Bosch AMW 10 HS príručka

(1)
 • Robert Bosch GmbH
  Power Tools Division
  70745 Leinfelden-Echterdingen
  Germany
  www.bosch-garden.com
  F 016 L70 916 (2012.06) OSW / 99 UNI
  AMW
  HS
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke
  gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
  tr Orijinal işletme talimat
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
  ýêñïëóàòàöèè
  uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
  åêñïëóàòàö³¿
  ro Instrucţiuni originale
  bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  ar
  fa
  ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
  ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
  OBJ_DOKU-29746-001.fm Page 1 Monday, June 25, 2012 4:09 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch AMW 10 HS?

manual_questions_numberofquestions 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch AMW 10 HS od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch AMW 10 HS vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch AMW 10 HS príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch AMW 10 HS vlastníkom. manual_question_cta

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model AMW 10 HS
Výrobok Nožnice na živý plot
EAN 3165140669894
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina, Holandský, Slovinský, Grécky, Turecký, Rumunský, Český, Fínsky, Nórsky, Poľský, Dánsky, Portugalský, Švédsky, Taliansky, Španielsky, Francúzsky, Nemec, Chorvátsky
Typ súboru PDF
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 6500g
Technické detaily
Typ ostria Dvojité ostrie
Veľkosť nožov 430mm
Rozstup zubov čepele 15mm
Sila
Výkon motora 1000W
Napájací zdroj AC

Súvisiace produkty

Nožnice na živý plot Bosch