Bosch AMW 10 HS príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch AMW 10 HS príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch AMW 10 HS vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 916 (2012.06) OSW / 99 UNI
AMW
HS
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-29746-001.fm Page 1 Monday, June 25, 2012 4:09 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch AMW 10 HS?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch AMW 10 HS od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch AMW 10 HS vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model AMW 10 HS
Výrobok Nožnice na živý plot
EAN 3165140669894
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky
Skupina výrobkov Nožnice na živý plot
Typ súboru PDF
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 6500g
Technické detaily
Typ ostria Dvojité ostrie
Veľkosť nožov 430mm
Rozstup zubov čepele 15mm
Sila
Výkon motora 1000W
Napájací zdroj AC