Bosch GWB 10,8V Li príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch GWB 10,8V Li príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch GWB 10,8V Li vlastníkom.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 610 016 854 (2011.09) O / 157 UNI
GWB 10,8-LI Professional
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-26591-002.fm Page 1 Tuesday, September 20, 2011 12:51 PM

Máte otázku týkajúcu sa Bosch GWB 10,8V Li?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch GWB 10,8V Li od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch GWB 10,8V Li vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model GWB 10,8V Li
Výrobok Vŕtačka
EAN 3165140645140
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Rumunský, Turecký, Slovenský, Grécky, Maďarský, Slovinský, Chorvátsky
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Technické detaily
Priemer skrutky (max) 6mm
Maximálny krútiaci moment (tvrdý spoj) 11Nm
Obojsmerná prevádzka
Farba Black, Blue, Red
Sila
Typ batérie -
Napätie batérie -V
Napájací zdroj Batérie
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 1200g
Ďalšie vlastnosti
Certifikácia Energy Star -