D-Link ANT24-0501 príručka

(1)
  • Počet str.: 5
  • Typ súboru: PDF
'/LQN6\VWHPV,QF$OOULJKWVUHVHUYHG7UDGHPDUNVRUUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVDUHWKHSURSHUW\RIWKHLU
UHVSHFWLYHKROGHUV6RIWZDUHDQGVSHFL¿FDWLRQVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
7KLVSURGXFWLVFRPSDWLEOH
ZLWK*+]ZLUHOHVV
QHWZRUNLQJGHYLFHV

&KHFN<RXU3DFNDJH&RQWHQWV

,IDQ\RIWKHDERYHLWHPVDUHPLVVLQJSOHDVHFRQWDFW\RXUUHVHOOHU
7KHVHDUHWKHLWHPVLQFOXGHGZLWK\RXU$17

$17$QWHQQDZLWKPFDEOH

0RXQWLQJ$FFHVVRULHV6WLFNHUSODVWLF

DQFKRUVVFUHZV

5360$WR5371&DGDSWHU

 $OZD\VSODFHWKHDQWHQQDRQDÀDWRUVHFXUHVXUIDFH
 &RQFHDOLQJWKHDQWHQQDEHKLQGERRNVFDELQHWVRURWKHURI¿FHHTXLSPHQW
PD\DIIHFWWKHSHUIRUPDQFHRIWKHZLUHOHVVQHWZRUN
 7KH DQWHQQD WUDQVPLVVLRQ UDQJH PD\ YDU\ DFFRUGLQJ WR GLIIHUHQW
HQYLURQPHQWVRUDSSOLFDWLRQV
 7KLVDQWHQQDKDVDPDJQHWLFPHWHULDOHPEHGGHGLQVLGHWKDWPLJKWFDXVH
GDPDJHWRVXUURXQGLQJREMHFWVLQFOXGLQJPHPRU\FDUGVWRUDJHGLVNV
DQGFUHGLWFDUGVHWF3OHDVHHQVXUHWRNHHSWKHVHREMHFWVDWOHDVW
FPDZD\IURPWKLVDQWHQQDWRDYRLGSRVVLEOHGDPDJH

$17

*+]G%L'LUHFWLRQDO
,QGRRU$QWHQQD

Máte otázku týkajúcu sa D-Link ANT24-0501?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom D-Link ANT24-0501 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných D-Link ANT24-0501 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne D-Link ANT24-0501 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným D-Link ANT24-0501 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka D-Link
Model ANT24-0501
Výrobok Wifi anténa
EAN 790069287527
Jazyk Angličtina
Typ súboru PDF
Výkon
Frekvenčné pásmo 2.4 - 2.5 GHz
Úroveň zisku antény (maximum) 5 dBi
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 217 g
Šírka 120 mm
Hĺbka 120 mm
Výška 230 mm
Vlastnosti
Typ antény Všesmerová anténa
Typ konektora antény RP-SMA
Prevádzkové prostredie
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) -30 - 75 °C
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) -20 - 65 °C
zobraziť viac

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa D-Link ANT24-0501.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku