Ikelite 4066.1 príručka

(1)
 • IIKKEELLIITTEE SSMMAARRTT CCHHAARRGGEERR ##44006666..11
  The Ikelite Smart Charger #4066.1 is a variable input voltage charger that automatically adjusts to
  the voltage of the power source (100V to 240V). This feature allows it to easily adapt to currents
  that fluctuate in places with poorly regulated power. The charger offers “trickle-style” maintenance;
  this allows it to continuously charge the battery pack of the Subsrobe or flashlight safely. The
  charger also prolongs battery life, eliminates any possibility of battery memory, and accepts
  interchangeable plugs for worldwide use.
  The Ikelite Smart Charger #4066.1 is only compatible with the NiCad and NiMH battery packs
  offered by Ikelite for the following products:
  • Substrobe DS125, DS160, DS161 recharge time: 1.5 hours
  • Substrobe DS200 recharge time: 2.5 hours
  • Substrobe 100A, Ai recharge time: 4 hours
  • Substrobe 150, 225 recharge time: 5 hours (May require Socket Adapter #4063.51)
  • Substrobe 300, 400 recharge time: 5 hours (May require Socket Adapter #4063.51)
  • Super C-Lite HR recharge time: 2.5 hours
  • RCD HR recharge time: 4 hours
  • RCD Super-8R recharge time: 5 hours
  • Modular Super-Lite recharge time: 5 hours (Newer battery packs only)
  • Modular Video-Lite recharge time: 5 hours (Newer battery packs only)
  SSoocckkeett AAddaapptteerr ##44006633..5511::
  Substrobe models 150, 225, 300, and 400 with the older style battery
  pack require purchase of the Socket Adapter #4063.51. This allows the Smart Charger to connect to
  the charger socket on the bottom of the older battery packs. Newer battery packs for these strobes
  do not need this adapter, as the proper charger socket is located on top of the battery pack.
  UUSSIINNGG TTHHEE CCHHAARRGGEERR PPLLUUGGSS________________________________________________________________________________________________
  The Ikelite Smart Charger #4066.1 comes packaged with four interchangeable AC adapter plugs
  for the following electrical regions: USA, European, United Kingdom, and Australian. Choose the
  appropriate AC adapter plug for your location and slide the chosen adapter into the back of the
  charger; it should snap into position.
  To change the plug, press up on the adapter plug to unsnap it from the back of the charger. Slide
  another AC adapter plug into position.
  NNoottee::
  Charger cords (#0171.61, #0171.62, #0171.63) for the original Smart Charger #4063.1 are
  not compatible with the Smart Charger #4066.1.
  CCHHAARRGGIINNGG TTHHEE BBAATTTTEERRYY PPAACCKK____________________________________________________________________________________________
  WWaarrnniinngg:: DDoo nnoott
  attempt to charge a battery pack when it is wet. Electrical shock, injury, or fire
  could occur. Make sure all components are completely dry.
  Always turn the unit off before recharging. Charge the battery pack after purchase and recharge
  after each use. Store the battery pack fully charged. Remove it from storage every few months and
  fully recharge it. Refer to the product recharge times listed on the opposite page and read “Indicator
  Lights” for more details on charging times.
  CCaauuttiioonn::
  • Do not completely drain (fully discharge) the battery pack. Fully discharging the batteries will
  shorten the battery pack’s life.
  • The battery pack is factory sealed. Do not disassemble. Disassembly will void your Ikelite
  product’s limited warranty.
  IINNDDIICCAATTOORR LLIIGGHHTTSS__________________________________________________________________________________________________________________
  IInnddiiccaattoorr LLiigghhtt oonn BBaatttteerryy PPaacckk
  The Substrobe 100A, 200, RCD HR, and Super-8R feature an indicator light on the battery pack
  which will light up to show that a charge is being accepted; the light does not go out once the
  batteries are fully charged.
  NNoottee::
  For all other Ikelite products, either there is no indicator light on the battery pack or the
  indicator light on the battery pack will not light up when using the Smart Charger.
  IInnddiiccaattoorr LLiigghhtt oonn SSmmaarrtt CChhaarrggeerr
  The indicator light on the Smart Charger is located on the front of the charger near the bottom.
  It illuminates once the charger is connected to both the electrical outlet and the battery pack. It
  shows the battery pack’s present state of charge. There are three states of charge.
  RRaappiiddllyy bblliinnkkiinngg lliigghhtt
  Indicates that the battery pack was almost completely drained (discharged) and that the pack
  is being slow-charged to restore the batteries. Once the batteries reach an acceptable level, the
  charger will automatically switch to the quick-charge mode.
  CCoonnttiinnuuoouuss lliigghhtt
  Indicates that the battery pack is being quick-charged.
  SSlloowwllyy bblliinnkkiinngg lliigghhtt
  Indicates that the battery pack is fully recharged and that the charger is now providing a
  “trickle-style” maintenance charge. This allows the pack to remain safely plugged into the outlet
  via the charger for extended periods of time.
  IIKKEELLIITTEE LLIIMMIITTEEDD WWAARRRRAANNTTYY________________________________________________________________________________________________
  All Ikelite products are warranted against any manufacturing defects for a period of one year
  from the original date of purchase. Defective products should be returned prepaid to Ikelite. Ikelite
  will, at its discretion, repair or replace such products, and will return to customer prepaid. All other
  claims, of any nature, including, but not limited to, bulb failure, are not covered. Except as men-
  tioned above, no other warranty, expressed or implied, applies to this Ikelite product.
  IIKKEELLIITTEE UUNNDDEERRWWAATTEERR SSYYSSTTEEMMSS
  50 West 33rd Street
  Indianapolis, IN 46208 USA
  317-923-4523
  wwwwww..iikkeelliittee..ccoomm
  Email: ikelite@ikelite.com
  4066.1-06-1209

Máte otázku týkajúcu sa Ikelite 4066.1?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Ikelite 4066.1 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Ikelite 4066.1 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Ikelite 4066.1 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Ikelite 4066.1 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Ikelite
Model 4066.1
Výrobok Nabíjačka batérií
EAN 883711036076
Jazyk Angličtina
Typ súboru PDF
Ďalšie vlastnosti
Chemické zloženie Ni-Cd / NiMH
Rozmery (š x h x v) 69 x 104 x 38mm
Dizajn
Farba Čierna

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.