Philips HR7996 príručka

(1)
 • Register your product and get support at
  HR7996
  www.philips.com/welcome
  Specifications are subject to change without notice
  © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR7996_UM_V1.0
  3140 035 34321
  English
  Meat mincer hopper set
  The hopper set is compatible with HR2726, HR2627 and HR2728.
  You can use the hopper set to cut vegetables and grate cheese.
  Before you use the appliance for the rst time, thoroughly clean the parts that come into
  contact with food.
  Before you start, make sure you assemble according to Fig.2. For disassembly, refer to Fig.2 as well.
  Fig.3 indicates the food that each drum is applicable to and the cutting shapes.
  Caution
  Do not exceed the maximum operating time of 10 minutes at all applications.
  Do not insert your ngers in the metal drum while the appliance is running.
  Warning
  The appliances is intended for household use only.
  Note
  Only use the plastic hopper in combination with the metal drums and the pusher for plastic hopper.
  Do not press the R button during use of the plastic hopper.
  Български
  Комплект фуния за подаване, за месомелачка
  Комплектът фуния за подаване е съвместим с HR2726, HR2627 и HR2728.
  Комплектът фуния за подаване може да се използва за нарязване на зеленчуци и
  настъргване на сирене.
  Преди да използвате уреда за пръв път, почистете добре частите, които влизат в
  контакт с храната.
  Преди да започнете, трябва да извършите сглобяването, както е показано на фиг. 2. За
  разглобяването вижте отново фиг. 2.
  Фиг. 3 показва храните, за които е подходящ всеки цилиндър, и формите на нарязване.
  Внимание
  Не превишавайте максимално допустимото време за непрекъсната работа от 10 минути в
  никой от режимите.
  Не бъркайте с пръсти в металния цилиндър, докато уредът работи.
  Предупреждение
  Уредите са предназначени само за домашна употреба.
  Забележка
  Използвайте пластмасовата фуния за подаване само в комбинация с металните цилиндри и
  тласкача за пластмасовата фуния.
  Не натискайте бутона R, когато използвате пластмасовата фуния за подаване.
  Čeština
  Sada násypky pro mlýnek na maso
  Sada násypky je kompatibilní s modely HR2726, HR2627 a HR2728.
  Sadu násypky můžete používat na sekání zeleniny a strouhání sýra.
  Před prvním použitím přístroje důkladně očistěte části, které přichází do styku s jídlem.
  Před použitím přístroje zkontrolujte, zda je přístroj sestaven podle obr. 2. Chcete-li jej
  rozebrat, postupujte také podle obr. 2.
  Obr. 3 zobrazuje suroviny, na které je určen každý z válců, a tvary, které je možné s nimi
  připravit.
  Výstraha
  Při všech způsobech použití nesmí být překročena maximální doba provozu, která je 10 minut.
  Když je přístroj v provozu, nestrkejte prsty do kovového válce.
  Varování
  Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
  Poznámka
  Používejte pouze plastovou násypku mlýnku v kombinaci s kovovými válci a pěchovačem pro
  plastovou násypku mlýnku.
  Při používání plastové násypky mlýnku nemačkejte tlačítko R.
  Dansk
  Tragtsæt til kødhakker
  Tragtsættet er kompatibelt med HR2726, HR2627 og HR2728.
  Du kan bruge tragtsættet til at skære grøntsager og rive ost.
  Før du bruger apparatet for første gang, skal du grundigt rengøre de dele, der kommer i
  kontakt med madvarer.
  Før du starter, skal du sørge for at samle apparatet som vist i Fig. 2. For afmontering, kan du
  også referere til Fig. 2.
  Fig. 3 angiver de fødevarer, som hver tromle er beregnet til, samt udskæringsformen.
  Advarsel
  Du må ikke overskride den maksimale brugstid på 10 minutter for alle anvendelser.
  Du må ikke stikke ngrene ind i metaltromlen, mens apparatet er tændt.
  Advarsel
  Apparaterne er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug.
  Bemærk
  Du må kun bruge plastictragten sammen med metaltromler og nedstopperen til plastictragten.
  Du må ikke trykke på R-knappen, mens du bruger plastictragten.
  Deutsch
  Einfülltrichterset für den Fleischwolf
  Das Einfülltrichterset ist kompatibel mit HR2726, HR2627 und HR2728.
  Sie können das Einfülltrichterset verwenden, um Gemüse zu schneiden und Käse zu reiben.
  Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, reinigen Sie die Teile gründlich, die mit
  Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.
  Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß Abbildung 2 montieren.
  Zum Auseinandernehmen beziehen Sie sich ebenso auf Abb. 2.
  Abb. 3 zeigt die Speisen, für die jede Trommel geeignet ist, und wie diese geschnitten werden.
  Achtung
  Achten Sie darauf, die maximale Betriebszeit von 10 Minuten pro Anwendung nicht zu überschreiten.
  Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht in die Metalltrommel gelangen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
  Warnung
  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
  Hinweis
  Verwenden Sie den Kunststoffbehälter nur in Kombination mit den Metalltrommeln und dem Stopfer
  für den Kunststoffbehälter.
  Die Taste R darf bei Verwendung des Kunststoffbehälters nicht gedrückt werden.
  Eesti
  Hakklihamasina täitekolukomplekt
  Täitekolukomplekt sobib mudelitega HR2726, HR2627 ja HR2728.
  Saate täitekolukomplektiga köögivilju tükeldada ja juustu riivida.
  Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad
  hoolikalt puhtaks.
  Enne alustamist pange seade kokku, tuginedes joonisele 2. Lahtivõtmisel lähtuge samuti joonisest 2.
  Joonisel 3 on ära toodud toidud, mille jaoks iga trummel sobib, samuti lõikevormid.
  Ettevaatust
  Ärge kunagi ületage ükskõik millises rakenduses 10-minutilist maksimaalset kasutusaega.
  Ärge sisestage oma sõrmi metalltrumlisse, kui seade töötab.
  Hoiatus
  Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
  Märkus
  Kasutage plastist täitekolu ainult koos metalltrumlite ja plastikust täitekolu jaoks mõeldud tõukuriga.
  Ärge vajutage plastist täitekolu kasutamise ajal nuppu R.
  Suomi
  Lihamyllyn jauhamisputkisarja
  Putkisarja sopii malleihin HR2726, HR2627 ja HR2728.
  Putkisarja soveltuu vihannesten leikkaamiseen ja juuston raastamiseen.
  Pese kaikki ruuan kanssa kosketuksiin joutuvat osat ennen laitteen käyttöönottoa.
  Kokoa laite ohjeen mukaan ennen käyttöä, kuva 2. Pura laite kuvan 2 mukaisesti.
  Kuvassa 3 näkyvät eri metallirummuille soveltuvat ruoka-aineet ja leikkausmuodot.
  Varoitus
  Älä anna laitteen käydä yli 10 minuuttia kerrallaan millään toiminnolla.
  Älä laita sormiasi metallirumpuun, kun laite on käynnissä.
  Vakava varoitus
  Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
  Huomautus
  Käytä muovista putkea ainoastaan metallirumpujen ja muoviselle putkelle tarkoitetun syöttöpainimen kanssa.
  Älä paina R-painiketta, kun käytät muovista putkea.
  Français
  Set d’entonnoirs d’alimentation pour hachoir à viande
  Le set d’entonnoirs d’alimentation est compatible avec HR2726, HR2627 et HR2728.
  Vous pouvez utiliser le set d’entonnoirs d’alimentation pour couper des légumes et râper du
  fromage.
  Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nettoyez soigneusement les parties qui
  entrent en contact avec la nourriture.
  Avant de commencer, assurez-vous que vous avez effectué le montage selon la g. 2. Pour le
  démontage, reportez-vous également à la g. 2.
  La g. 3 indique les aliments associés à chaque tambour et les formes de coupe.
  Attention
  Ne dépassez pas le temps de fonctionnement maximal de 10 minutes lors de chaque application.
  N'insérez pas vos doigts dans le tambour en métal pendant que l'appareil fonctionne.
  Avertissement
  L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
  Remarque
  Utilisez uniquement l'entonnoir d'alimentation en plastique avec les tambours en métal et le poussoir
  de l'entonnoir d'alimentation en plastique.
  N'appuyez pas sur le bouton R lorsque vous utilisez l'entonnoir d'alimentation en plastique.
  Hrvatski
  Komplet cijevi za aparat za mljevenje mesa
  Komplet cijevi kompatibilan je s modelima HR2726, HR2627 i HR2728.
  Komplet cijevi možete upotrebljavati za rezanje povrća i ribanje sira.
  Prije prvog korištenja aparata temeljito očistite njegove dijelove koji dolaze u kontakt s hranom.
  Prije početka provjerite jeste li sastavili dijelove sukladno slici 2. Sliku 2 pratite i prilikom rastavljanja.
  Slika 3 naznačuje vrste hrane za koje se koristi svaki bubanj i oblike izrezivanja.
  Oprez
  Nemojte prekoračiti maksimalno vrijeme rada od 10 minuta kod svake primjene.
  Nemojte umetati prste u metalni bubanj dok aparat radi.
  Upozorenje
  Aparat je namijenjen isključivo uporabi u kućanstvu.
  Napomena
  Plastičnu cijev koristite samo u kombinaciji s metalnim bubnjevima i potiskivačem za plastičnu cijev.
  Nemojte pritiskati gumb R dok koristite plastičnu cijev.
  Magyar
  Vágóház készlet húsdarálóhoz
  A vágóház készlet a HR2726, HR2627 és HR2728 típusokkal kompatibilis.
  A vágóház készlettel zöldségeket apríthat és sajtot reszelhet.
  A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő részeket.
  Mielőtt hozzáfogna, győződjön meg róla, hogy a 2. ábra szerint rakja össze. A szétszerelésnél is
  vegye gyelembe a 2. ábrát.
  A 3. ábra az egyes ételekhez használható dobokat és a vágási alakzatokat tünteti fel.
  Vigyázat
  Ne üzemeltesse a készüléket megállás nélkül 10 percnél hosszabb ideig.
  A készülék működése közben ne nyúljon be a fémdobba.
  Figyelem
  A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
  Megjegyzés
  A műanyag vágóházat csak a fém dobokkal együtt és a műanyag vágóházhoz való nyomórúddal használja.
  A műanyag vágóház használata közben ne nyomja meg az R gombot.
  Қазақша
  Ет турағыштың салғыш түтіктер жиынтығы
  Салғыш түтіктер жиынтығы HR2726, HR2627 және HR2728 үлгілерімен үйлесімді.
  Салғыш түтіктер жиынтығын көкөністер турау және ірімшік ұсақтау үшін қолдануға болады.
  Құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында, тағамға тиген бөліктерді мұқият тазалаңыз.
  Бастамастан бұрын, 2-суретке сай жинағаныңызды тексеріңіз. Бөлшектеу үшін де
  2-суретті қараңыз.
  3-суретте әр бара-бар қолданылатын азық-түліктер мен кесу пішіндері көрсетілген.
  Ескерту
  Кез келген қолданыста 10 минуттан артық істетпеңіз.
  Құрал қосылып тұрғанда, темір барабанға саусақтарыңызды салмаңыз.
  Абайлаңыз
  Құрылғылар тек үй ішінде қолдануға арналған.
  Ескертпе
  Пластикалық түтікті тек темір барабандармен және пластикалық түтіктің тығындағышымен бірге
  пайдаланыңыз.
  Пластикалық түтікті пайдаланған кезде, R түймесін баспаңыз.
  Lietuviškai
  Mėsmalės piltuvų rinkinys
  Piltuvų rinkinys suderinamas su HR2726, HR2627 ir HR2728.
  Galite naudoti piltuvų rinkinį daržovėms pjaustyti ir sūriui tarkuoti.
  Prieš pirmąjį prietaiso naudojimą kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liesis su maistu.
  Prieš pradėdami surinkite prietaisą, kaip parodyta 2 pav. Norėdami išardyti prietaisą vadovaukitės 2 pav.
  3 pav. rodomi maisto produktai, tinkami kiekvienam būgnui, ir pjaustymo formelės.
  Atsargiai
  Kad ir ką bedarytumėte, niekada neviršykite maksimalaus naudojimo laiko – 10 minučių.
  Veikiant prietaisui, nekiškite pirštų į metalinį būgną.
  Įspėjimas
  Prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
  Pastaba
  Naudokite tik plastmasinį piltuvą su metaliniais būgnais ir stūmiklį plastmasiniam piltuvui.
  Naudodami plastmasinį piltuvą nespauskite mygtuko R.
  1 2
  4
  3
  EN User manual
  BG Ръководство за потребителя
  CS Příručka pro uživatele
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  ET Kasutusjuhend
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HR Korisnički priručnik
  HU Felhasználói kézikönyv
  KK Қолданушының нұсқасы
  LT Vartotojo vadovas
  LV Lietotāja rokasgrāmata
  NO Brukerhåndbok
  PL Instrukcja obsługi
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SL Uporabniški priročnik
  SR Korisnički priručnik
  SV Användarhandbok
  UK Посібник користувача
  AR
  FA

Máte otázku týkajúcu sa Philips HR7996?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Philips HR7996 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Philips HR7996 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Philips HR7996 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Philips HR7996 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Philips
Model HR7996
Výrobok Ostatné kuchynské spotrebiče
EAN 8710103567387
Jazyk Slowaaks, Hongaars, Engels, Duits, Frans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Arabisch
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Farba Metallic,White
Kompatibilita Philips Viva
Základný materiál Plastic,Metal

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.