Bosch GBH 2-28 DV príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GBH 2-28 DV príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GBH 2-28 DV vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 877 (2011.04) PS / 143 UNI
GBH Professional
2-28 D | 2-28 DV | 2-28 DFV
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_BUCH-1232-004.book Page 1 Wednesday, April 20, 2011 1:00 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GBH 2-28 DV?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GBH 2-28 DV od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GBH 2-28 DV vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GBH 2-28 DV
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140574068
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Fínsky, Český, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky, Arabčina
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Sila
Nominálny príkon 850W
Napájací zdroj AC
Výkon
Energia príklepu 3.2J
Frekvencia príklepov 4000bpm
Stanovená rýchlosť 900
Ø vrtu do betónu (max.) 28mm
Ø vrtu do ocele (max) 13mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 30mm
Technické detaily
Optimálny dosah v betóne 8 - 16mm
Vlastnosti
Obojsmerná prevádzka
Ďalšie vlastnosti
Hmotnosť (vrátane batérie) 2900g
Hmotnosť a rozmery
Hĺbka 379mm
Výška 216mm