Kenwood CO300 príručka

 • Your Kenwood Can Opener can be used to open a variety of domestic
  can shapes and sizes. In addition the CO600 Series incorporates a bottle
  opener and a knife sharpening facility.
  When using electrical appliances basic safety precautions should always
  be followed, including the following:-
  1. Read all instructions.
  2. This appliance is not intended for use by young children or infirm
  persons without supervision.
  3. Do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquid.
  4. Do not use the appliance if it is damaged.
  5. Unplug the appliance from the mains supply
  - before cleaning
  - immediately after use.
  6. Do not use the appliance for other than its intended use.
  7. This appliance is for domestic use only.
  8. Young children should be supervised to ensure that they do not
  play with this appliance.
  Connecting to Power
  Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply
  is the same as that indicated on the rating plate.
  IMPORTANT NOTE:
  This appliance complies with European Economic Community Radio
  Interference Directive 89/336/EEC.
  1. Bottle Opener (CO600 series) 5. Cutter Blade
  2. Drive Wheel 6. Guide Pin
  3. Magnet 7. Knife Sharpener (CO600 series)
  4. Lever 8. Cord Stowage
  1. Plug the appliance into the power supply.
  2. Lift the lever to the open position.
  3. Hold the can with the top rim resting under the metal guide pin and
  the can resting on the drive wheel (Fig. 1).
  4. Press the lever lightly down to start the motor. The self-starting
  blade will then pierce the can and commence cutting (Fig. 2).
  5. The can will be held fixed in position with the magnet resting
  against the lid. Large or wide cans may require extra support from
  the user.
  6. Once the can is open, the motor will automatically stop, retaining
  the can and lid safely in place.
  7. To remove, lift the lever whilst holding the can.
  8. With the exception of aluminium cans, the lid will be retained by the
  magnet (Fig. 3).
  9. For tidiness, any unwanted length of cord can be stowed inside the
  appliance.
  10. Do not use the appliance to open ring-pull cans.
  When opening tall bottles, the unit should be used towards the edge of a
  worktop.
  1. Position the bottle with the cap under the front rim of the bottle
  opener (Fig. 4).
  2. Push down the bottle to remove the cap whilst steadying the unit
  with one hand.
  1. With the can opener sideways on, place the knife into one of the
  recesses.
  2. Gradually draw it towards yourself. Then place the knife in the other
  recess and repeat. Take care not to allow the knife to cut into the
  body of the can opener (Fig. 5).
  3. Repeat this cycle several times in order to sharpen the knife
  satisfactorily.
  NOTE: Knives without a serrated edge, preferably carbon steel are most
  suitable for sharpening.
  1. Disconnect the appliance by switching off and removing the plug
  from the power supply.
  2. Lift the lever fully and withdraw the assembly from the can opener
  (Fig. 6).
  3. Wash the lever in hot sudsy water and dry thoroughly. Dishwasher
  is not advised.
  4. Replace the lever in the body.
  5. Wipe over the body with a damp cloth and dry thoroughly.
  If the cord of this appliance is damaged it must, for safety reasons, be
  replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer.
  Contact the dealer from whom you purchased your appliance.
  Tento otvírák konzerv znaïky Kenwood slou¥í k otevírání rºznƒch
  tvarº a velikostí konzerv v domácnosti. Navíc do ¡ady CO600 je
  zabudován otvírák láhví a také ost¡iï no¥º.
  P¡i pou¥ívání elektrickƒch spot¡ebiïº je zapot¡ebí dodr¥ovat základní
  bezpeïnostní opat¡ení, vïetnê následujících:
  1. P¡eïtête si peïlivê celƒ návod k pou¥ití.
  2. Tento spot¡ebiï nesmí bez dohledu pou¥ívat malé dêti nebo
  fyzicky oslabené osoby.
  3. Nepono¡ujte spot¡ebiï, p¡ípojnou •ñºru ani vidlici do vody, ïi do
  jiné tekutiny.
  4. Nepou¥ívejte spot¡ebiï, je-li po•kozen.
  5. Spot¡ebiï je v¥dy zapot¡ebí vypnout ze zásuvky
  - p¡ed ïi•têním
  - okam¥itê po pou¥ití.
  6. Nepou¥ívejte spot¡ebiï k jinƒm ne¥ vƒrobcem doporuïenƒm
  úïelºm.
  7. Tento spot¡ebiï je urïen k pou¥ití pouze v domácnosti.
  8. Dbejte na to, aby si malé dêti se spot¡ebiïem nehrály.
  Zapojení do proudu
  P¡ed zapnutím spot¡ebiïe zkontrolujte, zda jmenovité napêtí uvedené
  na typovém •títku odpovídá napêtí v zásuvce.
  DªLE ITÉ UPOZORNÊN†:
  Tento spot¡ebiï vyhovuje normê dané Direktivou Evropského
  spoleïenství 89/336/EEC o rádiovém ru•ení.
  1. Otvírák láhví (¡ada CO600) 5. ¿eznƒ nº¥
  2. Hnací koleïko 6. Vodicí kolík
  3. Magnet 7. Ost¡iï no¥º (¡ada CO600)
  4. Páka 8. Úlo¥nƒ prostor na •ñºru
  1. Zastrïte vidlici do zásuvky.
  2. Zvednête páku co nejvíce smêrem vzhºru.
  3. Dr¥te konzervu tak, aby se její horní okraj dotƒkal kovového
  vodicího kolíku a konzerva musí spoïívat na hnacím koleïku
  (Obr. 1).
  4. Stlaïte páku mírnê dolº, abyste rozbêhli motor. ¿eznƒ nº¥ pak
  sám propíchne konzervu a zaïne ji otvírat (Obr. 2).
  5. Otvíraï si sám dr¥í konzervu ve správné poloze pomocí
  VOD K POU IT† STOLN†HO OTV†RAÏE
  KONZERV
  POPIS
  VOD K POU IT† PEÏLIVÊ USCHOVEJTE
  DªLE ITÁ BEZPEÏNOSTN† UPOZORNÊN†
  ELEKTRICK„ STOLN† OTV†RAÏ KONZERV
  Service
  Cleaning
  Using the Knife Sharpener (CO600 series only)
  Using the Bottle Opener (CO600 series only)
  Using your Table Top Can Opener
  Key
  SAVE THESE INSTRUCTIONS
  IMPORTANT SAFEGUARDS
  Know your Table Top Can Opener
  magnetu, kterƒ spoïívá na víku konzervy. Nadrozmêrné
  konzervy se v•ak vêt•inou musí je•tê p¡idr¥ovat rukou.
  6. Jakmile je konzerva otev¡ena, motor se automaticky sám vypne,
  p¡iïem¥ konzerva i její víko zºstanou bezpeïnê dr¥et na místê.
  7. Konzervu vyjmete tak, ¥e ji jednou rukou uchopíte a druhou
  rukou zvednete páku.
  8. Víko konzervy, s vƒjimkou konzerv hliníkovƒch, zºstane dr¥et
  na magnetu (obr. 3).
  9. P¡ebyteïnou délku p¡ípojné •ñºry lze uschovat do úlo¥ného
  prostoru uvnit¡ spot¡ebiïe.
  10. Spot¡ebiï nepou¥ívejte k otvírání plechovek s krou¥kovƒm
  uzávêrem
  P¡i otvírání vysokƒch lahví posuñte spot¡ebiï na okraj pracovní
  plochy.
  1. Láhev s korunkovƒm uzávêrem zasuñte pod p¡ední okraj
  otvíraïe lahví (obr. 4).
  2. Jednou rukou p¡idr¥ujte spot¡ebiï, zatímco druhou tlaïte láhev
  smêrem dolº, a¥ z ní uzávêr sklouzne.
  1. Otoïte otvíraï konzerv tak, aby ost¡iï no¥º smê¡oval na stranu
  a vlo¥te nº¥ do jedné z brusnƒch drá¥ek.
  2. Postupnê táhnête nº¥ smêrem k sobê. Pak ho vlo¥te do
  druhého vƒ¡ezu a postup opakujte. Dávejte pozor, aby nº¥
  nepo•kodil têleso otvíráku konzerv (Obr. 5).
  3. Celƒ cyklus je zapot¡ebí nêkolikrát zopakovat, abyste dosáhli
  uspokojivého vƒsledku.
  UPOZORNÊNÍ: K brou•ení se nejlépe hodí no¥e bez pilovitého ost¡í
  vyrobené z uhlíkové oceli.
  1. Spot¡ebiï vypnête zvednutím páky a vyta¥ením vidlice ze
  zásuvky.
  2. Páku zvednête do nejvy••í polohy a celou ji vytáhnête ze
  sk¡íñky otvíraïe konzerv (Obr. 6).
  3. Páïku umyjte v horké vodê s p¡ípravkem na mytí nádobí. Mytí v
  myïce na nádobí se nedoporuïuje.
  4. Páku zasuñte zpêt do sk¡íñky otvíraïe.
  5. Sk¡íñku otvíraïe ot¡ete vlhkƒm hadrem a dºkladnê ji osu•te.
  V p¡ípadê po•kození p¡ípojné •ñºry, mº¥e její vƒmênu - z
  bezpeïnostních dºvodº - provést pouze firma Kenwood, nebo firmou
  Kenwood autorizovaná opravna.
  Kontaktujte firmu, u ní¥ jste spot¡ebiï koupili.
  Kenwood dåseåbneren kan anvendes til at åbne mange forskellige
  faconer og størrelser på dåser. Desuden omfatter C0600 serien en
  oplukker og en knivsliber.
  Når der anvendes elektriske apparater, skal visse grundlæggende
  sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, bl.a. følgende:
  1. Gennemlæs hele brugsanvisningen.
  2. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af småbørn eller
  svagelige personer uden opsyn.
  3. Kom ikke apparatet, ledningen eller stikket i vand eller anden
  væske.
  4. Benyt ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
  5. Fjern apparatets stik fra stikkontakten
  - før rengøring
  - umiddelbart efter brug
  6. Brug ikke apparatet til andet end det beregnede formål.
  7. Dette apparat er kun beregnet til privat brug.
  8. Småbørn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
  dette apparat.
  El-tilslutning
  Inden der tændes for dåseåbneren skal De sørge for, at den på
  mærkepladen afmærkede spænding er den samme som den lokale el-
  forsynings.
  VIGTIGT:
  Dette apparat opfylder bestemmelserne for radiostøjdæmpning i EF-
  direktiv 89/336/EØF.
  1. Oplukker (C0600 serie) 5. Skæreblad
  2. Drivhjul 6. Styrestift
  3. Magnet 7. Knivsliber (C0600 serie)
  4. Håndtag 8. Ledningsoprul
  1. Sæt apparatets stik i en almindelig stikkontakt.
  2. Løft håndtaget til den åbne stilling.
  3. Hold dåsen med den øverste kant hvilende under metalstyrepinden
  og dåsen hvilende på drivhjulet (Fig. 1).
  4. Tryk lidt ned på håndtaget for at starte motoren. Det selvstartende
  blad vil så lave et hul i dåsens låg og begynde at åbne dåsen
  (Fig. 2).
  5. Dåsen vil blive holdt fast med magneten hvilende mod låget. Når
  det drejer sig om store eller brede dåser, kan det være nødvendigt
  for brugeren at understøtte dem.
  6. Når dåsen er åben, vil motoren automatisk standse, og dåsen og
  låget vil blive fastholdt.
  7. Dåsen fjernes ved at løfte håndtaget, samtidig med at der holdes
  fast i dåsen.
  8. Med undtagelse af aluminiumdåser vil magneten fastholde låget
  (Fig. 3).
  9. Evt. uønsket ledning opbevares inde i apparatet.
  10. Anvend ikke apparatet til at åbne dåser med ring-pull.
  Når høje flasker skal lukkes op, skal apparatet anbringes i nærheden af
  kanten af et køkkenbord.
  1. Anbring flasken med kapslen under oplukkerens forkant (Fig. 4).
  2. Tryk flasken ned for at fjerne kapslen, mens apparatet understøttes
  med den ene hånd.
  1. Med dåseåbneren anbragt sidelæns anbringes kniven i en af
  åbningerne.
  2. Træk den gradvist mod dig. Anbring så kniven under den anden
  indskæring og gentag. Pas på kniven ikke skærer ind i
  dåseåbnerens hus (Fig. 5).
  3. Vask armen i varmt sæbevand og tør grundigt. Det frarådes at
  anvende opvaskemaskine.
  BEMÆRK: Knive uden bølgekant er mest velegnede til slibning.
  1. Afbryd apparatet ved at slukke for strømmen og fjerne stikket fra
  stikkontakten.
  2. Løft håndtaget helt og træk det af dåseåbneren (Fig. 6).
  3. Vask håndtaget i varmt sæbevand og tør omhyggeligt.
  4. Sæt håndtaget på dåseåbneren igen.
  5. Tør dåseåbneren af udvendigt med en fugtig klud og tør
  omhyggeligt efter med en tør klud.
  RENGØRING
  SÅDAN ANVENDER DU KNIVSLIBEREN (KUN C0600
  SERIEN)
  SÅDAN ANVENDER DU OPLUKKEREN
  (KUN C0600 SERIEN)
  SÅDAN ANVENDES DÅSEÅBNEREN
  OVERSIGT
  GEM DENNE BRUGSANVISNING
  VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER
  LÆR DÅSEÅBNEREN AT KENDE
  SERVIS
  ÏI‡TÊN†
  POSTUP POU IT† OST¿IÏE NO ª
  (POUZE ¿ADA CO600)
  POSTUP POU IT† OTV†RÁKU LÁHV†
  (POUZE ¿ADA CO600)
  Hvis apparatets ledning bliver beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
  udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood forhandler.
  Kontakt den forhandler, hvor De købte apparatet.
  Uw Kenwood Blikopener kan worden gebruikt om blikken met een grote
  verscheidenheid aan vormen en maten te openen. Daarnaast is de
  CO600-Serie uitgerust met een flessenopener en een messenslijper.
  Zoals bij alle andere elektrische apparaten dient u ook bij het gebruik van
  deze tafelblikopener een aantal veiligheidsvoorschriften in acht te
  nemen.
  1. Lees alle instrukties goed door.
  2. Laat kinderen of zieke mensen het apparaat nooit zonder toezicht
  gebruiken.
  3. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat zelf nooit onder in
  water of een andere vloeistof.
  4. Maak geen gebruik van het apparaat, indien het beschadigd is.
  5. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopkontakt:
  - vóórdat u het gaat schoonmaken
  - onmiddellijk na gebruik.
  6. Gebruik het apparaat alleen maar voor het doel waarvoor het
  bestemd is.
  7. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen.
  8. Jonge kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht
  gebruiken, om ervoor te zorgen dat ze er niet mee spelen.
  Elektrische aansluiting
  Voordat u de stekker in het stopkontakt steekt moet u altijd eerst
  kontroleren of het voltage overeenkomt met de gegevens op het
  typeplaatje.
  BELANGRIJK: Dit apparaat veroorzaakt geen storing van radio- en TV-
  programma’s volgens EG-richtlijn 82/499/EEC.
  1. Flessenopener (CO600-Serie) 5. Snijblad
  2. Aandrijfwieltje 6. Geleider
  3. Magneet 7. Messenslijper (CO600-Serie)
  4. Hendel 8. Snoerhouder
  1. Steek de stekker in het stopkontakt.
  2. Zet de hendel helemaal omhoog in de openstand.
  3. Houd het blik zo dat de bovenste rand rust onder de metalen
  richtpin en dat het blik zelf op het aandrijvingswiel rust (afb. 1).
  4. Druk de hendel rustig naar beneden om zo de motor te starten. Het
  snijblad wordt dan automatisch in het blik gedrukt, waarna het
  opengedraaid zal worden (afb. 2).
  5. Het blik wordt op zijn plaats gehouden door de magneet die tegen
  het deksel rust. Bij hoge of brede blikken is het mogelijk dat u met
  uw ene hand wat extra ondersteuning zult moeten geven.
  6. Wanneer het blik open is, zal de motor automatisch stoppen, terwijl
  zowel het deksel als het blik zelf keurig op hun plaats wordt
  gehouden.
  7. Om het blik te verwijderen, zet u de hendel omhoog zonder het blik
  los te laten.
  8. Het deksel van het blik zal door de magneet worden vastgehouden,
  behalve wanneer dit gemaakt is van aluminium (afb. 3).
  9. Het overtollige deel van het elektrische snoer kunt u opbergen in de
  snoerhouder.
  10. Gebruik het apparaat niet om blikken met een ringopener te
  openen.
  Wanneer u relatief lange flessen wilt openen, moet u het apparaat zo
  dicht mogelijk tegen de rand van het werkblad zetten.
  1. Steek de nek van de fles in de opening en haak de kroonkurk
  achter de metalen rand aan de voorzijde (afb. 4).
  2. Verwijder vervolgens de kroonkurk door de fles omlaag te drukken
  en het apparaat met uw vrije hand vast te houden.
  1. Draai het apparaat een kwartslag en leg het lemmet van het mes in
  één van de slijpgleuven.
  2. Trek het langzaam naar u toe. Plaats vervolgens het mes in de
  andere uitsparing en herhaal deze handeling. Zorg ervoor dat het
  mes niet in het lichaam van de blikopener kan snijden (afb. 5).
  3. Door deze stappen een aantal malen te herhalen zullen de messen
  naar tevredenheid worden geslepen.
  Messen gemaakt van koolstofstaal zonder kartelrand zijn het meest
  geschikt om met dit apparaat te slijpen.
  1. Haal de stekker uit het stopkontakt.
  2. Zet de hendel helemaal omhoog en haal hem van de blikopener
  (afb. 6).
  3. Was de hendel in een warm sopje en droog hem grondig af. Het
  wordt afgeraden de hendel in de vaatwasser te wassen.
  4. Plaats de hendel vervolgens weer op de blikopener.
  5. De buitenkant van het apparaat kunt u het beste schoonmaken met
  een vochtige doek en daarna goed droogwrijven.
  Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, moet het om
  veiligheidsredenen worden vervangen door Kenwood of een bevoegde
  Kenwood-monteur.
  Indien de blikopener niet of niet naar behoren werkt, neem dan kontakt
  op met de dealer bij wie u het apparaat heeft gekocht.
  Kenwood-purkinavaajaa voidaan käyttää monenmuotoisten ja -kokoisten
  kotitaloudessa käytettävien tölkkien avaamiseen. Lisäksi CO600-
  laitteessa on pullonavaaja ja veitsenteroitin.
  Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava määrättyjä
  turvallisuustoimenpiteitä, joihin kuuluvat mm seuraavat toimenpiteet:-
  1. Lue kaikki ohjeet.
  2. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden
  käyttöön ilman, että käyttöä valvotaan.
  3. Älä upota laitteen johtoa, pistoketta tai itse laitetta veteen tai
  mihinkään muuhun nesteeseen.
  4. Älä käytä laitetta, jos se on jollain tavalla vioittunut.
  5. Irrota laite verkkovirrasta
  - ennen puhdistamista,
  - heti käytön jälkeen.
  6. Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin sille määritettyyn
  käyttötarkoitukseen.
  7. Laite on ainoastaan kotitalouskäyttöön.
  8. Älä anna pienten lasten leikkiä laitteella.
  Virran kytkeminen
  Ennen kuin kytket laitteen päälle varmista, että verkkovirtasi jännite on
  sama kuin laitteen kilvessä ilmoitettu.
  SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
  TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
  TUTUSTU PÖYDÄLLÄ PIDETTÄVÄÄN
  PURKINAVAAJAAN
  SERVICE
  REINIGING
  HET GEBRUIK VAN DE MESSENSLIJPER
  (CO600-SERIE)
  HET GEBRUIK VAN DE FLESSENOPENER
  (CO600-SERIE)
  GEBRUIK VAN DE TAFELBLIKOPENER
  BEWAAR DEZE INSTRUKTIES OP EEN GOEDE PLAATS
  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  ALGEMEEN
  SERVICE
  TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
  Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön radiohäirintää koskevan ohjeen
  89/336/EEC vaatimuksia.
  1. Pullonavaaja (CO600-sarja) 5. Leikkuuterä
  2. Vetävä pyörä 6. Ohjaustappi
  3. Magneetti 7. Veitsenteroitin (CO600-sarja)
  4. Vipu 8. Johdon säilytys
  1. Kytke laite sähkövirtaan.
  2. Nosta vipu asentoon, jossa laite on auki.
  3. Pidä tölkkiä siten, että tölkin yläreuna on metallisen ohjaustapin
  alla, ja tölkki on painettu vetävää pyörää vasten (kuva 1).
  4. Paina vipua kevyesti alaspäin, jotta moottori käynnistyy. Itse-
  käynnistyvä terä puhkaisee sitten reiän tölkkiin ja aloittaa
  avaamisen (kuva 2).
  5. Tölkki pysyy paikallaan magneetin koskettaessa tölkin kantta.
  Käyttäjän on tuettava suuria tai leveitä tölkkejä.
  6. Kun laite on avannut tölkin, moottori pysähtyy automaattisesti,
  jolloin sekä tölkki että kansi pysyvät lujasti kiinni laitteessa.
  7. Irrottaaksesi tölkin nosta vipua pitäen samalla tölkistä kiinni.
  8. Kansi jää magneetin ansiosta kiinni laitteeseen, mutta
  alumiinitölkkien kansiin magneetti ei tartu (kuva 3).
  9. Jotta laite näyttäisi siistiltä, voidaan ylimääräinen johto säilyttää
  laitteen sisällä.
  10. Älä käytä purkinavaajaa sellaisten tölkkien avaamiseen, joissa on
  vetorengas.
  Korkeita pulloja avattaessa tulisi laitetta käyttää työtason reunan
  läheisyydessä.
  1. Aseta pullo siten, että korkki on pullonavaajan etureunan alla
  (kuva 4).
  2. Työnnä pulloa alaspäin korkin poistamiseksi tukien samalla laitetta
  toisella kädellä.
  1. Pitäen purkinavaajaa sivuttain aseta veitsi toiseen teroitusaukkoon.
  2. Vedä veistä hitaasti itseäsi päin. Aseta veitsi sitten toiseen
  teroitusaukkoon ja toista toimenpide. Varo, että veitsi ei vaurioita
  itse purkinavaajaa (kuva 5).
  3. Toista tätä toimenpidettä useaan kertaan, jotta veitsi teroittuisi
  kunnolla.
  HUOM. Hiiliteräksestä valmistetut veitset, joissa ei ole sahalaitaista
  terää, sopivat parhaiten teroitettaviksi.
  1. Kytke laite irti sähkövirrasta irrottamalla pistoke seinäpistokkeesta.
  2. Nosta vipu täysin yläasentoon ja vedä koko vipulaitteisto avaajasta
  (kuva 6).
  3. Pese vipu kuumalla saippuavedellä ja kuivaa perusteellisesti.
  Astianpesukoneen käyttöä ei suositella.
  4. Aseta vipu takaisin avaajaan.
  5. Pyyhi avaaja kostealla liinalla ja kuivaa sitten perusteellisesti.
  Mikäli koneeseen tulee vikaa tai virtajohto on vioittunut, ota yhteyttä
  valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot saa joko KENWOOD-
  kauppiaalta tai maahantuojalta.
  Käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai epäselvissä tapauksissa ota yhteys
  maahantuojaan.
  Pakkauksen ja laitteen hävittämisestä antavat ohjeita
  ympäristöviranomaiset.
  Oikeus niihin laitemuutoksiin, jotka tämän käyttöohjeen laatimisen
  jälkeen on tehty, pidätetään.
  Votre ouvre-boîtes Kenwood vous permet d’ouvrir toutes sortes de
  boîtes de conserve, de formes et de tailles multiples. De plus, la série
  CO600 comprend un ouvre-bouteilles et une fonction d’aiguisage des
  couteaux.
  1. Lire toutes les instructions.
  2. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé sans surveillance par de
  jeunes enfants ou des personnes infirmes.
  3. Ne jamais plonger le cordon, la prise ni l’appareil dans de l’eau ni
  aucun autre liquide.
  4. Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé.
  5. Débrancher l’appareil de la prise de courant
  - avant le nettoyage
  - immédiatement après l’emploi.
  6. Ne pas utiliser l’appareil dans des buts autres que ceux pour
  lesquels il a été conçu.
  7. Cet appareil est réservé à un usage exclusivement domestique.
  8. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu’ils
  ne jouent pas avec cet appareil.
  Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension de votre
  secteur est bien celle qui figure sur la plaque signalétique.
  NOTE IMPORTANTE
  Cet appareil est conforme à la Directive 89/336/CEE de la Communauté
  Economique Européenne portant sur l’antiparasitage
  1. Ouvre-bouteilles (série CO600) 5. Lame coupante
  2. Molette d’entraînement 6. Guide
  3. Aimant 7. Aiguisoir de couteaux (série CO600)
  4. Levier 8. Range-cordon
  1. Branchez l’appareil dans la prise de courant.
  2. Relevez le levier pour ouvrir.
  3. Maintenez la boîte avec la bordure supérieure sous le guide
  métallique et le côté contre la roulette d’entraînement (Fig. 1).
  4. Appuyez légèrement sur le levier pour lancer le moteur. La lame
  démarre alors automatiquement, perce la boîte et commence à
  couper (Fig. 2).
  5. La boîte demeure fixée en place tant que l’aimant repose contre le
  couvercle. S’il s’agit d’une boîte largement dimensionnée ou très
  lourde, vous devrez peut-être devoir la soutenir.
  6. Une fois la boîte ouverte, le moteur s’arrête automatiquement, mais
  la boîte et son couvercle demeurent maintenus solidement.
  7. Pour enlever, soulevez le levier tout en maintenant la boîte.
  8. A l’exception des boîtes en aluminium, l’aimant retient le couvercle
  (Fig. 3).
  9. Il est possible de ranger le cordon à l’intérieur de l’appareil s’il est
  trop long.
  10. N’utilisez pas cet appareil pour ouvrir des boîtes avec anneau
  d’ouverture.
  Pour ouvrir des bouteilles longues, positionnez l’appareil vers le bord
  d’un plan de travail.
  1. Placez la bouteille de manière à ce que la capsule soit sous le
  rebord supérieur de l’ouvre-bouteille (Fig. 4).
  UTILISATION DE L’OUVRE-BOUTEILLES (SÉRIE
  CO600 UNIQUEMENT)
  UTILISATION DE VOTRE OUVRE-BOITE DE TABLE
  LEGENDE
  CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
  NOTES IMPORTANTES SUR LA SECURITE
  FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE OUVRE-BOITE
  DE TABLE
  HUOLTO
  PUHDISTUS
  VEITSENTEROITTIMEN KÄYTTÖ (AINOASTAAN
  CO600-SARJA)
  PULLONAVAAJAN KÄYTTÖ (AINOASTAAN CO600-
  SARJA)
  PÖYDÄLLÄ PIDETTÄVÄN PURKINAVAAJAN KÄYTTÖ
  SELITYKSET
  2. Appuyez sur la bouteille pour retirer la capsule, tout en maintenant
  l’appareil d’une main.
  1. Placez le couteau dans l’un des évidements latéraux de
  l’ouvre-boîte.
  2. Tirez-le progressivement vers vous. Placez ensuite le couteau dans
  l’autre encoche et répéter l’opération. Veillez à ce que le couteau
  n’entaille pas le corps de l’ouvre-boîtes (Fig. 5).
  3. Reprenez l’opération plusieurs fois jusqu’à ce que la lame du
  couteau soit bien aiguisée.
  NB: Les couteaux convenant le mieux à l’affûtage sont des couteaux en
  acier au carbone et à lame lisse.
  1. Déconnectez l’appareil (mettez hors tension et débranchez de la
  prise de courant).
  2. Relevez le levier au maximum et extrayez le sous-ensemble de
  l’ouvre-boîte (Fig. 6).
  3. Lavez le levier dans de l’eau chaude savonneuse et séchez-le
  complètement. Le lave-vaisselle est déconseillé.
  4. Réinstallez le levier sur le corps.
  5. Essuyez le corps avec un chiffon humecté et séchez à fond.
  Si le cordon de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé pour
  des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé de
  Kenwood.
  Adressez-vous au revendeur à qui vous avez acheté votre appareil.
  Mit Ihrem Kenwood Dosenöffner können Sie in Ihrem Haushalt Dosen
  verschiedenster Formen und Größen öffnen. Zur Serie CO600 gehören
  außerdem ein Flaschenöffner und ein Messerschleifgerät.
  Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten u.a. die folgenden
  grundsätzlichen Sicherheitsvorschriften immer befolgt werden:
  1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
  2. Kinder und gebrechliche Personen bitte nur unter Beaufsichtigung
  dieses Gerät benutzen lassen.
  3. Tauchen Sie Gerät, Kabel oder Stecker nicht in Wasser oder
  andere Flüssigkeiten.
  4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
  5. Ziehen Sie stets den Netzstecker
  - vor der Reinigung des Geräts
  - sofort nach Gebrauch.
  6. Verwenden Sie das Gerät nicht zu einem anderen als dem
  vorgesehenen Zweck.
  7. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht.
  8. Kleine Kinder immer beaufsichtigen und nicht mit dem Gerät
  spielen lassen.
  STROMANSCHLUß
  Bevor Sie das Gerät einschalten, überprüfen Sie bitte, ob die Spannung
  ihrer Stromquelle mit der auf dem Typenschild angegebenen
  übereinstimmt.
  WICHTIGER HINWEIS:
  Dies Gerät ist funkentstört gem. EG-Richtlinie 89/336/EWG.
  1. Flaschenöffner (Serie CO600) 5. Klinge zum Schneiden
  2. Antriebsrad 6. Führungsnadel
  3. Magnet 7. Messerschleifgerät (Serie CO600)
  4. Hebel 8. Kabelstauraum
  1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
  2. Heben Sie den Hebel in die Position zum Öffnen.
  3. Dose mit der oberen Kante unter den Metallführstift halten. Dose
  ruht dabei auf Antriebsrad (Abb. 1).
  4. Drücken sie den Hebel leicht nach unten, um den Motor in Betrieb
  zu nehmen. Die selbsttätig anlaufende Klinge wird dann die Dose
  durchbohren und damit beginnen, die Dose zu öffnen (Abb. 2).
  5. Die Dose wird durch den auf dem Deckel ruhenden Magneten fest
  in der richtigen Position gehalten. Große oder breite Dosen müssen
  möglicherweise von Ihnen festgehalten werden.
  6. Wenn die Dose offen ist, schaltet sich der Motor automatisch ab.
  Dose und Deckel bleiben dabei sicher an ihrem Platz.
  7. Um die Dose zu entfernen, heben Sie den Hebel an, während Sie
  die Dose festhalten.
  8. Außer bei Dosen aus Aluminium wird der Deckel vom Magneten
  gehalten (Abb. 3).
  9. Der Ordnung halber kann überschüssiges Kabel im Inneren des
  Geräts verstaut werden.
  10. Dieses Gerät eignet sich nicht für Dosen mit Ringöffner.
  Beim Öffnen von großen Flaschen sollte der Flaschenöffner am Rand
  der Tischplatte benutzt werden.
  1. Halten Sie die Flasche mit dem Deckel unter den vorderen Rand
  des Flaschenöffners (Abb. 4).
  2. Drücken Sie, um den Deckel zu entfernen, die Flasche nach unten ,
  während Sie das Gerät mit einer Hand festhalten.
  1. Halten Sie das Messer in einen der Schlitze, wobei sich der
  Dosenöffner seitlich am Gerät befindet.
  2. Langsam zu sich ziehen. Das Messer dann in die andere
  Schleifvorrichtung stecken und Vorgang wiederholen. Achten Sie
  darauf, dass das Messer nicht in das Gehäuse des Dosenöffners
  einschneidet (Abb. 5).
  3. Wiederholen Sie diesen Ablauf mehrmals, damit das Messer die
  gewünschte Schärfe erhält.
  HINWEIS: Messer ohne Sägeblatt, insbesondere aus unlegiertem Stahl,
  lassen sich am besten schärfen.
  1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie das Gerät
  ausstellen und den Netzstecker ziehen.
  2. Heben Sie den Hebel voll an, und nehmen Sie das gesamte
  Hebelteil vom Geräterumpf (Abb. 6).
  3. Hebel in heißem Seifenwasser spülen und sorgfältig abtrocknen.
  Möglichst nicht in die Spülmaschine geben.
  4. Bringen Sie den Hebel in heißen Seifenwasser, und trocknen Sie
  ihn anschließen gut ab.
  5. Wischen Sie den Geräterumpf mit einem feuchten Tuch ab, und
  trocknen Sie ihn anschlie·end gründlich ab.
  Ist das Netzkabel beschädigt, muss es aus Sicherheitsgründen
  ausgewechselt werden. Bringen Sie das Gerät zum Hersteller, zum
  Kenwood Kundendienst oder zu einem Fachelektriker.
  Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft
  haben.
  A Kenwood konzervnyitó a legkülönbözòbb méretû és alakú
  háztartási konzervek felnyitására alkalmas. A CO600 sorozatú
  KENWOOD ELEKTROMOS ASZTALI
  KONZERVNYITÓ
  Wartung
  Reinigung
  Bedienungsanleitung Messerschleifgerät (Serie CO600)
  Bedienungsanleitung Flaschenöffner (Serie CO600)
  Bedienung Ihres Tisch-Dosenöffners
  Bedienungsschlüssel
  BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.
  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
  Lernen Sie Ihren Tisch-Dosenöffner kennen
  ENTRETIEN/REPARATIONS
  NETTOYAGE
  UTILISATION DE L’AIGUISOIR DE COUTEAUX
  (SÉRIE CO600 UNIQUEMENT)
  készülékeken sörnyitót és késélezòt is talál.
  A konzervnyitó használata közben mindig be kell tartani az
  elektromos készülékekre vonatkozó alapvetò biztonsági elòírásokat.
  1. A használati utasítást gondosan tanulmányozza át.
  2. A kisgyermekeket mindig tartsa távol a konzervnyitótól. Fizikai
  támogatásra szorulók (idòsek, betegek) is csak felügyelet
  mellett használják a készüléket.
  3. A készüléket, a hálózati vezetéket és a dugaszt soha ne merítse
  vízbe vagy más folyadékba.
  4. Ne használja a készüléket, ha a burkolaton vagy a vezetéken
  sérülés jele látható.
  5. Használat után, illetve tisztítás elòtt a hálózati dugaszt mindig
  húzza ki a konnektorból.
  6. A készüléket csak rendeltetésszerûen szabad használni.
  7. A készülék csak háztartási célokra használható.
  8. Kisgyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül, és ne
  engedje, hogy játsszanak a készülékkel.
  Csatlakoztatás
  A falidugasz csatlakoztatása elòtt ellenòrizze, hogy a hálózati
  feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett üzemi
  feszültséggel.
  FONTOS MEGJEGYZÉS:
  A készülék megfelel az Európai Közösség rádiózavarokra vonatkozó
  89/336/EEC számú elòírásának.
  1. Sörnyitó (CO600 sorozat) 5. Vágóél
  2. Vezetò kerék 6. Vezetò tüske
  3. Mágnes 7. Késélezò (CO600 sorozat)
  4. Nyitókar 8. Vezetéktároló
  1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
  2. Ütközésig hajtsa fel a nyitókart.
  3. Helyezze a konzervet a készülékre úgy, hogy a konzerv felsò
  pereme a fém vezetò él alá kerüljön, alja pedig a meghajtó
  kerékre támaszkodjon (1. ábra).
  4. Laza mozdulattal nyomja le a nyitókart. A vágóél ekkor
  kilyukasztja a doboz tetejét, és a kar lenyomásával elindul a
  motor is. Nyitás közben a konzervdoboz lassan körbe fordul
  (2. ábra).
  5. Nyitás közben a készülék megtartja a konzervdobozt. Magas,
  illetve széles konzerveknél azonban elòfordulhat, hogy meg kell
  támasztani a dobozt.
  6. Ha a konzervdoboz kinyílt, a motor automatikusan leáll, de a
  doboz és a felnyitott tetò továbbra is a helyén marad.
  7. Fogja meg a konzervdobozt, hajtsa fel a nyitókart, és vegye ki a
  nyitott konzervet.
  8. A alumíniumból készült konzervdobozok kivételével a felnyitott
  tetò a mágneshez tapad (3. ábra).
  9. A fokozott kényelem érdekében a hálózati vezeték a
  készülékben tárolható: csak akkora darabot húzzon ki, amely
  éppen elér a konnektorig.
  10. Húzógyûrûs konzervek felnyitására ne használja a készüléket.
  Magas üvegek felnyitásakor helyezze a készüléket az asztal szélére,
  hogy az üveg ne ütközzön az asztalba.
  1. Illessze a kupakot a sörnyitó külsò pereme alá.
  2. Egyik kezével támassza meg a készüléket, másik kezével pedig
  nyomja az üveget lefelé (4. ábra).
  1. Állítsa úgy a készüléket, hogy a késélezò a jobb keze felé
  essen, majd helyezze a kést az élezò egyik vájatába (5. ábra).
  2. Maga felé húzva lassan csúsztassa végig a kés élét a vájatban,
  majd helyezze a kést a követezò vájatba, és ismét húzza végig.
  Ügyeljen arra, hogy a kés ne vágjon bele a készülék
  burkolatába (5. ábra).
  3. A kívánt élesség eléréséhez többszöri áthúzásra is szükség
  lehet: ilyenkor is mindig felváltva használja a két élezò vájatot.
  MEGJEGYZÉS: Legjobban a nem fogazott élû, szénacélból készült
  kések élezhetòk.
  1. Kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati dugaszt is húzza ki a
  konnektorból.
  2. Ütközésig hajtsa fel a nyitókart és húzza le a készülékròl (6.
  ábra).
  3. A konzervnyitó karját meleg, mosogatószeres vízben alaposan
  mossa el, majd szárítsa meg. Mosogatógép használata nem
  ajánlott.
  4. Helyezze vissza a nyitókart a készülékre.
  5. A készülék burkolatát nedves, majd száraz ruhával törölje át.
  Figyelem: A megsérült hálózati vezetéket azonnal ki kell cserélni. A
  javítást - biztonsági okokból - csak a Kenwood vagy az általa
  megbízott javítóvállalat szakképzett szerelòje végezheti el.
  Meghibásodás esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket
  vásárolta.
  Potrete usare questo Apriscatole Kenwood per aprire barattoli domestici
  di molte forme e dimensioni. Inoltre, la Serie CO600 include anche un
  apribottiglie ed un dispositivo affilacoltelli.
  Durante l’uso di elettrodomestici si dovrebbero osservare sempre le
  precauzioni di sicurezza basilari, comprese le seguenti:
  1. Leggere tutte le istruzioni.
  2. Non lasciare che bambini o persone inferme usino l'apparecchio
  senza adeguata supervisione.
  3 Non immergere l’elettrodomestico, il cavo o la spina in acqua o altri
  liquidi.
  4 Non usare l’unità se danneggiata.
  5 Scollegare l’elettrodomestico dalla rete elettrica:
  - prima di pulirlo
  - immediatamente dopo l’uso.
  6 Non usare l’elettrodomestico per usi diversi da quello per cui è
  stato concepito.
  7. Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico.
  8. Controllare sempre che i bambini non giochino con questo
  apparecchio.
  Collegamento alla rete elettrica
  Prima di far entrare in funzione l’elettrodomestico, assicurarsi che il
  valore di tensione della vostra rete elettrica corrisponda a quello indicato
  sulla targhetta dei dati di funzionamento.
  NOTA IMPORTANTE
  Il presente elettrodomestico è conforme alle norme sul radiodisturbo di
  cui alla Direttiva della Comunità Economica Europea 89/336/CEE
  1 Apribottiglie (serie CO600) 5 Lama
  2 Rotella di movimento 6 Guida di appoggio
  3 Magnete 7 Affilacoltelli (serie CO600)
  LEGENDA
  CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI
  IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
  CONOSCERE IL VOSTRO APRISCATOLE DA TAVOLA
  JAV†TTATÁS
  A KÉSZÜLÉK TISZT†TÁSA
  A KÉSÉLEZÒ HASZNÁLATA
  (csak a C0600 sorozat)
  A SÖRNYITÓ HASZNÁLATA
  (csak C0600 sorozat)
  A KONZERVNYITÓ KEZELÉSE
  A KONZERVNYITÓ RÉSZEI
  A HASZNÁLATI UTAS†TÁST GONDOSAN
  ÒRIZZE MEG!
  FONTOS BIZTONSÁGI ELÒ†RÁSOK
  4 Leva 8 Raccoglicavo
  1 Collegare la spina dell’elettrodomestico alla rete elettrica.
  2 Sollevare la leva nella posizione di apertura.
  3. Tenere il barattolo da aprire con il bordo superiore appoggiato sotto
  il perno metallico di guida e con il barattolo stesso appoggiato sulla
  rotella azionatrice (Fig.1).
  4 Premere la leva leggermente verso il basso per avviare il motore.
  La lama auto-azionante forerà quindi la lattina ed inizierà ad aprirla
  (Fig.2).
  5 La lattina verrà tenuta fissa in posizione con il magnete attaccato al
  coperchio. Per lattine grandi o larghe potrebbe essere necessario
  che l’utente aiuti a sorreggere la lattina.
  6 Non appena la lattina viene aperta il motore si fermerà
  automaticamente, con la lattina ed il coperchio tenuti saldamente
  dall’apriscatole.
  7 Per togliere la lattina sollevare la leva tenendo la lattina stessa.
  8 Ad eccezione delle lattine di alluminio, il coperchio rimarrà
  attaccato al magnete (Fig.3).
  9 Il cavo eventualmente in eccesso può essere raccolto all’interno
  dell’unità, guadagnando così maggior spazio.
  10. Non usare l'apparecchio per aprire lattine con apertura a strappo.
  Quando si aprono bottiglie lunghe posizionare l’unità sull’orlo di una
  superficie di lavoro.
  1 Mettere la bottiglia con il tappo sotto l’orlo frontale dell’apribottiglie
  (Fig. 4).
  2 Spingere in giù la bottiglia per rimuovere il tappo, mantenendo
  fermo l’elettrodomestico con l’altra mano.
  1 Con l’apriscatole acceso, nella posizione laterale, porre la lama del
  coltello in una delle fessure.
  2. Tirare gradualmente verso di voi, quindi inserire il coltello nell'altra
  rientranza e ripetere l'operazione. Fare attenzione a non lasciare
  che il coltello tagli il corpo dell'apriscatole (Fig.5).
  3 Ripetere queste operazioni diverse volte in modo da affilare il
  coltello in maniera soddisfacente.
  NOTA: I tipi di coltello senza orlo seghettato e di acciaio al carbonio sono
  i più adatti all’affilatura.
  1 Spegnere l’elettrodomestico e togliere la spina dalla presa.
  2 Sollevare completamente la leva e sfilare il gruppo dall’apriscatole
  (Fig. 6).
  3. Lavare la levetta in acqua calda saponata ed asciugare a fondo. Il
  lavaggio in lavastoviglie non è consigliato.
  4 Rimontare la leva nel corpo.
  5 Pulire il corpo con uno straccio umido ed asciugare a fondo.
  In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser
  sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD
  autorizzato alle riparazioni. Ciò eviterà possibili situazioni di pericolo.
  Contattare il rivenditore da cui avete acquistato il vostro
  elettrodomestico.
  Assistenza
  PULIZIA
  COME USARE L'AFFILACOLTELLI (SOLO CON LA
  SERIE CO600)
  COME USARE L'APRIBOTTIGLIE (SOLO CON LA
  SERIE CO600)
  USO DEL VOSTRO APRISCATOLE DA TAVOLA
  CZ
  NL
  DK
  SF
  F
  D
  I
  KENWOOD
  K
  E
  N
  W
  O
  O
  D
  KENW
  OOD
  1
  3 4
  5 6
  K
  E
  N
  W
  O
  O
  D
  2
  H

Máte otázku týkajúcu sa Kenwood CO300?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Kenwood CO300 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Kenwood CO300 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Kenwood CO300 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Kenwood CO300 vlastníkom.