Protool DRP 20 ET FF XL SET príručka

Tu si zobrazte bezplatne Protool DRP 20 ET FF XL SET príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Protool DRP 20 ET FF XL SET vlastníkom.

22
DRP 20 ET FF
DRP 20-2 E FF
Bedienungsanleitung
Instructions for use
Instruction d’utilisation
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Návod k používání
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje
Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ
Návod na používanie
Instrukcja obsługi
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Manual de folosire
Netzstecker aus der
Steckdose ziehen!
Pull the plug from the mains!
Retirer la fi che de la prise de
courant.
Saque el enchufe de la toma
de corriente!
Retire a fi cha da tomada!
Togliere la spina dalla presa di
corrente!
Stekker uit de kontaktdoos
trekken!
Síťovou vidlici vytáhněte ze
zásuvky!
Trekk støpslet ut av
stikkontakten!
Træk stikket ud af
stikkontakten
Drag alltid ur kontakten!
Irrota pistotulppa seinästä.
Húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt a dugaljból!
Bûíüòå âèëêó èç ðîçåòêè!
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo
zásuvky!
Wyciągnąć wtyczkę z sieci!
ÔñáâÞîôå ôï ñåõìáôïëÞðôç (öéò)
áðü ôçí ðñßæá!
Inaintea tuturor lucrărilor la
maµină, scoateţi fi µa de
alimentare.
Accessory
Zubehör
Accessoires
Accessorio
Acessório
Accessorio
Toebehoren
Příslušenství
Tilbehør
Tilbehør
Tillbehör
Lisälaite
Tartozék
Äîïîëíèòåëü
Príslušenstvo
Element wyposażenia
dodatkowego
ÅîáñôÞìáôá
Accesoriile
Nicht in den Hausmüll
geben.
Not to be included in
municipal refuse
Ne pas mettre aux déchets
communaux
No pertenece a los
residuos comunales
Não pertence ao resíduo
comunal
Non fa parte dei rifi uti
comunali
Niet in huisafval
Nepatří do komunálního
odpadu
Ikke kommunalt avfall
Bortskaffes ikke sammen
med kommunalt affald
Tillhör inte till
kommunalavfall
Ei kuulu kunnallisjätteisiin
Nie wyrzucać do odpadu
komunalnego
Не имеет место в
коммунальных отходах
Nepatrí do komunálneho
odpadu
Μην το πετάτε στα οικιακά
απορρίμματα
Nu aparţine de gunoiul
comunal
Doppelte Isolation
Double insulation
Double isolement
Aislamiento doble
Isolação dobre
Isolamento doppio
Dubbele isolering
Dvojitá izolace
Dobbelisolering
Dobbelt isolering
Dubbel isolering
Kaksoiseristys
Podwójna izolacja
Двойная изоляция
Dvojitá izolácia
Διπλή μόνωση
Izolare dublă

Máte otázku týkajúcu sa Protool DRP 20 ET FF XL SET?

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Protool DRP 20 ET FF XL SET od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Protool DRP 20 ET FF XL SET vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Produktové špecifikácie

Značka Protool
Model DRP 20 ET FF XL SET
Výrobok Vŕtačka
EAN 4026657107158
Jazyk Holandský, Angličtina, Nemec, Francúzsky, Španielsky, Taliansky, Švédsky, Portugalský, Dánsky, Poľský, Nórsky, Fínsky, Český, Rumunský, Slovenský, Grécky
Skupina výrobkov Vŕtačky
Typ súboru PDF
Technické detaily
Typ upínacieho puzdra Rýchloupínanie
Nastaviteľná rýchlosť
Obojsmerná prevádzka
Vŕtanie s príklepom
Počet rýchlostí 1
Výkon
Rýchlosť pri voľnobehu (max) 650
Ø vrtu do ocele (max) 20mm
Priemer vŕtania do dreva (max) 65mm
Sila
Príkon 1100W
Napájací zdroj AC
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 3400g