i-TEC U3CRDUO príručka

(1)
 • EN
  Read carefully the user manual before assembly - installation -
  commissioning. Protect yourself and avoid damaging your equipment.
  DE
  Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung Installation
  – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an
  Ihrem Gerät.
  CZ
  Peèlivì si pøeètìte uživatelskou pøíruèku pøed montáží instalací
  uvedením do provozu. Ochráníte tím sebe a vyvarujete se poškození
  Vašeho zaøízení.
  PL
  Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê przed monta¿em / pod³¹czeniem /
  u¿ytkowaniem, aby ustrzec siê przed obra¿eniami a urz¹dzenie przed
  uszkodzeniem.
  SK
  Každopádne si preèítajte užívate¾skú príruèku pred zložením - inštaláciou -
  uvedením do prevádzky. Ochránite sa tým a vyvarujete sa škodám na Vašom
  prístroji.
  LT
  Pri montavimà-instaliavimà-eksploatavimà iðsamiai perskaitykite
  vartotojo vadovà. Tuo apsaugosite save ir iðvengsite Jûsø árenginio
  paþeidimo.
  Czytnik instaluje siê automatycznie, bez potrzeby dodawania zewnêtrznych
  sterowników. Pod³¹czyæ czytnik do wolnego portu USB komputera, nast¹pi
  instalacja. Czytnik zostanie zainstalowany i pojawi siê w systemie jako dysk
  wymienny.
  Czytnik obs³uguje nastêpuj¹ce typy kart pamiêci: SD, SDHC, SDXC, Micro
  SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Opis z³¹cz dla odpowiednich kart pamiêci
  przedstawia rysunek poni¿ej.
  System operacyjny: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X i nowsze
  Èítaèka sa inštaluje automaticky a nepotrebuje žiadne ovládaèe. Pripojte
  èítaèku do vo¾ného USB portu Vášho poèítaèa a sledujte pokyny na
  obrazovke. Èítaèka bude inštalovaná a zobrazená ako vymenite¾né disky.
  Èítaèka podporuje nasledujúce typy pamäových kariet: SD, SDHC, SDXC,
  Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Sloty pre jednotlivé pamäové karty
  zobrazené na nákrese viï. nižšie.
  Operaèný systém: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X alebo vyšší
  Skaitytuvas instaliuojamas automatiškai, tam nereikalingos jokios
  papildomos tvarkyklës. Skaitytuvà prijungti prie bet kurios laisvos
  kompiuterio USB jungties karto bus pradëta jo diegimo procedûra.
  Skaitytuvas bus instaliuotas ir rodomas kaip keièiamas diskas.
  Skaitytuvas remia sekanèius atminties kortø tipus: SD, SDHC, SDXC, Micro
  SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Atskirø atminties kortø lizdai yra parodyti
  brëþinyje þiûrëti þemiau.
  Operacinë sistema: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X ir naujesnës
  The card reader is installed automatically and do not requires drivers
  installation. Connect the card reader into available USB port of your
  computer and follow on-screen instructions. The card reader will be installed
  and displayed as a removable disc.
  The card reader supports following types of memory cards: SD, SDHC,
  SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Slots for each memory card is
  displayed on the scheme below.
  Operating system: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X or higher
  Der Kartenleser wird automatisch installiert und erfordert keine Treiber.
  Schließen Sie den Kartenleser an einen freien USB-Port Ihres Computers an
  und folgen Sie die Hinweise am Bildschirm. Der Kartenleser wird installiert
  und als eine austauschbare Festplatte angezeigt.
  Der Karteleser unterstützt folgende Speicherkarten-typen: SD, SDHC,
  SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Die Slots für einzelne
  Speicherkarten sind auf der unteren Abbildung angezeigt.
  Betriebssystem: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X oder höher
  Èteèka se instaluje automaticky a nepotøebuje žádné ovladaèe. Pøipojte
  èteèku do volného USB portu Vašeho poèítaèe a sledujte pokyny na
  obrazovce. Èteèka bude instalována a zobrazena jako vymìnitelné disky.
  Èteèka podporuje následující typy pamìových karet: SD, SDHC, SDXC,
  Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC. Sloty pro jednotlivé pamìové karty
  jsou zobrazeny na nákresu níže.
  Operaèní systém: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X nebo vyšší
  ENGLISH
  DEUTSCH
  P
  O
  S IL K
  ÈESKY
  L E UI T V
  O
  S
  S
  L
  O
  V
  N
  SKYE
  User’s guide Gebrauchsanweisung Uživatelská
  pøíruèka
  Vartotojo vadovas
  Instrukcje obs³ugi Užívate¾ská príruèka
  i-tec USB 3.0 Dual Card Reader
  SD & Micro SD card

Máte otázku týkajúcu sa i-TEC U3CRDUO?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom i-TEC U3CRDUO od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných i-TEC U3CRDUO vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne i-TEC U3CRDUO príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným i-TEC U3CRDUO vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka i-TEC
Model U3CRDUO
Výrobok Čítačka pamäťových kariet
EAN 8595611700774, 8595611700804
Jazyk Slowaaks, Engels, Duits, Italiaans, Pools
Typ súboru PDF
Výkon
Kompatibilné pamäťové karty MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC
Interný Nie
Farba Grey,White
LED indikátory Áno
Rýchlosť prenosu dát 5000 Mbit/s
Plug and Play Áno
Možnosti pripojenia
Rozhranie USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Počet portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Softvér
Podporované operačné systémy Windows Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista Home Basic,Windows XP Home
Podporované operačné systémy Mac Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Hmotnosť a rozmery
Šírka 71 mm
Hĺbka 24 mm
Výška 13 mm
Hmotnosť 17 g
Údaje o balení
Šírka balenia 132 mm
Hĺbka balenia 85 mm
Výška balenia 20 mm
Hmotnosť vrátane balenia 34 g
Typ balenia Blistr
Technické detaily
Napájaný z USB Áno
Kompatibilný s Mac OS Áno
Sila
Typ zdroja USB
Obsah balenia
Stručný návod Áno

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.