Bose QuietComfort 35 príručka

 • Quick Start Guide • Lynstartvejledning • Kurzanleitung • Beknopte handleiding
  Guía de inicio rápido • Pikaopas • Guide d'installation rapide • Guida rapida
  Gyorsismertető
  QuietComfort
  ®
  35
  ©2016 Bose Corporation, The Mountain,
  Framingham, MA 01701-9168 USA
  AM761787 Rev.00
  ENGLISH • DANSK • DEUTSCH • DUTCH • ESPAÑOL
  FINNISH • FRANÇAIS • ITALIANO • MAGYAR
  ENGLISH
  Please read and keep all safety and use instructions.
  Refer to the owner’s guide (online) for more information about your headphones
  (including accessories and replacement parts). To request a printed copy, use the
  phone numbers provided.
  Owner’s Guide: global.Bose.com or owners.Bose.com/QC35
  Pairing a Bluetooth® device
  1. Slide the Power/Bluetooth® button ( ) to the Bluetooth symbol ( )
  andhold until you hear, “Ready to pair” or the Bluetooth indicator blinks blue.
  2. On your device, turn on the Bluetooth feature and select your Bose®
  QuietComfort® headphones from the device list.
  Tip: The Bluetooth feature is usually found in the Settings menu.
  OR, if your device supports Bluetooth® pairing via NFC:
  1. Slide to the right to power on the headphones.
  2. Unlock your device and turn on the Bluetooth and NFC features.
  3. Tap the NFC touchpoint on your device to the NFC touchpoint on your
  headphones. Your device may prompt you to accept pairing.
  Once paired, you hear “Connected to <device name>” or the Bluetooth
  indicator glows solid white.
  Choosing a language
  1. Press and hold and simultaneously for three seconds.
  2. Press or to scroll through the languages.
  3. Press and hold to select language.
  Note: To check for additional languages, please visit: updates.Bose.com/QC35
  Using the headphones
  Headphone controls
  Press once to play/pause or answer/end a call.
  Double press to skip forward.
  Triple press to skip backward.
  Press and hold to ignore an incoming call.
  Volume up
  Volume down
  Multi-function
  button
  Note: Some features may not work for some devices or applications.
  Managing multiple connections
  The headphones connect to two Bluetooth devices and store eight devices in
  the pairing list.
  With the headphones on your head, slide to and release to hear which
  device(s) are connected; repeat to connect to the next device.
  Indicators
  Green solid: Medium to full charge
  Amber solid: Low charge
  Red blinking: Need to charge
  Blue blinking: Ready to pair
  White blinking: Connecting
  White solid: Connected
  Charging
  Plug the small end of the USB cable into the USB charging connector on the right
  earcup. Plug the other end into a USB wall charger or computer that is powered on.
  Using noise reduction only
  Noise reduction is activated when you power on the headphones.
  Note:  If the headphone battery is depleted, you cannot use noise reduction.
  Using the back-up audio cable
  Use the supplied back-up audio cable to connect a non-Bluetooth device, or if
  the headphones battery is depleted.
  Troubleshooting
  Headphones do not pair with Bluetooth® device
  On your Bluetooth device:
  Turn the Bluetooth feature off and then on.
  Delete your Bose® QuietComfort® headphones from the Bluetooth list on
  your device. Pair again.
  Pair a different Bluetooth device.
  Visit YouTube.com/Bose to see how-to videos.
  Clear the headphones pairing list:
  Slide to and hold for 10 seconds. Delete your Bose® QuietComfort®
  headphones from the Bluetooth list on your device. Pair again.
  Headphones do not pair with NFC-enabled device
  Make sure your device supports Bluetooth pairing via NFC.
  Unlock your device and turn on the Bluetooth and NFC features.
  Tap the NFC touchpoint on the back of your Bluetooth device to the NFC
  touchpoint on the headphones.
  No sound
  Power on the headphones and charge the battery.
  Increase the volume on your headphones, your device and music source.
  Slide to and release to hear the connected device. Make sure you are
  using the correct device.
  Use a different music source.
  Pair a different Bluetooth device.
  Poor sound quality
  Move your Bluetooth device closer to the headphones, and away from any
  interference.
  The warranty information provided with this product does not apply in Australia and New Zealand.
  See www.Bose.com.au/warranty or www.Bose.co.nz/warranty for details.
  “Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has
  been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified
  by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation
  of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of
  this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.
  iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
  Thetrademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.
  Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
  App Store is a service mark of Apple Inc.
  Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
  The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
  andany use of such marks by Bose Corporation is under license.
  The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in
  other countries.
  © 2016 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed,
  or otherwise used without prior written permission.
  DANSK
  Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.
  Der henvises til brugervejledningen (online) for flere oplysninger om dine
  hovedtelefoner (herunder tilbehør og reservedele). Hvis du vil bestille et trykt
  eksemplar, skal du bruge de anførte telefonnumre.
  Brugervejledning: global.Bose.com eller owners.Bose.com/QC35
  Parring af en Bluetooth® enhed
  1. Skub Power/Bluetooth®-knappen ( ) til Bluetooth-symbolet ( ), og hold den
  nede, indtil du hører "Klar til at parre" eller Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
  2. Slå Bluetooth-funktionen til på din enhed, og vælg dine Bose® QuietComfort®-
  hovedtelefoner på listen med enheder.
  Tip: Bluetooth-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.
  ELLER, hvis din enhed understøtter Bluetooth®-parring via NFC:
  1. Skub til højre for at tænde hovedtelefonerne.
  2. Lås enheden op, og slå Bluetooth- og NFC-funktionerne til.
  3. Tryk med din enheds NFC-berøringspunkt på NFC-berøringspunktet på dine
  hovedtelefoner. Din enhed beder dig muligvis om at acceptere parring.
  Når parringen er gennemført, hører du "Sluttet til <enhedens navn>",
  ellerBluetooth-indikatoren lyser hvidt.
  Valg af et sprog
  1. Tryk og hold og samtidigt i tre sekunder.
  2. Tryk eller for at bladre igennem sprogene.
  3. Tryk og hold nede på for at vælge dit sprog.
  Bemærk: Du kan se efter yderligere sprog på updates.Bose.com/QC35
  Anvendelse af hovedtelefonerne
  Hovedtelefonknapper
  Tryk en gang på afspil/pause eller besvar/afslut et opkald.
  Tryk to gange for at gå frem.
  Tryk tre gange for at gå tilbage.
  Tryk og hold nede for at ignorere et indgående opkald.
  Lydstyrke op
  Lydstyrke ned
  Multifunktionsknap
  Bemærk:  Nogle funktioner fungerer muligvis ikke til nogle enheder eller
  applikationer.
  Administration af flere tilslutninger
  Hovedtelefonerne opretter forbindelse til to Bluetooth-enheder og gemmer
  otte enheder på parringlisten.
  Med hovedtelefonerne på hovedet skal du skubbe til og slippe for at
  høre, hvilke enheder der er tilsluttet; gentag for at tilslutte den næste enhed.
  Indikatorer
  Lyser grønt: Medium til fuld opladning
  Lyser gult: Lav opladning
  Blinker rødt: Skal oplades
  Blinker blåt: Klar til at parre
  Blinker hvidt: Tilslutter
  Hvidt uafbrudt: Tilsluttet
  Opladning
  Sæt den lille ende af USB-kablet i USB-opladningsstikket på den højre ørekop.
  Sæt den anden ende af USB-vægopladeren eller den computer, der er tændt.
  Kun støjreduktion
  Støjreduktion aktiveres, når du tænder hovedtelefonerne.
  Bemærk:  Hvis hovedtelefonernes batteri er helt afladet, kan du ikke bruge
  støjreduktion.
  Brug af backuplydkabel
  Brug det medfølgende backuplydkabel til at tilslutte en ikke-Bluetooth-enhed,
  eller hvis hovedtelefonernes batteri er løbet tør for strøm.
  Fejlfinding
  Hovedtelefonerne parres ikke med Bluetooth®-enheden
  På din Bluetooth-aktiverede enhed:
  Slå Bluetooth-funktionen fra, og slå den derefter til igen.
  Slet dine Bose® QuietComfort®-hovedtelefoner fra Bluetooth-listen på din
  enhed. Par igen.
  Par en anden Bluetooth-enhed.
  Gå til YouTube.com/Bose for at se vejledningsvideoer.
  Ryd hovedtelefonparringslisten:
  Skub til , og hold i 10 sekunder. Slet dine Bose® QuietComfort®-
  hovedtelefoner fra Bluetooth-listen på din enhed. Par igen.
  Hovedtelefoner parres ikke med en enhed, der understøtter NFC
  Kontroller, at din enhed understøtter Bluetooth®-parring via NFC.
  Lås enheden op, og slå Bluetooth- og NFC-funktionerne til.
  Tryk med NFC-berøringspunktet på din Bluetooth-enheds bagside på
  NFC-berøringspunktet på dine hovedtelefoner.
  Ingen lyd
  Tænd hovedtelefonerne, og oplad batteriet.
  Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, din enhed og musikkilden.
  Skub til , og slip for at høre den tilsluttede enhed. Kontroller, at du bruger
  den rigtige enhed.
  Prøv en anden musikkilde.
  Par en anden Bluetooth-enhed.
  Dårlig lydkvalitet
  Flyt din Bluetooth-enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel
  interferens.
  Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se
  www.Bose.com.au/warranty eller www.Bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger.
  “Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er
  designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er certificeret af udvikleren til
  at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for
  dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af
  dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.
  iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
  Varemærket “iPhone” bruges med en licens fra Aiphone K.K.
  Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre
  lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc.
  Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.
  Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.,
  ogenhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.
  N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i
  andre lande.
  © 2016 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument
  eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.
  DEUTSCH
  Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und
  bewahren Sie sie auf.
  In der Bedienungsanleitung (online) finden Sie weitere Informationen
  über Ihre Kopfhörer (zum Beispiel Zubehör und Ersatzteile). Wenn Sie ein
  gedrucktes Exemplar erhalten möchten, verwenden Sie eine der angegebenen
  Telefonnummern.
  Bedienungsanleitung: global.Bose.com oder owners.Bose.com/QC35
  Abstimmung mit einem Bluetooth®-Gerät
  1. Schieben Sie die Power/Bluetooth®-Taste ( ) bis zum Bluetooth-Symbol ( )
  und halten Sie sie, bis Sie „Bereit zum Abstimmen“ hören oder die Bluetooth-
  Anzeige blau blinkt.
  2. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie Bose®
  QuietComfort® Headphones aus der Geräteliste.
  Tipp: Das Bluetooth-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.
  ODER, wenn Ihr Gerät Bluetooth®-Abstimmung über NFC unterstützt:
  1. Schieben Sie nach rechts, um die Kopfhörer einzuschalten.
  2. Entsperren Sie Ihr Gerät und schalten Sie die Bluetooth- und NFC-Funktionen ein.
  3. Tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an Ihrem Gerät auf den NFC-
  Berührungspunkt an den Kopfhörern. Ihr Gerät fordert Sie möglicherweise auf,
  die Abstimmung zu akzeptieren.
  Nach der Abstimmung hören Sie „Verbunden mit <Gerätename>“ oder die
  Bluetooth-Anzeige leuchtet weiß.
  Auswählen einer Sprache
  1. Halten Sie und gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt.
  2. Drücken Sie oder , um durch die Sprachen zu blättern.
  3. Halten Sie zum Auswählen der Sprache gedrückt.
  Hinweis:  Weitere Länder finden Sie auf updates.Bose.com/QC35
  Verwendung der Kopfhörer
  Kopfhörer-Bedienelemente
  Drücken Sie diese Taste ein Mal für Wiedergabe/Pause oder
  zum Entgegennehmen/Beenden eines Anrufs.
  Drücken Sie die Taste zwei Mal, um vorwärts zu springen.
  Drücken Sie die Taste drei Mal, um rückwärts zu springen.
  Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen ankommenden Anruf
  zu ignorieren.
  Lautstärke erhöhen
  Lautstärke verringern
  Multifunktionstaste
  Hinweis:  Möglicherweise funktionieren einige Funktionen bei manchen Geräten
  oder Anwendungen nicht.
  Verwalten mehrerer Verbindungen
  Die Kopfhörer verbinden sich mit zwei Bluetooth-Geräten und speichern acht
  Geräte in ihrer Abstimmliste.
  Schieben Sie, während Sie die Lautsprecher am Kopf tragen, zu und
  lassen Sie es los, um zu hören, welches Gerät/welche Geräte anschlossen ist/
  sind. Wiederholen Sie dies, um das nächste Gerät zu verbinden.
  Anzeigen
  Grünes Leuchten: Halb bis voll aufgeladen
  Gelbes Leuchten: Fast entladen
  Rotes Blinken: Muss aufgeladen werden
  Blaues Blinken: Bereit zum Abstimmen
  Weißes Blinken: Verbindung wird
  hergestellt
  Weißes Leuchten: Verbunden
  Aufladen
  Schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels an den USB-Ladeanschluss
  an der rechten Hörmuschel an. Schließen Sie den anderen Stecker an ein USB-
  Wandladegerät oder einen eingeschalteten Computer an.
  Nur Geräuschreduzierung
  Geräuschreduzierung ist aktiviert, wenn Sie die Kopfhörer einschalten.
  Hinweis:  Wenn die Kopfhörerbatterie leer ist, können Sie die
  Geräuschreduzierung nicht verwenden.
  Verwendung des zusätzlichen Audiokabels
  Verwenden Sie das mitgelieferte Audiokabel um ein Nicht-Bluetooth-Gerät
  anzuschließen, oder wenn die Kopfhörerbatterie leer ist.
  Fehlerbehebung
  Kopfhörer verbinden sich nicht mit dem Bluetooth®-Gerät
  Am Bluetooth-Gerät:
  Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus und wieder ein.
  Löschen Sie die Bose® QuietComfort®-Kopfhörer aus der Bluetooth-Liste auf
  Ihrem Gerät. Stimmen Sie sie erneut ab.
  Stimmen Sie ein anderes Bluetooth-Gerät ab.
  Auf YouTube.com/Bose finden Sie Videos.
  Kopfhörerabstimmliste löschen:
  Schieben Sie zu und halten Sie es 10 Sekunden lang. Löschen Sie die
  Bose® QuietComfort®-Kopfhörer aus der Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät.
  Stimmen Sie sie erneut ab.
  Kopfhörer wird nicht mit dem NFC-fähigen Gerät abgestimmt
  Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät Bluetooth-Abstimmung über NFC unterstützt.
  Entsperren Sie Ihr Gerät und schalten Sie die Bluetooth- und NFC-Funktionen ein.
  Tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt auf der Rückseite des Bluetooth-
  Geräts auf den NFC-Berührungspunkt an den Kopfhörern.
  Kein Ton
  Schalten Sie die Kopfhörer ein und laden Sie die Batterie.
  Stellen Sie die Lautstärke an den Kopfhörern, am Gerät und an der
  Musikquelle höher.
  Schieben Sie zu und lassen Sie es los, um das verbundene Geräte
  zuhören. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden.
  Verwenden Sie eine andere Musikquelle.
  Stimmen Sie ein anderes Bluetooth-Gerät ab.
  Schlechte Tonqualität
  Stellen Sie das Bluetooth-Gerät näher zu den Kopfhörern und von
  Störquellen weg.
  Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien
  und Neuseeland. Weitere Informationen finden Sie auf www.Bose.com.au/warranty bzw.
  www.Bose.co.nz/warranty.
  „Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör
  speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler
  für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine
  Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen
  Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder
  iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.
  iPad, iPhone und iPod sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen
  Ländern. Die Marke „iPhone“ wir mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.
  Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern
  eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
  Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google, Inc.
  Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc.
  undwerden von der Bose Corporation unter Lizenz verwendet.
  Das N-Zeichen ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten
  Staaten und in anderen Ländern.
  © 2016 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder
  ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.
  Enhance your headphones with the Bose® Connect app
  Gør dine hovedtelefoner endnu bedre med Bose® Connect-app'en
  Atemberaubende Klangerlebnisse mit der Bose® Connect App
  Verbeter uw hoofdtelefoon met de Bose® Connect-app
  Mejore sus auriculares con la aplicación Bose® Connect
  Bose® Connect -sovelluksella saat enemmän irti kuulokkeistasi
  Tirez le meilleur profit de votre casque avec l’application Bose® Connect
  Migliori prestazioni delle cuffie con l’app Bose® Connect
  Javítsa fejhallgatója teljesítményét a Bose® Connect alkalmazással.
  NFC
  OR
  ELLER
  ODER
  OF
  O
  TAI
  OU
  OPPURE
  VAGY

Máte otázku týkajúcu sa Bose QuietComfort 35?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Bose QuietComfort 35 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Bose QuietComfort 35 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Bose QuietComfort 35 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Bose QuietComfort 35 vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Bose
Model QuietComfort 35
Výrobok Sluchátka
EAN 17817725453, 17817725460
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Dánsky, Fínsky, Maďarský
Typ súboru PDF
- Circumaurálne
- Pres hlavu
- -
-
- Káblový a bezdrôtový
-
- 1.2
- 20
- USB
- Strieborná
- Digitálny
-
-
-
- Audio (3.5mm), USB
- 1
- 170
- 81
- 180
- 310
-
-
- Slúchadlá
Batérie
Životnosť batérie (max.) 20h
Zdroj nabíjania USB
Výkon
Dĺžka kábla 1.2m
Odnímateľný kábel
Farba Strieborná
Ovládanie hlasitosti Digitálny
Sklopný
Štýl nosenia Pres hlavu
Typ produktu Slúchadlá
Obsah balenia
Dodávané káble Audio (3.5mm), USB
Prenášanie puzdro
Množstvo 1
Hmotnosť a rozmery
Hĺbka 81mm
Výška 180mm
Šírka 170mm
Hmotnosť 310g
Slúchadlá
Redukcia šumu
Typ slúchadiel Circumaurálne
Možnosti pripojenia
Technológia prepojenia Káblový a bezdrôtový
3,5 mm konektor
Bluetooth
Mikrofón
Potlačenie šumu

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Sluchátka Bose