DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB príručka

(154)
  • Počet str.: 15
  • Typ súboru: PDF
171
SK

ObSah

LiKvidácia ......................................................... 171

ÚvOd .................................................................. 172

Symboly použité v tomto návode ..........................................172
Písmená v zátvorkách ...........................................................172
Problémy a opravy ................................................................172

bezpečnOSť ....................................................... 172

Základné bezpečnostné predpisy .......................................... 172

pOužitie v SÚLade S určením ............................ 172

návOd na pOužitie ............................................173

pOpiS ................................................................. 173

Popis spotrebiča ................................................................... 173
Popis ovládacieho panela ......................................................173
Popis príslušenstva ...............................................................173
Popis nádržky na mlieko .......................................................173

prípravné Operácie .......................................... 173

Kontrola spotrebiča ............................................................... 173
Inštalácia spotrebiča .............................................................173
Zapojenie spotrebiča .............................................................174
Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky ................................174

zapnutie príStrOja ..........................................174

vypnutie príStrOja .......................................... 174

naStavenie menu .............................................. 175

Odvápňovanie .......................................................................175
Nastavenie času ....................................................................175
Automatické vypnutie ...........................................................175
Automatické zapnutie ........................................................... 175
Nastavenie teploty ................................................................ 175
Úspora energie ...................................................................... 175
Nastavenie tvrdosti vody .......................................................176
Nastavenie jazyka .................................................................176
Inštalovať lter .....................................................................176
Odstrániť lter ......................................................................176
Výmena ltra ........................................................................ 176
Hodnoty z výroby (reset) .......................................................176
Štatistická funkcia ................................................................. 176

príprava Kávy ...................................................176

Voľba chuti kávy ....................................................................176
Voľba množstva kávy v šálke ................................................. 176
Nastavenie kávového mlynčeka ............................................177
Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy ....................... 177
Príprava kávy použitím zrnkovej kávy ...................................177
Príprava kávy použitím mletej kávy ......................................177

príprava nápOjOv S mLieKOm ........................... 178

Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko ............................178
Regulácia množstva peny .....................................................178
Príprava kávy cappuccino ...................................................... 178
Príprava napeneného mlieka (bez kávy) ...............................178
Príprava mlieka bez peny (bez kávy) .....................................178

čiStenie nádržKy na mLieKO pO KaždOm

pOužití .............................................................. 178

Programovanie množstva kávy alebo mlieka v šálke
pre kávu cappuccino alebo mlieko ........................................179

príprava hOrÚcej vOdy .................................... 179

Modikácia množstva automaticky vydávanej vody .............179

čiStenie ............................................................. 179

Čistenie nádobky na zvyšky kávy ..........................................179
Čistenie odkvapkávacej misky a nádržky na kondenzát .........180
Čistenie vnútra spotrebiča .....................................................180
Čistenie nádržky na vodu ......................................................180
Čistenie ústia vydávača kávy .................................................180
Čistenie násypky na sypanie vopred zomletej kávy ...............180
Čistenie vylúhovača ..............................................................180
Čistenie nádržky na mlieko ...................................................181
Čistenie trysky horúcej vody/pary ........................................181

OdvápňOvanie .................................................. 181

prOgramOvanie tvrdOSti vOdy ....................... 182

Meranie tvrdosti vody ........................................................... 182
Nastavenie tvrdosti vody .......................................................182

zmäKčOvací fiLter ............................................ 182

Inštalácia ltra ......................................................................182
Výmena ltra ........................................................................ 183
Odstránenie ltra .................................................................. 183

technicKé Údaje ............................................... 183

Správy zObrazené na diSpLeji .........................184

riešenie prObLémOv .........................................185

LiKvidácia

V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa

prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom,

ale je potrebné ho odovzdať do zberných stredísk.

Máte otázku týkajúcu sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB?

Počet otázok: 3

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Eva Masna • 25-7-2021 1 komentár

Kava je stále redsia, o nedlho bude ako čaj

Stano • 22-11-2021

Ako zrusit funkciu mletej - sypanej kavy

Ako zrusit funkciu mletej - sypanej kavy
Odpovedzte na túto otázku
Mgr. Anna Mikulova • 12-12-2021 Bez komentára

Navod na odvapnenie kavovaru Delongi MagnificaS

Odpovedzte na túto otázku
Maja • 2-12-2021 Bez komentára

Dobry deň,chcem sa opytať,ako sa dá nastaviť ked je napísané na displeji "moja káva" v kavovare,v návode to nie je uvedené,ďakujem

Odpovedzte na túto otázku

Tu si zobrazte bezplatne DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka DeLonghi
Model Magnifica S ECAM 22.110.SB
Výrobok Kávovar
Jazyk Slovenský
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku