House of Marley Buffalo Soldier 3 Button Mic EM-JH033 príručka

 • English
  Greetings and Welcome to The House of Marley
  Enjoying Your Marley Headphones
  Compatibility of Microphone and Three-Button Control
  Integrated microphone allows for hands free conversations.
  Three-button control capabilities are shown in the
  illustration.
  Responsible Listening
  Be sure to turn the volume down on your music player before beginning
  to listen. This will eliminate the risk of damaging your hearing with an
  excessive volume level. Never wear headphones while operating machinery,
  driving a car or performing any other activity where hearing outside sounds
  is important. If you ever experience pain or discomfort during or after
  listening to headphones you may be listening at an excessive volume level
  and causing permanent hearing damage.
  Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Guidelines for
  Permissible Noise Levels and Exposure Durations.
  Sound Pressure Level (SPL) Recommended Maximum Daily Exposure
  90dB 8 Hours
  92dB 6 Hours
  95dB 4 Hours
  100dB 2 Hours
  105dB 1 Hour
  110dB 30 Minutes
  115dB 15 Minutes
  Greater than 115dB Avoid SPL levels of 115dB and greater
  Vítejte v prostředí House of Marley
  Užijte si sluchátka Marley!
  Kompabilní mikrofon a tři ovládací tlačítka
  Integrovaný mikrofon umožňuje konverzovat bez držení zařízení
  v ruce. Na obrázku níže jsou popsány funkce tří ovládacích
  tlačítek.
  Uvážlivý poslech
  Než začnete sluchátka používat, nezapomeňte u hudebního
  přehrávače snížit hlasitost. Tak eliminujete riziko poškození sluchu v důsledku
  nadměrně vysoké hlasitos. Nikdy nenoste sluchátka při obsluze strojů, řízení
  vozidel nebo při jakékoli jiné činnos, u které je důležité slyšet okolní zvuky. Pokud
  během nebo po použi sluchátek pocíte bolest nebo nepohodlí, možná jste
  ponechali nastavenou vysokou hlasitost, čímž je možné si přivodit trvalé poškození
  zvuku.
  Pokyny agentury OSHA (Occupaonal Safety and Health Administraon) pro
  bezpečnost a ochranu zdraví při práci týkající se povolených úrovní hluku a trvání
  vystavení hluku.
  Úroveň tlaku zvuku (SPL) Doporučené maximální denní vystavení
  90dB 8 hodin
  92dB 6 hodin
  95dB 4 hodiny
  100dB 2 hodiny
  105dB 1 hodina
  110dB 30 minut
  115dB 15 minut
  Více než 115 dB
  Úrovním SPL vyšším než 115 dB je třeba
  se vyhýbat
  Isten hozta! Üdvözli a House of Marley!
  Élvezze a Marley fülhallgatókat
  A mikrofon és a háromgombos vezérlő kompabilitása
  Az integrált mikrofon révén kezei szabadon lehetnek
  beszélgetés közben. A háromgombos vezérlő képességeit az
  alábbi ábra foglalja össze.
  Felelős zenehallgatás
  Mielő elkezdene zenét hallgatni, győződjön meg róla, hogy
  a zenelejátszó le van halkítva. Ezzel kizárja annak kockázatát, hogy a túl nagy
  hangerő károsítsa a hallását. Ne viselje a fülhallgatót gépek működtetése,
  autóvezetés, illetve más olyan tevékenység során, amikor fontos hallani a külvilág
  zajait. Ha fájdalmat vagy kényelmetlen érzést tapasztal a fülhallgatóval történő
  zenehallgatás közben vagy után, akkor lehet, hogy túl hangosan hallgatja azt – ez
  akár végleges halláskárosodáshoz is vezethet.
  Az Occupaonal Safety and Health Administraon (OSHA; Foglalkoztatás-
  biztonsági és Foglalkoztatás-egészségügyi Hivatal) irányelvei a megengedhető
  zajszintekre és használa időtartamokra vonatkozóan.
  Hangnyomásszint (SPL) Ajánlo maximális napi használat
  90dB 8 óra
  92dB 6 óra
  95dB 4 óra
  100dB 2 óra
  105dB 1 óra
  110dB 30 perc
  115dB 15 perc
  115 dB-nél nagyobb
  Kerülje el a 115 dB-es és annál nagyobb
  hangnyomásszinteket
  Pozdrawiamy i witamy w The House of Marley
  Twoje słuchawki marki Marley – radość słuchania
  Kompatybilność mikrofonu i trójprzyciskowego panelu
  sterowania
  Dzięki zintegrowanemu mikrofonowi słuchawki mogą pełnić
  funkcję zestawu głośnomówiącego. Funkcje trójprzyciskowego
  panelu sterowania pokazano na ilustracji poniżej.
  Odpowiedzialne słuchanie
  Przed skorzystaniem ze słuchawek pamiętaj o zmniejszeniu głośności na
  odtwarzaczu. Dzięki temu unikniesz ryzyka uszkodzenia słuchu, co może się
  zdarzyć przy narażeniu ucha na nadmierne natężenie dźwięku. Nigdy nie noś
  słuchawek podczas obsługi maszyn, prowadzenia samochodu lub wykonywania
  jakiekolwiek innej czynności, w której istotne jest słyszenie dźwięków z otoczenia.
  Jeśli kiedykolwiek podczas korzystania ze słuchawek lub po nim odczuwasz ból lub
  inne dolegliwości, może to oznaczać, że słuchasz muzyki zbyt głośno i powodujesz
  u siebie trwałe uszkodzenie słuchu.
  Amerykańska agencja OSHA zajmująca się BHP określiła następujące wskazówki
  dotyczące dopuszczalnych poziomów natężenia dźwięku i czasu wystawienia na
  ich działanie.
  Poziom ciśnienia akustycznego Zalecany limit dzienny ekspozycji
  90dB 8 godzin
  92dB 6 godzin
  95dB 4 godziny
  100dB 2 godziny
  105dB 1 godzina
  110dB 30 minut
  115dB 15 minut
  Powyżej 115 dB
  Unikać poziomu ciśnienia akustycznego 115
  dB i wyższego
  Vitajte na webovej lokalite House of Marley
  Užite si slúchadlá značky Marley
  Kompabilita mikrofónu a ovládača s tromi tlačidlami
  Integrovaný mikrofón umožňuje voľný pohyb rúk. Ovládač s
  tromi tlačidlami je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
  Zodpovedné počúvanie
  Skôr ako začnete počúvať, sšte hlasitosť prehrávača. Predídete
  tak riziku poškodenia sluchu nadmernou hlasitosťou. Nikdy si
  nenasádzajte slúchadlá pri riadení strojov, vedení motorového vozidla alebo inej
  činnos, pri ktorej je dôležité, aby ste počuli vonkajšie zvuky. Ak počas počúvania
  alebo po ňom cíte bolesť alebo nepohodlie, pravdepodobne máte nastavenú
  príliš vysokú úroveň hlasitos, ktorá spôsobuje trvalé poškodenie sluchu.
  Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA) –
  Usmernenia pre prípustnú hladinu hluku a dĺžku jeho pôsobenia.
  Hladina akusckého tlaku (SPL) Odporúčané maximálne denné vystavenie
  90 dB 8 hodín
  92 dB 6 hodín
  95 dB 4 hodiny
  100 dB 2 hodiny
  105 dB 1 hodina
  110 dB 30 minút
  115 dB 15 minút
  Vyššia ako 115 dB Vyhýbajte sa SPL vyššej ako 115 dB
  Benvenuti nel mondo di The House Of Marley.
  Come usare al meglio le cuffie Marley
  Compatibilità del microfono e comandi a tre pulsanti
  Il microfono integrato permette le di fare conversazioni
  telefoniche tenendo libere le mani. Le funzioni dei
  comandi a tre pulsanti sono illustrate di seguito.
  Ascolto responsabile
  Accertatevi di abbassare il volume del lettore musicale
  prima di iniziare l’ascolto. In questo modo non rischierete danni all’udito
  dovuti al volume eccessivo. Non indossate mai le cuffie durante l’uso di
  macchinari, alla guida di un’auto o comunque, quando siete impegnati
  in un’attività in cui l’ascolto dei rumori esterni è importante. Se avvertite
  dolore o fastidio durante o dopo l’ascolto in cuffia, è possibile che abbiate
  impostato un volume troppo alto.Un volume eccessivo può provocare danni
  permanenti all’udito.
  Linee guida emesse dall’Occupational Safety and Health Administration
  (OSHA) in materia di livelli di rumore consentiti e durata di esposizione.
  Livello di pressione Sonora
  [Sound Pressure Level (SPL)]
  Esposizione giornaliera massima
  raccomandata
  90dB 8 ore
  92dB 6 ore
  95dB 4 ore
  100dB 2 ore
  105dB 1 ora
  110dB 30 minuti
  115dB 15 minuti
  Valori superiori a 115 dB Evitare livelli SPL a partire da 115 dB
  Velkommen til House of Marley
  Nyd dine Marley-høretelefoner
  Mikrofonkompatibilitet og tre-knapstyring
  Med den integrerede mikrofon kan du føre håndfri
  samtaler. Mulighederne ved tre-knapstyringen vises i
  billedet nedenfor.
  Ansvarlig lytning
  Sørg for at skrue ned for lyden på din musikenhed, før du starter med at
  lytte. Det fjerner risikoen for at skade din høresans med for høj lydstyrke.
  Brug aldrig høretelefonerne, mens du betjener maskiner, kører bil eller
  foretager dig andet, hvor det er vigtigt at kunne høre udefrakommende lyde.
  Hvis du skulle opleve smerter eller ubehag, mens du bruger høretelefonerne
  eller bagefter, kan det skyldes, at lydstyrken er for høj, og forårsage varige
  høreskader.
  Arbejdsmiljøagenturets (Occupational Safety and Health Administration =
  OSHA) retningslinjer for tilladte støjniveauer og eksponeringstider.
  Støjniveau
  (Sound Pressure Level = SPL)
  Maksimal anbefalet daglig eksponering
  90dB 8 timer
  92dB 6 timer
  95dB 4 timer
  100dB 2 timer
  105dB 1 time
  110dB 30 minutter
  115dB 15 minutter
  Over 115 dB undgå støjniveau på 115 dB og derover
  Saludos y bienvenido(a) a The House of Marley
  Disfrute de sus auriculares Marley
  Compatibilidad del micrófono y del control de tres botones
  El micrófono integrado permite tener conversaciones con el
  sistema de manos libres. Las funciones del control de tres
  botones se ilustran a continuación.
  Escucha responsable
  Asegúrese de bajar el volumen del reproductor de música antes de que
  empiece a sonar, para evitar el riesgo de dañar sus oídos con un nivel de
  volumen demasiado alto. No utilice nunca auriculares mientras maneja
  maquinaria, conduce un vehículo o realiza cualquier otra actividad en la que
  sea importante escuchar los sonidos del exterior. Si alguna vez nota dolor o
  molestias mientras escucha música con los auriculares o después, es posible
  que el volumen sea excesivo y pueda causar daños auditivos permanentes.
  Pautas de niveles permisibles de ruido y duraciones de la exposición de la
  OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
  Nivel de presión sonora (SPL) Exposición diaria máxima recomendada
  90dB 8 horas
  92dB 6 horas
  95dB 4 horas
  100dB 2 horas
  105dB 1 hora
  110dB 30 minutos
  115dB 15 minutos
  Mayor de 115 dB Evite niveles SPL de 115 dB y más
  Bonjour et bienvenue chez la Maison Marley (« House of Marley »)
  Profitez pleinement de votre casque d’écoute Marley
  Compatible avec l’utilisation d’un microphone et d’une commande
  à trois boutons
  Le microphone intégré permet des conversations mains libres.
  Les fonctions de la commande à trois boutons sont indiquées
  dans l’illustration ci-dessous.
  Une écoute responsable
  Assurez-vous de baisser le volume sur votre lecteur de musique avant de
  commencer l’écoute. Cela permettra d’écarter le risque d’endommager votre
  audition avec un niveau de volume excessif. Ne portez jamais le casque d’écoute
  pendant l’utilisation d’une machine, la conduite d’un véhicule ou toute autre
  activité où il est primordial d’entendre les bruits extérieurs. Si vous éprouvez des
  douleurs ou des malaises pendant ou après l’écoute avec le casque d’écoute,
  vous optez peut-être pour un niveau de volume excessif et risquez de subir des
  dommages auditifs permanents.
  Directives de l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) au sujet
  des niveaux sonores admissibles et des durées d’exposition.
  Niveau de pression acoustique
  (SPL)
  Exposition quotidienne maximale
  recommandée
  90dB 8 Heures
  92dB 6 Heures
  95dB 4 Heures
  100dB 2 Heures
  105dB 1 Heure
  110dB 30 Minutes
  115dB 15 Minutes
  Au-dessus de 115db
  Éviter les niveaux SPL de 115db et
  supérieur
  Guten Tag und Willkommen im “House of Marley”
  Wie Sie Ihre Marley-Kopfhörer genießen können
  Kompatibilität von Mikrofon und Drei-Tasten-Steuerung
  Das eingebaute Mikrofon ermöglicht Freihandgespräche.
  Die Funktionen der Drei-Tasten-Steuerung werden in der
  nachstehenden Abbildung erläutert.
  Verantwortungsbewusstes Hören
  Achten Sie darauf, die Lautstärke ihres Musik-Players
  leise zu stellen, bevor Sie mit dem Hören beginnen. Dadurch wird die Gefahr
  ausgeschaltet, Ihr Gehör durch übermäßige Lautstärke zu schädigen. Tragen Sie
  nie Kopfhörer, während Sie Maschinen bedienen, Auto fahren, oder irgendeine
  andere Tätigkeit ausführen, bei der es wichtig ist, Außengeräusche hören zu
  können. Sollten Sie während oder nach dem Hören mit Kopfhörern Schmerzen
  oder Beschwerden haben, kann es sein, dass Sie mit zu hoher Lautstärke hören,
  was einen bleibenden Gehörschaden verursachen kann.
  Richtlinien der Behörde für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (OSHA)
  für die zulässigen Schallpegel und Aussetzungszeiten.
  Schalldruck (SPL) Empfohlene maximale tägliche Aussetzung
  90dB 8 Stunden
  92dB 6 Stunden
  95dB 4 Stunden
  100dB 2 Stunden
  105dB 1 Stunde
  110dB 30 Minuten
  115dB 15 Minuten
  Über 115 dB
  Vermeiden Sie Schalldruckpegel von
  115 dB und darüber
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1
  x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1
  x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  IB-EMH3-W
  Добро пожаловать в магазин House of Marley
  Наслаждайтесь музыкой в наушниках компании
  Marley
  Совместимость микрофона и трехкнопочного пульта
  управления
  Встроенный микрофон позволяет свободно общаться со всеми.
  Ниже приведены функции контроллера.
  Безопасность прослушивания
  Перед началом прослушивания следует уменьшить громкость звука в наушниках. Это
  позволит защитить слух от чрезмерно высокого уровня громкости. Не рекомендуется
  использовать наушники во время езды на велосипеде, вождения автомобиля или
  в любых других случаях, отвлекающих ваше внимание. Если во время или после
  прослушивания музыки в наушниках возникает дискомфорт или боль, возможно,
  установлен слишком высокий уровень громкости, опасный для слуха.
  Установленные Управлением охраны труда (Министерства труда США, OSHA)
  предельно допустимые значения уровня шума и максимальной продолжительности
  его воздействия.
  Уровень звукового давления
  Максимальная продолжительность
  шумового воздействия (1 день)
  90 дБ 8 часов
  92 дБ 6 часов
  95 дБ 4 часа
  100 дБ 2 часа
  105 дБ 1 час
  110 дБ 30 минут
  115 дБ 15 минут
  Выше 115 дБ
  Избегайте уровней звукового давления
  115 дБ и выше
  Hallo en welkom bij The House of Marley
  Geniet van je Marley-koptelefoon
  Compatibiliteit van microfoon en bediening met drie toetsen
  Handenvrije gesprekken worden mogelijk dankzij de
  geïntegreerde microfoon. De bediening met drie toetsen
  wordt hierna geïllustreerd.
  Verantwoordelijk luisteren
  Zet het volume van uw muziekspeler zeker stiller vóór
  u begint te luisteren. Zo voorkomt u oorschade door een te hoog volume.
  Draag nooit een koptelefoon tijdens het bedienen van machines, het
  autorijden of elke andere activiteit waarbij het belangrijk is dat u externe
  geluiden kunt horen. Als u pijn of ongemakken hebt tijdens of na het
  luisteren met een koptelefoon, kan het zijn dat uw volume te hoog staat, wat
  permanente gehoorschade kan veroorzaken.
  Richtlijnen van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA;
  Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk) voor toelaatbare
  geluidsniveaus en duur van de blootstelling.
  Geluiddrukniveau
  Aanbevolen maximale dagelijkse
  blootstelling
  90dB 8 uur
  92dB 6 uur
  95dB 4 uur
  100dB 2 uur
  105dB 1 uur
  110dB 30 minuten
  115dB 15 minuten
  Meer dan 115 dB
  vermijd geluiddrukniveaus van 115 dB
  en meer
  Headphones with 3-Button Microphone
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  x1 x1
  x1
  x2
  x3
  Made for: iPod touch (2nd, 3rd and 4th generation), iPod classic (120GB, 160GB), iPod
  nano (4th, 5th, and 6th generation), iPod shuffle (3rd and 4th generation), iPhone 4S,
  iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3rd generation), iPad 2, iPad
  Support for other devices varies by model. All compability is subject to change.
  Las funciones para otros disposivos podrían variar por modelo. La compabilidad es suscepble
  a cualquier cambio.
  La compabilité avec d’autres appareil varie selon les modèles. Toute compabilité peut faire
  l’objet de changement.
  Kompabilität zu anderen Geräten variieren je nach Modell. Alle Kompabilitäten sind
  freibleibend.
  Il supporto per gli altri disposivi è diverso per ogni modello . La compabilità è soggea a
  variazioni.
  Support for andre apparater varierer eer model. Al kompabilitet er med forbehold af ændringer.
  Podpora dalších zařízení se může u jednotlivých modelů lišit. Údaje o kompabilitě se mohou
  změnit.
  Más eszközök támogatosága a modelltől függ. A kompabilitás változhat.
  Wsparcie innych urządzeń jest uzależnione od modelu. Zgodność może ulec zmianie.
  Podpora inými zariadeniami sa líši podľa modelu. Kompabilita sa môže zmeniť.
  Поддержка другими устройствами зависит от конкретной модели. Режим совместимости
  может быть изменен.
  Ondersteuning voor andere apparaten varieert per model. Alle compabiliteit is onderhevig aan
  verandering.
  Støe for andre enheter varierer eer modell. All kompabilitet er gjenstand for endring.
  Toimivuus muissa laieissa vaihtelee malleiain. Yhteensopivuuteen saatetaan tehdä muutoksia.
  Support för andra enheter varierar eer modell. All kompabilitet kan ändras.
  Η υποστήριξη για άλλες συσκευές ποικίλλει, ανάλογα με το μοντέλο. Όλα τα χαρακτηριστικά
  συμβατότητας ενδέχεται να αλλάξουν.
  O suporte para outros modelos variam de acordo com o modelo. Toda a compabilidade está
  sujeita a alteração.
  Diğer cihazların desteklenmesi modele göre değişiklik gösterir. Uyumluluğun tamamı değişikliğe
  tabidir.
  他のデバイスとの互換性は、各機種により異なります。すべての互換性情報は変更され
  ることがあります 。
  제품 모델 별로 지원하는 사양 및 호환성이 틀릴 수 있습니다.
  個別型號可支援其他裝置使用. 所有兼容性如有任何更改, 恕不另行通知
  个别型号可支援其他装置使用. 所有兼容性如有任何更改,恕不另行通知
  .
  .

Máte otázku týkajúcu sa House of Marley Buffalo Soldier 3 Button Mic EM-JH033?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom House of Marley Buffalo Soldier 3 Button Mic EM-JH033 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných House of Marley Buffalo Soldier 3 Button Mic EM-JH033 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne House of Marley Buffalo Soldier 3 Button Mic EM-JH033 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným House of Marley Buffalo Soldier 3 Button Mic EM-JH033 vlastníkom.