie vozidiel s defektným brzdovým zariadením je neprípustné.
  •Spôsob jazdy sa musí vždy prispôsobiť daným dopravným podmienkam. Z
  bezpečnostných dôvodov by nemala rýchlosť jazdy ani za dobrých dopravných
  podmienok prekročiť 50 km/h.
  •Rozjazd a brzdenie je nutné vykonávať s primeranou opatrnosťou. Ťažná tyč a ťažné
  oká nie sú schopné pri plnom brzdení bezpečne eliminovať vzniknuté ťažné a
  tlakové sily.
  Montáž a upevnenie:
  Oba úchytné háky (1) upevnite do ťažných ôk na každom vozidle. Obidva prvky (2)
  vtlačte do úchytných hákov (1). Umiestnite vozidlo tak, aby bolo možné vyrovnať
  centrálny prvok (3). Uchytenie zaistite bezpečnostným kolíkom (4). Skontrolujte, či sú
  oba úchytné kolíky správne umiestnené.
  POZOR: Pred odjazdom zapnite zapaľovanie a skontrolujte, či visí červená zástavka
  viditeľne v prostriedku tyče.
  Sicherheitsabschleppstange
  Folgende Punkte sind zu Ihrer Sicherheit zu beachten:
  Die Abschleppstange ist geeignet für PKW mit serienmäßigen
  Abschleppvorrrichtungen,die etwa in einer gleichen Bodenhöhe angebracht sein
  müssen.
  • Die Teile der Fahrzeuge, an denen die Zugstange während des Schleppvorganges
  befestigt werden soll, müssen ausreichend stark dimensoniert sein.Informieren Sie
  sich deshalb anhand der Betriebsanleitung des PKW oder in einer Fachwerkstätte,ob
  die Abschleppösen für den Einsatz einer Abschleppstange geeignet sind.
  •Beim Abschleppen grundsätzlich Zündung einschalten und Warnblinklicht
  einschalten.
  Die Stange muss während des Fahrens gerade, d.h. in Richtung der
  Fahrzeuglängsachsen verlaufen. Je nach Anordnung der Abschleppösen muss also
  evtl. versetzt gefahren werden.
  •Zwischen den beiden Fahrzeugen müssen die Sichtverhältnisse so sein, dass die Rück-
  und Bremsleuchten des Zugfahrzeuges aus dem geschleppten Fahrzeug heraus
  beobachtet werden können.
  •Das Abschleppen von Fahrzeugen mit defekter Bremsanlage ist nicht zulässig.
  Die Fahrweise muss stets dem jeweils vorhandenen Verkehr angepaßt werden. Aus
  Sicherheitsgründen sollte selbst unter günstigen Verkehrsverhältnissen nicht über 50
  km/h gefahren werden.
  Die Anfahr- und Abbremsvorgänge sind mit angemessener Vorsicht durchzuführen.
  Die Zugstange und die Abschleppösen sind nicht in der Lage,die bei einer
  Vollbremsung auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen.
  Montage und Befestigung:
  Die beiden Anschlaghaken ( 1) an den Abschleppösen an jedem Fahrzeug anbringen.
  Die beiden Elemente (2) in die Anschlaghaken (1) klemmen. Plazieren Sie das
  Fahrzeug, um das Zentralelement (3) auszurichten. Sicherungsstift (4) anbringen.
  Überprüfen Sie, dass die Anschlagstifte ordnungsgemäß in ihren Lagern sitzen.
  ACHTUNG: Vor Abfahrt Zündung einschalten und prüfen, ob die rote Fahne an der
  Mittelstange sichtbar hängt.
  Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017 Art.Nr. 73017

Máte otázku týkajúcu sa Alpin 73017?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Alpin 73017 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Alpin 73017 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Alpin 73017 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Alpin 73017 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Alpin
Model 73017
Výrobok Súprava do auta
EAN 9002852730174
Jazyk Slowaaks, Hongaars, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Russisch, Tsjechisch, Sloveens, Kroatisch
Typ súboru PDF
Farba
Farba Chrome,Red
Vlastnosti
Farba Chrome,Red

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.