Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 príručka

(1)
 • 1
  B
  © Copyright Philips
  TYPE
  05
  0601 02 03
  04
  IP20
  3m
  2,25m
  F
  07
  Philips Belgium nv
  Satenrozen 13
  2550 Kontich - Belgium
  www.philips.com
  08
  09
  • Defabrikantadviseerteenjuistetoepassingvanverlichtingsarmaturen!Volgénbewaardaaromdezegebruiksaanwijzingvooreen
  veiligeenbetrouwbareinstallatieenwerkingvanhetarmatuur.
  • Raadpleegbijtwijfelsteedseenvakmanofhetverkooppunt.Leefiniedergevaldelokaleinstallatievoorschriftenna.Zogeven
  bijvoorbeeldbepaaldeinstallatievoorschriftenaandateenverlichtingsartikelmoetwordengeïnstalleerddooreenerkendvakman(b.v.
  Duitsland).
  • Onderhoudbinnenverlichtingmeteendrogedoekofborsteltje,gebruikgeenschuur-ofoplosmiddelen.Vermijdvochtopalle
  elektrischeonderdelen.
  • Indienhetarmatuurwordtbevestigdopeenmetalenondergrond,dientdezeondergrondgeaardtezijn,ofverbondentezijnmetde
  aardingvandeelektrischeinstallatie.
  • Houdsteedsalletechnischespecificatiesvanuwarmatuurinacht.Raadpleeghiervoordespecifiekvermeldepictogrammenvanhet
  identificatielabelophetarmatuuréndepictogrammendiewordenvermeldindeelAvanuwveiligheidsinstructies.
  •  Verwijderingvanuwoudeproduct.Uwproductisvervaardigdvankwalitatiefhoogwaardigematerialenenonderdelen,welke
  gerecycledenopnieuwgebruiktkunnenworden.Alsuopuwproducteendoorstreepteafvalcontaineropwieltjesziet,betekentditdat
  hetproductvaltonderdeEU-richtlijn2002/96/EC.Wininlichtingeninoverdemanierwaaropelektrischeenelektronischeproducten
  inuwregiogescheidenwordeningezameld.Neembijdeverwijderingvanoudeproductendelokalewetgevinginachtenplaatsdeze
  productennietbijhetgewonehuishoudelijkeafval.Alsuoudeproductencorrectverwijdertvoorkomtunegatievegevolgenvoorhet
  milieuendevolksgezondheid.
  •VooruweigenveiligheidenhetbehoudvandegarantiedientudeLivingColorsendestekkernietteopenen.
  •Gebruikalleendemeegeleverdeadapter.Alsueenandereadaptergebruikt,kanuwLivingColorsbeschadigdraken.
  OPGELET:Hierondervindtuechterwelalletekstueleverklaringenmetnumeriekeverwijzingnaarderespectievelijkepictogrammen
  vooraandezegebruiksaanwijzing:
  01- Installeerhetarmatuurenkelbinnenshuis.
  02- Hetarmatuurisnietgeschiktvoormontageindebadkamer,althansnietindeaangegevenzone.
  03- Hetarmatuurisgeschiktvoorbevestiging/plaatsingaan/opnormaalontvlambarematerialen/oppervlakten.Inbouwarmaturen
  mogenondergeenenkelevoorwaardebedektwordenmetisolatiemateriaalofgelijkaardigmateriaal.
  04- BeschermklasseI:hetarmatuurisuitgerustmeteenaardklemenmoetduswordengeaard.Sluitdeaardleiding(geelgroeneader)
  aanopdemet -gemarkeerdeklem.
  05- BeschermklasseII:hetarmatuurisdubbelgeïsoleerdenwordtnietopeenaardleidingaangesloten.
  06- BeschermklasseIII:hetverlichtingsarmatuurisenkelgeschiktvoorzeerlageveiligheidsspanning(b.v.12V).
  07- X-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmoetditvervangenwordendooreensnoervanhetzelfde
  type.
  Y-aansluiting:Indienhetsnoervanhetarmatuurbeschadigdis,danmagditenkelvervangenwordendoordefabrikant,zijn
  verdelerofdooreenvakmanenditomrisicostevermijden.
  Z-aansluiting:Hetsnoerkannietvervangenworden.
  08- Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde14jaar.
  09-Ditarmatuurisnietgeschiktvoorkinderenonderde3jaar.
  10- AlleproductenmeteenSmartLink-logokunnenaanuwafstandsbedieningwordengekoppeld.
  Hetverlichtingsarmatuuris-netalsalleandereproductenuithetassortiment-ontworpen,geproduceerdengetestvolgensde
  strengsteEuropeseveiligheidsvoorschriften(EN60.598/ ).Conformiteitsverklaring:HierbijverklaartPhilipsLighting,BG
  ConsumerLuminairesdathetproductvoldoetaandeessentiëlevereistenenandererelevantebepalingenvanRichtlijn1999/5/EC.
  Deconformiteitsverklaringkanwordengeraadpleegdop:Satenrozen13,2550Kontich–BelgiëElektrische,magnetischeen
  elektromagnetischevelden("EMF")1.PhilipsLightingmaaktenverkooptveleconsumentenproductendie,netalsandereelektronische
  apparaten,elktromagnetischesignalenkunnenuitstralenenontvangen.2.EenvandebelangrijkstezakelijkeprincipesvanPhilipsis
  ervoortezorgendatalonzeproductenvoldoenaanallegeldendevereisteninzakegezondheidenveiligheidenervoortezorgendat
  onzeproductenruimschootsvoldoenaandeEMF-normendiegeldenophetogenblikdatonzeproductenwordenvervaardigd.
  3.Philipsstreefternaargeenproductenteontwikkelen,temakenenopdemarkttebrengendieschadelijkkunnenzijnvoorde
  gezondheid.4.Philipsbevestigtdatalszijnproductencorrectvoorhetdaartoebestemdegebruikwordenaangewend,dezevolgensde
  nieuwstewetenschappelijkeonderzoekenophetmomentvandepublicatievandezehandleidingveiligzijnomtegebruiken.
  5.PhilipsspeelteenactieverolindeontwikkelingvaninternationaleEMF-enveiligheidsnormen,watPhilipsinstaatstelt
  intespelenoptoekomstigenormenendezetijdigteintegrereninzijnproducten.
  Bijconstructiefoutenofmateriëlegebrekengeeftdefabrikant2jaargarantieopbinnenverlichtingenopbuitenverlichting(tenzijanders
  vermeldopdeverpakking).Glasbreuk,batterijenenlichtbronnenvallennietonderdegarantievoorwaarden.Degarantieperiodegaat
  invanaffactuurdatumengeldtenkelopvertoonvanhetaankoopbewijs.Schadeaanhetverlichtings-armatuurdoorgebruikervan
  inextremeomstandigheden(zeekustgebieden,industriëleomgevingen,frequenteblootstellingaanmeststoffen,...),valteveneens
  nietonderdegarantievoorwaarden.Degarantievervaltindienhetverlichtingsarmatuurnietvolgensdegebruiksaanwijzingwerd
  geïnstalleerdofdooronbevoegdepersonenwerdhersteldofaangepast.Defabrikantaanvaardtookgeenenkeleaansprakelijkheid
  voorschadealsgevolgvaneenverkeerdetoepassingvanhetverlichtingsarmatuurofdoorgebruikincombinatiemetonjuiste
  apparatuurofwisselstukken.
  Wijzigingeninontwerpentechnischespecicatiesvoorbehouden.
  Gavoorveelgesteldevragenenandereinformatiemetbetrekkingtotditproductnaarwww.philips.com.
  NL
  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-DEELB
  10
  4404.018.26611
  Last update: 10/12/12
  0 3
  -
  0 14
  -
  LivingColors

Máte otázku týkajúcu sa Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Philips Disney LivingColors Micro Cars 717043216 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Philips
Model Disney LivingColors Micro Cars 717043216
Výrobok Žiarovka
EAN 8718291479116
Jazyk Slowaaks, Hongaars, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Kroatisch, Oekraïens
Typ súboru PDF
Dizajn
Farba Červená
Počet izieb Bedroom,Children's room,Living room
Kód medzinárodnej ochrany (IP) IP20
Trieda krytia III
Hmotnosť a rozmery
Výška 110 mm
Šírka 100 mm
Šírka balenia 123 mm
Hĺbka balenia 123 mm
Výška balenia 168 mm
Hĺbka 120 mm
Hmotnosť 280 g
Výkon
Výkon lampy 4.7 W
Počet žiaroviek 1 žiaroviek
Svetelný efekt rozptýlenia Áno
Zmena farby Áno
Štýl osvetlenia Expresívne
Farba svetla Premenný

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.