Bosch Sensixx Combo TDA2445 príručka

(1)
 • 008 TDA 24..01/08
  da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar
  BOSCH M-2
  Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke
  beregnet til erhvervsmæssig brug.
  Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!
  Generelle sikkerhedsadvarsler
  Fare for elektrisk stød eller brand!
  Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse
  med oplysningerne på mærkepladen.
  Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller
  apparatet udviser synlige tegn på skader.
  Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er
  nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere,
  at den passer til 10A eller mere og har et jordstik.
  Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
  Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer
  (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller
  psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,
  med mindre de har modtaget vejledning om brug.
  rn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
  apparatet.
  Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil
  overflade.
  Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge for,
  at dennes overflade er stabil.
  Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på
  skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet
  kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske
  servicecenter, før det kan bruges igen.
  Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med
  vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
  Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
  Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i
  forbindelse med påfyldning af vand.
  Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
  Det elektriske stik ikke udtages af stikkontakten ved at
  trække i ledningen.
  Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis
  der er mistanke om fejl.
  For at undgå farlige situationer skal enhver form for
  reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.
  udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret
  personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
  Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt
  til at gå fra det i en periode.
  Bortskaffelse
  Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater
  og vær med til at skåne miljøet.
  Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspla-dserne er
  placeret kan kommunen kontaktes.
  Dette apparat er klassificeret iht. det euroiske
  direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og
  elektronisk udstyr (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
  recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
  Før ibrugtagning første gang
  Fyld strygejernets beholder med almindeligt postevand og
  stil temperaturregulatoren på “max.”
  Tilslut strygejernet. Når strygejernet har nået den ønskede
  temperatur (kontrollampen slukker), stilles dampregulatoren
  på “2” og tasten
  trykkes ned gentagne gange, hvorved
  vandet fordamper.
  Første gang der stryges med damp, må strygejernet
  ikke rettes mod strygejet, da der kan være snavs
  idampkammeret.
  Anvendelse
  Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
  Kontrollampen lyser, indtil den ønskede temperatur er
  nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i
  strygejernet stiger og falder. Når strygejernet er varmt, kan
  der stryges, også selv om strygejernet opvarmer.
  Sortér strygetøjet efter de internationale plejemærker og start
  med at stryge ved den laveste temperatur “•”.
  Fyldning af vandbeholder
  Fig. 1
  Indstil dampregulatoren til positionen “0”, og afbryd
  strygejernet fra strømforsyningen!
  da
  Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget
  i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil
  beskadige apparatet.
  Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg
  eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt
  vand fra vandhanen.
  Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet
  fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis
  vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med
  destilleret vand i forholdet 1:2.
  Påfyld adrig over mærket “max.”.
  Strygning uden damp Fig. 2
  Stil dampvælgeren på “0”.
  Stil temperaturvælgeren den ønskede position. Anvend
  i givet fald spray.
  Strygning med damp Fig. 3
  Stil temperaturregulatoren og - efter opvarmningen
  - dampregulatoren på “1” eller 2”.
  Temperaturregulator på position “••”: Stil dampregulatoren
  på “1”.
  Temperaturregulator på position “••• eller “max.”: Stil
  dampregulatoren på “2”.
  Spray Fig. 4
  Dampstråler Fig. 5
  Temperatur: “max.”
  Tryk flere gange tasten
  , med pauser mindst 5
  sekunder.
  Lodret damp Fig. 6
  Stil temperaturen på “max.”. Hæng strygetøjet på en bøjle.
  Før strygejernet lodret i en afstand 10 cm og tryk flere
  gange på tasten , i pauser på mindst 5 sekunder.
  Strygejernet må ikke benyttes på personer!
  Når strygningen er færdig Fig. 7
  Stil dampregulatoren flere gange fra “0” til “2” og tilbage
  igen (selvrens).
  Tøm vandbeholderen: Hold spidsen strygejernet nedad
  og ryst jernet let.
  Stil strygejernet på enden, ikke på sålen.
  Kablet kan vikles op bag på strygejernet.
  Vikle ikke ledningen for stramt op!
  Rengøring
  Træk stikket ud og lad sålen afkøle.
  Tør kun hus og sål af med en fugtig klud, tør efter med
  en tør klud.
  Hvis sålen er ssnavset, køres strygejernet i kold tilstand hen
  over en lærredsklud, der er dyppet i farveløs eddike. Tør
  herefter sålen af med vand og herefter med en tør klud.
  Eller:
  Tør straks rester på sålen af med en foldet, ty bomuldsklud
  ved trin max.
  For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge
  for at undgå kontakt med metalgenstande.Anvend aldrig
  skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.
  Vær forsigtig! Forbrændingsfare!
  Ekstrafunktioner
  (Afhængigt af model)
  Flerdelt afkalkningssystem
  Afhængigt af model er denne serie udstyret med
  afkalkningssystemet “2AntiCalc(=komponent 1 + 2) eller
  “3AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet
  “self-clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.
  2. calc'n clean
  Funktionencalcn clean hjælper med at fjerne
  kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug denne
  funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område er
  meget hårdt.
  Fyld vandbeholderen, indstil temperaturdrejeskiven til
  positionen “max”, og tilslut strygejernet.
  Efter den nødvendige opvarmningsperiode skal du
  afbryde strygejernet og holde det hen over en vask. Tag
  dampregulatoren ud ved at dreje den til positionen «calc»,
  mens du trykker den. Ryst strygejernet forsigtigt. Kogende
  vand og damp med eventuelle aflejringer og kedelsten vil
  komme ud. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal
  du genindsætte dampregulatoren ved at gå modsat frem og
  flytte den til positionen «0». Varm strygejernet op igen, indtil
  det resterende vand er fordampet.
  Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du fjerne
  eventuelle aflejringer fra spidsen med eddike og skylle den
  med rent vand.
  3. anti-calc
  Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen
  af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper
  med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan
  antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der
  opbygges naturligt med tiden
  Anti-drypsystem
  (Afhængigt af model)
  Hvis den indstillede temperatur er for lav, slukkes automatisk
  for dampen for undgå at der opstår dråber. Der høres evt.
  et klik.
  “Secure” Automatisk sikkerhedsafbrydelse Fig. 8
  (Afhængigt af model)
  Den automatisk afbryderfunktion «Secure» slukker
  strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden
  og sparer energi.
  Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion
  inaktiv i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå den
  indstillede temperatur.
  Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens
  det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står
  bundpladen, vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde
  apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
  For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det
  lidt.
  r sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet
  hviler bundpladen, kan apparatet dryppe gennem
  bundpladen. Anbring dampregulatoren i positionen “0”,
  tøm vandbeholderen, og varm strygejernet op igen, indtil
  det resterende vand er fordampet.
  GARANTI
  Garanti betingelserne for dette apparat er som defineret af
  vor repræsentant i det land hvor det sælges.
  Yderligere detaljer angående garanti betingelserne kan fås
  hos forhandleren, der har solgt apparatet.
  FAKTURA eller kvittering skal fremvises i forbindelse med
  ethvert garanti krav.
  Disse betingelser kan ændres uden forudgående
  advisering.
  no
  Dette apparatet er beregnet for husholdning og ikke til
  industrielt bruk. Vennligst les oppmerksomt igjennom
  bruksanvisningen og oppbevar den omhyggelig!
  Generelle sikkerhetsadvarsler
  Fare for elektrisk støt eller brann!
  Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til
  informasjonen som står på merkeplaten.
  Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er
  synlig skadet.
  Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det
  er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at
  den er egnet til 10A eller mer og at den har et støpsel med
  jordforbindelse.
  Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
  Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
  barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner,
  medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.
  Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med
  apparatet.
  Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.
  Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overflaten støtten
  står på er stabil.
  Strykejernet ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har
  synlige skader eller lekker vann. Det kontrolleres av
  et autorisert Teknisk Servicesenter før den kan brukes
  på nytt.
  Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før
  resterende vann helles ut etter bruk.
  Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
  Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
  Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold
  (regn, sol, frost, osv.)
  Støpselet ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra i
  ledningen.
  Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke
  om at apparatet har en feil.
  For å unngå farlige situasjoner, nødvendig arbeid eller
  reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun
  utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk
  Servicesenter.
  Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
  Skroting
  For aktuelle veiledninger anende skroting r du ta
  kontakt med forhandleren eller med kommunen stedet
  der du bor.
  Dette apparatet er klassifisert i henhold til det
  europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending
  av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
  electrical and electronic equipment – WEEE).
  Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning
  av innbytteprodukter.
  Før første gangs bruk
  FyII tanken strykejernet med vann fra springen og sett
  temperaturreguleringen “max.”. Tilkople apparatet. Når
  strykejernet har fått riktig temperatur (kontrollampen slukkes),
  lar du vannet fordampe ved å innstille dampreguleringen
  “2” og å trykke flere ganger på knappen .
  Første gangen du bruker dampstrykejernet, må du ikke rette
  damstrålen direkte tøyet, da det kan være rester av smuss
  igjen i dampkammeret.
  Bruk
  Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker
  snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er
  varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.
  Sorter plaggene etter merkelappene og start med lavest
  temperatur “•”:
  Fylle på vanntanken bilde 1
  Sett damregulatoren til “0” og trekk ut støpselet!
  Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med
  noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge
  apparatet.
  Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, luftkondisjonering
  sanlegg eller lignende. Dette apparatet er laget for å bruke
  normalt springvann.
  Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å
  forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt
  distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert
  vann i forholdet 1:2.
  Fyll aldri over merket for «max.» vannivå.
  Stryking uten damp bilde 2
  Sett dampreguleringen på “0”.
  Temperaturreguleringen settes ønsket posisjon. Bruk
  spray om nødvendig.
  Stryking med damp bilde 3
  Sett temperaturreguleringen og sett dampreguleringen
  på “1” eller “2” etter at den er oppvarmet.
  Sett temperat urreg uleri ngen i pos isjon en :
  dampreguleringen settes på “1”.
  Sett temperaturreguleringen i posisjonen ••• eller
  “max.”; dampreguleringen settes på “2”.
  Spray bilde 4
  Dampstøt bilde 5
  Temperatur: “max.”
  Trykk tasten
  flere ganger med pauser minst 5
  sekunder.
  Vertikal damp bilde 6
  Sett temperaturen på “max.”.
  Heng klærne på en bøyle.
  Før strykejernet loddrett i en avstand 10 cm og trykk tasten
  flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
  lkke bruk apparatet på personer!
  Etter strykingen bilde 7
  Sett dampreguleringen fra “0” til “2” og tilbake flere ganger
  (selvrens).
  Tøm tanken: Hold strykejernet med spissen ned og rist
  lett på det.
  La det stå på bakkant for oppbevaring, ikke på sålen.
  Kabelen kan vikles opp i den bakre delen av apparatet. Ikke
  vikle kabelen opp for stramt.
  Rengjøring
  Trekk støpselet ut og la sålen avkjøle. Jernet og sålen
  kun tørkes av fuktig og må deretter tørkes godt.
  Dersom sålen er sterkt smusset, kan den tørkes av i kald
  tilstand med et linklede som er dynket i litt fargeløs eddik.
  Deretter vaskes den av med vann og tørkes godt av,
  eller:
  smusset rkes straks av med en tykk sammenrullet
  bomullsklut ved max. varmetrinn.
  Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du
  unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri
  skuresvampereller kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
  Vær forsiktig! Fare for forbrenning!
  Ekstra funksjoner
  (Avhengig av modell)
  Multippelt avkalkingssystem
  Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med
  avkalkingssystemene “2AntiCalc” (=komponent 1 + 2) eller
  “3AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  Hver gang du bruker dampregulatoren, vil «self-clean»-
  systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
  2. calc‘n clean
  calcn clean-funksjonen hjelper til med å fjerne
  kalkavleirlinger fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen
  ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er veldig hardt.
  Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til “max” og
  sett i støpselet.
  Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode og
  hold strykejernet over en utslagsvask. Ta ut dampregulatoren
  ved å vri den til «calc» samtidig som den trykkes inn. Rist
  strykejernet lett. Kokende vann og damp kommer ut og
  tar med seg eventuell kalk eller avleiring som ligger der.
  Sett sammen dampregulatoren igjen i motsatt rekkefølge
  og sett den til «0». Varm opp strykejernet igjen inntil det
  gjenværende vannet har fordampet.
  Fjern eventuelle avleiringer med nålspissen med eddik hvis
  dampregulatornålen skitnes til, og skyll med rent vann.
  3. anti-calc
  “anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å
  redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av
  dampstrykingen, og den måten forlenge strykejernets
  nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne
  all kalken som dannes naturlig over tid.
  Antidryypsysem
  (Avhengig av modell)
  Dersom det er innstilt en for lav temperatur, blir dampen
  automatisk slått av for å unngå at apparatet drypper. Det
  kan da eventuelt høres et klikk.
  «Secure» auto shut-off-funksjon bilde 8
  (Avhengig av modell)
  «Secure» auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis
  det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten
  og sparer energi.
  For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne
  funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet
  er tilkoblet strøm.
  Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist
  posisjon, eller det står flatt på strykesålen eller på siden i 30
  sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk
  og kontrollampen begynner å blinke.
  En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
  GARANTI
  For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er
  oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer
  om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg
  til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i
  forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å
  legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.
  Endringer forbeholdes.
  sv
  Detta är en hushållsprodukt och alltså inte avsedd för
  kontinuerlig användning i storhushåll. Läs noga igenom
  bruksanvisningen. Spara den!
  Allmänna varningsmeddelanden angående
  säkerhet
  Fara för elektrisk stöt eller brand!
  Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med
  uppgifterna på märkskylten.
  Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva
  apparaten uppvisar skador.
  Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut
  nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den
  är anpassad för 10A eller mer och att kontakten är jordad.
  Låt inte barn använda apparaten.
  Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande
  barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga
  eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller
  instruktioner.
  Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
  Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.
  Om apparaten ställs ett stöd måste stödets underlag
  vara stabilt.
  Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga
  skador finns eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras
  av servicetekniker innan det används igen.
  Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska
  hälla ut överblivet vatten efter användning.
  Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
  Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
  Utsätt inte apparaten för väder och vind.
  Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
  Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du
  misstänker fel.
  För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer
  apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad
  servicetekniker.
  Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.
  Eventuellt gammalt strykjärn
  Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket var
  du kan lämna gamla hushållsprodukter.
  Denna enhet är rkt i enlighet med der
  europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall
  som utgörs av eller inneller elektroniska
  produkter (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE).
  Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande
  och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
  Före första användningen
  Fyll strykjärnets tank med kranvatten och ställ därefter
  in termostaten på läge max.”. Sätt stickkontakten i
  vägguttaget. Vänta tills strykjärnet uppnått önskad temperatur
  (kontrollampan ska slockna). Ställ nu in ångreglaget på läge
  “2” och låt vattnet förångas genom att upprepade gånger
  trycka på knappen .
  Rikta inte ångan mot den tvätt som ska strykas första gången
  du använder ångstryknings funktionen eftersom det kan
  finnas smutspartiklar i ångkammaren från tillverkningen.
  Användning
  Kontrollampan lyser när strykjärnet värms upp.
  Lampan slocknar så snart inställd temperatur uppnåtts .Har
  strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka när det åter
  värms upp. Börja alltid med de plagg som ska strykas med
  den lägsta temperaturen “•”.
  Fyll vattenbehållaren Bild 1
  Ställ ångreglaget till läge “0” och dra ur strykjärnets
  sladd!
  Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra
  vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
  Använd inte kondenserat vatten från torktumlare, luftkondi
  tioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är avsedd för
  användning med normalt kranvatten.
  För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
  att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
  ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del
  kranvatten med två delar destillerat vatten.
  Fyll aldrig över märket «max”.
  Strykning utan ånga Bild 2
  Sätt stickkontakten i vägguttaget.
  Vrid ångreglaget till läge “0”. Vrid termostatvredet till önskat
  läge. Använd vid behov spray.
  Strykning med ånga Bild 3
  Ställ termostatvredet och ställ ångreglaget “1” eller
  “2” efter det att strykjärnet blivit varmt.
  När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på “1”.
  När termostatvredet står på “•••” eller “max.”.
  Ställ ångreglaget på “2”.
  Sprej Bild 4
  Ångpuff Bild 5
  Ställ in temperaturen på “max.”.
  Tryck upprepade gånger knappen
  med 5 sekunder
  mellan varje tryck.
  Vertikal ånga Bild 6
  Ställ in temperatur “max.”.
  Häng klädesplagget på en galge.
  Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget. Tryck
  upprepade gånger på knappen , med minst 5 sekunder
  mellan varje tryck.
  Använd inte funktionen på människor!
  Risk för brännskador av den heta ångan!
  När du använt färdigt strykjärnet Bild 7
  Ställ in ångreglaget från “0” till “2” och tillbaka på “0”. Gör
  detta upprepade gånger (självrengöringsfunktion).
  Dra först kontakten ur vägguttaget. Töm sedan tanken
  genom att hålla strykjärnet med spetsen nedåt över ett kärl
  och lätt skaka det.
  Förvara strykjärnet på högkant, inte liggande.
  Sladden kan rullas runt strykjärnets nedre del för förvaring.
  Linda inte ihop sladden för hårt!
  Rengöring
  Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt strykjärnet
  svalna.
  Strykjärnets utsida och sulan torkas av med en fuktig dug.
  Mycket smutsig strykjämssula rengörs genom att en inneduk
  indränkt i ättika stryks utan värme.
  Rengör därefter med vatten och torka ordentligt torrt.
  eller:
  Ställ in max-läge och torka genast bort smutsrester med en
  tjock, ihopvikt bomullshandduk.
  För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts
  för kontakt med metallföremål. Använd aldrig skursvamp eller
  kemikalier när du rengör stryksulan.
  Var försiktig så att du inte bränner dig!
  Ytterligare funktioner
  (Beroende på modell)
  Avkalkning i flera steg
  Beroende modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning
  i flera steg: “2AntiCalc” (= steg 1 + 2) eller “3AntiCalc” (=
  steg 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från
  kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
  2. calc‘n clean
  Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna partiklar
  från ångkammaren. Använd denna funktion ungefär varannan
  vecka om vattnet i ditt område har hög hårdhetsgrad.
  Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget “max”
  och anslut strykjärnet.
  r strykjärnet värmts upp, drag ur kontakten och håll
  strykjärnet över diskhon. Tag ut ångreglaget genom att
  vrida det till läge «calc» samtidigt som det trycks in. Skaka
  strykjärnet försiktigt. Kokande vatten och ånga kommer att
  föra med sig kalk och andra avlagringar. När strykjärnet
  slutat droppa, montera ångreglaget nytt, i omnd
  ordning, och ställ det i läge «0». Värm upp strykjärnet tills
  dess att återstående vatten har dunstat.
  Om ångreglagets l är smutsig, rengör dess spets med
  vinäger och skölj i rent vatten.
  3. anti-calc
  Patronenanti-calc är utformad för att minska
  kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att
  förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte avlägsna
  all kalk som bildas.
  Anti-drip
  (Beroende på modell)
  Om den temperatur du ställt in är för låg kommer ångan
  automatiskt att stängas av r att undvika dropp. Ibland
  hörs då ett klickljud.
  ”Secure” Automatisk säkerhetsavstängning Bild 8
  (Beroende på modell)
  Funktionen «Secure» för automatisk avstängning kopplar
  ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerheten
  och energiförbrukningen.
  Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion
  att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten
  tid att nå rätt temperatur.
  Efter denna tid, och om strykjärnet inte flyttas efter 8 minuter
  i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar på sulan
  eller sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten
  automatiskt och kontrollampan kommer att börja blinka.
  KONSUMENTBESTÄMMELSER
  I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbes-tämmelser.
  Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.
  Rätt till ändringar förbehålles.
  fi
  Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei
  ammattikäyttöön.
  Säilytä käyttöohje huolellisesti!
  Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset
  Sähköisku- tai palovaara!
  Tämä laite tulee kytkeä ja sitä tulee käyttää sen tyyppikilven
  antamien tietojen mukaisesti.
  Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa
  tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
  Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos
  jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii
  10 A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä
  varustettu pistoke.
  Pidä laite lasten ulottumattomissa.
  laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden
  (mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset
  tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto,
  ellei heitä valvota tai ohjata.
  Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
  Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
  Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on asetettu
  tukevalle alustalle.
  Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä
  havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vet. Se tulee
  tarkistuttaa valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen
  kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
  Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä
  tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
  Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun
  nesteeseen.
  Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesiiln
  täyttöä varten.
  Älä laitetta alttiiksi ilmastonmuutoksille (vesisade,
  auringonpaiste, pakkanen jne.)
  Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
  Irrota laite verkkovirtalähteesjokaisen käyttökerran jälkeen,
  tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
  Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat
  toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava
  valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
  Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen
  ilman valvontaa.
  Håvittämisohjeita
  Lähempiä tietoja keräyspisteis saat myyjäliikkeestä
  ja kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista
  vastaavilta henkilöiltä.
  Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä
  sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical
  and electronic equipment - WEEE) koskevaan
  direktiiviin 2002/96/EG.
  Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus-
  ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
  Ennen ensimmäistä käyttökertaa
  ytä silitysraudan vesiil vesijohtovedel ja aseta
  lämpötilan säädin asentoon “max.”. Kytke rauta verkkovirtaan.
  Kun silitysraudan lämpötila on oikea (merkkivalo sammuu),
  anna veden yrystasettamalla lämpötilan säädin asentoon
  “2” ja painamalla useamman kerran painiketta .
  Kun si-lität ensimmäisen kerran höyryllä, suuntaa höyry ensin
  esim.Siivouspyyhkeeseen, koska höyrytilassa saattaa olla
  vielä epäpuhtauksia.
  Käyttö
  Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, valo sammuu heti,
  kun säädetty lämpötila on saavutettu. Kun silitysrauta en
  lämmennyt, sillä voi silittää edelleen kuumenemisvaiheen
  aikana.
  Lajittele pyykki hoito-ohjemerkintöjen mukaan ja aloita
  silittäminen alhaisimmalla lämpötilalla “•”.
  Vesisäiliön täyttö Kuva 1
  Aseta yrysäädin asentoon “0 ja irrota pistoke
  pistorasiasta!
  Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen
  mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys
  vaurioittaa laitetta.
  Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai
  vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu
  käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
  Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla
  hanavet tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi
  hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun
  veteen suhteessa 1:2.
  Älä koskaan täytä säiliötä yli “max.” merkinnän.
  Silitys ilman höyryä Kuva 2
  Aseta höyrynsäädin asentoon “0”. Käännä lämpötilan säädin
  haluamaasi asetoon.
  Käytä tarvittaessa suihketta.
  Silitys höyryllä Kuva 3
  Aseta lämpötilan säädin asentoon ja - lämpene-misen
  jälkeen - höyrynsäädin asentoon “1” tai “2”.
  Lämpötilan säädin asennossa “••”: aseta höyrynsäädin
  asentoon “1”.
  mtilan ädin asennossa “••” tai max.”: aseta
  lämpötilasäädin asentoon “2”.
  Sumutin Kuva 4
  Höyryruiske Kuva 5
  Valitse lämpötilaksi: “max.”
  Paina useamman kerran painiketta
  ja odota vähintään 5
  sekuntia painallusten välillä.
  Pystysuora höyry Kuva 6
  Valitse lämpötilaksi “max.”.
  Ripusta vaate vaatepuulle.
  Pitele silitysrautaa pystyasennossa ja höyrytä vaatetta noin
  10 cm päästä painamalla useamman kerran painiketta , odota
  vähintään viisi sekuntia painallusten välillä.
  Älä suuntaa höyryä ihmisiä kohti!
  Aina silittämisen jälkeen Kuva 7
  Aseta höyrynsäädin monta kertaa asennosta “0” asentoon
  “2” ja takaisin (itsepuhdistustoiminto).
  Tyhjen vesisäiliö; pidä silitysrautaa kärki alaspäin ja
  ravista kevyesti.
  Säilytä rautaa aina pystyasennossa.
  Liitäntäjohdon voit kiertää raudan takaosan ympärille. Älä
  kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!
  Puhdistus
  Irrota pistoke pistorasiasta ja anna raudan pohjan jäähtyä.
  Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä
  ja kuivaa.
  Jos pohja on hyvin likainen, silitä kylmänä värittömällä etikalla
  kostutettua puuvillaliinaa.
  Pyyhi sitten pohja puhtaaksi vedellä ja kuivaa huolellisesti.
  Tai:
  Poista heti silittämisestä jääneet jäljet hankaamalla paksulla,
  taitetulla ja kuivalla puuvillanliinalla maksimi lämpötilalla.
  ltä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden
  kanssa, jotta pohja pysyy sileänä. Älä käytä pohjan
  puhdistukseen hankaustyynyä tai kemikaaleja.
  Varo! Palovamman vaara!
  Lisätoiminnot
  (Mallista riippuen)
  Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä
  Mallista riippuen laitteessa on “2AntiCalc” (=osa 1 + 2) tai
  “3AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3) -kalkinpoistojärjestelmä.
  1. self-clean
  Jokaisella höyrynsäätimen ytkerralla “self-clean” -
  järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
  2. calc‘n clean
  Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset
  höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2
  viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.
  Täy vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon max”.
  Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan.
  Kun vaadittu mmitysvaihe on ohitettu, irrota pistoke
  pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella. Käännä
  höyrysäädin asentoon «calc» samalla painaen sitä. Ravista
  silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee ulos kuihuvaa
  vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki tai muut mahdolliset
  ämät poistuvat laitteesta. Kun silitysraudasta ei enää
  valu vet, palauta höyryädin takaisin asentoon «.
  Kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle jäänyt
  vesi on haihtunut.
  Jos höyrysäätimen osoitin on tahraantunut, poista sii
  mahdolliset jäämät etikalla ja huuhtele se puhtaalla
  vedellä.
  3. anti-calc
  anti-calc -patruuna on suunniteltu vähentämään
  yrysilityksen aikana kertyä kalkkia, mikä pidentää
  silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan
  voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä
  kalkkia.
  Vesisuoja
  (Mallista riippuen)
  Jos olet säätänyt liian alhaisen lämpötilan höyry kytkeytyy
  automaattisesti pois päältä veden tippumisen estämiseksi.
  Poiskytkeytymisen saattaa kuulla selvästi.
  Automaattinen sammutustoiminto Kuva 8
  (Mallista riippuen)
  Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan pois
  päältä silloin, kun se jätetään ilman valvontaa. Toiminto
  lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää sen energian
  kulutusta.
  Laitteen ällekytkenn jälkeen kyseinen toiminto ei
  aktivoidu 2 minuuttiin, sillä tän aikana silitysrauta
  saavuttaa asetetun lämpötilan.
  Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen
  ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa
  silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen
  automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
  Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla sitä
  hiukan.
  Kun automaattinen sammutustoiminto aktivoituu
  silitysraudan nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta
  voi tulla vettä. Aseta höyrysäädin asentoon “0”, tyhjennä
  vesisäilja kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle
  jäävä vesi on haihtunut.
  TAKUU
  Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät
  takuuehdot.
  ydelliset takuuehdot saat myyntiIiikkeeltä, josta olet
  ostanut laitteen.
  Takuutapauksessa en näytettävä ostokuitti.
  Oikeudet muutoksiin pidätetään.
  pl
  Urzàdzenie jest przeznaczone tylko do u˝ytku w
  gos p odars tw ie d o mowym , a nie do u˝ytk u
  zarobkowego.
  Instrukcj´ u˝ytkowania przechowywaç starannie!
  Ostrzeżenia ogólne
  Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!
  Urdzenie musi b podłączone i używane zgodnie z
  informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
  Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli przewód
  lub samo urządzenie noszą widoczne ślady uszkodzenia.
  To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z
  uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przeużacza,
  należy upewnić się, że jest on odpowiedni do natężenia
  10A i lub wyższego oraz, że wyposażony jest we wtyczkę
  z uziemieniem.
  Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
  Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania
  przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami
  ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione
  wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub
  zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
  Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie
  bawią się urządzeniem.
  Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.
  Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić się,
  że podłoże jest stabilne.
  Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi
  widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
  W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone
  przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło
  zostać ponownie użyte.
  Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem
  zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody pozostałej w
  zbiorniku po użyciu.
  Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym
  płynie.
  Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
  Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków
  atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
  Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc
  za przewód.
  Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub
  w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
  Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
  prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
  przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
  wykwalifikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
  serwisowego.
  Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy
  odłączyć je od prądu.
  Usuwanie zu˝ytego urzàdzenia
  Informacje o sposobie usuncia zu˝ytego urzàdzenia
  mo˝na otrzymaç w punkcie sprzeda˝y lub w urdzie
  miasta i gminy.
  Urzàdzenie to oznaczono zgodnie z europejskà
  wytycznà 2002/96/EG o zu˝ytych urzàdzeniach
  elektrycznych i elektronicznych (waste electrical
  and electronical equipement - WEEE).
  Wytyczna ta okreÊla ramy obowiàzujàcego w ca∏ej Unii
  Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych
  urzàdzeƒ
  Przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia
  Zbiornik ˝elazka nape∏niç wodà z sieci wodociàgowej i
  regulator temperatury nastawiç na “max.”. Pod∏àczyç ˝elazko
  do sieci elektrycznej. JeÊli ˝elazko osiàgnie nastawio
  temperatu (gaÊnie lampka kontrolna), regulator pary
  nastawiç na “2” i ca∏kowicie odparowaç wod´, naciskajàc
  wielokrotnie przycisk .
  Przy pierwszym prasowaniu z u˝yciem pary nie kierowaç
  najpierw strumienia pary na prasowanà bielizn´, poniewa˝ w
  komorze pary mogà znajdowaç si´ jakieÊ zanieczyszczenia.
  Obs∏uga
  Lampka kontrolna Êwieci si´ podczas podgrzewania i
  gaÊnie, gdy ˝elazko osiàgnie nastawionà temperatur´. Je˝eli
  ˝elazko ju˝ raz si´ rozgrza∏o, mo˝na dalej prasowaç podczas
  podgrzewania. Bieliz przeznaczonà do prasowania
  posortowaç wed∏ug oznaczeƒ na naszywkach i rozpoczàç
  prasowanie od najni˝szej temperatury “•”.
  Napełnianie zbiornika na wodę rysunek 1
  Ustawić regulator pary w pozycji “0 i odłączyć
  żelazko od prądu!
  Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych
  dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy,
  może uszkodzić urządzenie.
  Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,
  klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało
  zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
  Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy
  mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.
  Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z
  wodą destylowaną w proporcji 1:2.
  Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej
  oznaczenia “max.”.
  Prasowanie bez u˝ycia pary rysunek 2
  Regulator nat´˝enia przep∏ywu pary nastaw na “0 a
  regulator temperatury na odpowiedni zakres. W razie potrzeby
  u˝ywaç spryskiwacza.
  Prasowanie z u˝yciem pary rysunek 3
  Regulator temperatury nastawiç w pozycji a po zagrzaniu
  ˝elazka regulator nat´˝enia przep∏ywu pary na “1” lub “2”.
  Regulator temperatury nastawiç w pozycji “••”, a regulator
  nat´˝enia przep∏ywu pary na “1”.
  Regulator temperatury nastawiç w pozycji “•••” lub “max.”, a
  regulator nat´˝enia przep∏ywu pan na “2”.
  Spryskiwanie rysunek 4
  Wyrzut pary rysunek 5
  Regulator temperatury nastawiç na “max.”.
  Przycisk
  naciskaç wielokrotnie z przerwami co najmniej
  5 sekund.
  Pionowy wyrzut pary rysunek 6
  Regulator temperatury nastawiç na “max.”.
  Odzie˝ przeznaczonà do prasowania powiesiç na
  wieszaku.
  ˚elazko prowadziç pionowo w odleg∏oÊci 10 cm i naciskaç
  wielokrotnie przycisk
  z przerwami co najmniej 5
  sekund.
  Nie stosowaç do prasowania odzie˝y na osobach!
  Po ka˝dym prasowaniu rysunek 7
  Regulator nat´˝enia przep∏ywu pary przestawiç kilkakrotnie
  z “0” na “2” i z powrotem (samoczyszczenie).
  Opró˝niç zbiornik: ˝elazko skierowaç szpicem na dó∏ i lekko
  potrzàsaç.
  Przechowywaç w pozycji pionowej, a nie stawiaç na stopie.
  Elektryczny przewód zasilajàcy mo˝na zawinàç wokó∏ tylnej
  cz´Êci ˝elazka. Elektrycznego przewodu zasilajàcego nie
  zawijaç zbyt mocno!
  Czyszczenie
  Wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieciowego i zaczekaç, a˝ stopa
  ostygnie.
  Obudow´ i stop´ ˝elazka wyczyÊciç tylko wilgotnà Êcierkà,
  wytrzeç do sucha.
  Je˝eli stopa ˝elazka jest bardzo zabrudzona, zamoczyç
  w occie lniana, Êcierk´ i prasowaç na zimno. Na koniec
  zwil˝yç Êcierk´ wodà, wyczyÊciç stop´ ˝elazka i dok∏adnie
  wysuszyç.
  Albo:
  Zabrudzenia wyczciç natychmiast wielokrotnie, grubo
  posk∏adanà Êcierkà bawe∏nianà przy nastawieniu na zakres
  “max.”.
  Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie
  należy stawiać w pobliżu żadnych metalowych przedmiotów.
  Do czyszczenia stopy nie wolno używczyścików, ani innych
  środków chemicznych.
  Ostro˝nie! Niebezpieczeƒstwo poparzenia!
  Funkcje dodatkowe
  (Zależnie od modelu)
  Złożony system usuwania kamienia
  Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w
  system usuwania kamienia “2AntiCalc” (=komponent 1 + 2)
  lub “3AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
  1. self-clean
  Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania
  czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
  2. calc‘n clean
  Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki kamienia
  z komory pary. Jeśli woda jest bardzo twarda, należy używać
  tej funkcji co dwa tygodnie.
  Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło regulacji temperatury
  w pozycji «max.» i podłączyć żelazko do prądu.
  Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć żelazko od
  prądu i przenieść nad zlew. Wyjąć regulator pary poprzez
  ustawienie w pozycji «calc» jednocznie naciskając.
  Delikatnie potrząsnąć żelazkiem. Wrząca woda oraz para
  zaczną się wydobyw, usuwając jednocześnie kamień
  lub osady, które mogły zostać tam nagromadzone. Kiedy
  z żelazka przestanie kapać, należy ponownie zamontować
  regulator pary i ustawić go w pozycji «0». Rozgrzać żelazko
  aż cała woda wyparuje.
  Jeśli igła regulatora pary jest zabrudzona, należy usunąć
  wszelkie zanieczyszczenia z końcówki igły za pomocą octu,
  a następnie opłukać czystą wodą.
  TDA 24..
  M-2
  da Brugsanvisning
  no Bruksanvisning
  sv Bruksanvisning
  fi Käyttöohjeet
  pl Instrukcja obs∏ugi
  ru Инструкции฀по฀эксплуатации
  bg Уkaзaния฀за฀употpеба
  hu Használati utasítások
  ro Instructioni de folosire
  аr฀
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا تادﺎﺷرإ
  BOSCH TDA24 (M2).indd 1 17/1/08 11:40:55

Máte otázku týkajúcu sa Bosch Sensixx Combo TDA2445?

manual_questions_numberofquestions 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch Sensixx Combo TDA2445 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch Sensixx Combo TDA2445 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch Sensixx Combo TDA2445 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch Sensixx Combo TDA2445 vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model Sensixx Combo TDA2445
Výrobok Žehlička
Jazyk Maďarský, Švédsky, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Rumunský
Typ súboru PDF

Súvisiace produkty

Žehlička Bosch