Hertz Marine PowerSports HMX 6.5 S-LD príručka

(1)
 • 2
  Arabic /
  中文 / Chinese simplified
  感谢您购买我们公司的产品。我们致力于提供让客户满意的产品,让渴望享受“音响体验”的客户得 到满足。本说明书旨在为客户正确安装
  和使用本系统提供指导。可供选择的应用程序较多,如需 要了解更多的相关信息,请发邮件到support@elettromedia.it联系我们公司的经
  销商或是技术支持 部门。在部件安装之前,请认真阅读本手册中的所有操作指南。否则可能导致意外人身伤害或部 件受损。
  1. 所有部件必须牢固地安装在车架上,包括您可能已经定制地车架。确保安装的牢固性与安全 性。如 果在驾驶过程某 个部件发 生松动,
  可能会对乘 客及其它车辆造成严重的伤害。
  2. 由于金属薄片或产品渣滓可能会弹向空中,因此在使用工具时请始终佩带防护镜。
  3. 为防止意外损伤,在最后安装之前,请您将产品始终保存在原始包装之中。
  4. 请勿在发动机舱内进行任何安装工作。
  5. 安装之前,请关闭主机及所有其他音频系统装置,以避免可能发生的损坏。
  6. 请确保您所选择的安装位置不会影响车辆本身的任何机械或电气设备的正常运行。
  7. 请勿将扬声器安装在可能会暴露于过量的水、潮气、灰尘或、肮脏或过度浸泡的环境中。
  8. 请勿安装没有保护网格的高音喇叭。
  9. 请勿在车辆本身的电箱附近安装部件或布线。
  10. 如有必要在车辆底盘上钻孔或进行切割,则务必十分小心,以确保底盘下方或选定区域没有车 辆的 关键线路或结构 元件。
  11. 在布线时,请确保电缆不会接触或靠近尖锐边缘或运动的机械设备,并确保整条电缆的固定与 防护 良好。另外,电 缆的绝缘 外包能够
  自动阻燃。
  12. 根据适用电压选择正确截面尺寸的电缆(平均线规)。
  13. 在底盘上进行穿孔布线时,请使用橡胶圈(护孔圈)保护电缆。在发热装置附近布线时,请对 电缆 进行适当保护。
  14. 请勿在车辆外部布线。
  15. 请使用Connection 产品目录中推荐的优质电缆、连接件及配件。
  16. 详细信息请访问Hertz(赫兹)网站。
  废弃电子电器设备信息(针对实行垃圾分类收集的欧洲国家)
  产品上带有打叉(X)带轮垃圾桶标的不得混入一般生活垃圾处理此类电子电器产品必须在处理这种产品和部件的适当装置内回收关于如何将这些产品送至近的回收和处
  请联系当地市政机构。垃圾的恰当回收和处理有利于保护环境和防止对人类健康构成伤害。
  Поздравяваме Ви с покупката на нашия продукт. Вашето задоволство е първото изискване, на което трябва да отговаря нашият продукт: искаме да получите същото
  задоволство, което получават онези, които желаят „Звуковото преживяване“. Това ръководство е съставено с цел да предостави основните инструкции, необходими за
  правилното инсталиране и ползване на системата. Все пак диапазонът за възможна употреба е доста голям, ето защо за допълнителна информация се обръщайте към
  консултанта във Вашия магазин или към нашия екип за техническа поддръжка на електронен адрес support@elettromedia.it. Преди инсталиране на компонентите, прочетете
  внимателно всички инструкции в това ръководство. При неспазване на инструкциите, можете неволно да причините повреда на продукта..
  1.
  Всички компоненти трябва да бъдат здраво прикрепени към корпуса на превозното средство/плавателния съд. Придържайте се към това правило и при монтажа на всякакви други
  допълнителни конструкции, които бихте желали да монтирате. Уверете се, че всички компоненти са здраво прикрепени и обезопасени. Компонент, който би се разхлабил по време
  на движение на превозното средство/плавателния съд може да причини сериозни наранявания на пътниците, или на други превозни средства/плавателни съдове.
  2. Винаги поставяйте защита на очите, когато използвате инструменти, тъй като стружки или парчета от продукта може да се пренесат по въздуха.
  3. За да избегнете случайна повреда, дръжте продукта в оригиналната опаковка докато сте готови за инсталиране.
  4. Не правете никакви инсталации във вътрешността на отделението за двигателя.
  5. Преди да започнете инсталацията, изключете главния уред и всички други аудио уреди, за да избегнете възможна повреда.
  6. Уверете се, че мястото, което сте избрали да инсталирате компонентите, няма да смущава нормалното действие на механични или електронни системи на превозното средство.
  7. Не инсталирайте тонколоните на места, изложени на вода, повишена влажност, прах, мръсотия или потапяне.
  8. Не монтирайте тонколоната за високите тонове без предпазната ѝ решетка.
  9. Не инсталирайте компонентите и не прекарвайте кабелите в близост до електрическата кутия на превозното средство/плавателния съд.
  10. Бъдете много внимателни, когато пробивате дупки или правите разрез в шасито на превозното средство и се уверете, че под или на избраната повърхност няма кабели или
  структурни елементи важни за превозното средство/плавателния съд.
  11. Когато прекарвате кабели, уверете се че кабелите не са в контакт с остри ръбове или близо до движещи се механични части. Уверете се, че кабелът е добре прикрепен и защитен
  по цялата дължина и че има противопожарна изолация.
  12. Използвайте кабели само с подходящ разрез (AWG) според вида на захранването.
  13. Когато прекарвате кабел през отвор в шасито на превозното средство/плавателния съд, защитете кабела с гумена шайба (громет). Уверете се, че има подходяща защита за
  кабелите, минаващи в близост до части, които се нагряват.
  14. Не прекарвайте кабели от външната страна на превозното средство/плавателния съд.
  15. Използвайте кабели, връзки и аксесоари с перфектно качество, както е указано в каталога Connection.
  16. Гаранционен сертификат: За повече информация посетете уебсайта на Hertz.
  / Bulgarian
  Информация за изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз с разделителна система за отпадъци)
  Продуктите, които са обозначени с този символ – задраскан кош за отпадъци на колела – не могат да бъдат изхвърляни заедно с обикновените домашни отпадъци. Тези електрически и електронни
  продукти трябва да бъдат рециклирани в съответни предприятия, които са оборудвани за обработване на такива продукти и компоненти. За да получите информация къде и как да предадете тези
  продукти в най-близкия пункт за рециклиране/изхвърляне на тези продукти, моля свържете се с местната общинска служба. Рециклирането и изхвърлянето на отпадъците по подходящ начин ще
  допринесе за опазването на околната среда и ще предотврати вредните последици за човешкото здраве
  marine
  ;:,awtzrs;:,arcs
  c!Uirl.l.lllrl.>o.:U.J~l.;_,ll...ll~t...':il~.!ll~J;Wll:..,:.:....-d;l__....!1-'-/__?.J''.)c.J_,.-l1.)lu)JJ,~
  'iY."-!~<J:,,Jl...:il:,t...,__,i,IJ;;-,,i~.J~c)/\.:i:4ilocr'-""<1:,i,Jjilyll..Jl_,..a...:.;.~..llly,lll;ll+l
  ...t.Ss.1_,,;~.J1•cti_,!.ll~J,,i.J.d..o_,l,...ll&,.ljj.Jl~J_,......Jlsupport@elettromedia.it:_,.;.,_;s.iy1~
  Jy<>yp,U,.,..,..wl~r"'.>11r-.i.Jl-.a..J.l..o:l:l<J;J1tj.,.iliJ..-.":ilu-!'-J:!',_,..._.Jl- rl.l.ll1ri-,.;.l..lJ,..l.l,:;'ll_;l;.;.~
  .~1,...i>_,......_Ji;.ul:i.J1.Jfa~~.:,..Jjo.J<.,>J.1-"4"'t~J;.,lll::...,...ii-l_Jl_,i-~
  >c1..>"':il,fa.l__,,ll,'d,l:.;--!1_,..,.S_,llfili cij.....
  J~fa.}-.;..,.il,\tJufi,,<Jld./,
  f""'
  Y/"Ul
  .>l
  ~•c>-lJ~.:.1.J_fi..ll.tef,.J,
  J
  v-.£1:sJ'~'-r&J,,H
  .-
  .....;..
  ci
  ..J;H.l<1l6;/I,.>s~ci__,J..JleJ1!.i.fo,ll["!"__,..llJ!..»i~Jd.l..,W~~~
  .1
  6bnrapcKM
  •x
  .,,_....,.,.
  .
  ..rll_,..U"'WJ~v-J~.>1i6P-•d_,.,':i1
  r
  l,;.;..l.llo..;;!Jifl.l~,J1J
  .2
  ._,lt.lli~l.::,.½-~J.)!<;i.-\rl
  -;
  _,,.Jl,j,F~•
  ......
  __,.ll
  <!ol.,_,.Jl~ .3
  _o!lp.Jl
  o
  ..-J;,.1,._,._.,i.<JI~-;
  .4
  . ......t<1l~,,._.i4½-l1"_,,;.<;1.c,_,...11Ll.!!.ru:J¼-,l.)1;.,.._}IJ)Lllc..i!),~•.1JJi'
  .5
  .,.)"-4llf<.;S..,Jlc,'_,_'A_k)_k,/:l',!J.Jl~~~'Jd.l_,Ll~.:._},i,.l<Jlll~_,.JIJ.:,...>ill
  .6
  .Jll.,.J,.}t....,.t.y;,..Jtt..}il }
  J,;J
  } l,_,l,,)l) ,LJ.:,.._;,alSJl<.)lo.J'-'~_,..j.:,_,-ll.:;_;{.,,.;,;r.-; .7
  .l:..,:,;,,,.~l.-(AWG)l,,..l...~ci:,ib...lr.ia:i..i.12
  _;
  _;_.J~_.,.,....,1_:,..l.,.3y,:;.:.i!il'.ll~\',
  l...p.lll.;.-Jl~j:,c>".>Sl:iJ,.!IWl<J-l(~l..il..)~l.il..
  .........
  l,l~__,..llJS.r.jU_,.._..JIWill.,-o!IU.Jl~.llc-.13
  .:1.i!i_..ll1cJ.a.~':1I~'J.14
  ."Connection"•;_,-.511µ._..1 ,
  .>o,1,.,1..._,,u~~.:Ai.l.J~.,.Jl.b.,,.jr.la:i..J.15
  .Hertz~_,.
  1.
  .k)J.,:.il,.:i...._,l...llL/",&l:~~-16
  (ci.lli...ll~~~<}lll.;,.J.JfiiJ.i.ill)<,J.ifol'itJ¼~l~'iici.lli....J.,...:l..._,i....
  )t
  ~.i..Ji,tll
  :
  k.j"""--'·~u\i!Ll/;'~~,:j,...,'i;.;l,_;-i...!ll:l~XWi.>Y.,J~uil~tl..<-::kc).,<lfa-l.;'l~J
  fu,JU-llU..'i~_,...,._fl~,:,.~~JJS..l.i.J&-l.\+L.,S...J~•:,.l:'J,...21~
  ~
  J'.!ll;!l.--W
  ~.)l.i-Jfl/lJ',l!_.,.sll
  ._.lo
  o
  j..;.llfa";l~J~..,..,..)<"'4._....~~~}di!W
  Ji,tll.i\t.JJ.)&'iJ.4'J~~J.-""l1
  ,
  4"
  )1
  ,~~
  ,_,
  _
  llllltUJ.llafl~l!!IIBJ"'oi!. ilfllt.:/.J'fJl~l.1:-lr-l"llllUl!J"'oi!,
  l.l:llfi!;:"Jt.l'!"-$-lilJ{i!<lt"tl!Jrr.l"~
  l!lllll~.
  ;$:ill.ll'l'illo.J:f::l;i-!l'J":iE~St!ll
  ~~/ll,t;;Jl\!IM!l~J!i-'1-,
  IO'QJil.lfB
  Jiii:Jillt"'~,., Mliil
  Jl!7mll!!!llil11ffl~'i!.I.,
  w.llt~#J!support@elettromedia.it~Jl\!ll-lrl~l!!lil11~
  ftJ,l!'!Q;l,J;t:,it:;t~
  lllln.
  •IUl!#Stlli<ZM
  , 12l.lJlllJl\!i>l<'fffl'PIB1'i'lril1Ui<lliQ. i!l'lfiifti!•i&:~~.A.•ffiil'JtMI f't-§ffl.
  i!il!"Ml#~'f.li!l:lil!i:lt-tE*l1U
  ,
  'llll!IJIIJO'ilfgS~ltiM:ill!JJ;.
  ••
  ~~~!lil11'f-li!ltt!;:~:li:
  i"Eo
  M
  •-tEil~l,!Uit
  1'-lilli'l'.llt !E~iill ,
  iij'll!4t%~
  ·1Ul
  .}'l\
  \:Pl
  '$lillltl"D:illil!~.
  ~
  r*n•~•,.oi\••10"•*~~~~.~~-tEUIA~fi~~-~~~•.
  ::l;i~~fmffl~.iEA~St-.2.M,~~~J"'oi!M~§~~fflM~~.2.'P.
  ~~iE2~~-~~ffll'ff~-I~o
  *~~.~*m~um*a~jj-•~~~a.~iij'M£~1Bffl~.
  ~-§~m~~il11~•~•~*s~JJ;.ffl*•il11~~u•~~~•ll1IJE*~ff.
  12~fflS~&Si:~iEiij'&•mm'fMA~*-~~-~~--MM~M~~m~~~"'·
  iff~~•59:•~Jl"Pll~~illiili11im.
  ~~.J:f$111ii*»~~~M~Si:~B#•*••
  Ml!"Aif-Jl!iE*~l!!ll.UHLJi!lltfftnllll ,
  Jlj*~+;J,J,,t,
  , J;lfilU!ll:7':1.i$llltl&:lllll§l:•J1.
  ,it$
  :J!t:tilll$~\lll
  5Li'l'.
  ~*•~.~~~~-~*•M-a~~~~~-~~~ffl~~•.M~~~*Uill~~!,~AM.~~.~-~~-~~~•
  lal~IIJl.lli\o
  -~Sffl~5~~:iE~~OOR~~~-(~~-•l•
  iE-~Imff~~~tt~.~~JIJl.t.ll!
  (~~-)~~Edl.~2~-
  M~~•~.~~~•mu-~§~.
  J2~.J:f~~!J*/!lo
  iliiUConnection
  J"'
  oi!
  1e1•~;"11::ili~it~il!.S, ~J!fli'l'liUlili'l',
  ~flJ7'
  Wllllt!.l.~~i'!Hsr1z ( ll)U;)
  Il
  l!>'.!;.
  :H:
  -~~
  ~
  ~-~*ffiA(tt~~ff~-~~-~-~-¥
  )
  -

Máte otázku týkajúcu sa Hertz Marine PowerSports HMX 6.5 S-LD?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Hertz Marine PowerSports HMX 6.5 S-LD od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Hertz Marine PowerSports HMX 6.5 S-LD vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Hertz Marine PowerSports HMX 6.5 S-LD príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Hertz Marine PowerSports HMX 6.5 S-LD vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Hertz
Model Marine PowerSports HMX 6.5 S-LD
Výrobok Reproduktor
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina, Holandský, Indonézsky, Chorvátsky, Čínsky, Grécky, Turecký, Fínsky, Ruský, Poľský, Portugalský, Taliansky, Španielsky, Francúzsky, Nemec, Bulharský
Typ súboru PDF

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.