Jay-Tech Fitness Tracker FTY18 príručka

9.1 · 2
PDF Príručka
 · Počet strán: 2
Slovenský
PríručkaJay-Tech Fitness Tracker FTY18

PRVÉ KROKY

UPOZORNENIE: Pred prvým použitím inteligentné hodinky
úplne nabite, skontrolujte, či je výrobok kompletný a
odstráňte ochranné fólie z displeja a zadnej strany (oblasť
snímača).
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto
používateľskú príručku. Obsahuje dôležité informácie pre
vašu bezpečnosť,
ako aj návod na použitie a údržbu.
Odložte si túto používateľskú príručku na bezpečnom
mieste.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

• Tentovýrobokobsahujeelektrickékomponenty,ktoré
môžu pri nesprávnom používaní spôsobiť zranenie.
• Neotvárajtekrytvýrobkuanihonerozoberajte.
• Výrobokuchovávajtemimodosahuextrémnevysokých
alebo nízkych teplôt.
• Nepoužívajtevýrobokvsaunealeboparnomkúpeli.
• Nenechávajtevýrobokdlhšíčasvystavenýnaslnku.
• Nespaľujtevýrobok,vnútornábatériamôže
explodovať.
• Výrobokobsahujevnútornúbatériu,ktorúpoužívateľ
nemôže vymeniť.
• Nečítajtežiadneupozornenianaprichádzajúcehovory
ani iné informácie na displeji výrobku počas riadenia
vozidla alebo v inej situácii, kde môže rozptýlenie viesť
k nebezpečným situáciám.
• Hodnotaprejdenejvzdialenostimôžebyťnepresná.
Tentoúdajjelenorientačnýanemalbysapoužívaťna
navigáciu.
• Výrobokbysamalbežnenosiťnašírkujednéhoprsta
pod zápästím. Na rovnakom mieste by ste normálne
nosili náramok.
UPOZORNENIE: Tentovýrobokmôžespôsobiť
podráždenie pokožky. Dlhodobý kontakt môže u
niektorých používateľov vyvolať podráždenie pokožky
alebo alergie. Ak sa objavia známky začervenania
pokožky, opuchu, svrbenia alebo podráždenia pokožky,
prestaňte tento výrobok používať. Ďalšie používanie môže
spôsobiť opätovné alebo silnejšie podráždenie, aj keď
predchádzajúce príznaky ustúpili.
Ak príznaky budú pretrvávať, obráťte sa na svojho
dermatológa.
VÝSTRAHA
Merania pulzu a krvného tlaku sa nesmú používať na
samodiagnostiku alebo liečbu. Používatelia s poruchami
krvného tlaku alebo krvného obehu by mali podstúpiť
liečbulenvrámcikonzultácieslekárom.Výsledkymeraní
tohto fitness trackera sú len orientačné a nesmú sa
používať na lekárske účely.

TIPY PREd POužITím

Pre správne použitie si pozorne prečítajte túto
používateľskú príručku a uschovajte ju na bezpečnom
mieste pre budúce použitie. Pred prvým použitím nabíjajte
fitness tracker 2 hodiny. Počas procesu nabíjania sa na
displeji zobrazí symbol batérie.

NAINŠTALuJTE SI dO SVOJHO SmARTFÓNu

APLIKÁCIu „FITPRO“

Nainštalujtesiaplikáciu„FITPRO“dosvojhosmartfónu
naskenovaním tohto QR kódu alebo si aplikáciu vyhľadajte
v službe App Store (iOS)/Google Play (Android).
Android/iOS
Kompatibilný operačný systém a požiadavky:
Bluetooth 4.2
Android 5.0 a vyšší
iOS 9.0 a vyšší

PREPOJENIE FITNESS TRACKERA S

APLIKÁCIOu FITPRO

Na prvé použitie musíte fitness tracker spárovať s
aplikáciou. Po úspešnom spárovaní sa čas automaticky
zosynchronizuje s fitness trackerom.
• SpustiteaplikáciuFitPro–kliknitevaplikáciina
„Nastaviť“.
• Klepnitenazelenúlištu„Pripojiťzariadeniaazískať
ďalšiefunkcie“–kliknutímnazariadeniespustíte
pripojenie.
• Poúspešnomspárovaníaplikáciaautomatickyuloží
Bluetooth adresu náramku. Keď sa aplikácia spustí
alebo je spustená na pozadí, automaticky vyhľadá
náramok a pripojí sa k nemu.
• Uistitesa,žejeaplikáciaspustenánapozadíaže
sú v systémových nastaveniach telefónu udelené
všetky povolenia, ako je spustenie na pozadí a čítanie
informácií o kontaktoch.

FuNKCIE NÁRAmKu

• Akchcetezariadeniezapnúť,keďjevypnuté,stlačte
ovládací panel (kruh na displeji) na dlhšie ako 3
sekundy.
• Keďjezariadeniezapnuté,aledisplejjezhasnutý,
stlačte ovládací panel iba krátko, aby sa displej
aktivoval.
• Stlačteovládacípaneldisplejanapribl.2sekundy,
ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, ak je k
dispozícii. Ľahkým klepnutím na ovládací panel môžete
prechádzať funkciami vedľajšej ponuky.
• UPOZORNENIE!Funkciaresetovanianáramkuvymaže
všetky údaje v náramku (napríklad počítadlo krokov).
• Nadomovskejobrazovkepodržteovládacípanel,ak
chcete prepínať medzi zobrazeniami ciferníka. Po
prepnutí sa displej vypne, ak do 5 sekúnd nevykonáte
žiadnu ďalšiu operáciu.

PONUky fITNESS TRAckERA

1. Domovská obrazovka: Čas, dátum (kroky a pulz, ak je
to aplikovateľné)
2. Kroky + vzdialenosť + spálené kalórie
3. Zdravie: Pulz, krvný tlak, hladina kyslíka v krvi - stlačte
ovládací panel na pribl. 2 sekundy, čím spustíte
merania.
4. Šport: Stlačte ovládací panel na pribl. 2 sekundy
krátkym klepnutím môžete prepínať medzi športovým
„behom“,„skákanímcezšvihadlo“a„sed-ľahmi“.Po
výbere stlačte ovládací panel na pribl. 2 sekundy, čím
spustíte časovač. Opätovným podržaním vynulujete
čas.UPOZORNENIE!Časovačniejemožnépozastaviť!
5. Správy: Spustite aplikáciu FitPro - Nastaviť - Push
správy - zapnite povolenie, aby sa správy mohli
posielať na náramok po tom, čo ich prijal váš telefón.
Zobrazia sa len 3 posledné prijaté správy.
6. Hudba:Podržteovládacípanelnatnesstrackeri
na pribl. 2 sekundy, čím otvoríte vedľajšiu ponuku.
Tumôžeteovládaťprehrávaniehudbyvovašom
smartfóne. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
Späť o jednu skladbu (šípka doľava), dopredu o jednu
skladbu (šípka doprava), pozastavenie/prehrávanie.
Krátko klepnite na ovládací panel vo vedľajšej ponuke
pre zvolenú funkciu. Dostupnou funkciou je červený
symbol. Pre výber funkcie podržte ovládací panel na
pribl. 2 sekundy. Poznámka: Červená šípka doľava
slúži na opustenie ponuky.
Návod na obsluhu

Fitness Tracker FTY18

SK

Tu si zobrazte bezplatne Jay-Tech Fitness Tracker FTY18 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Jay-Tech Fitness Tracker FTY18 vlastníkom. Tu položte otázku

Máte otázku týkajúcu sa Jay-Tech Fitness Tracker FTY18?

Máte otázku týkajúcu sa Jay-Tech a odpoveď nie je v príručke? Otázku položte tu. Uveďte jasný a podrobný opis problému a svoju otázku. Čím lepšie opíšete svoj problém a otázku, tým ľahšie vám ostatní majitelia Jay-Tech poskytnú dobrú odpoveď.

Milan • 5-2-20231 komentár

Kde je priestor na nabíjanie cez USB

Zdenka • 19-2-2023

treba dat z jednej strany dole remienok

treba dat z jednej strany dole remienok
Zobraziť fotografiu
Odpovedzte na túto otázku
Kollár Ján • 9-3-2023Bez komentára

Čím a akým spôsobom sa nabíjajú tieto fitnes hodinky FTY18

Odpovedzte na túto otázku
Dede • 4-2-2023Bez komentára

Ako sparovať Fitness Tracker FTY18 s aplikáciou FitPro ?

Odpovedzte na túto otázku
Jozef • 10-1-2023Bez komentára

Dobrý deň prajem prosím sú vodotesné tieto hodinky či s nimi môžem plávať pod vodou

Odpovedzte na túto otázku

Počet otázok: 4

Všeobecné
Jay-Tech
Fitness Tracker FTY18
Nezaradené
Slovenský
Používateľská príručka (PDF)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku v príručke? Odpoveď na svoju otázku môžete nájsť nižšie medzi najčastejšími otázkami k Jay-Tech Fitness Tracker FTY18.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku

Žiadne výsledky