Philips Avance Collection HR7995 príručka

(1)
 • English
  Tomato and fruits juicer
  The tomato and fruits juicer is compatible with HR2726, HR2627, HR2728, HR2730,
  HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  You can use the tomato and fruits juicer to juice soft fruits such as tomatoes, oranges and
  grapes.
  You are not recommended to juice hard fruits such as apples and pears.
  Warning
  Be careful when you handle or clean the sieve. The cutting edges are very sharp.
  Users should be aware that the maximum recommended running time is up to 10 minutes.
  Caution
  Never insert your hand or another object (e.g. a fork, knife, spoon or spatula) into the feeding tube.
  Only use the pusher supplied with the appliance for this purpose.
  Wait until the screw in the masticating tube has stopped rotating before you take off the tool from
  the main unit.
  Thoroughly clean the tomato and soft fruit juicer before you use it for the rst time.
  Do not press the R button during use of the plastic hopper.
  Note
  Always check the screw before use. Do not use the juicer if you notice any damage like cracks, grazes
  or a loose grating disc.
  Before processing ingredients, remove all seeds and pips from plums, apricots, peaches and cherries,
  remove all tough skins from pineapples, melons etc.
  Tip
  You can get a lot more juice if you run the pulp through a few times.
  Български
  Сокоизстисквачка за домати и плодове
  Сокоизстисквачката за домати и плодове е съвместима с HR2726, HR2627, HR2728,
  HR2730, HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  Можете да я използвате за меки плодове, като домати, портокали и грозде.
  Не е препоръчително да я използвате за твърди плодове, като ябълки и круши.
  Предупреждение
  Бъдете внимателни, когато боравите с цедката или я почиствате. Режещите ръбове са много
  остри.
  Имайте предвид, че максималното препоръчително време за работа е до 10 минути.
  Внимание
  Никога не бъркайте с ръка или предмети (например вилица, нож, лъжица или шпатула) в улея за
  подаване. За тази цел използвайте само тласкача, приложен към уреда.
  Изчакайте, докато червякът в улея за смилане спре да се върти, преди да свалите приставката
  от основния блок.
  Почистете основно сокоизстисквачката за домати и меки плодове, преди да я използвате за
  пръв път.
  Не натискайте бутона R, когато използвате пластмасовата фуния за подаване.
  Забележка
  Преди всяка употреба проверявайте дали сокоизстисквачката е добре завинтена. Не
  използвайте сокоизстисквачката, ако установите повреди като пукнатини, деформации или
  хлабав диск.
  Преди да обработвате продуктите, изваждайте всички семки и люспи от сливи, кайсии,
  праскови и череши и отстранявайте твърдата кора от ананаси, пъпеши и др.
  Съвет
  Ще получите много повече сок, ако смелите плодовата каша няколко пъти.
  Čeština
  Odšťavňovač na rajčata a ovoce
  Odšťavňovač na rajčata a ovoce je kompatibilní s modely HR2726, HR2627, HR2728,
  HR2730, HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  Odšťavňovač na rajčata a ovoce můžete využít k přípravě šťávy z měkkého ovoce jako
  rajčata, pomeranče a hrozny.
  Nedoporučujeme odšťavňovat z tvrdého ovoce jako jablka a hrušky.
  Varování
  Při manipulaci se sítkem a při jeho čištění buďte velmi opatrní. Řezací hrany jsou velmi ostré.
  Uživatelé by měli vědět, že maximální doporučená doba chodu je až 10 minut.
  Výstraha
  Nikdy nevkládejte do pěchovací trubice prsty ani žádné předměty (například vidličku, nůž, lžíci nebo
  vařečku). Suroviny posouvejte pouze pomocí přiloženého pěchovače.
  Před vyjmutím nástroje z hlavní jednotky vyčkejte, dokud se šnek v hnětací trubici nezastaví.
  Před prvním použitím odšťavňovač na rajčata a ovoce důkladně vyčistěte.
  Při používání plastové násypky mlýnku nemačkejte tlačítko R.
  Poznámka
  Před použitím vždy důkladně zkontrolujte šnek. Pokud zjistíte poškození, například praskliny,
  poškrábání nebo uvolněný strouhací disk, odšťavňovač nepoužívejte.
  Než začnete suroviny zpracovávat, vypeckujte ovoce (švestky, meruňky, broskve, třešně a podobně) a
  oloupejte tvrdou slupku (ananas, meloun a podobně).
  Tip
  Chcete-li získat více šťávy, nechte dužninu projít přístrojem vícekrát.
  Deutsch
  Entsafter für Tomaten und Obst
  Der Entsafter für Tomaten und Obst ist kompatibel mit folgenden Produkten: HR2726,
  HR2627, HR2728, HR2730, HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  Sie können den Entsafter für Tomaten und Obst verwenden, um weiches Obst wie zum
  Beispiel Tomaten, Orangen und Trauben zu entsaften.
  Die Verwendung harter Früchte wie zum Beispiel Äpfel und Birnen wird nicht empfohlen.
  Warnung
  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Sieb verwenden oder reinigen. Die Klingen sind sehr scharf.
  Bitte beachten Sie, dass die maximale empfohlene Laufzeit bis zu 10 Minuten beträgt.
  Achtung
  Stecken Sie nie Ihre Hand oder einen Gegenstand (z. B. Gabel, Messer, Löffel oder Teigschaber) in die
  Einfüllöffnung. Verwenden Sie dazu ausschließlich den mitgelieferten Stopfer.
  Warten Sie, bis die Schraube im Rohr zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Aufsatz vom
  Hauptgerät abnehmen.
  Reinigen Sie den Entsafter für Tomaten und Obst gründlich, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
  Die Taste R darf bei Verwendung des Kunststoffbehälters nicht gedrückt werden.
  Hinweis
  Prüfen Sie die Schraube stets vor dem Gebrauch. Verwenden Sie nicht die Saftpresse, wenn Sie
  Schäden wie Risse, Sprünge oder eine lose Raspelscheibe bemerken.
  Entfernen Sie vor der Verarbeitung der Zutaten sämtliche Kerne aus Paumen, Aprikosen, Prsichen
  und Kirschen sowie sämtliche harten Schalen von Ananasfrüchten, Melonen usw.
  Tipp
  Sie können viel mehr Saft erhalten, wenn Sie das Fruchteisch einige Male durchlaufen lassen.
  Eesti
  Tomati- ja puuviljapress
  Tomati- ja puuviljapress sobib kokku mudelitega HR2726, HR2627, HR2728, HR2730,
  HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  Tomati- ja puuviljapress sobib pehmetest viljadest, näiteks tomatitest, apelsinidest ja
  viinamarjadest mahla valmistamiseks.
  Tomati- ja puuviljapressiga ei ole soovitatav kasutada kõvasid puuvilju, näiteks õunu ja pirne.
  Hoiatus
  Olge sõela käsitsemisel või puhastamisel ettevaatlik. Lõikeservad on väga teravad.
  Tomati- ja puuviljapressi maksimaalne soovituslik tööaeg on 10 minutit.
  Ettevaatust
  Ärge kunagi pange oma kätt või mingit muud eset (nt kahvlit, nuga, lusikat, spaatlit) sisestamistorusse.
  Kasutage üksnes seadmele selleks otstarbeks lisatud tõukurit.
  Oodake, kuni purustustorus olev kruvi on lõpetanud pöörlemise ja võtke tarvik alles siis põhiseadme
  küljest ära.
  Enne esimest kasutamist puhastage tomati- ja puuviljapressi hoolikalt.
  Ärge vajutage plastist täitekolu kasutamise ajal nuppu R.
  Märkus
  Kontrollige keeret alati enne kasutamist. Ärge kasutage mahlapressi, kui märkate sellel kahjustusi, nagu
  praod või kriimustused, või on riivimisketas lahti.
  Enne koostisainete pressimist eemaldage ploomidelt, aprikoosidelt, virsikutelt, kirssidelt jms viljadelt
  kivid ja seemned ning ananassidelt, melonitelt jms kõva koorik või kest.
  Soovitus
  Saate valmistada palju rohkem mahla, kui lasete viljaliha veel paar korda masinast läbi.
  Français
  Centrifugeuse à tomates et fruits
  La centrifugeuse à tomates et fruits est compatible avec HR2726, HR2627, HR2728,
  HR2730, HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  Vous pouvez utiliser la centrifugeuse à tomates et fruits pour presser des fruits tendres
  comme les tomates, les oranges et les raisins.
  Il n’est pas recommandé de presser des fruits durs comme les pommes et les poires.
  Avertissement
  Soyez prudent(e) lorsque vous manipulez ou nettoyez le ltre. Les bords sont très coupants.
  Notez que la durée de fonctionnement maximale recommandée est de 10 minutes.
  Attention
  Ne mettez jamais votre main ou un objet (fourchette, couteau, cuillère ou spatule) dans la cheminée.
  Utilisez exclusivement le poussoir (fourni avec l'appareil) à cet effet.
  Patientez jusqu'à l'arrêt complet de la vis dans le tube de mastication avant de retirer l'outil de l'unité
  principale.
  Nettoyez soigneusement la centrifugeuse à tomates et fruits tendres avant la première utilisation.
  N'appuyez pas sur le bouton R lorsque vous utilisez l'entonnoir d'alimentation en plastique.
  Remarque
  Vériez toujours la vis avant utilisation. N'utilisez pas la centrifugeuse si vous remarquez des ssures,
  des éraures ou des irrégularités.
  Avant de presser des ingrédients, enlevez tous les noyaux des prunes, des abricots, des pêches et des
  cerises, et épluchez les ananas, les melons, etc.
  Conseil
  Vous pouvez obtenir beaucoup plus de jus si vous pressez la pulpe quelques fois.
  Hrvatski
  Sokovnik za cijeđenje rajčica i voća
  Sokovnik za cijeđenje rajčica i voća kompatibilan je s modelima HR2726, HR2627, HR2728,
  HR2730, HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  Sokovnik za cijeđenje rajčica i voća možete koristiti za cijeđenje mekog voća kao što su
  rajčice, naranče i grožđe.
  Ne preporučuje se cijeđenje tvrdog voća kao što su jabuke i kruške.
  Upozorenje
  Budite oprezni prilikom korištenja i čišćenja sita. Rubovi rezača vrlo su oštri.
  Korisnici trebaju imati na umu da je maksimalno preporučeno vrijeme rada do 10 minuta.
  Oprez
  Nikada nemojte gurati ruku ili predmete (npr. vilicu, nož, žlicu ili lopaticu) u otvor za umetanje.
  Koristite samo potiskivač isporučen s aparatom.
  Pričekajte da se vijak u cijevi za drobljenje prestane okretati prije nego što dodatak izvadite iz glavne
  jedinice.
  Prije prvog korištenja sokovnik za cijeđenje rajčica i voća temeljito očistite.
  Nemojte pritiskati gumb R dok koristite plastičnu cijev.
  Napomena
  Prije korištenja obavezno provjerite vijak. Nemojte koristiti sokovnik ako na njemu primijetite
  oštećenja poput pukotina, napuklina ili labavog diska za rezanje.
  Prije obrade sastojaka izvadite sve sjemenke i koštice iz šljiva, marelica, breskvi i trešanja te uklonite
  svu koru s ananasa, lubenica itd.
  Savjet
  Dobit ćete puno više soka ako pulpu obradite nekoliko puta.
  Magyar
  Paradicsompasszírozó és gyümölcscentrifuga
  A paradicsompasszírozó és gyümölcscentrifuga a HR2726, HR2627, HR2728, HR2730,
  HR2732, HR2733, HR2734, HR2735 típusokkal kompatibilis.
  A paradicsompasszírozó és gyümölcscentrifuga segítségével olyan puha gyümölcsökből
  készíthet levet, mint a paradicsom, a narancs és a szőlő.
  Kemény gyümölcsök, például alma vagy körte facsarására nem használható.
  Figyelem
  A szita kezelésekor és tisztításakor legyen óvatos! A vágóélek nagyon élesek.
  A javasolt maximális működési idő legfeljebb 10 perc - ezt a felhasználóknak gyelembe kell vennie.
  Vigyázat
  Sose nyúljon kézzel vagy más tárggyal (pl. villával, késsel, kanállal vagy spatulával) az adagolócsőbe.
  Kizárólag a mellékelt nyomórudat használja erre a célra.
  Mielőtt a főegységről leveszi az eszközt, várjon, hogy a passzírozócsőben található csavar felhagyjon a
  forgással.
  Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a paradicsompasszírozót és gyümölcscentrifugát.
  A műanyag vágóház használata közben ne nyomja meg az R gombot.
  Megjegyzés
  Használat előtt mindig ellenőrizze a csavart. Ne használja a gyümölcscentrifugát, ha bárminemű
  sérülést, repedést, karcolódást, észlel, vagy ha a darálótárcsa kilazult.
  A hozzávalók feldolgozása előtt távolítsa el a magot a szilvából, barackból, cseresznyéből, távolítsa el a
  gyümölcsök szárait, és hámozza meg az ananászt, sárgadinnyét stb.
  Tanács
  Ha többször feldolgozza a gyümölcshúst, sokkal több gyümölcslevet fog kapni.
  Қазақша
  Қызанақ пен жеміс шырынын сыққыш
  Қызанақ пен жеміс шырынын сыққыш HR2726, HR2627, HR2728, HR2730, HR2732,
  HR2733, HR2734, HR2735 үлгілерімен үйлесімді.
  Сіз қызанақ, апельсин және жүзім сияқты шырынды жемістердің шырынын алу үшін
  қызанақ пен жеміс шырынын сыққышты пайдалана аласыз.
  Алма мен алмұрт сияқты қатты жемістердің шырынын алу үшін пайдаланбағаныңыз жөн.
  Абайлаңыз
  Be careful when you handle or clean the sieve. The cutting edges are very sharp.
  Users should be aware that the maximum recommended running time is up to 10 minutes.
  Ескерту
  Never insert your hand or another object (e.g. a fork, knife, spoon or spatula) into the feeding tube.
  Only use the pusher supplied with the appliance for this purpose.
  Wait until the screw in the masticating tube has stopped rotating before you take off the tool from
  the main unit.
  Thoroughly clean the tomato and soft fruit juicer before you use it for the rst time.
  Do not press the R button during use of the plastic hopper.
  Ескертпе
  Always check the screw before use. Do not use the juicer if you notice any damage like cracks, grazes
  or a loose grating disc.
  Before processing ingredients, remove all seeds and pips from plums, apricots, peaches and cherries,
  remove all tough skins from pineapples, melons etc.
  Кеңес
  You can get a lot more juice if you run the pulp through a few times.
  Lietuviškai
  Pomidorų ir vaisių sulčiaspaudė
  Pomidorų ir vaisių sulčiaspaudė suderinama su HR2726, HR2627, HR2728, HR2730,
  HR2732, HR2733, HR2734, HR2735.
  Pomidorų ir vaisių sulčiaspaudę galite naudoti minkštų daržovių ir vaisių, pavyzdžiui, pomidorų,
  apelsinų ir vynuogių, sultims spausti.
  Nerekomenduojama spausti kietų vaisių, pavyzdžiui, obuolių ir kriaušių, sulčių.
  Įspėjimas
  Būkite atsargūs imdami ar valydami sietelį. Ašmenys yra labai aštrūs.
  Nepamirškite, kad maksimalus rekomenduojamas veikimo laikas yra iki 10 minučių.
  Atsargiai
  Niekada nekiškite rankos ar kito daikto (pvz., šakutės, peilio, šaukšto ar mentelės) į tiekimo vamzdį.
  Naudokite tik stūmiklį, esantį prietaiso rinkinyje.
  Palaukite, kol tyrelę spaudžiančio priedo sraigtas nustos veikti, prieš nuimdami jį nuo pagrindinio
  įrenginio.
  Prieš naudodami pomidorų ir vaisių sulčiaspaudę pirmą kartą, kruopščiai ją išplaukite.
  Naudodami plastmasinį piltuvą nespauskite mygtuko R.
  EN User manual
  BG Ръководство за потребителя
  CS Příručka pro uživatele
  DE Benutzerhandbuch
  ET Kasutusjuhend
  FR Mode d’emploi
  HR Korisnički priručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  KK Қолданушының нұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotāja rokasgrāmata
  NL Gebruiksaanwijzing
  PL Instrukcja obsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SL Uporabniški priročnik
  SR Korisnički priručnik
  UK Посібник користувача
  AR
  FA
  Register your product and get support at
  HR7995
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR7995_UM_V2.0_20120720
  3140 035 31192
  1
  (HR2730, HR2732, HR2733,
  HR2734, HR2735)
  (HR2726, HR2727, HR2728)
  2
  4

Máte otázku týkajúcu sa Philips Avance Collection HR7995?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Philips Avance Collection HR7995 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Philips Avance Collection HR7995 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Philips Avance Collection HR7995 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Philips Avance Collection HR7995 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Philips
Model Avance Collection HR7995
Výrobok Ostatné kuchynské spotrebiče
EAN 8710103567370
Jazyk Slowaaks, Hongaars, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Pools, Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Farba Transparent,White
Kompatibilita Philips Viva, Avance
Základný materiál Plast

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.