Bosch Sensixx Combo TDA2445 príručka

Tu si zobrazte bezplatne Bosch%Sensixx Combo TDA2445 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch Sensixx Combo TDA2445 vlastníkom.

Značka
Bosch
Model
Sensixx Combo TDA2445
Výrobok
Jazyk
Švédsky, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Maďarský
Typ súboru
PDF
Webové stránky
http://www.bosch.com/
008 TDA 24..01/08
da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar
BOSCH M-2
Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke
beregnet til erhvervsmæssig brug.
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!
Generelle sikkerhedsadvarsler
Fare for elektrisk stød eller brand!
Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse
med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller
apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er
nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere,
at den passer til 10A eller mere og har et jordstik.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
med mindre de har modtaget vejledning om brug.
rn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil
overflade.
Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge for,
at dennes overflade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på
skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet
kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i
forbindelse med påfyldning af vand.
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik ikke udtages af stikkontakten ved at
trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for
reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.
udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret
personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt
til at gå fra det i en periode.
Bortskaffelse
Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater
og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspla-dserne er
placeret kan kommunen kontaktes.
Dette apparat er klassificeret iht. det euroiske
direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
Før ibrugtagning første gang
Fyld strygejernets beholder med almindeligt postevand og
stil temperaturregulatoren på “max.”
Tilslut strygejernet. Når strygejernet har nået den ønskede
temperatur (kontrollampen slukker), stilles dampregulatoren
på “2” og tasten
trykkes ned gentagne gange, hvorved
vandet fordamper.
Første gang der stryges med damp, må strygejernet
ikke rettes mod strygejet, da der kan være snavs
idampkammeret.
Anvendelse
Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er
nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i
strygejernet stiger og falder. Når strygejernet er varmt, kan
der stryges, også selv om strygejernet opvarmer.
Sortér strygetøjet efter de internationale plejemærker og start
med at stryge ved den laveste temperatur “•”.
Fyldning af vandbeholder
Fig. 1
Indstil dampregulatoren til positionen “0”, og afbryd
strygejernet fra strømforsyningen!
da
Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
beskadige apparatet.
Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt
vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
destilleret vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max.”.
Strygning uden damp Fig. 2
Stil dampvælgeren på “0”.
Stil temperaturvælgeren den ønskede position. Anvend
i givet fald spray.
Strygning med damp Fig. 3
Stil temperaturregulatoren og - efter opvarmningen
- dampregulatoren på “1” eller 2”.
Temperaturregulator på position “••”: Stil dampregulatoren
på “1”.
Temperaturregulator på position “••• eller “max.”: Stil
dampregulatoren på “2”.
Spray Fig. 4
Dampstråler Fig. 5
Temperatur: “max.”
Tryk flere gange tasten
, med pauser mindst 5
sekunder.
Lodret damp Fig. 6
Stil temperaturen på “max.”. Hæng strygetøjet på en bøjle.
Før strygejernet lodret i en afstand 10 cm og tryk flere
gange på tasten , i pauser på mindst 5 sekunder.
Strygejernet må ikke benyttes på personer!
Når strygningen er færdig Fig. 7
Stil dampregulatoren flere gange fra “0” til “2” og tilbage
igen (selvrens).
Tøm vandbeholderen: Hold spidsen strygejernet nedad
og ryst jernet let.
Stil strygejernet på enden, ikke på sålen.
Kablet kan vikles op bag på strygejernet.
Vikle ikke ledningen for stramt op!
Rengøring
Træk stikket ud og lad sålen afkøle.
Tør kun hus og sål af med en fugtig klud, tør efter med
en tør klud.
Hvis sålen er ssnavset, køres strygejernet i kold tilstand hen
over en lærredsklud, der er dyppet i farveløs eddike. Tør
herefter sålen af med vand og herefter med en tør klud.
Eller:
Tør straks rester på sålen af med en foldet, ty bomuldsklud
ved trin max.
For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge
for at undgå kontakt med metalgenstande.Anvend aldrig
skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.
Vær forsigtig! Forbrændingsfare!
Ekstrafunktioner
(Afhængigt af model)
Flerdelt afkalkningssystem
Afhængigt af model er denne serie udstyret med
afkalkningssystemet “2AntiCalc(=komponent 1 + 2) eller
“3AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
“self-clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.
2. calc'n clean
Funktionencalcn clean hjælper med at fjerne
kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug denne
funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område er
meget hårdt.
Fyld vandbeholderen, indstil temperaturdrejeskiven til
positionen “max”, og tilslut strygejernet.
Efter den nødvendige opvarmningsperiode skal du
afbryde strygejernet og holde det hen over en vask. Tag
dampregulatoren ud ved at dreje den til positionen «calc»,
mens du trykker den. Ryst strygejernet forsigtigt. Kogende
vand og damp med eventuelle aflejringer og kedelsten vil
komme ud. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal
du genindsætte dampregulatoren ved at gå modsat frem og
flytte den til positionen «0». Varm strygejernet op igen, indtil
det resterende vand er fordampet.
Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du fjerne
eventuelle aflejringer fra spidsen med eddike og skylle den
med rent vand.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen
af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
opbygges naturligt med tiden
Anti-drypsystem
(Afhængigt af model)
Hvis den indstillede temperatur er for lav, slukkes automatisk
for dampen for undgå at der opstår dråber. Der høres evt.
et klik.
“Secure” Automatisk sikkerhedsafbrydelse Fig. 8
(Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion «Secure» slukker
strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden
og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion
inaktiv i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå den
indstillede temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
bundpladen, vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde
apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det
lidt.
r sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet
hviler bundpladen, kan apparatet dryppe gennem
bundpladen. Anbring dampregulatoren i positionen “0”,
tøm vandbeholderen, og varm strygejernet op igen, indtil
det resterende vand er fordampet.
GARANTI
Garanti betingelserne for dette apparat er som defineret af
vor repræsentant i det land hvor det sælges.
Yderligere detaljer angående garanti betingelserne kan fås
hos forhandleren, der har solgt apparatet.
FAKTURA eller kvittering skal fremvises i forbindelse med
ethvert garanti krav.
Disse betingelser kan ændres uden forudgående
advisering.
no
Dette apparatet er beregnet for husholdning og ikke til
industrielt bruk. Vennligst les oppmerksomt igjennom
bruksanvisningen og oppbevar den omhyggelig!
Generelle sikkerhetsadvarsler
Fare for elektrisk støt eller brann!
Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til
informasjonen som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er
synlig skadet.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det
er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at
den er egnet til 10A eller mer og at den har et støpsel med
jordforbindelse.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner,
medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.
Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.
Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overflaten støtten
står på er stabil.
Strykejernet ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
synlige skader eller lekker vann. Det kontrolleres av
et autorisert Teknisk Servicesenter før den kan brukes
på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
resterende vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra i
ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, nødvendig arbeid eller
reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk
Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Skroting
For aktuelle veiledninger anende skroting r du ta
kontakt med forhandleren eller med kommunen stedet
der du bor.
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det
europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending
av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning
av innbytteprodukter.
Før første gangs bruk
FyII tanken strykejernet med vann fra springen og sett
temperaturreguleringen “max.”. Tilkople apparatet. Når
strykejernet har fått riktig temperatur (kontrollampen slukkes),
lar du vannet fordampe ved å innstille dampreguleringen
“2” og å trykke flere ganger på knappen .
Første gangen du bruker dampstrykejernet, må du ikke rette
damstrålen direkte tøyet, da det kan være rester av smuss
igjen i dampkammeret.
Bruk
Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker
snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er
varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.
Sorter plaggene etter merkelappene og start med lavest
temperatur “•”:
Fylle på vanntanken bilde 1
Sett damregulatoren til “0” og trekk ut støpselet!
Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
apparatet.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, luftkondisjonering
sanlegg eller lignende. Dette apparatet er laget for å bruke
normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for «max.» vannivå.
Stryking uten damp bilde 2
Sett dampreguleringen på “0”.
Temperaturreguleringen settes ønsket posisjon. Bruk
spray om nødvendig.
Stryking med damp bilde 3
Sett temperaturreguleringen og sett dampreguleringen
på “1” eller “2” etter at den er oppvarmet.
Sett temperat urreg uleri ngen i pos isjon en :
dampreguleringen settes på “1”.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen ••• eller
“max.”; dampreguleringen settes på “2”.
Spray bilde 4
Dampstøt bilde 5
Temperatur: “max.”
Trykk tasten
flere ganger med pauser minst 5
sekunder.
Vertikal damp bilde 6
Sett temperaturen på “max.”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand 10 cm og trykk tasten
flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
lkke bruk apparatet på personer!
Etter strykingen bilde 7
Sett dampreguleringen fra “0” til “2” og tilbake flere ganger
(selvrens).
Tøm tanken: Hold strykejernet med spissen ned og rist
lett på det.
La det stå på bakkant for oppbevaring, ikke på sålen.
Kabelen kan vikles opp i den bakre delen av apparatet. Ikke
vikle kabelen opp for stramt.
Rengjøring
Trekk støpselet ut og la sålen avkjøle. Jernet og sålen
kun tørkes av fuktig og må deretter tørkes godt.
Dersom sålen er sterkt smusset, kan den tørkes av i kald
tilstand med et linklede som er dynket i litt fargeløs eddik.
Deretter vaskes den av med vann og tørkes godt av,
eller:
smusset rkes straks av med en tykk sammenrullet
bomullsklut ved max. varmetrinn.
Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du
unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri
skuresvampereller kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Vær forsiktig! Fare for forbrenning!
Ekstra funksjoner
(Avhengig av modell)
Multippelt avkalkingssystem
Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
avkalkingssystemene “2AntiCalc” (=komponent 1 + 2) eller
“3AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil «self-clean»-
systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. calc‘n clean
calcn clean-funksjonen hjelper til med å fjerne
kalkavleirlinger fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen
ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er veldig hardt.
Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til “max” og
sett i støpselet.
Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode og
hold strykejernet over en utslagsvask. Ta ut dampregulatoren
ved å vri den til «calc» samtidig som den trykkes inn. Rist
strykejernet lett. Kokende vann og damp kommer ut og
tar med seg eventuell kalk eller avleiring som ligger der.
Sett sammen dampregulatoren igjen i motsatt rekkefølge
og sett den til «0». Varm opp strykejernet igjen inntil det
gjenværende vannet har fordampet.
Fjern eventuelle avleiringer med nålspissen med eddik hvis
dampregulatornålen skitnes til, og skyll med rent vann.
3. anti-calc
“anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å
redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
dampstrykingen, og den måten forlenge strykejernets
nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne
all kalken som dannes naturlig over tid.
Antidryypsysem
(Avhengig av modell)
Dersom det er innstilt en for lav temperatur, blir dampen
automatisk slått av for å unngå at apparatet drypper. Det
kan da eventuelt høres et klikk.
«Secure» auto shut-off-funksjon bilde 8
(Avhengig av modell)
«Secure» auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne
funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet
er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist
posisjon, eller det står flatt på strykesålen eller på siden i 30
sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk
og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
GARANTI
For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er
oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer
om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg
til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i
forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
Endringer forbeholdes.
sv
Detta är en hushållsprodukt och alltså inte avsedd för
kontinuerlig användning i storhushåll. Läs noga igenom
bruksanvisningen. Spara den!
Allmänna varningsmeddelanden angående
säkerhet
Fara för elektrisk stöt eller brand!
Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med
uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den
är anpassad för 10A eller mer och att kontakten är jordad.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande
barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller
instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.
Om apparaten ställs ett stöd måste stödets underlag
vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga
skador finns eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras
av servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska
hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du
misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad
servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
Eventuellt gammalt strykjärn
Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket var
du kan lämna gamla hushållsprodukter.
Denna enhet är rkt i enlighet med der
europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall
som utgörs av eller inneller elektroniska
produkter (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande
och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
Före första användningen
Fyll strykjärnets tank med kranvatten och ställ därefter
in termostaten på läge max.”. Sätt stickkontakten i
vägguttaget. Vänta tills strykjärnet uppnått önskad temperatur
(kontrollampan ska slockna). Ställ nu in ångreglaget på läge
“2” och låt vattnet förångas genom att upprepade gånger
trycka på knappen .
Rikta inte ångan mot den tvätt som ska strykas första gången
du använder ångstryknings funktionen eftersom det kan
finnas smutspartiklar i ångkammaren från tillverkningen.
Användning
Kontrollampan lyser när strykjärnet värms upp.
Lampan slocknar så snart inställd temperatur uppnåtts .Har
strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka när det åter
värms upp. Börja alltid med de plagg som ska strykas med
den lägsta temperaturen “•”.
Fyll vattenbehållaren Bild 1
Ställ ångreglaget till läge “0” och dra ur strykjärnets
sladd!
Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare, luftkondi
tioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är avsedd för
användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del
kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket «max”.
Strykning utan ånga Bild 2
Sätt stickkontakten i vägguttaget.
Vrid ångreglaget till läge “0”. Vrid termostatvredet till önskat
läge. Använd vid behov spray.
Strykning med ånga Bild 3
Ställ termostatvredet och ställ ångreglaget “1” eller
“2” efter det att strykjärnet blivit varmt.
När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på “1”.
När termostatvredet står på “•••” eller “max.”.
Ställ ångreglaget på “2”.
Sprej Bild 4
Ångpuff Bild 5
Ställ in temperaturen på “max.”.
Tryck upprepade gånger knappen
med 5 sekunder
mellan varje tryck.
Vertikal ånga Bild 6
Ställ in temperatur “max.”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget. Tryck
upprepade gånger på knappen , med minst 5 sekunder
mellan varje tryck.
Använd inte funktionen på människor!
Risk för brännskador av den heta ångan!
När du använt färdigt strykjärnet Bild 7
Ställ in ångreglaget från “0” till “2” och tillbaka på “0”. Gör
detta upprepade gånger (självrengöringsfunktion).
Dra först kontakten ur vägguttaget. Töm sedan tanken
genom att hålla strykjärnet med spetsen nedåt över ett kärl
och lätt skaka det.
Förvara strykjärnet på högkant, inte liggande.
Sladden kan rullas runt strykjärnets nedre del för förvaring.
Linda inte ihop sladden för hårt!
Rengöring
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt strykjärnet
svalna.
Strykjärnets utsida och sulan torkas av med en fuktig dug.
Mycket smutsig strykjämssula rengörs genom att en inneduk
indränkt i ättika stryks utan värme.
Rengör därefter med vatten och torka ordentligt torrt.
eller:
Ställ in max-läge och torka genast bort smutsrester med en
tjock, ihopvikt bomullshandduk.
För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts
för kontakt med metallföremål. Använd aldrig skursvamp eller
kemikalier när du rengör stryksulan.
Var försiktig så att du inte bränner dig!
Ytterligare funktioner
(Beroende på modell)
Avkalkning i flera steg
Beroende modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning
i flera steg: “2AntiCalc” (= steg 1 + 2) eller “3AntiCalc” (=
steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. calc‘n clean
Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna partiklar
från ångkammaren. Använd denna funktion ungefär varannan
vecka om vattnet i ditt område har hög hårdhetsgrad.
Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget “max”
och anslut strykjärnet.
r strykjärnet värmts upp, drag ur kontakten och håll
strykjärnet över diskhon. Tag ut ångreglaget genom att
vrida det till läge «calc» samtidigt som det trycks in. Skaka
strykjärnet försiktigt. Kokande vatten och ånga kommer att
föra med sig kalk och andra avlagringar. När strykjärnet
slutat droppa, montera ångreglaget nytt, i omnd
ordning, och ställ det i läge «0». Värm upp strykjärnet tills
dess att återstående vatten har dunstat.
Om ångreglagets l är smutsig, rengör dess spets med
vinäger och skölj i rent vatten.
3. anti-calc
Patronenanti-calc är utformad för att minska
kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte avlägsna
all kalk som bildas.
Anti-drip
(Beroende på modell)
Om den temperatur du ställt in är för låg kommer ångan
automatiskt att stängas av r att undvika dropp. Ibland
hörs då ett klickljud.
”Secure” Automatisk säkerhetsavstängning Bild 8
(Beroende på modell)
Funktionen «Secure» för automatisk avstängning kopplar
ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerheten
och energiförbrukningen.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
tid att nå rätt temperatur.
Efter denna tid, och om strykjärnet inte flyttas efter 8 minuter
i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar på sulan
eller sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten
automatiskt och kontrollampan kommer att börja blinka.
KONSUMENTBESTÄMMELSER
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbes-tämmelser.
Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.
Rätt till ändringar förbehålles.
fi
Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei
ammattikäyttöön.
Säilytä käyttöohje huolellisesti!
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Sähköisku- tai palovaara!
Tämä laite tulee kytkeä ja sitä tulee käyttää sen tyyppikilven
antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa
tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
10 A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä
varustettu pistoke.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden
(mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset
tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto,
ellei heitä valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on asetettu
tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vet. Se tulee
tarkistuttaa valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen
kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä
tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
nesteeseen.
Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesiiln
täyttöä varten.
Älä laitetta alttiiksi ilmastonmuutoksille (vesisade,
auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteesjokaisen käyttökerran jälkeen,
tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava
valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
ilman valvontaa.
Håvittämisohjeita
Lähempiä tietoja keräyspisteis saat myyjäliikkeestä
ja kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista
vastaavilta henkilöiltä.
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä
sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) koskevaan
direktiiviin 2002/96/EG.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus-
ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
ytä silitysraudan vesiil vesijohtovedel ja aseta
lämpötilan säädin asentoon “max.”. Kytke rauta verkkovirtaan.
Kun silitysraudan lämpötila on oikea (merkkivalo sammuu),
anna veden yrystasettamalla lämpötilan säädin asentoon
“2” ja painamalla useamman kerran painiketta .
Kun si-lität ensimmäisen kerran höyryllä, suuntaa höyry ensin
esim.Siivouspyyhkeeseen, koska höyrytilassa saattaa olla
vielä epäpuhtauksia.
Käyttö
Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, valo sammuu heti,
kun säädetty lämpötila on saavutettu. Kun silitysrauta en
lämmennyt, sillä voi silittää edelleen kuumenemisvaiheen
aikana.
Lajittele pyykki hoito-ohjemerkintöjen mukaan ja aloita
silittäminen alhaisimmalla lämpötilalla “•”.
Vesisäiliön täyttö Kuva 1
Aseta yrysäädin asentoon “0 ja irrota pistoke
pistorasiasta!
Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
vaurioittaa laitetta.
Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
hanavet tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
veteen suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max.” merkinnän.
Silitys ilman höyryä Kuva 2
Aseta höyrynsäädin asentoon “0”. Käännä lämpötilan säädin
haluamaasi asetoon.
Käytä tarvittaessa suihketta.
Silitys höyryllä Kuva 3
Aseta lämpötilan säädin asentoon ja - lämpene-misen
jälkeen - höyrynsäädin asentoon “1” tai “2”.
Lämpötilan säädin asennossa “••”: aseta höyrynsäädin
asentoon “1”.
mtilan ädin asennossa “••” tai max.”: aseta
lämpötilasäädin asentoon “2”.
Sumutin Kuva 4
Höyryruiske Kuva 5
Valitse lämpötilaksi: “max.”
Paina useamman kerran painiketta
ja odota vähintään 5
sekuntia painallusten välillä.
Pystysuora höyry Kuva 6
Valitse lämpötilaksi “max.”.
Ripusta vaate vaatepuulle.
Pitele silitysrautaa pystyasennossa ja höyrytä vaatetta noin
10 cm päästä painamalla useamman kerran painiketta , odota
vähintään viisi sekuntia painallusten välillä.
Älä suuntaa höyryä ihmisiä kohti!
Aina silittämisen jälkeen Kuva 7
Aseta höyrynsäädin monta kertaa asennosta “0” asentoon
“2” ja takaisin (itsepuhdistustoiminto).
Tyhjen vesisäiliö; pidä silitysrautaa kärki alaspäin ja
ravista kevyesti.
Säilytä rautaa aina pystyasennossa.
Liitäntäjohdon voit kiertää raudan takaosan ympärille. Älä
kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!
Puhdistus
Irrota pistoke pistorasiasta ja anna raudan pohjan jäähtyä.
Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä
ja kuivaa.
Jos pohja on hyvin likainen, silitä kylmänä värittömällä etikalla
kostutettua puuvillaliinaa.
Pyyhi sitten pohja puhtaaksi vedellä ja kuivaa huolellisesti.
Tai:
Poista heti silittämisestä jääneet jäljet hankaamalla paksulla,
taitetulla ja kuivalla puuvillanliinalla maksimi lämpötilalla.
ltä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden
kanssa, jotta pohja pysyy sileänä. Älä käytä pohjan
puhdistukseen hankaustyynyä tai kemikaaleja.
Varo! Palovamman vaara!
Lisätoiminnot
(Mallista riippuen)
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä
Mallista riippuen laitteessa on “2AntiCalc” (=osa 1 + 2) tai
“3AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3) -kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella höyrynsäätimen ytkerralla “self-clean” -
järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. calc‘n clean
Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2
viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.
Täy vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon max”.
Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan.
Kun vaadittu mmitysvaihe on ohitettu, irrota pistoke
pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella. Käännä
höyrysäädin asentoon «calc» samalla painaen sitä. Ravista
silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee ulos kuihuvaa
vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki tai muut mahdolliset
ämät poistuvat laitteesta. Kun silitysraudasta ei enää
valu vet, palauta höyryädin takaisin asentoon «.
Kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle jäänyt
vesi on haihtunut.
Jos höyrysäätimen osoitin on tahraantunut, poista sii
mahdolliset jäämät etikalla ja huuhtele se puhtaalla
vedellä.
3. anti-calc
anti-calc -patruuna on suunniteltu vähentämään
yrysilityksen aikana kertyä kalkkia, mikä pidentää
silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan
voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä
kalkkia.
Vesisuoja
(Mallista riippuen)
Jos olet säätänyt liian alhaisen lämpötilan höyry kytkeytyy
automaattisesti pois päältä veden tippumisen estämiseksi.
Poiskytkeytymisen saattaa kuulla selvästi.
Automaattinen sammutustoiminto Kuva 8
(Mallista riippuen)
Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan pois
päältä silloin, kun se jätetään ilman valvontaa. Toiminto
lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää sen energian
kulutusta.
Laitteen ällekytkenn jälkeen kyseinen toiminto ei
aktivoidu 2 minuuttiin, sillä tän aikana silitysrauta
saavuttaa asetetun lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla sitä
hiukan.
Kun automaattinen sammutustoiminto aktivoituu
silitysraudan nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta
voi tulla vettä. Aseta höyrysäädin asentoon “0”, tyhjennä
vesisäilja kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle
jäävä vesi on haihtunut.
TAKUU
Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät
takuuehdot.
ydelliset takuuehdot saat myyntiIiikkeeltä, josta olet
ostanut laitteen.
Takuutapauksessa en näytettävä ostokuitti.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
pl
Urzàdzenie jest przeznaczone tylko do u˝ytku w
gos p odars tw ie d o mowym , a nie do u˝ytk u
zarobkowego.
Instrukcj´ u˝ytkowania przechowywaç starannie!
Ostrzeżenia ogólne
Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!
Urdzenie musi b podłączone i używane zgodnie z
informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli przewód
lub samo urządzenie noszą widoczne ślady uszkodzenia.
To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z
uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przeużacza,
należy upewnić się, że jest on odpowiedni do natężenia
10A i lub wyższego oraz, że wyposażony jest we wtyczkę
z uziemieniem.
Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub
zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.
Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić się,
że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło
zostać ponownie użyte.
Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem
zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody pozostałej w
zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
płynie.
Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc
za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub
w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
wykwalifikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
odłączyć je od prądu.
Usuwanie zu˝ytego urzàdzenia
Informacje o sposobie usuncia zu˝ytego urzàdzenia
mo˝na otrzymaç w punkcie sprzeda˝y lub w urdzie
miasta i gminy.
Urzàdzenie to oznaczono zgodnie z europejskà
wytycznà 2002/96/EG o zu˝ytych urzàdzeniach
elektrycznych i elektronicznych (waste electrical
and electronical equipement - WEEE).
Wytyczna ta okreÊla ramy obowiàzujàcego w ca∏ej Unii
Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych
urzàdzeƒ
Przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia
Zbiornik ˝elazka nape∏niç wodà z sieci wodociàgowej i
regulator temperatury nastawiç na “max.”. Pod∏àczyç ˝elazko
do sieci elektrycznej. JeÊli ˝elazko osiàgnie nastawio
temperatu (gaÊnie lampka kontrolna), regulator pary
nastawiç na “2” i ca∏kowicie odparowaç wod´, naciskajàc
wielokrotnie przycisk .
Przy pierwszym prasowaniu z u˝yciem pary nie kierowaç
najpierw strumienia pary na prasowanà bielizn´, poniewa˝ w
komorze pary mogà znajdowaç si´ jakieÊ zanieczyszczenia.
Obs∏uga
Lampka kontrolna Êwieci si´ podczas podgrzewania i
gaÊnie, gdy ˝elazko osiàgnie nastawionà temperatur´. Je˝eli
˝elazko ju˝ raz si´ rozgrza∏o, mo˝na dalej prasowaç podczas
podgrzewania. Bieliz przeznaczonà do prasowania
posortowaç wed∏ug oznaczeƒ na naszywkach i rozpoczàç
prasowanie od najni˝szej temperatury “•”.
Napełnianie zbiornika na wodę rysunek 1
Ustawić regulator pary w pozycji “0 i odłączyć
żelazko od prądu!
Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
może uszkodzić urządzenie.
Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało
zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z
wodą destylowaną w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej
oznaczenia “max.”.
Prasowanie bez u˝ycia pary rysunek 2
Regulator nat´˝enia przep∏ywu pary nastaw na “0 a
regulator temperatury na odpowiedni zakres. W razie potrzeby
u˝ywaç spryskiwacza.
Prasowanie z u˝yciem pary rysunek 3
Regulator temperatury nastawiç w pozycji a po zagrzaniu
˝elazka regulator nat´˝enia przep∏ywu pary na “1” lub “2”.
Regulator temperatury nastawiç w pozycji “••”, a regulator
nat´˝enia przep∏ywu pary na “1”.
Regulator temperatury nastawiç w pozycji “•••” lub “max.”, a
regulator nat´˝enia przep∏ywu pan na “2”.
Spryskiwanie rysunek 4
Wyrzut pary rysunek 5
Regulator temperatury nastawiç na “max.”.
Przycisk
naciskaç wielokrotnie z przerwami co najmniej
5 sekund.
Pionowy wyrzut pary rysunek 6
Regulator temperatury nastawiç na “max.”.
Odzie˝ przeznaczonà do prasowania powiesiç na
wieszaku.
˚elazko prowadziç pionowo w odleg∏oÊci 10 cm i naciskaç
wielokrotnie przycisk
z przerwami co najmniej 5
sekund.
Nie stosowaç do prasowania odzie˝y na osobach!
Po ka˝dym prasowaniu rysunek 7
Regulator nat´˝enia przep∏ywu pary przestawiç kilkakrotnie
z “0” na “2” i z powrotem (samoczyszczenie).
Opró˝niç zbiornik: ˝elazko skierowaç szpicem na dó∏ i lekko
potrzàsaç.
Przechowywaç w pozycji pionowej, a nie stawiaç na stopie.
Elektryczny przewód zasilajàcy mo˝na zawinàç wokó∏ tylnej
cz´Êci ˝elazka. Elektrycznego przewodu zasilajàcego nie
zawijaç zbyt mocno!
Czyszczenie
Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego i zaczekaç, a˝ stopa
ostygnie.
Obudow´ i stop´ ˝elazka wyczyÊciç tylko wilgotnà Êcierkà,
wytrzeç do sucha.
Je˝eli stopa ˝elazka jest bardzo zabrudzona, zamoczyç
w occie lniana, Êcierk´ i prasowaç na zimno. Na koniec
zwil˝yç Êcierk´ wodà, wyczyÊciç stop´ ˝elazka i dok∏adnie
wysuszyç.
Albo:
Zabrudzenia wyczciç natychmiast wielokrotnie, grubo
posk∏adanà Êcierkà bawe∏nianà przy nastawieniu na zakres
“max.”.
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie
należy stawiać w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów.
Do czyszczenia stopy nie wolno używczyścików, ani innych
środków chemicznych.
Ostro˝nie! Niebezpieczeƒstwo poparzenia!
Funkcje dodatkowe
(Zależnie od modelu)
Złożony system usuwania kamienia
Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w
system usuwania kamienia “2AntiCalc” (=komponent 1 + 2)
lub “3AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania
czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
2. calc‘n clean
Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki kamienia
z komory pary. Jeśli woda jest bardzo twarda, należy używać
tej funkcji co dwa tygodnie.
Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło regulacji temperatury
w pozycji «max.» i podłączyć żelazko do prądu.
Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć żelazko od
prądu i przenieść nad zlew. Wyjąć regulator pary poprzez
ustawienie w pozycji «calc» jednocznie naciskając.
Delikatnie potrząsnąć żelazkiem. Wrząca woda oraz para
zaczną się wydobyw, usuwając jednocześnie kamień
lub osady, które mogły zostać tam nagromadzone. Kiedy
z żelazka przestanie kapać, należy ponownie zamontować
regulator pary i ustawić go w pozycji «0». Rozgrzać żelazko
aż cała woda wyparuje.
Jeśli igła regulatora pary jest zabrudzona, należy usunąć
wszelkie zanieczyszczenia z końcówki igły za pomocą octu,
a następnie opłukać czystą wodą.
TDA 24..
M-2
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
pl Instrukcja obs∏ugi
ru Инструкции฀по฀эксплуатации
bg Уkaзaния฀за฀употpеба
hu Használati utasítások
ro Instructioni de folosire
аr฀
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
BOSCH TDA24 (M2).indd 1 17/1/08 11:40:55

Máte otázku týkajúcu sa Bosch Sensixx Combo TDA2445?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch Sensixx Combo TDA2445 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných BoschSensixx Combo TDA2445 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Kúpiť súvisiace produkty: