Philips Disney 717652816 príručka

(1)
 • queste istruzioni di sicurezza.
  1- Questo apparecchio può essere installato solo all’interno.
  2-Nonèadattoperessereinstallatoinsaledabagno(adeccezionedizonespeciche).
  3-ProtezioneinclasseIII:èadattosoloperarticoliinbassatensione(12V)
  4-Questo prodotto non è adatto per bambini al di sotto di 3 anni.
  L’apparecchio di illuminazione - come tutti gli altri prodotti della collezione - è disegnato, prodotto e testato in
  conformità con le più severe norme standard di sicurezza Europee (EN 60.598/ ).Dichiarazionediconformità:
  Con la presente Philips Lighting, BG Consumer Luminaires dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e
  allealtredisposizionirilevantidellaDirettiva1999/5/CE.Ladichiarazionediconformitàpuòessereconsultatapressola
  sede di: Satenrozen 13, 2550 Kontich – Belgium EMF (Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields, Campi elettrici,
  magneticiedelettromagnetici)1.PhilipsLightingproduceedistribuiscemoltiprodottidestinatiaiconsumatoriche,
  come ogni altro apparato elettronico, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. 2. Tra i principi alla base
  dell’attività commerciale di Philips vi sono la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori per quanto riguarda
  l’uso dei propri prodotti, l’adeguamento a tutti i requisiti di legge applicabili e il rispetto degli standard EMF durante la
  fase di produzione. 3. Philips si impegna a sviluppare, produrre e commercializzare prodotti che non causino effetti
  dannosi per la salute delle persone. 4. Philips conferma che, qualora i propri prodotti vengano utilizzati in maniera
  consonaalloroscopo,nonvièalcunrischiopericonsumatorisecondoquantodimostratodastudiscientici
  attualmente disponibili. 5. Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza a livello
  internazionale, integrando in tal modo in modo tempestivo eventuali nuovi standard nei propri prodotti.
  In caso di difetto di costruzione o materiale danneggiato il produttore offre la garanzia di due anni per gli apparecchi
  dainternoesugliarticolidaesterno.(amenochesiaindicatodiversamentesull’imballaggio)Vetrirotti,batterieefonti
  di luce non rientrano nei termini di garanzia. Qualsiasi danno arrecato dall’utilizzo dell’apparecchio per illuminazione in
  circostanzeeccezionali(areacostiera,zonaindustriale,contattifrequenticonconcimeorganico...)nonècopertodalle
  condizioni di garanzia. Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto ed è valida solo su presentazione di fattura
  oricevutascale.Lagaranziadecadesel’articolononèstatoinstallatoseguendoledovuteistruzioni,oppurese
  riparato o manomesso. Il fabbricante inoltre non si ritiene responsabile dei danni causati da un cattivo utilizzo od errata
  applicazione delle istruzioni. Modichetecnicheodidisegnosonoriservate.Perledomandefrequentieperulteriori
  informazioni su questo prodotto, visita il sito Web www.philips.com.
  Producenten understreger vigtigheden af, at belysningsarmaturerne installeres og anvendes korrekt.
  Følg derfor altid nedenstående instruktioner for at sikre korrekt og sikker installation og funktion af armaturet. Gem
  disse instruktioner for senere brug.
  • HvisDeerdetmindsteitvivl,kontaktdaenautoriseretel-installatørellerDeresforhandler.Sørgforaltidatinstallere
  armaturet i henhold til de gældende regler. Vær opmærksom på, at visse installationer skal foretages af en
  autoriseret el-installatør.
  Rengør indendørsarmaturer med en tør klud. Slibemiddel eller opløsningsmiddel må ikke anvendes. Undgå væske
  på de elektriske dele.
  Hvis armaturet er monteret på en metal overflade, skal denne overflade være jordet i henhold til forskrifterne.
  Tag altid hensyn til de tekniske specifikationer, der gælder for armaturet. Tjek altid figurerne på etiketten i armaturet
  og sammenlign dem med de figurer, som vises i del A i sikkerhedsinstruktionen.
  Bortskaffelse af dit gamle produkt. Ditprodukterkonstrueretmedogproduceretafmaterialerogkomponenteraf
  høj kvalitet, som kan genbruges. Når dette markerede affaldsbøttesymbol er placeret på et produkt betyder det, at
  produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling
  af elektriske og elektroniske produkter i dit lokalområde.Overhold gældende regler, og bortskaf ikke dine gamle
  produkter sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dine gamle produkter er med til
  at skåne miljøet og vores helbred.
  OBS:NedenfornderDealleforklaringernepådegurer,somervistpåforsidenafsikkerhedsinstruktionen:
  1- Armaturet må kun installeres indendørs.
  2-Armaturetegnersigikketilinstallationibaderum(ihvertfaldikkeidenspeciceredezone).
  3-BeskyttelsesklasseIII:Armaturetkankunanvendestillavvolt(12V).
  4-Detteprodukterikkeegnettilbørnunder3år.
  Armaturet er ligesom alle øvrige varer fra vores kollektion designet, produceret og testet i overensstemmelse med de
  strengeste europæiske sikkerhedsstandarder (EN 60.598 / ).Overensstemmelseserklæring:Hervederklærer
  Philips Lighting, BG Consumer Luminaires, at produktet overholder de væsentlige krav og andre relevante
  bestemmelseridirektivet1999/5/EC.Overensstemmelseserklæringenkanndesher:Satenrozen13,2550Kontich
  –BelgienElektriske,magnetiskeogelektromagnetiskefelter(“EMF”)1.PhilipsLightingproducererogsælgermange
  forbrugermålrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater kan udsende og modtage elektromagnetiske
  signaler. 2. Philips’ vigtigste forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige
  forholdsregler for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at overholde de EMF-standarder, der er
  gældende på tidspunktet for fremstillingen af produkterne. 3. Philips er fast besluttet på at udvikle, fremstille og
  markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. 4. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver
  betjent korrekt til deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
  5. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket giver os mulighed
  for at forudse nye standarder og hurtigt integrere dem i vores produkter. I tilfælde af produktionsfejl eller
  materialeskader yder producenten op til 2 års garanti for indendørsbelysning og ved udendørsbelysning. (med mindre
  andetstårangivetpåemballagen)Ituslåetglas,batterieroglyskilderdækkesikkeafgarantien.Skaderpålys
  armaturer som er anvendt under extreme omstændigheder (ved kysten, i industirelle områder, ved kontakt med
  gødning.....)erikkedækketafgarantien.Garantiperiodenløberfrakøbsdatoenogkvitteringskalvisespåforlangende.
  Garantien gælder heller ikke, hvis armaturet ikke har været installeret i overensstemmelse med instruktionerne, eller
  hvis det har været repareret eller på anden måde ændret. Producenten påtager sig intet ansvar for skade forårsaget
  ved misbrug eller fejlagtig anvendelse/installation af armaturet. Vi forbeholder os ret til ændringer i design og tekniske
  specikationer.Dukanndeoftestilledespørgsmålogereoplysningeromdetteproduktpåwww.philips.com.
  Produsenten understreker viktigheten av at lysarmaturene blir korrekt installert og anvendt. Følg derfor alltid
  de følgende instruksjonene for å sikre at armaturen installeres og fungerer korrekt og sikkert. Ta vare på disse
  instruksjonene for senere bruk.
  Er du det minste i tvil, ta kontakt med en autorisert e. -installatør eller med forhandleren din. Sørg for at armaturen
  alltid blir installert i henhold til gjeldende regler. Vær oppmerksom på at visse installasjoner skal utføres av autorisert
  el. - installatør.
  • Rengjørinnendørsarmaturenemedentørrklut.Detmåikkebenyttesskuremidlerellerløsemidler.Unngåatdet
  kommer væske på de elektriske delene.
  Ta alltid hensyn til de tekniske spesifikasjonene som gjelder for armaturen. Sjekk alltid figurene på etiketten i
  armaturen og sammenlign dem med figurene vist i del A i sikkerhetsinstruksjonen.
  Hvis belysningen monteres på metall bakgrunn, må denne bakgrunn være forskriftsmessig jordet til det nødvendige
  utstyret i installasjonen.
  Avhending av gamle produkter: Produktet er utformet og produsert i materialer og komponenter av høy kvalitet,
  som kan resirkuleres og brukes på nytt. Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr
  det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og
  elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen
  med husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil hjelpe til med å forhindre potensielle
  negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
  OBS: Nedenfor finner du forklaringer til alle figurene vist på forsiden av sikkerhetsinstruksjonen.
  01- Lampen kan kun monteres innendørs.
  02- Armaturen er ikke egnet for installasjon i baderom kan kun benyttes i tørre rom.
  03- Beskyttelsesklasse III:Armaturenkankunanvendestillavspenning(12V).
  04- Detteprodukteterikkeegnetforbarnunder3 år.
  Armaturen er i likhet med alle øvrige varer fra vårt sortiment designet, produsert og testet i overensstemmelse med de
  strengeste europeiske sikkerhetsstandarder (EN 60.598 / ).Samsvarserklæring: Philips Lighting, BG Consumer
  Luminaireserklærerhervedatproduktetsamsvarermedkraveneidirektiv1999/5/EF.Samsvarserklæringennnespå
  følgendested:Satenrozen13,2550Kontich–Belgia.Elektriske,magnetiskeogelektromagnetiskefelt(EMF)1.
  PhilipsLightingprodusererogselgerereproduktersomerberegnetpåforbrukere,ogsompåsammemåtesom
  ethvert elektronisk apparat ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler. 2. Et av Philips’ ledende
  forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige helse- og sikkerhetshensyn når det gjelder produktene våre, for å
  samsvare med alle aktuelle lovpålagte krav og være godt innenfor EMF-standardene som gjelder på det tidspunktet
  produktene blir produsert. 3. Philips legger vekt på å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke er
  skadelige for helsen. 4. Philips bekrefter at dersom produktene håndteres riktig i henhold til den tiltenkte bruken, er de
  trygge å bruke ut fra de forskningsresultatene som foreligger per dags dato. 5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen
  av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, noe som gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen
  innen standardisering, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium. I tilfelle feilvare eller
  materialskader yter produsenten opp til 2 års garanti for innendørs belysning og opp til 2 års garanti (med mindre
  anneterangittpåemballasjen)vedutendørsbelysning.Ødelagteglass,batterieroglyskilderomfattesikkeav
  garantien. Skader på lysarmaturer som er anvendt under ekstreme forhold (kystområder, industriområder, ved kontakt
  medgjødsel.....)omfattesikkeavgarantien.Garantiperiodenløperfrakjøpsdatooggjelderkunvedforevisningav
  kvittering. Garantien gjelder heller ikke dersom armaturen ikke har blitt installert i overensstemmelse med
  instruksjonene, eller hvis det har blitt reparert eller på andre måter endret. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for
  skade forårsaket ved misbruk eller feilaktig anvendelse/installasjon av armaturen. Vi forbeholder oss retten til
  endringeridesignogtekniskespesikasjoner.Dufinnervanligespørsmålogmerinformasjonomdetteproduktetpå
  www.philips.com.
  Tillverkaren rekommenderar en riktig användning av belysningsarmaturer! Följ därför alltid dessa instruktioner för att
  försäkra Er om en korrekt och säker installation och funktion av armaturen. Spara dessa instruktioner.
  Vid minsta tvekan, rådfråga en auktoriserad elektriker, eller kontakta Er återförsäljare. Försäkra Er om att alltid
  installera enligt rådande regler. Vissa regler säger att armaturer skall installeras av en auktoriserad elektriker.
  Underhåll inomhusarmaturer med torr dammtrasa, använd inte slipmedel eller lösningsmedel. Undvik vätska på de
  elektriska delarna.
  Om armaturen monteras på en metallyta måste denna yta vara jordad enligt föreskrift.
  Ta alltid hänsyn till de tekniska specifikationerna för armaturen. Kontrollera alltid de figurer som finns på etiketten i
  armaturen och jämför dem med de figurer som visas i del A i Era säkerhetsinstruktioner.
  Kassering av din gamla produkt: Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
  komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
  visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du
  kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala reglerna och släng
  inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du
  bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
  OBS:NedanförnnerNiförklaringarnatillallagurermedhänvisningtilldegurersomnnspåframsidanavdessa
  säkerhetsinstruktioner:
  1- Dennaarmaturärendastförinomhusbruk
  2- Armaturenärintelämpligattmonterasibadrum(inteinomdespeciceradezonerna).
  3- SkyddsklassIII:armaturenärendastlämpligförlågvolt(12V)
  4- Dennaproduktärintelämpligförbarnunder3år.
  Dennabelysningsarmatur-liksomallaövrigaprodukterfrånvårtsortiment-ärdesignad,produceradochtestadenligt
  strängasteeuropeiskasäkerhetsstandard(EN60.598/).Deklarationomöverensstämmelse:PhilipsLighting,BG
  Consumer Luminaires, deklarerar härmed att produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet
  1999/5/EG.Deklarationenomöverensstämmelsennsattläsapå:Satenrozen13,2550Kontich–BelgienElektriska,
  magnetiskaochelektromagnetiskafält(EMF)1.PhilipsLightingtillverkarochsäljermångakonsumentprodukter.
  importantesdelaDirective1999/5/EC.Ladéclarationdeconformitépeutêtreconsultéeàl’adressesuivante:
  Satenrozen13,2550Kontich–BelgiqueChampsélectriques,magnétiquesetélectromagnétiques(CEM)1.
  Philips Lighting fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils
  électroniques,ontlacapacitéd’émettreetderecevoirdessignauxélectromagnétiques.2.L’unedesvaleurs
  professionnellesmajeuresdePhilipsconsisteàprendretouteslesmesuresnécessairesentermesdesantéetde
  sécuritépournosproduitsanderespecterl’ensembledesobligationslégalesquis’appliquentetderesterconforme
  aux normes CEM en vigueur au moment de la fabrication des produits. 3. Philips s’engage à concevoir, à fabriquer et
  àcommercialiserdesproduitsquineprovoquentaucuneffetnocifsurlasanté.4.Philipsconrmequesilesproduits
  sontmanipuléscorrectementdansdesconditionsnormales,leurutilisationneprésenteaucundanger,conformément
  auxconnaissancesscientiquesactuelles.5.PhilipsjoueunrôlemajeurdansledéveloppementdenormesCEMet
  desécuritéinternationales,cequiluipermetd’anticiperleurévolutionetdelesappliquerauplustôtàsesproduits.
  Encasdedéfautdefabrication,oumatérielendommagé,lefabricantoffreunegarantieallantjusqu’à2anspourles
  équipementsd’intérieurpourleséquipementsd’extérieurs.Lesbrisdeverrerie,lespilesetlesampoulesnesontpas
  couvertsparlagarantie.Tousdommagescausésparl’utilisationduluminairedansdescirconstancesexceptionnelles
  (zonecôtière,environnementindustriel,encontactfréquentavecdesengrais...),nesontpascouvertsparles
  conditionsdegarantie.Lapériodedegarantiedémarreàpartirdeladated’achatetn’estvalablequ’avecunefacture
  outicketdecaisse.Lagarantieestnullesil’équipementn’apasétéinstalléselonlesinstructionsduconstructeur.Le
  fabricantn’estpastenupourresponsabledesdommagescauséssuiteàunemauvaiseutilisation,oudétournement
  de l’utilisation de ses produits. Sousréservedemodicationsdanslemodèleetlesspécicationstechniques.
  Pouraccéderànotrefoireauxquestionsetensavoirplussurceproduit,rendez-voussurlesitewww.philips.com.
  •DieseSicherheitshinweisesindnurinVerbindungmitTeil„A“zuverwenden.
  Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemässen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen
  dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die
  Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.
  Im Falle von Zweifeln fragen Sie einen Fachmann.
  Pflegen Sie Wohnraumleuchten mit einem trockenen Reinigungstuch, benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder
  Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
  Wenn die Leuchte auf einer metallischen Oberfläche montiert ist, muss diese Metalloberfläche mit dem Schutzleiter
  oder dem Potentialausgleichsleiter verbunden sein.
  • BeachtenSieimmerdietechnischenDatenaufdemProdukt.VergleichenSiedieSymboleaufdemTypenschildder
  LeuchtemitdenSymbolenausTeil„A“.DieseSymboleausTeil„A“sindnachfolgenderklärt:
  Entsorgung Ihres alten Geräts: Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
  entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Be.ndet sich dieses Symbol
  (durchgestricheneAbfalltonneaufRädern)aufdemGerät,bedeutetdies,dassfürdiesesGerätdieEuropäischen
  Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von
  Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem
  Land,undentsorgenSieAltgerätenichtüberIhrenHaushaltsabfall.DurchdiekorrekteEntsorgungIhrerAltgeräte
  werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
  ACHTUNG:Untenbzw.aufderVorderseitedieserAnleitungndenSiealleErklärungenmiteinemNummernbezug
  zu den Symbolen.
  1-DieseLeuchtesolltenurinWohngebäudenmontiertwerden.
  2-DieseLeuchteistnichtgeeignetfürdieVerwendunginBaderäumen(besondersnichtindenangezeigten
  Bereichen).LeuchtenderSchutzartIP20könneninDeutschlandab60cmseitlichvonderWanneoderDusche
  verwendet werden.
  3-SchutzklasseIII:DieseLeuchtedarfnuranSicherheitskleinspannungangeschlossenwerden(z.B.12Volt).
  4-DiesesProduktistnichtgeeignetfürKinderunter3Jahren.
  DieseLeuchteist-wiealleandereProdukte-gestaltet,hergestelltundgeprüftinÜbereinstimmungmitdenstrengen
  Europäischen Sicherheitsnormen (EN 60 598/ ).Konformitätserklärung:PhilipsLighting,BGConsumerLuminaires
  erklärt hiermit, dass das Produkt die notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der
  Richtlinie1999/5/ECerfüllt.DieKonformitätserklärungkannbeifolgenderAdresseeingesehenwerden:
  Satenrozen13,2550Kontich,Belgien.Elektrische,magnetischeundelektromagnetischeFelder(“EMF”)1.Philips
  Lighting produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät,im Allgemeinen,
  elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. 2. Einer der wichtigsten Geschäftsprinzipien von
  Philips ist es, alle erforderlichen Maßnahmen für das Produkt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit zu ergreifen,
  alle entsprechenden gesetzlichen Richtlinien einzuhalten sowie die EMF-Standardgrenzwerte nicht zu überschreiten,
  diezumZeitpunktderHerstellungdesProduktsfestgelegtwurden.3.Philipshatsichdazuverpichtet,Produktezu
  entwickeln, herzustellen und zu verkaufen, die sich nicht nachteilig auf die Gesundheit auswirken. 4. Philips bestätigt,
  dass seine Produkte gemäß aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher sind, wenn die Produkte für ihren
  bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden. 5. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der
  internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der
  Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann. Im Falle eines Konstruktions- oder
  MaterialfehlersgewährtderHerstellereineGarantievonzweiJahrenfürWohnraumleuchtenundAussenleuchten
  (Abweichungensindggf.aufderVerpackungausgewiesen).DefekteGläser,BatterienundLeuchtmittelfallennicht
  unterdieGarantie.Schäden,bedingtdurchexterneUmwelteinüsse(wiez.B.hoherSalzgehaltinderKüstenregion,
  UmweltbelastungeninIndustriegebietensowiedemKontaktmitlandwirtschaftlichenDüngemitteln),sindvonder
  Garantieausgeschlossen.DieGarantiegiltabVerkaufsdatumundnurinVerbindungmitdemKaufbeleg.DieGarantie
  erlischtbeinichtordnungsgemässerMontage,ReparaturdurchDritteoderÄnderunganderLeuchte.DerHersteller
  übernimmt auch keine Haftung für die Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässe Verwendung oder Einsatz von
  ungeeignetem Zubehör verursacht wird. ÄnderungeninTechnikundAusführungvorbehalten.Weiterehäufiggestellte
  Fragen und Informationen über dieses Produkt erhalten Sie auf unserer Website unter www.philips.com.
  The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instructions to ensure
  correct and safe installation and functioning of the fitting and keep it for future reference.
  If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting to the
  relevant regulations. Certain regulations indicate that lighting fittings should be installed by a qualified electrician
  (EGPartPfortheUK).
  Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquid on all electrical parts.
  If the luminaire is mounted on a metallic surface, this surface must be bonded to the protective earth conductor or to
  the equipotential bonding conductor of the installation.
  Always consider all the technical specifications of the fitting. Verify the stated icons on the identification label on the
  fitting and the icons that are shown in part A of your safety instructions.
  Disposalofyouroldproduct:Yourproductisdesignedandmanufacturedwithhighqualitymaterialsand
  components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
  productitmeanstheproductiscoveredbytheEuropeanDirective2002/96/EC.Pleaseinformyourselfaboutthe
  local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and
  15-25 sec.
  0-1m
  +
  _
  +
  _
  Night light
  71765/**/16
  71771/**/16
  NiMH
  MultiLife
  +
  Excl. 2xAAA 1.5V
  3m
  2,25m
  IP20
  0-14
  0-3
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdeze
  gebruiksaanwijzing voor een veilige en betrouwbare installatie en werking van het armatuur.
  Raadpleeg bij twijfel steeds een vakman of het verkooppunt. Leef in ieder geval de lokale installatievoorschriften na.
  Zo geven bijvoorbeeld bepaalde installatievoorschriften aan dat een verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd
  dooreenerkendvakman(b.v.Duitsland).
  Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd
  vocht op alle elektrische onderdelen.
  Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of
  verbonden te zijn met de aarding van de elektrische installatie.
  Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde
  pictogrammenvanhetidentificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuw
  veiligheidsinstructies.
  Verwijdering van uw oude product. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen
  en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte
  afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in
  over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem
  bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone
  huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid.
  OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de respectievelijke
  pictogrammen vooraan deze gebruiksaanwijzing:
  1- Installeer het armatuur enkel binnenshuis.
  2- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone.
  3-BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  4-Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde3jaar.
  Het verlichtingsarmatuur is - net als alle andere producten uit het assortiment - ontworpen, geproduceerd en getest
  volgens de strengste Europese veiligheidsvoorschriften (EN 60.598 / ).Conformiteitsverklaring:Hierbijverklaart
  Philips Lighting, BG Consumer Luminaires dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
  bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.Deconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: Satenrozen 13, 2550
  Kontich – België Elektrische, magnetischeenelektromagnetischevelden(“EMF”)1. Philips Lighting maakt en
  verkoopt vele consumentenproducten die, net als andere elektronische apparaten, elktromagnetische signalen
  kunnen uitstralen en ontvangen. 2. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al
  onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze
  producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden
  vervaardigd. 3. Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die
  schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.4. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe
  bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment
  van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. 5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling
  van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze
  tijdig te integreren in zijn producten. Bij constructiefouten of materiële gebreken geeft de fabrikant 2 jaar garantie op
  binnenverlichtingenopbuitenverlichting(tenzijandersvermeldopdeverpakking).Glasbreuk,batterijenen
  lichtbronnenvallennietonderdegarantievoorwaarden.Degarantieperiodegaatinvanaffactuurdatumengeldtenkel
  op vertoon van het aankoopbewijs. Schade aan het verlichtings-armatuur door gebruik ervan in extreme
  omstandigheden(zeekustgebieden,industriëleomgevingen,frequenteblootstellingaanmeststoffen,...),valteveneens
  nietonderdegarantievoorwaarden.Degarantievervaltindienhetverlichtingsarmatuurnietvolgensde
  gebruiksaanwijzingwerdgeïnstalleerdofdooronbevoegdepersonenwerdhersteldofaangepast.Defabrikant
  aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het
  verlichtingsarmatuur of door gebruik in combinatie met onjuiste apparatuur of wisselstukken.
  Wijzigingeninontwerpentechnischespecicatiesvoorbehouden.
  Ga voor veelgestelde vragen en andere informatie met betrekking tot dit product naar www.philips.com.
  Lefabricantdonnetoujoursdesconseilspouruneutilisationcorrectedesarticlesd’éclairage!Pourvousassurer
  d’uneinstallationcorrecteetsûre,ilfautdoncsuivrelesinstructionsquivoussontdonnéesavecchaquearticle.
  Sivousavezundoute,demandezconseilàunélectricienouauvendeur.Assurezvousquevousinstalleztoujours
  lesarticlessuivantlaréglementationenvigueur.Certainesrèglementationsimposentl’installationdecertains
  articlesparunélectricienqualifié.(ex.enAllemagne).
  Sileluminaireestinstallésurunesurfacemétallique,celle-cidoitêtrereliéeaufildeterreouàuneliaison
  équipotentielledel’installation.
  Lenettoyagedesarticlesd’éclairagesefaitavecunchiffonsec,n’utilisezpasdesolvantsoudeproduitsabrasifs.
  Evitezlesprojectionsdeliquidessurlespartiesélectriques.
  Preneztoujoursencomptelesspécificationstechniquesdel’équipement.Vérifiezlesicônessurl’étiquetteargentée
  del’articleetlesicônesque
  nousvousexpliquonssurlapartieAdevotrenoticedesécurité.
  Miseaurebutdesproduitsenfindevie:Ceproduitaétéconçuetfabriquéavecdesmatériauxetcomposants
  recyclablesdehautequalité.Lesymboled’unepoubellebarréeapposésurunproduitsignifiequecedernier
  répondauxexigencesdeladirectiveeuropéenne2002/96/EC.Informez-vousauprèsdesinstanceslocalessur
  lesystèmedecollectedesproduitsélectriquesetélectroniquesenfindevie.Conformez-vousàlalégislationen
  vigueuretnejetezpasvosproduitsaveclesdéchetsménagers.Seuleunemiseaurebutadéquatedesproduits
  peutempêcherlacontaminationdel’environnementetseseffetsnocifssurlasanté.
  ATTENTION:voustrouverezci-aprèstouteslesexplicationsavecdesréférencesnumériquescorrespondant
  respectivementauxinstructionsdesécurité.
  1-Installationintérieureseulement
  2-L’équipementneconvientpaspouruneinstallationdanslessallesdebains
  (aumoinspasdansleszonesspéciées).
  3-ProtectiondeclasseIII:L’équipementn’estprévuquepourdesarticlesdetrèsbassetension.
  4-Ceproduitn’estpasadaptépourlesenfantsdemoinsde3ans.
  L’équipementd’éclairageaussibienquetouslesproduitsdelagammeestdessiné,produitettestéenaccordavec
  lesnormesdestandardEuropéennes(EN60.598/ ).Déclarationdeconformité:Parlaprésente,PhilipsLighting,
  BGConsumerLuminaires,déclarequeceproduitestconformeauxexigencesprincipalesetauxautresdispositions
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
  FR
  INSTRUCTIONSDESECURITE
  DE
  SICHERHEITSHINWEISE
  do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will
  help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
  ATTENTION:Belowyouwillndalltheexplanationswithnumericreferencetotheiconsrespectivelyinfrontofthese
  safety instructions:
  1-Thisttingshouldonlybeinstalledindoors.
  2-Thettingisnotsuitableforinstallationinbathroomsatleastnotinthespeciedzone.
  3-ProtectionclassIII:thettingisonlysuitableforverylowvoltagesupply(e.g.12V).
  4-This product is not suitable for children under 3 years.
  Thelightingtting–aswellasallotherproductsfromthecollection–isdesigned,producedandtestedinaccordance
  with the strictest European safety standards (EN 60.598 / ).Declarationofconformity:
  Hereby, Philips Lighting, BG Consumer Luminaires declares that the product is in compliance with the essential
  requirementsandotherrelevantprovisionsofDirective1999/5/EC.Thedeclarationofconformitymaybeconsulted
  at:Satenrozen13,2550Kontich–BelgiumElectric,MagneticandElectromagneticFields(“EMF”)1.PhilipsLighting
  manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus,
  have the ability to emit and receive electromagnetic signals.2. One of Philips’ leading Business Principles is to take all
  necessary health and safety measures for our products, tocomply with all applicable legal requirements and to stay
  well within the EMF standards applicable at the time of producing the products. 3. Philips is committed to developing,
  producingandmarketingproductsthatcausenoadversehealtheffects.4.Philipsconrmsthatifitsproductsare
  handledproperlyfortheirintendeduse,theyaresafetouseaccordingtoscienticevidenceavailabletoday.5.Philips
  plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips toanticipate
  further developments in standardisation for early integration in its products. In case of construction faults or material
  damages the manufacturer gives a guarantee up to 2 years for indoor lighting and outdoor lighting. (unless otherwise
  statedonthepackaging)Brokenglass,batteriesandlightingbulbsdonotfallundertheguaranteeterms.Anydamage
  causedtothelightttinginextremeconditions(coastalareas,industrialsurroundings,farmenvironments)willnotbe
  covered by the guarantee. The period of guarantee starts from the purchase date and is only valid on presentation of
  thereceipt.Theguaranteeisvoidifthettingwasnotinstalledfollowingtheinstructionsorrepairedormodied.The
  manufacturerdoesnotacceptanyliabilityfordamagecausedasaresultofmisuseorwrongapplicationofthetting.
  Alterationsindesignandtechnicalspecicationsreserved.ForFAQsandmoreinformationonthisproduct,pleasego
  to www.philips.com.
  El fabricante aconseja un uso correcto de los aparatos de iluminación! Por lo tanto siga siempre estas instrucciones
  paraaseguraruncorrectoysegurofuncionamientodelaslámparasyconsérvelasparafuturasconsultas.
  En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o a su establecimiento habitual. Asegúrese de que siempre
  se instala la lámpara según las normas pertinentes. Ciertas normas indican que los aparatos de iluminación deben
  serinstaladosporpersonalcualificado(p.e.Alemania).
  Limpie el interior de las lámparas con un paño seco y limpio, no use disolventes o sustancias abrasivas. Evite el
  contactodelíquidosentodaslasparteseléctricas.
  Si el aparato está instalado encima de una superficie metálica, esta superficie debe estar conectada a una toma de
  tierra, o el propio aparato deberá estar conectado a una toma de tierra.
  • Tengaencuentasiempretodaslasespecificacionestécnicasdelaparato.Verifiquesiemprelosiconosdela
  etiqueta gris pegada en la lámpara y los iconos en la parte A de las instrucciones de seguridad.
  Desechodelproductoantiguo:Elproductosehadiseñadoyfabricadoconmaterialesycomponentesde
  alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar. Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado
  semuestraenunproductoindicaqueéstecumpleladirectivaeuropea2002/96/EC.Obtengainformaciónsobre
  larecogidaselectivalocaldeproductoseléctricosyelectrónicos.Cumplaconlanormativalocalynodeseche
  losproductosantiguosconlosdesechosdomésticos.Eldesechocorrectodelproductoantiguoayudaráaevitar
  consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.
  ATENCION: A continuación encontrará las explicaciones de todos los iconos que aparecen en las instrucciones de
  seguridad,ordenadosnuméricamente:
  1-Este aparato sólo debe instalarse en el interior
  2-Elaparatonoesadecuadoparaserinstaladoencuartosdebaño(comomínimonoenlazonaespecicada).
  3-ProtecciónclaseIII:Elaparatoesadecuadosolamenteparamuybajatensión(p.e.12V).
  4-Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años.
  Losartículosdeiluminación(asícomootrosproductosdelacolección)estándiseñados,fabricadosyprobadosde
  acuerdo con las más estrictas normas europeas de seguridad (EN 60.598 / ).Declaracióndeconformidad:Porla
  presente, Philips Lighting, BG Consumer Luminaires declara que el producto cumple los requisitos fundamentales y
  otrasdisposicionespertinentesalaDirectiva1999/5/EC.Ladeclaracióndeconformidadpuedeconsultarseen:
  Satenrozen13,2550Kontich–BélgicaCamposeléctricos,magnéticosyelectromagnéticos(“CEM”)1.Philips
  Lighting fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que los dispositivos electrónicos,
  puedenemitiryrecibirseñaleselectromagnéticas2.UnodelosprincipiosempresarialesmásimportantesdePhilips
  es adoptar todas las medidas de salud y seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los
  requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM a la hora de fabricar dichos
  productos. 3. Philips está comprometido con el desarrollo, la producción y la comercialización de productos que no
  causen efectos negativos para la salud. 4. Philips constata que si el producto se maneja correctamente de acuerdo
  conelnparaelqueestácreado,sepuedeusardeformasegurasegúnlosconocimientoscientícosdisponibleshoy
  en día. 5. Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por lo que
  se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa temprana en sus productos.
  En caso de defecto de fabricación o materiales en mal estado el fabricante da 2 años de garantía en iluminación
  interioryeniluminaciónexterior(salvoindicacióncontrariaenelembalaje).Cristalesrotos,bateríasyfuentesde
  alimentaciónnoestánbajolostérminosdeestagarantía.Cualquierdañodebidoalusodelaparatoencondiciones
  extremas(zonasdecosta,zonasindustriales,contactosconabono...)noestánbajolascondicionesdeestagarantía.
  El período de garantía empieza en la fecha de compra y sólo será válido previa presentación de la factura. La
  garantíaexpirasielaparatonoesinstalado,reparadoomodicadosiguiendolasinstrucciones.Elfabricantedeclina
  toda responsabilidad por daños causados o como resultado de un uso indebido o una instalación incorrecta del
  aparato. Quedanreservadoscambioseneldiseñoyenlasespecicacionestécnicas.
  Para consultar preguntas frecuentes y obtener más información sobre este producto, visita www.philips.com.
  • Ofabricanteaconselhaacorrectainstalaçãodonossomaterial!Porisso,sigasempreestasinstruçõespara
  assegurarumacorrectaesegurainstalaçãoefuncionamentodonossomaterial,preservando-oparafutura
  referência.
  Em caso de dúvida, consulte um electricista ou informe-se no seu posto de venda. Assegure-se que instala o
  materialseguindotodososregulamentos.Certosregulamentosindicamquealgunsajustestêmqueserfeitospor
  um electricista qualificado.
  • Limpeomaterialeléctricodointeriordacasacomumpanoseco,nãouseabrasivosousolventes.Eviteocontacto
  delíquidoscomasparteseléctricas.
  • SeaLumináriaformontadasobumasuperfíciemetálica,entãoestasuperfíciedeveráestarligadaaumfioterraou
  a própria Luminária deverá estar ligada ao fio terra.
  • Levesempreemconsideraçãotodasasespecificaçõestécnicasnoprocessodeinstalação.Verifiqueosícones
  quevêmimpressosnafolhadeinstalaçãoeosíconesquevêmnaparteAnafolhadeinstruçõesdesegurança.
  Eliminaçãodoseuantigoproduto:Oseuprodutofoidesenhadoefabricadocommatérias-primasecomponentes
  dealtaqualidade,quepodemserrecicladosereutilizados.Quandoestesímbolo,comumlatãotraçado,está
  axadoaumprodutosignicaqueoprodutoéabrangidopelaDirectivaEuropeia2002/96/EC.Informe-seacerca
  dosistemaderecolhaselectivalocalparaprodutoseléctricoseelectrónicos.Ajadeacordocomosregulamentos
  locaisenãodescarteosseusantigosprodutoscomolixodomésticocomum.Acorrectaeliminaçãodoseuantigo
  produtoajudaaevitarpotenciaisconsequênciasnegativasparaomeioambienteeparaasaúdepública.
  ATENÇÃO:Embaixovaiencontrartodasasexplicaçõescomreferênciasnuméricasparaosíconesrespectivos
  destasinstruçõesdesegurança:
  1- Este artigo apenas deve ser montado no interior de um edifício.
  2-Materialimpróprioparaserinstaladoemcasasdebanho(pelomenosnazonaespecicada).
  3-ProtecçãoclasseIII:Materialsópróprioparaumabaixavoltagem(ex.12V).
  4-Esteprodutonãoéaconselhávelacriançascomde3anos.
  Omaterialdeiluminação–bemcomotodososoutrosprodutosdanossacolecção–sãodesenhados,produzidose
  testadosdeacordocomosmaisrigorosospadrõesEuropeus(EN60.598/ ).Declaraçãodeconformidade:
  A Philips Lighting, BG Consumer Luminaires vem por este meio declarar que o produto cumpre os requisitos
  essenciaiseoutrasdisposiçõesrelevantesdaDirectiva1999/5/CE.Adeclaraçãodeconformidadepodeser
  consultadaem:Satenrozen13,2550Kontich–BélgicaCamposeléctricos,magnéticoseelectromagnéticos(“CEM”)
  1. A Philips Lighting fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico,
  têmacapacidadedeemitirerecebersinaiselectromagnéticos.2.Umdosmaisimportantesprincípiosempresariais
  daPhilipséaimplementaçãodetodasasmedidasdesaúdeesegurançanecessáriasnosseusprodutos,deformaa
  cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como normas CEM aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.
  3.APhilipsestáempenhadaemdesenvolver,produzirecomercializarprodutosquenãocausemefeitosadversos
  nasaúde.4.APhilipsconrmaqueseosseusprodutosforemdevidamenteutilizadosparaomaquesedestinam
  sãosegurosdeutilizar,deacordocomasprovascientícasactualmentedisponíveis.5.APhilipsdesempenhaum
  papelactivonodesenvolvimentodenormasinternacionaissobreCEMesegurança,permitindoàPhilipsincorporar
  previamentemelhoramentosnoprocessodefabricodosseusprodutos.Emcasodefalhasdeconstruçãooumaterial
  danicadoofabricantedáumagarantiaaté2anosparamaterialdeinterioreaparamaterialdeexterior.(anão
  serquenaembalagemvenhaespecicadodemododiferente)Vidrospartidos,bateriasefontesdeluz,nãoestão
  cobertospelostermosdegarantia.Qualquerestragoprovocadopelousodaarmaçãodoartigoemcircunstâncias
  extremas(áreascosteiras,ambientesindustriais,contactofrequentecomadubo,...),nãoestácobertopelagarantia.O
  períododegarantiacomeçaapartirdadatadacompraesóéválidacomaapresentaçãodorecibo.Agarantiaénula
  seomaterialnãofoiinstaladodeacordocomasinstruçõesoureparadooumodicado.Ofabricantetambémnão
  aceitaqualquerresponsabilidadeporqualquerdanocausadoemresultadodemaumanuseamentooumáaplicação
  do material. Reservamosodireitoaalteraçõesnodesignenasespecicaçõestécnicas.
  ParaconsultarasFAQsemaisinformaçõessobreesteproduto,visitewww.philips.com.
  Il fabbricante informa sul corretto uso degli articoli d’illuminazione. Pertanto attenetevi sempre a queste istruzioni
  che assicurano una corretta ed appropriata installazione nonchè funzionamento e conservatele quindi per future
  consultazioni.
  Se avete un dubbio, consultate un elettricista qualificato o informatevi presso il vostro rivenditore. Assicuratevi di
  installare apparecchi che seguano le norme in vigore. Alcune norme impongono che certi articoli siano installati da
  unelettricistaqualificato(es.:inGermania).
  Effettuate la pulizia degli articoli d’illuminazione con panni asciutti e non usate nè solventi nè prodotti abrasivi.
  Evitate di spargere liquidi su tutte le parti elettriche.
  Se l’apparecchio viene montato su di una superficie metallica, questa superficie deve essere collegata al dispositivo
  di protezione a terra o collegato a massa sull’apposito dispositivo.
  Tenete sempre in considerazione tutte le specifiche tecniche dell’apparecchio. Verificate i simboli che si trovano
  sull’etichetta di identificazione di ogni articolo e le icone visibili nella parte A delle Vostre istruzioni di sicurezza.
  Smaltimento di vecchi prodotti: Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta
  qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote,
  ricopertodaunaX,vuoldirecheilprodottosoddisfairequisitidellaDirettivacomunitaria2002/96/CE.Informarsi
  sulle modalità di raccolta, dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera disfarsi del
  prodotto.Attenersiallenormativelocaliperlosmaltimentodeiriutienongettareivecchiprodottineinormaliri.uti
  domestici. Uno smaltimento adeguato dei prodotti aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla
  salute.
  ATTENZIONE: Qui sotto troverete tutte le spiegazioni con riferimenti numerici alle corrispondenti icone allegate a
  Dessaprodukterhar,somallaelektroniskaapparater,vanligenkapacitetattavgeochmottaelektromagnetiska
  signaler. 2. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra
  produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när
  produkten tillverkas. 3. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte utgör hälsorisker.
  4. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt
  aktuella vetenskapliga belägg. 5. Philips spelar en aktiv roll inom utvecklingen av internationella EMF- och
  säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig
  integrering i våra produkter. I händelse av tillverkningsfel eller materialskada, ger tillverkaren 2 års garanti på
  inomhusarmaturerochupptill2år(ominteannatangespåförpackningen)påutomhusarmaturer.Sönderslagnaglas,
  batterier och ljuskällor omfattas inte av garanti. Skador som uppkommit på armaturen pga av användning i extrema
  miljöer(sjökust,industriellaområdenellervidfrekventkontaktmedgödsel)täcksinteavgarantin.Garantitiden
  räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande av kvitto. Garantin gäller heller inte om armaturen inte är
  installeradenligtinstruktionerna,repareradellerpåannatsättmodierad.Tillverkarenpåtarsigingetansvarförskador
  orsakade av felaktig användning eller installation av armaturen. Vi förbehåller oss rätten att ändra i design och tekniska
  specifikationer. För vanliga frågor och mer information om den här produkten kan du gå till www.philips.com.
  Valmistaja antaa ohjeet valaisimien asennukseen! Pyydämme noudattamaan näitä ohjeita varmistamaan oikea ja
  turvallinen asennus sekä valaisimen toiminta. Säilytä nämä ohjeet vastaisuuden varalle.
  • Josepäröit,otayhteyttävaltuutettuunasentajaantaikysyneuvoajälleenmyyjältäsi.Varmista,ettäasennat
  valaisimen oikeaan jännitteeseen.
  Puhdista sisävalaisimet kuivalla liinalla, vältä käyttämästä hankausaineita tai liuottimia. Vältä kosteutta kaikissa
  sähköisissä osissa.
  Asennettaessa valaisinta metalliselle alustalle, on alustan oltava maadoitettu.
  Ota aina huomioon valaisimen tekniset ominaisuudet. Vertaa valaisimeen merkittyjä symboleja merkkeihin, jotka on
  merkitty turvaohjeiden osaan A.
  Vanhan tuotteen hävittäminen: Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja
  komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva
  tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan. Ota selvää
  sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Noudata paikallisia sääntöjä
  äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
  auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia
  HUOMAA: Ohessa löydät kaikki selitykset numerojärjestyksessä symboleihin, jotka ovat näissä turvaohjeissa.
  1- Valaisin tulee asentaa sisätiloihin.
  2-Valaisineiolesopivaasennettavaksikylpyhuoneisiin(eiainakaankuvassaolevallealueelle).
  3-SuojausluokkaIII:Valaisinsopiiainoastaanmatalajännitteeseen(esim.12V).
  4- Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
  Valaisimet – samoin kuin muut valikoimassamme olevat tuotteet – on suunniteltu, tuotettu ja testattu Euroopan
  tarkimpien turvallisuusnormien mukaan (EN 60.598 / ).Yhdenmukaisuusilmoitus:PhilipsLighting,BGConsumer
  Luminairesvakuuttaatäten,ettätuoteondirektiivin1999/5/EYoleellistenvaatimustenjasitäkoskeviendirektiivin
  muidenehtojenmukainen.Yhdenmukaisuusilmoitusonnähtävilläosoitteessa:Satenrozen13,2550Kontich–Belgia
  Sähkö-,magneetti-jasähkömagneettikentät(EMF)1.PhilipsLightingvalmistaajamyykuluttajillemoniatuotteita,
  jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.
  2.YhtenäPhilipsinpääperiaatteenaonvarmistaatuotteidenturvallisuuskaikintavoinsekänoudattaakaikkia
  lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja. 3. Philips on sitoutunut
  kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. 4. Philips vakuuttaa, että jos
  sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella
  turvallista. 5. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se
  pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.
  Valmistusvirheestä tai materiaalivahingosta valmistaja antaa sisävalaisimille 2 vuoden takuun ja ulkovalaisimille
  2vuodentakuun(jospakkauksessaeioletoisinmainittu).Vaurioituneet lasit, patterit ja valonlähteet eivät kuulu takuun
  piiriin. Takuu ei korvaa epäsuotuisasta ympäristöstä johtuvia vikoja (meren ranta, teollisuuslaitosten ympäristö, sikalat,
  navetat,...).Takuualkaaostopäivästäjaonvoimassaainoastaankuittiavastaan.Takuueiolevoimassajosvalaisinta
  ei ole asennettu ohjeiden mukaan tai sitä on korjattu tai muutettu. Valmistaja ei ole myöskään vastuussa vahingoista
  jotka ovat aiheutuneet väärinkäytöstä tai väärästä asennuksesta. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
  Usein kysyttyjä kysymyksiä ja lisätietoja tuotteesta on osoitteessa www.philips.com.
  Producentdoradzapoprawnieużywaćoprawoświetleniowych!Dlategowszystkienastępująceinstrukcje,
  dotyczącepoprawnegomontażuiużytkowaniaoprawzachowajnaprzyszłość.
  Wraziewątpliwościzasięgnijporadyuwykwalifikowanegoelektrykalubwnajbliższympunkciesprzedaży.
  Upewnijsię,żeoprawazostałazamontowanazgodniezobowiązującymiprzepisami.Niektóreprzepisywymagają
  podłączeniaoprawyoświetleniowejdozasilaniaprzezwykwalifikowanegoelektryka.
  Przecierajoprawyoświetleniowesuchąszmatką,nieużywajśrodkówczyszczącychścierającychlub
  rozpuszczalników.Niedopuszczajdozmoczeniażadnychczęścielektrycznych.
  Jeślioprawazamontowanajestnapowierzchnimetalowej,powierzchniatamusibyćzłączonazochronnym
  przewodemuziemiającymlubprzewodeminstalacjiojednakowympotencjale.
  Zawszezwracajuwagęnadanetechniczneumieszczonenaoprawie.Zweryfikujumieszczonenacechowaniuna
  oprawieznakizobjaśnieniemtychznaków,pokazanychwczęściAinstrukcjibezpieczeństwa.
  • Usuwaniezużytychproduktów:Niniejszyproduktzostałzaprojektowanyiwykonanywoparciuowysokiej
  jakościmateriałyipodzespoły,którepoddanerecyklingowimogąbyćponownieużyte.Jeślinaprodukcieznajduje
  sięsymbolprzekreślonegopojemnikanaśmiecinakółkach,podlegaonpostanowieniomdyrektywy2002/96/
  WE.Należyzapoznaćsięlokalnymizasadamizbiórkiisegregacjisprzętuelektrycznegoielektronicznego.
  Należyprzestrzegaćlokalnychprzepisówiniewyrzucaćzużytychproduktówelektronicznychwrazznormalnymi
  odpadamigospodarstwadomowego.Prawidłoweskładowaniezużytychproduktówpomagaograniczyćich
  szkodliwywpływnaśrodowiskonaturalneizdrowieludzi.
  UWAGA:Poniżejodnajdzieszwszystkieobjaśnieniaznumeremreferencjidoznaczków,któresąumieszczonychna
  początkuniniejszejinstrukcji:
  1- Oprawatylkodoużytkuwewnętrznego.
  2- Oprawyniemożnaumieszczaćwłazienkach(przynajmniejniewzaznaczonymobszarze).
  3- KlasaochronyIII:oprawajestprzystosowanatylkodoniskiegonapięcia(np.12V).
  4- Produkt nie dozwolony dla dzieci do 3 lat.
  Ta oprawa – tak jak wszystkie z naszej gamy produktów – jest zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana
  zgodniezwymogamiEuropejskichStandardówBezpieczeństwa(EN60.598/ ).Deklaracjazgodności:Firma
  PhilipsLighting,BGConsumerLuminairesniniejszymoświadcza,iżprodukttenspełniawszystkieniezbędne
  wymaganiaorazinnestosownepostanowieniadyrektywy1999/5/WE.Deklaracjazgodnościjestdostępnadowglądu
  podadresem:Satenrozen13,2550Kontich–BelgiaPolaelektryczne,magnetyczneielektromagnetyczne(„EMF”)
  1.FirmaPhilipsLightingwytwarzaisprzedajewieleproduktówkonsumenckich,które–jakwszystkieurządzenia
  elektroniczne–mogąemitowaćorazodbieraćsygnałyelektromagnetyczne.2.Jednąznajważniejszychzasadrmy
  Philipsjestpełnadbałośćobezpieczeństwonaszychproduktówipodejmowaniejużnaetapieprodukcji
  niezbędnychkrokówzapewniającychspełnieniewszystkichstosownychwymogówprawnychistandardów
  dotyczącychemisjifalmagnetycznych(EMF).3.PriorytetemrmyPhilipsjestopracowywanie,wytwarzaniei
  sprzedawanieproduktów,któreniemająnegatywnegowpływunazdrowie.4.FirmaPhilipszaświadcza,iżzgodniez
  posiadanąobecniewiedząnaukowąwytwarzaneprzezniąproduktysąbezpieczne,jeżelisąużywanezgodniezich
  przeznaczeniem.5.FirmaPhilipsaktywnieuczestniczytakżewdoskonaleniumiędzynarodowychstandardówEMFi
  standardówbezpieczeństwa,coumożliwiajejprzewidywaniekierunkówrozwojustandaryzacjiidostosowywanie
  produktówrównieżdoprzyszłychprzepisów.WprzypadkuwadkonstrukcyjnychProducentudzielagwarancjina
  okres2latnaoświetleniewewnętrzne,naoświetleniezewnętrzne–2lata(jeżelijesttozaznaczonenaopakowaniu).
  Uszkodzeniabaterii,kloszalubźródłaświatłaniepodlegajągwarancji.Uszkodzeniawynikłezużytkowaniaopraw
  oświetleniowychwekstremalnychwarunkach(naterenachnadbrzeżnych,wotoczeniuprzemysłowym,wmiejscach
  narażenianaczęstykontaktzpyłem)niesąobjętegwarancją.Okresgwarancjirozpoczynasięoddatydokonania
  zakupuitylkopoprzedstawieniudowoduzakupu.Gwarancjaniejestważnawprzypadkumontażuniezgodniez
  instrukcją,samodzielnejnaprawylubmodykacji.Producentnieponosiżadnejodpowiedzialnościzauszkodzenia,
  powstałewwynikuzłegoużytkowanialubzłegozastosowaniaoprawy.Oprawaoświetleniowa-dystrybutor:Philips
  PolskaSp.zo.o.-ul.Objazdowa6b-62-300WrześniaKonstrukcyjneitechnicznezmianysązastrzeżone.
  Odpowiedzinaczęstozadawanepytania(FAQ)iinformacjenatematproduktumożnaznaleźćnastronie
  www.philips.com.
  Agyártóamegfelelöhelyesvilágítótestfelszereléstjavasolja.Ennekérdekébenkérjük,kövesseazalábbiútmutatót,
  hogyavilágítótestekbiztonságosfelszerelésétésműködésétbiztosítsa.Tartsameg,hogyakésőbbiekbenis
  segítségérelegyen.
  Amennyibenproblémamerülfel,forduljonszakemberhezvagyérdeklődjönszaküzletben.Bizonyosodjonmeg,hogy
  azelőírásoknakmegfelelőentörténtaterméküzembehelyezése.Bizonyosszabályokelőírhatjákszakemberrel
  történőüzembehelyezést(Pl.:Németország).
  Karbantartássoránabelsővilágítótestekeseténhasználjonszárazruhát,nehasználjontisztítószertvagyfolyékony
  oldószert.Kerüljefolyadékhasználatátmindenelektromosrészesetében.
  Haavilágítótestetfémalapraszerelifel,akkoraztazalapothozzákellrögzíteniavédőföldelésűvezetékhez,vagy
  aszerelvénnyelazonosfeszültségűrögzítővezetékhez.
  Mindigvegyefigyelembeaterméktechnikaijellemzőit.Azonosítsabeatermékcímkéjénésatermékentalálható
  ábrákatazönbiztonságiútmutatójának„A"részébenszereplőábráksegítségével.
  Azelhasználttermékhulladékkezelése:Eztaterméketminőségi,újrafeldolgozhatóésújrahasznosítható
  anyagokésalkatrészekfelhasználásávalterveztékéskészítették.Atermékhezkapcsolódóáthúzottkerekes
  kukaszimbólumaztjelenti,hogyatermékrevonatkozika2002/96/EKEurópaiirányelv.Kérjük,informálódjon
  azelektromoséselektronikushulladékokszelektívgyűjtésénekhelyirendszeréről.Kérjük,ahelyiszabályok
  gyelembevételéveljárjonel,ésnedobjaazelhasználtterméketaháztartásihulladékgyűjtőbe.Azelhasznált
  termékmegfelelőhulladékkezelésesegítségetnyújtakörnyezettelésazemberiegészséggelkapcsolatos
  esetlegesnegatívkövetkezményekmegelőzésében.
  FIGYELEM: Azalábbiakbanrészletesleírásttalálabiztonságiábrákjelentéséről.
  1- Eztaterméketcsakolyanhelyiségbenlehetfelszerelni,aholatermékvízzelvalóérintkezéselehetetlen.
  2- Nemszerelhetőfelfürdőszobában(Ajelzettvízforrástólazábránjelzetttávolságonbelül).
  3- IIIo.védelem-Atermékcsaktörpefeszültséggelüzemeltethető(Pl.12V).
  4- Ezatermék3évalattigyermekekszámáranemajánlott!
  Avágítótestek–ugyanúgy,mintmindenmástermékünk–tervezése,gyártásaéstesztelésealegszigorúbbeurópai
  biztonságielőrásokszerinttörténik(EN60.598/ ).Megfelelőséginyilatkozat:APhilipsLighting,BGConsumer
  Luminaireskijelenti,hogyatermékmegfelelaz1999/5/ECirányelvfontosabbelőírásainakésvonatkozó
  rendelkezéseinek.Amegfelelőséginyilatkozatrólakövetkezőcímenlehetfelvilágosítástkérni:Satenrozen13,2550
  Kontich–BelgiumElektromos,mágneseséselektromágnesesmezők("EMF")1.APhilipsVilágítástechnikaszámos
  olyanterméketgyártéskínáleladásravásárlóinak,amelyek,mintmindenelektronikuskészülékek,elektromágneses
  jelekkibocsátásáraésvételéreképesek.2.APhilipsegyikleglényegesebbműködésiirányelvemindenszükséges
  egészségvédelmiésbiztonságiintézkedésfoganatosításatermékeigyártásasorán,hogyezáltalmegfeleljenaz
  összesvonatkozójogielőírásnak,valamintazérvénybenlévőEMF-szabványoknakatermékekgyártásaidején.3.A
  Philipsolyantermékekfejlesztésére,gyártásáraéseladásárakötelezteelmagát,amelyekneknincsártalmasélettani
  hatásuk.4.APhilipskijelenti,hogytermékeimegfelelő,rendeltetésszerűhasználatmellettbiztonságosnakminősülnek
  atudománymaiállásaszerint.5.APhilipsaktívszerepetvállalanemzetköziEMF-ésbiztonságiszabványok
  előkészítésében,amilehetővétesziszámáraaszabványosításbanvárhatótovábbifejlesztésekelőrevetítésétésazok
  beépítéséttermékeibe.Szerkezetivagyanyaghibákértagyártóbeltérivilágítótestekre2év,kültérivilágítótestekre2év
  garanciátvállal(amennyibenatermékdobozánnincsmásképpfeltüntetve).Töröttüvegre,transzformátorraésizzóra
  EN
  SAFETYINSTRUCTIONS
  ES
  INSTRUCCIONESDESEGURIDAD
  PT
  INSTRUÇÕESDESEGURANÇA
  DA
  SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
  NO
  SIKKERHETSINSTRUKSJONER
  FI
  TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
  PL
  INSTRUKCJABEZPIECZEŃSTWA
  IT
  ISTRUZIONIDISICUREZZA
  SV
  SÄKERHETSINSTRUKTIONER
  HU
  BIZTONSÁGI ÚTMUTA
  1 2
  3
  4

Máte otázku týkajúcu sa Philips Disney 717652816?

manual_questions_numberofquestions 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Philips Disney 717652816 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Philips Disney 717652816 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným vlastníkom. manual_question_cta

Produktové špecifikácie

Značka Philips
Model Disney 717652816
Výrobok Nástenné svietidlo
EAN 8718291529446
Jazyk Slovenský, Holandský, Ruský, Grécky, Turecký, Rumunský, Fínsky, Nórsky, Poľský, Angličtina, Dánsky, Portugalský, Švédsky, Taliansky, Španielsky, Francúzsky, Nemec, Chorvátsky
Typ súboru PDF
Hmotnosť a rozmery
Výška 27mm
Šírka 95mm
Hmotnosť 43g
Hĺbka 95mm
Dizajn
Základný materiál Syntetický
Počet izieb Bedroom, Children's room, Living room
Farba Viacfarebný
Štýl osvetlenia Expresívne
Na základe Rozprávky
Sila
Výkon dodávanej žiarovky 0.06W
Príkon siete 3V
Typ batérie AAA
Typ zdroja Batérie
Počet podporovaných batérií 2
Vyžadované batérie
Lampy
Počet žiaroviek 1
Teplota farieb 3000K
Farba svetla Teplá biela
Typ lampy LED
Svetelný tok 5lm
Vlastnosti
Kód medzinárodnej ochrany (IP) IP20
Trieda krytia III
Integrované senzory Pohybový senzor
Údaje o balení
Hmotnosť vrátane balenia 85g
Šírka balenia 180mm
Hĺbka balenia 150mm
Výška balenia 35mm
Obsah balenia
Vrátane batérií

Súvisiace produkty

Nástenné svietidlo Philips