Bosch GBH 14,4 V-LI príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GBH 14,4 V-LI príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GBH 14,4 V-LI vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 X37 (2011.04) PS / 146 UNI
GBH Professional
14,4 V-LI Compact | 18 V-LI Compact
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1331-002.book Page 1 Wednesday, April 6, 2011 2:16 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GBH 14,4 V-LI?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GBH 14,4 V-LI od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GBH 14,4 V-LI vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GBH 14,4 V-LI
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140600170, 3165140600187
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Arabčina
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
- -
- 1
- 4950
- 680
- 12
- 8
- 16
-
-
- 15
- Lithium-ion (Li-ion)
- 14.4
-
-
- 278
- 202
- 1800
- Black, Blue, Red
- -
- Batérie
Hmotnosť a rozmery
Hĺbka 278mm
Výška 202mm
Hmotnosť 1800g
Sila
Typ batérie Lithium-ion (Li-ion)
Napájací zdroj Batérie
Výkon
Energia príklepu 1J
Stanovená rýchlosť 680
Ø vrtu do ocele (max) 8mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 16mm
Frekvencia príklepov 4950bpm
Ø vrtu do betónu (max.) 12mm
Vlastnosti
Obojsmerná prevádzka
Dizajn
Farba Black, Blue, Red
Technické detaily
Vydávanie vibrácií 15m/s²
Systém SDS
Elektronická ochrana bunky (ECP)
Spojka
Ďalšie vlastnosti
Napätie batérie 14.4V