Casio G-2900F-8V príručka

Tu si zobrazte bezplatne Casio G-2900F-8V príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Casio G-2900F-8V vlastníkom.

ɑȺɋɕ ɋASIO G-2900 G-7100
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
Ɇɨɞɭɥɶ 2548
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ ɫ ɷɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
Ȼɚɬɚɪɟɹ
x Ȼɚɬɚɪɟɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟ, ɪɚɡɪɹɠɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɢ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɉɪɢ ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ ɪɚɡɪɹɞɤɢ ɛɚɬɚɪɟɢ (ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɬɭɫɤɧɟɟɬ) ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɛɚɬɚɪɟɸ ɭ ȼɚɲɟɝɨ ɞɢɥɟɪɚ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɚ ɮɢɪɦɵ
CASIO.
ȼɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ
x ɑɚɫɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɪɹɞɚɦ ɨɬ “I” ɞɨ “V” ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɢɯ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɤɥɚɫɫ ɜɚɲɢɯ ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɟ.
Ɋɚɡɪɹɞ Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɧɚ
ɤɨɪɩɭɫɟ
Ȼɪɵɡɝɢ,
ɞɨɠɞɶ
Ʉɭɩɚɧɢɟ, ɦɵɬɶɟ
ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɬ.ɞ.
ɉɨɞɜɨɞɧɨɟ
ɩɥɚɜɚɧɢɟ
ȼɨɞɨɥɚɡɧɨɟ
ɞɟɥɨ ɢ ɞɪ.
I ɧɟɬ ɧɟɬ ɧɟɬ ɧɟɬ
II WATER
RESISTANT
ɞɚ ɧɟɬ ɧɟɬ ɧɟɬ
III 50 Ɇ WATER
RESISTANT
ɞɚ ɞɚ ɧɟɬ ɧɟɬ
IV 100 Ɇ WATER
RESISTANT
ɞɚ ɞɚ ɞɚ ɧɟɬ
V 200 Ɇ WATER
RESISTANT
300 Ɇ WATER
RESISTANT
ɞɚ ɞɚ ɞɚ ɞɚ
*ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
I ɗɬɢ ɱɚɫɵ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɦɢ; ɢɡɛɟɝɚɣɬɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɜɥɚɝɢ.
III ɇɟ ɧɚɠɢɦɚɣɬɟ ɤɧɨɩɤɢ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ.
IV Ɇɨɠɧɨ ɧɚɠɢɦɚɬɶ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ ɜɫɟ ɤɧɨɩɤɢ, ɤɪɨɦɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɯ. ȿɫɥɢ ɧɚ ɱɚɫɵ ɩɨɩɚɥɚ
ɦɨɪɫɤɚɹ ɜɨɞɚ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɦɨɣɬɟ ɢɯ ɜ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɟ ɢ ɜɵɬɪɢɬɟ ɧɚɫɭɯɨ.
V ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɞɨɥɚɡɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɝɥɭɛɢɧ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɝɟɥɢɟɜɨ-ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɚɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɫɦɟɫɶ).
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ ɱɚɫɵ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɵ ɤɨɠɚɧɵɦ ɪɟɦɟɲɤɨɦ.
ɇɟ ɧɨɫɢɬɟ ɬɚɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟɦ ɪɟɦɟɲɤɚ ɜ ɜɨɞɭ.
Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȼɚɲɢɯ ɱɚɫɨɜ
x ɇɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɨɬɤɪɵɬɶ ɤɨɪɩɭɫ ɢɥɢ ɫɧɹɬɶ ɡɚɞɧɸɸ ɤɪɵɲɤɭ.
x ɉɪɨɤɥɚɞɤɭ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɜɨɞɵ ɢ ɩɵɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɧɹɬɶ ɤɚɠɞɵɟ 2-3 ɝɨɞɚ.
x ȿɫɥɢ ɜɨɞɚ ɢɥɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɱɚɫɵ, ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɞɚɣɬɟ ɢɯ ɜ ɪɟɦɨɧɬ
ȼɚɲɟɦɭ ɞɢɥɟɪɭ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɭ ɮɢɪɦɵ CASIO.
x ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɱɚɫɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ.
x ɏɨɬɹ ɱɚɫɵ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɭɞɚɪɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ, ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɢɯ
ɫɢɥɶɧɵɦ ɭɞɚɪɚɦ ɢɥɢ ɪɨɧɹɬɶ ɢɯ ɧɚ ɬɜɟɪɞɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.
x ɇɟ ɡɚɬɹɝɢɜɚɣɬɟ ɛɪɚɫɥɟɬ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɢɥɶɧɨ. ɉɨɞ ɛɪɚɫɥɟɬ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɚɥɟɰ.
x Ⱦɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɱɚɫɨɜ ɢ ɛɪɚɫɥɟɬɚ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ, ɫɭɯɨɣ ɢɥɢ ɫɦɨɱɟɧɧɨɣ
ɦɵɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɥɟɝɤɨɥɟɬɭɱɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ
(ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɛɟɧɡɢɧ, ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɢ, ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɚɷɪɨɡɨɥɢ ɢ ɞɪ.).
x ȼɫɟɝɞɚ ɯɪɚɧɢɬɟ ɱɚɫɵ ɜ ɫɭɯɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɟɫɥɢ ȼɵ ɢɦɢ ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ.
x ɇɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɣɬɟ ɱɚɫɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɪɟɚɤɬɢɜɨɜ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɛɟɧɡɢɧ,
ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɪɟɚɤɬɢɜɵ, ɚɷɪɨɡɨɥɢ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ
ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɩɨɥɢɪɨɜɤɢ.
x ɇɚ ɛɪɚɫɥɟɬɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɱɚɫɨɜ ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɉɪɢ
ɱɢɫɬɤɟ ɬɚɤɢɯ ɛɪɚɫɥɟɬɨɜ ɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɫɬɟɪɟɬɶ ɢɯ.
Ⱦɥɹ ɱɚɫɨɜ, ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵɦɢ ɛɪɚɫɥɟɬɚɦɢ...
x ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɛɟɥɟɫɵɣ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɧɚɥɟɬ ɧɚ ɛɪɚɫɥɟɬɟ. ɗɬɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɧɟ ɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ ȼɚɲɟɣ ɤɨɠɢ ɢɥɢ ɨɞɟɠɞɵ, ɢ ɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɭɞɚɥɢɬɶ,
ɩɪɨɬɟɪɟɜ ɛɪɚɫɥɟɬ ɫɚɥɮɟɬɤɨɣ.
x ȿɫɥɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɥɚɝɭ ɧɚ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɦ ɛɪɚɫɥɟɬɟ ɢɥɢ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɱɚɫɵ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ ɛɪɚɫɥɟɬ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɨɪɨɛɢɬɶɫɹ, ɬɪɟɫɧɭɬɶ
ɢɥɢ ɩɨɪɜɚɬɶɫɹ. ɑɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɛɪɚɫɥɟɬɚ, ɤɚɤ
ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɟɟ ɜɵɬɪɢɬɟ ɝɪɹɡɶ ɢɥɢ ɜɥɚɝɭ ɦɹɝɤɨɣ ɬɪɹɩɤɨɣ.
Ⱦɥɹ ɱɚɫɨɜ, ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɯ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɵɦɢ ɛɪɚɫɥɟɬɚɦɢ ɢ ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ...
x Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɹɦɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɬɭɫɤɧɟɧɢɟ
ɰɜɟɬɚ ɮɥɸɨɪɟɫɰɟɧɰɢɢ.
x Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫ ɜɥɚɝɨɣ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɨɬɭɫɤɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ
ɮɥɸɨɪɟɫɰɟɧɰɢɢ. Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɤɨɪɟɟ ɜɵɬɪɢɬɟ ɜɥɚɝɭ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.
x ɋɢɥɶɧɨɟ ɬɪɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɵɦ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɨɦ ɫ
ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚɩɟɱɚɬɚɧɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɭɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɢ
ȼ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɜɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɥɟɮɨɧɧɭɸ ɤɧɢɠɤɭ, ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɦɟɬɶ ɤɨɩɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.
* ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬ ɱɚɫɨɜ/ ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɛɚɬɚɪɟɢ/ Ɂɚɦɟɧɚ ɛɚɬɚɪɟɢ
CASIO ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɬɟɪɸ ɞɚɧɧɵɯ ɢɥɢ ɭɳɟɪɛ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɣ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɣ ɩɨɬɟɪɢ.
CASIO COMPUTER CO LTD ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɹɦ ɬɪɟɬɶɢɯ
ɫɬɨɪɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɱɚɫɨɜ.
ɈȻɓȿȿ ɈɉɂɋȺɇɂȿ ɊȿɀɂɆɈȼ ɊȺȻɈɌɕ
x ɇɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ «ɋ» ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɟɠɢɦɨɜ.
x ȼ ɥɸɛɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɧɚɠɦɢɬɟ ɤɧɨɩɤɭ «L» ɞɥɹ ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ ɷɤɪɚɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2 ɫɟɤɭɧɞ.
x Ʉɚɠɞɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɤɨɧɤɚ
. Ʉɨɝɞɚ ɱɚɫɵ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɪɟɠɢɦ,
ɢɤɨɧɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɣ.
Ɋɟɠɢɦ Ɋɟɠɢɦ Ɋɟɠɢɦ Ɋɟɠɢɦ Ɋɟɠɢɦ Ɋɟɠɢɦ
Ɍɟɤɭɳɟɝɨ Ɂɚɦɟɬɨɤ ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨ Ɂɜɭɤɨɜɵɯ Ɍɚɣɦɟɪɚ ɋɟɤɭɧɞɨɦɟɪɚ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɝɧɚɥɨɜ
1

Máte otázku týkajúcu sa Casio G-2900F-8V?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Casio G-2900F-8V od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Casio G-2900F-8V vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Casio
Model G-2900F-8V
Výrobok Hodinky
EAN 4971850790051
Jazyk Angličtina, Dánsky, Ruský, Slovenský, Grécky, Chorvátsky
Skupina výrobkov Hodinky
Typ súboru PDF
Technické detaily
Typ mechanizmu Quartz (batéria)
Časovač -
Typ ciferníka LCD ciferník
Vodeodolný
Vodotesné až do 200m
Nárazuvzdorný
Stopky
Funkcia alarmu
Kalendár
Presnosť 15sekúnd/mesiac
Režim hodín 12 h/24 h
Odpočet
Funkcia odloženia budíka
Dizajn
Model Náramkové hodinky
Odporúčané pohlavia Samec
Základný materiál Polymér
Farba puzdra Čierna
Materiál pásky Polymér
Farba pásky Čierna
Typ skla hodiniek Minerálne
Formát Kolo
Farba ciferníka -
Štýl ukazovateľa času Arabské číslice
Dizajn Šport
Sila
Ukazovateľ úrovne batérie
Hmotnosť a rozmery
Šírka 52.4mm
Hĺbka 45.9mm
Výška 16.5mm
Hmotnosť 58g