Bosch SMI68M95EU príručka

(1)
 • K PLQ
  6SH]LDOVDO]HLQIOOHQ
  .ODUVSOHUHLQIOOHQ
  5HLQLJHUHLQIOOHQ
  3URJUDPPZlKOHQ
  .XU]XQGKDQGOLFK
  DOOHVZDV,KUH6SOPDVFKLQH
  EUDXFKW
  9RUGHPHUVWHQ*HEUDXFK
  GHQQRFK$XIVWHOOXQG
  *HEUDXFKVDQOHLWXQJOHVHQ
  .XU]DQOHLWXQJ*HVFKLUUVSOHU
  GH
  *HUlWHLQVFKDOWHQ
  *HUlWDXVVFKDOWHQ
  $OOHVNODU
  3URJUDPPVWDUWHQ
  /RVJHKWV
  9000 913 930
  (9306) 640 MA
  +lUWHZHUWEHLP
  :DVVHUZHUNHUIUDJHQ
  XQGHLQWUDJHQ
  (QWKlUWXQJVDQODJHHLQVWHOOHQ
  6FKQHOOHUOHGLJW
  QXUYRUGHPHUVWHQ
  6SOHQRGHUEHL
  YHUlQGHUWHU
  :DVVHUKlUWH
  ¯¯
  ¯³
  ¯
  ¯´
  ¯
  ¯
  ¯±
  ¯Å
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :DVVHU
  +lUWHZHUW
  G+
  +lUWH
  EHUHLFK
  PPROO
  (LQVWHOO
  ZHUW
  XQGVRHLQVWHOOHQ
  K PLQ
  &
  $%
  (,1$866FKDOWHUHLQVFKDOWHQ
  3URJUDPPWDVWH$JHGUFNWKDOWHQXQG67$577DVWHVRODQJHGUFNHQ
  ELVGLH=LIIHUQDQ]HLJH+DQ]HLJW
  %HLGH7DVWHQORVODVVHQ
  'LH/HXFKWDQ]HLJHGHU7DVWH$EOLQNWXQGLQGHU=LIIHUDQ]HLJHOHXFKWHW
  GHUZHUNVHLWLJHLQJHVWHOOWH:HUW+
  3URJUDPPWDVWH&GUFNHQ
  0LWMHGHP'UFNHQGHU7DVWHHUK|KWVLFKGHU(LQVWHOOZHUWXPHLQH6WXIH
  LVWGHU:HUW+HUUHLFKWVSULQJWGLH$Q]HLJHZLHGHUDXI+DXV
  67$577DVWHGUFNHQ'HU(LQVWHOOZHUWLVWLP*HUlWJHVSHLFKHUW
  ZHLFK
  ZHLFK
  PLWWHO
  PLWWHO
  PLWWHO
  KDUW
  KDUW
  KDUW
  /|VW.DONQLFKWQ|WLJEHL(LQVWHOOZHUW
  'HFNHO
  DXIGUHKHQ
  1XUYRUGHP
  HUVWHQ6SOHQ
  GHQ6DO]EHKlOWHU
  PLW:DVVHU
  IOOHQ
  6SH]LDOVDO]
  HLQIOOHQ
  QLH5HLQLJHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  8PJHKHQG
  VSOHQ
  0DFKWEOLW]EODQN
  0DUNLHUXQJ
  GUFNHQ
  'HFNHO
  DQKHEHQ
  .ODUVSOHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  VFKOLHHQ
  ./,&.
  9LHO6FKPXW]YLHO5HLQLJHU
  (YHQWXHOO
  'HFNHO|IIQHQ
  7DVWHGUFNHQ
  $FKWXQJ
  .RPELSURGXNWH
  QLFKWIUDOOH
  3URJUDPPH
  JHHLJQHW
  +HUVWHOOHUKLQZHLVH
  EHDFKWHQ
  5HLQLJHUQXU
  LQWURFNHQH
  5HLQLJHUNDPPHU
  HLQIOOHQ
  'HFNHO
  ]XVFKLHEHQ
  GUFNHQ
  3/233
  PO
  PO
  PO
  3URJUDPPEHUVLFKW
  ,QGLHVHUhEHUVLFKWLVWGLHPD[P|JOLFKH
  3URJUDPPDQ]DKOGDUJHVWHOOW
  'LHHQWVSUHFKHQGHQ3URJUDPPH,KUHV*HUlWHV
  HQWQHKPHQ6LHELWWH,KUHU%HGLHQEOHQGH
  'LH3URJUDPPGDWHQVLQG/DERUPHVVZHUWH
  QDFKHXURSlLVFKHU1RUP(1
  $EZHLFKXQJHQLQGHU3UD[LVVLQGP|JOLFK
  KDOEH1RUPEHODGXQJ
  6FKQHOOVSDUVDPRGHULQWHQVLY
  9RUVSOHQ
  6FKQHOO
  
  *ODV
  
  (FR
  
  $XWR
  
  ,QWHQVLY
  
  6WURPYHUEUDXFKLQN:K
  :DVVHUYHUEUDXFKLQ/LWHU
  'DXHULQ6WG0LQ
  ¸
  k
  p
  x
  j
  Í
  Õ
  r
  3:15 - 1:30 0:29 * 0:15
  1,30 - 0,70 0,80 0,05
  18 - 7 10 4
  =XVDW]IXQNWLRQHQ
  0DFKHQIOH[LEHO
  =HLWVSDUHQ
  9DULR6SHHG
  ZLUGGXUFKHUK|KWHQ
  (QHUJLHHLQVDW]EHL
  JOHLFKEOHLEHQGHU
  5HLQLJXQJVOHLVWXQJ
  HU]LHOW
  +DOEH%HODGXQJ
  EHLZHQLJ*HVFKLUU
  VSDUW:DVVHU(QHUJLH
  XQG=HLW
  +\JLHQH3OXV
  ZlKUHQGGHV
  6SOYRUJDQJVZLUGGLH
  7HPSHUDWXUHUK|KW
  'DGXUFKZLUGHLQHUK|KWHU
  +\JLHQHVWDWXVHUUHLFKW
  ,QWHQVLY=RQH
  SHUIHNWIU
  JHPLVFKWH%HODGXQJ
  6SOGUXFNXQG
  6SOWHPSHUDWXUZLUG
  HWZDVHUK|KW
  MHQDFK0RGHOO
  ½
  w
  *ODQ]WURFNQHQ
  «YHUKLQGHUW)OHFNHQXQG
  YHUEHVVHUWGDV
  7URFNQXQJVHUJHEQLV
  'LH=XJDEHYRQ
  .ODUVSOHUZLUGKLHUEHL
  HPSIRKOHQ

Máte otázku týkajúcu sa Bosch SMI68M95EU?

manual_questions_numberofquestions 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bosch SMI68M95EU od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bosch SMI68M95EU vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bosch SMI68M95EU príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bosch SMI68M95EU vlastníkom. manual_question_cta

Produktové špecifikácie

Značka Bosch
Model SMI68M95EU
Výrobok Umývačka riadu
EAN 4242002786063
Jazyk Slovenský
Typ súboru PDF
Dizajn
Umiestnenie spotrebiča Čiastočne vstavaný
Farba dverí Neaplikovateľný
Systém ovládania Tlačidlá
Vstavaný displej
Dĺžka šnúry 1.75m
Dĺžka prívodnej hadice 1.65m
Dĺžka výpustnej hadice 1.9m
Typ príborovej priehradky Košík
Farba ovládacieho panela Nerezová oceľ
Výkon
Počet miest 14
Úroveň hluku 44dB
Počet pracích programov 6
Trieda účinnosti sušenia A
Teplota (max) 70°C
Doba cyklu 195min
Odložený štart -
AquaStop funkcia
AquaSensor funkcia
Sklenená ochrana
Umývacie programy Auto 45-65 ºC, Eco✗my, Glass/delicate, Intensive, Pre-wash, Quick
Ergonómia
Dávkovací asistent
Detský zámok
Indkácia zostávajúceho času
Ukazovateľ soli
Ukazovateľ leštidla
Sila
Trieda energetickej účinnosti A+++
Spotreba energie na cyklus 0.74kWh
Spotreba vody na cyklus 9.5L
Ročná spotreba energie 214kWh
Ročná spotreba vody 2660L
Celková spotreba 2400W
Spotreba energie (vypnuté) 0.1W
Vstupné striedavé napätie 220 - 240V
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50Hz
Prúd 10A
Certifikácia Energy Star -
Hmotnosť a rozmery
Šírka 598mm
Hĺbka 573mm
Výška 815mm
Hmotnosť 47000g
Hĺbka s otvorenými dverami 1155mm
Instalačná šírka oddielu 600mm
Instalačná hĺbka oddielu 575mm
Instalačná výška oddielu 815mm
Hmotnosť vrátane balenia 49000g

Súvisiace produkty

Umývačka riadu Bosch