Indesit IWC 5145 príručka

(1)
 • !"
  #
  $%&'(&')
  *&)'+,,+'-%&./012
  !"#$%&'"()$"*)+,-,++'"(
  ./"",%0'"() 01,) ,+,%02'%'03) $"*) 4$0,2) 56##+',5
  71,)8'250)4$51)%3%+,
  7,% 1" ' %$ + ) *$ 0$
  3()45-6'-%&/%7/'8(/9+)8-&:/;+48-&(
  +&</)'+5'-&:/+/9+)8/4=4,(./>1?
  ./"02/+)#$",+
  9"*'%$0/2)+'(105
  :0$20'"() $) 4$51) %3%+,
  @+)8/4=4,()./A
  7$; + , ) /8 ) 4 $ 51 ) % 3 %+ , 5
  B(5)%&+,-)+'-%&./C
  :,00'"() 01,) 0,<#,2$062,
  :,00'"()01,)5#'")5#,,*
  =6"%0'/"5
  3('(5:(&')/+&</ ,+D&<5=./E
  >,0,2(,"0) *'5#,"5,2) *2$4,2
  ?+,$%1) %3%+,
  @2,#$2'"()01,) +$6"*23
  A$2<,"05) 2,B6'2'"() 5#,%'$+) %$2,
  C/$*) ;$+$"%'"() 5350,<
  B5(4+D'-%&)/+&</'-6)./F
  A,",2$+) 5$8,03
  >'5#/5$+
  D#,"'"()01,)#/201/+,)*//2)<$"6$++3
  $+5(/+&</;+-&'(&+&4(./#G
  .600'"()/88)01,)4$0,2)/2),+,%02'%'03)56##+3
  .+,$"'"() 01,) 4$51'"() <$%1'",
  .+,$"'"() 01,) *,0,2(,"0) *'5#,"5,2) *2$4,2
  .$2'"()8/2)01,)*//2) $"*)*26<) /8)3/62)$##+'$"%,
  .+,$"'"()01,)#6<#
  .1,%&'"() 01,) 4$0,2) '"+,0) 1/5,
  H5%DI,()8%%'-&:./ ##
  J(5K-4(./#0
  *@$/A#>2
  *&)'5D4'-%&)/7%5/D)(
  @LJM*N!/ OL$M*NP
  P&:,-)8.#
  !"
  Q5+&R+-).#2
  QS
  N(<(5,+&<).0?
  NT
  *'+,-+&%.2C
  *
  !"#$%&'()*
  3P

Máte otázku týkajúcu sa Indesit IWC 5145?

manual_questions_numberofquestions 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Indesit IWC 5145 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Indesit IWC 5145 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Indesit IWC 5145 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Indesit IWC 5145 vlastníkom.

Produktové špecifikácie

Značka Indesit
Model IWC 5145
Výrobok Práčka
EAN 8007842619737
Jazyk Slovenský, Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Taliansky, Švédsky
Typ súboru PDF

Kúpiť súvisiace produkty:

  Súvisiace produkty

  Práčka Indesit

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description