Siemens TB56125 príručka

(1)
 • 
  
  
  
  
  
  
  
  •Efterladikkestrygejernetudenopsyn,rdetertændt.
  •Fjernstikketfrakontakten,førdufylderapparatetmed
  vand,ellerførduhældervandudefterbrug.
  •Apparatetskalanvendesogplacerespåenstabilade.
  •Nårdetplacerespåpladen,skalduværesikkerpå,at
  aden,hvorpådenerplaceret,erstabil.
  •Anvendikkestrygejernet,hvisdeterblevettabt,viser
  tegnpåskadeellererutæt.Detskalundersøgesafet
  autoriseretserviceværksted,førdetkananvendesigen.
  •Foratundgåfarligesituationerskalenhverformfor
  reparation,somapparatetmåttehavebrugforsom
  f.eks.udskiftningafenbeskadigetledning,udføres
  afkvaliceretpersonalefraenautoriseret,teknisk
  serviceafdeling.
  •Apparatetkanbrugesafbørn,derer8årgamle
  ellerældreogpersonermednedsattefysiske,
  sansemæssigeellermentaleevnerellermanglende
  erfaringogviden,hvisdeovervågesellergives
  instruktionervedrørendebrugafapparatetpåensikker
  mådeogforstårdeinvolveredefarer.Børnmåikkelege
  medapparatet.Rengøringogbrugervedligeholdelse
  måikkeudføresafbørnudenovervågning.
  •Holdstrygejernetogledningenudenforrækkeviddeaf
  børn,dererunder8årgamle,nårdetertilslutteteller
  kølerned.
  •
  FORSIGTIG!Varmoverade.
  Overadenblivervarmunderbrug.
   
  
  
  
  
  
  
  • Kontroller,atspændingsangivelsensvarertilden,
  dererangivetpåstrygejernet,førdettilsluttes
  lysnettet.
  • Apparatetskaltilsluttesenstikkontaktmed
  jordforbindelse.Hvisderanvendesen
  forlængerledning,skaldenhaveet16Abipolært
  stikmedjordforbindelse.
  • Hvisapparatetssikringryger,fungererdetikke.
  Forattagedetibrugigenskaldenudskiftesafet
  autoriseretserviceværksted.
  • Foratundgåatderunderugunstigestrømforhold
  kanopståfænomenersomtransientespændingsfald
  ellerstyrkeudsvinganbefalesdet,atstrygejernet
  tilsluttesetstrømforsyningssystemmedenmaksimal
  impedanspå0.27Ω.Omnødvendigtkanbrugeren
  spørgedetoffentligeforsyningsselskabom
  systemimpedansenvedgrænseadepunktet.
  • Placeraldrigapparatetundervandhanenforatfylde
  detmedvand.
  • Tagstikketudafstikkontakten,hvisderermistanke
  omfejlogaltidefterhveranvendelse.
  • El-stikketmåikkefjernesfrastikkontaktenvedat
  hiveiledningen.
  • Nedsænkaldrigstrygejernetellerdamptankeni
  vandellerandenvæske.
  • Udtikkeapparatetforvejrforhold(regn,sol,frost
  osv.).
  
  
  
  Fyldstrygejernetsbeholdermedalmindeligt
  postevandogstiltemperaturregulatorenpå“max”.
  003 TB56..09/12
  da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar
  Tislutstrygejernet.Nårstrygejernetharnåetden
  ønskedetemperatur(lysetpåbagsidenafvandtanken
  slukkes),stillesdampregulatorenpå
  ogtasten
  trykkesnedgentagnegange,hvorvedvandet
  fordamper.
  Vedbrugafstrygejernetforførstegangkander
  eventueltdannesenlettererøgoglugt,hvilketdog
  forsvinderiløbetafetparminutter.
   
  Nårdertændesforstrømmen,lyserkontrollampen.
  Kontrollampenlyser,indtildenønskedetemperatur
  ernået.Herefterslukkerogtænderden,når
  temperaturenistrygejernetstigerogfalder.
  Nårstrygejernetervarmt,kanderstryges,ogsåselv
  omstrygejernetopvarmer.Sortérstrygetøjetefterde
  internationaleplejemærkerogstartmedatstrygeved
  denlavestetemperatur“•”:
  Syntetisk
  ••
  Silke–Uld
  •••
  Bomuld–Linned
   
  Stildampregulatoren ogtrækstikketud!
  Brugkunrentvandfravandhanenudenatblande
  nogetidet.Tilføjelseafandrevæskersomf.eks.
  parfumevilbeskadigeapparatet.
  
  
  Brugikkekondensvandfratørretumblere,
  airconditionanlægellerlignende.Apparateterudviklet
  tilatbrugenormaltvandfravandhanen.
  Hvisduviloptimeredampfunktionen,kandublande
  vandetfravandhanenmeddestilleretvandiforholdet
  1:1.Hvisvandetiditområdeermegethårdt,kandu
  blandedetmeddestilleretvandiforholdet1:2.
  Påfyldadrigovermærket“max”.
   
  Stildampregulatorenpå .
   
  Stiltemperaturregulatorenpå og-efter
  opvarmningen-dampregulatorenpå
  eller .
  Temperaturregulatorpåposition“••”:Stil
  dampregulatorenpå
  .
  Temperaturregulatorpåposition“•••”eller“max”:
  Stildampregulatorenpå
  .
  
  (Afhængigtafmodel)
  Dampindstillingen“e”(indstillingafenergibesparelse
  “e”:24%energibesparelse*)kanbrugestildeeste
  tekstiler.Dampindstillingen
  måkunbrugespåtykke
  tekstiler,derstadigerkrøllede.
  
  e
  Temperaturindstilling
  Anbefalet
  dampregulatorindstilling
  •••til“max” eog
  •• e
  
  
  
  Bemærk:Vedtemperaturindstillingen“•”er
  vandetikkevarmtnoktilatproduceredamp,så
  dampregulatorenskalindstillestilpositionen
  forat
  undgå,atderdryppervandfrabundpladen.
   
  Brugikkesprayfunktionenpåsilke.
   
  Temperatur:maks.Trykeregangepåtasten ,med
  pauserpåmindst5sekunder.
   
  
  
  
  Stiltemperaturenpå“max”.Hængstrygejetpåenbøjle.
  rstrygejernetlodretienafstand10cmogtrykere
  gangepåtasten
  ,ipauserpåmindst5sekunder.
   
  Stildampregulatoreneregangefra til ogtilbage
  igen(selvrens).Tømningafvandbeholderen:Hold
  spidsenpåstrygejernetnedadogrystjernetlet.Stil
  strygejernetpåenden,ikkepåstrygesålen.Vikleikke
  ledningenforstramtop!
  
  Erstrygejernetensmulesnavset,trækkesstikket
  udogsålenafkøles.Tørkunhusogsålafmeden
  fugtigklud.
  Smeltersyntetiskstofpådenrustfriestrygesål,
  fordiindstillingenerforhøj,slukkesfordampen
  ogstofresternetørresstraksafsålenmedentyk,
  sammenfoldet,tørbomuldsklud(maks.trin).
  Foratholdestrygesålenglatogudenridser,skaldu
  sørgeforatundgåkontaktmedmetalgenstande.
  Anvendaldrigskuresvampeellerkemikaliertil
  rengøringafstrygesålen.
  
  
  
  
  (Afhængigtafmodel)
   
  Afhængigtafmodelerdenneserieudstyretmed
  afkalkningssystemet“AntiCalc”(=komponent1+2+3).
  
  Hvergangdubrugerdampregulatoren,
  rensersystemet“self-clean”mekanismenfor
  kedelstensaejringer.
  
  Funktionen“calc’nclean”hjælpermedatfjerne
  kalkpartiklerfradampkammeret.Brugdennefunktion
  cirkahver2.uge,hvisvandetermegethårdt,hvordubor.
  1.Tagstikkettilstrygejernetudafstikkontakten,indstil
  dampregulatorenpå
  ,ogfyldvandbeholderen
  medvand.
  2.Indstiltemperaturvælgerenpå“max”,ogslut
  strygejernettil.
  3.Efterdennødvendigeopvarmningsperiode,
  gårlampenud.
  
  4.Holdstrygejernethenovervasken.Trykpå
  “clean”-knappen,indtilcirka1/3afbeholderens
  vandkapaciteterfordampet.Derkommerkogende
  vandogdampudmedkalkellerandreaejringer.
  5.Slip“clean”-knappen,ogrystforsigtigtstrygejerneti
  noglesekunder,
  6.Gentagtrin4og5tregange,indtilbeholderener
  tom.Sætderefterstikketistikkontakten,ogvarm
  strygejernetopigen,indtildetresterendevander
  fordampet.
  7.Tagstikketudafstikkontakten,ogladstrygesålen
  køleaf.Tørstrygesålenafmedenfugtigklud.
  
  Patronen“anti-calc”erudviklettilatnedsætte
  opbygningenafkedelsten,derdannes
  understrygning,hvilkethjælpermedat
  forlængestrygejernetslevetid.Imidlertidkan
  antikedelstenspatronenikkefjernealdenkedelsten,
  deropbyggesnaturligtmedtiden
  Forekstraafkalkning,varmstrygejernetopogpå
  trykdampskudsknappeneregangehurtigtefter
  hinanden.Ventdereftertilvandetervækfrasålen
  
   
  (Afhængigtafmodel)
  Denautomatiskafbryderfunktion“secure”slukker
  strygejernet,nårdetikkebruges,hvilketforøger
  sikkerhedenogsparerenergi.
  Direkteeftertilslutningafstrygejerneterdenne
  funktioninaktivi2minutter,dastrygejernetellersikke
  kanopnådenindstilledetemperatur.
  Hvisstrygejernetherefterikkebevægesi8
  minutter,mensdetstårilodretpositionelleri30
  sekunder,mensdetstårpåbundpladen,såvil
  sikkerhedskredsløbetautomatiskafbrydeapparatet,
  ogstyrelysetvilbegyndeatblinke.
  Foratgenstilsluttestrygejernetskaldublotbevæge
  detlidt.
  Nårsikkerhedsafbrydelseneraktiv,mensstrygejernet
  hvilerpåbundpladen,kanapparatetdryppegennem
  bundpladen.Anbringdampregulatorenipositionen
  “0”,tømvandbeholderen,ogvarmstrygejernetop
  igen,indtildetresterendevanderfordampet.
  
  (Afhængigtafmodel)
  Hvisdenindstilledetemperaturerforlav,slukkes
  automatiskfordampenforundgåatderopstårdråber.
  Derhøresevt.etklik.
  
   
  (Afhængigtafmodel)
  Tekstilbeskyttelsenbrugestildampstrygningafsarte
  stoffervedmaksimumstemperaturudenatbeskadige
  dem.
  Brugafbeskyttelsenoverødiggørogsåbrugafen
  kludtilatforhindreskinnenpåmørkematerialer.
  Detanbefalesførstatstrygeetlilleindvendigtstykke
  afstoffetforatse,omdetervelegnet.
  Nårduvilsættetekstilbeskyttelsenpåstrygejernet,
  skaldusættespidsenafstrygejernetindienden
  aftekstilbeskyttelsenogtrykkedenbagestedelaf
  beskyttelsenopad,indtilduhøreretklik.Nårduvil
  aftagetekstilbeskyttelsen,skaldutrækkenediclipsen
  iendenogfjernestrygejernet.
  Strygesålsomslagettiltekstilbeskyttelsekan
  erhvervesgennemkundeserviceellerspecialiserede
  forretninger:
  Tilbehør
  (eftersalg)
  Bestillingsnummeri
  specialforretninger
  464851 TZ15100
  
  
  Dampforbrugermegetenergi.Følgnedenståenderåd
  foratminimereenergiforbruget:
  • Startmedatstrygedestoffer,derkræverden
  lavestetemperatur.
  Kontrollerdenanbefaledestrygetemperaturpå
  mærkatenpåtøjet.
  • Indstildampenihenholdtildenvalgte
  strygetemperatur,hvorduskalfølgeinstruktionerne
  ivejledningen.
  • Brugkundamp,hvisdeternødvendigt.Brugi
  stedetsprøjtefunktionen,nårdetermuligt.
  • Forsøgatstrygetekstilerne,mensdestadiger
  fugtige,hvorduskalformindskedampindstillingen.
  Dampgenereresfratekstilernefremforfra
  strygejernet.Hvisdubrugertørringaftekstilerne
  førstrygning,skalduindstilletørretumblerentil
  programmet'strygefri’.
  • Hvistekstilerneerfugtigenok,skalduslå
  dampfunktionenheltfra.
  • Ladstrygejernetståoprejstunderpauser.Vandret
  placeringmeddampaktiveretgenerererspildt
  damp.
  
  Bruggenbrugsordningerneforemballageogældre
  apparaterogværmedtilatskånemiljøet.
  Erdertvivlomordningerneoghvorgenbrugs-
  pladserneerplaceretkankommunenkontaktes.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •Ikkelastrykejernetsutentilsynmensdetertilkoblet.
  •Trekkstøpseletutavstikkontaktenførdufyller
  apparatetmedvannellerførdutømmerutoverskytende
  vannetterbruk.
  •Strykejernetrbrukesogplasseresetstabiltunderlag.
  •Nårstrykejernetsettespåunderdelenmåduforsikre
  degomatdennestårpåenstabilate.
  •Ikkebrukstrykejernetdersomdetharfaltpågulvet,
  omdetviserytretegnpåskade,elleromdetlekker
  vann.Strykejernetbørdakontrollerespåetautorisert
  servicesenterførdetbrukespånytt.
  •Foråunngåfarligesituasjoner,månødvendig
  arbeidellerreparasjoner,f.eks.skifteutendefekt
  hovedledning,kunutføresavkvalisertpersonalefraet
  autorisertTekniskServicesenter.
  •Strykejernetkanbrukesavbarnfra8årogoppover,
  samtavpersonermedredusertefysiske,sensoriske
  ellermentaleevner,ellermedmanglendeerfaring
  ogkunnskap,hvisdeerundertilsynellerharfått
  instruksjonerombrukenavapparatetpåentryggmåte,
  slikatdeforstårpotensiellefareelementer.Barnmå
  ikkelekemedstrykejernet.Rengjøringogvedlikehold
  skalikkeforetasavbarnmedmindredeerundertilsyn
  avenvoksen.
  •Strykejernetogledningenmåoppbevaresutilgjengelig
  forbarnsomeryngreenn8årnårstrykejerneterslått
  på,ellernårdetkjølersegned.
  •
  FORSIKTIG!Varmoverate.
  Overatenblirvarmunderbruk.
  • Førdusetterpåstrykejernet,måduforsikredeg
  omatspenningenpånettverketsamsvarermed
  densomstårindikertpåregistreringsplatenpå
  strykejernet.
  • Strykejernetmåkoblestilenjordetkontakt.Dersom
  dubrukerskjøteledning,måduforsikredegomat
  denharenjordet,topolet16Astikkontakt.
  • Dersomsikringenistrykejernetgår,vilikkeapparatet
  lengerkunnebrukes.Foråfåapparatettilåvirke
  normaltigjen,måstrykejernetleverespåetautorisert
  servicesenter.
  • Foråunngåat,underuheldigeforhold,fenomener
  somtransientespenningsfallelleruktuasjoner
  forekommer,anbefalerviatstrykejerneterkoplet
  tiletstrømnettmedenimpedanspåmaksimum
  0.27Ω.Omnødvendig,kanbrukerenspørre
  strømleverandørenomhvorstorimpedansenerved
  koplingspunktet.
  • Stillikkeapparatetunderkranenforåfylletanken
  medvann.
  • Trekkalltidutnettstøpseletumiddelbartetterbrukog
  hvisduharmistankeomfeil.
  • Ikkedrailedningenforåtastøpseletut
  avstikkontakten.
  • Førikkestrykejernetellervanntankennedivann,
  ellerannenytendevæske.
  • Ikkelastrykejernetværeutsattfor
  ugunstigeværforhold(regn,sol,frost,etc.).
  
  
  
  FyIItankenpåstrykejernetmedvannfraspringen
  ogsetttemperaturreguleringenpå“max”.Tilkopleså
  apparatet.Nårstrykejernetharfåttriktigtemperatur
  (indikatorlampenpåendenavvanntankenslår
  segav),larduvannetfordampevedåinnstille
  dampreguleringenpå
  ogåtrykkeeregangerpå
  knappen
  .
  Vedførstegangsbrukavstrykejernetkandet
  forekommerøyk-ellerluktutvikling,mendennevil
  stoppeetternoenfåminutter.
   
  Kontrollampenlysernårjernetvarmesopp,denslukker
  såsnartdeninnstiltetemperaturenernådd.Når
  strykejernetervarmt,kandetstrykesvidereselvomdet
  varmesopp.Sorterplaggeneettermerkelappeneog
  startmedlavesttemperatur“•”:
  Syntetiskstoff
  ••
  Silke–Ull
  •••
  Bomull–Lin
   
  Settdampreguleringenpå ogtrekkut
  støpselet!
  Brukkunrentvannfraspringenogikkeblanddet
  mednoe.Åbrukeandrevæsker,sliksomparfyme,vil
  ødeleggeapparatet.
  
  
  Ikkebrukkondensvannfratørketrommel,
  luftkondisjoneringsanleggellerlignende.Dette
  apparateterlagetforåbrukenormaltspringvann.
  Blandspringvannmeddestillertvanniforholdet
  1:1foråforlengeoptimaldampfunksjon.Hvis
  springvannetidittdistrikterveldighardt,bland
  springvannetmeddestillertvanniforholdet1:2.
  Fyllaldriovermerketfor“max”vannivå.
   
  Settdampreguleringenpå .
   
  Setttemperaturreguleringenpå ogsett
  dampreguleringenpå
  eller etteratdener
  oppvarmet.
  Setttemperaturreguleringeniposisjonen“••”:
  dampreguleringensettespå
  .
  Setttemperaturreguleringeniposisjonen“•••”ellerpå
  “max”;dampreguleringensettespå
  .
  
  (Avhengigavmodell)
  Dampinnstillingen“e”(innstillingforenergisparing
  “e”:sparer24%energi*)kanbrukesfordeeste
  stofftyper.
  -dampinnstillingenbørbarebrukespå
  tykke,skrukketestoffer.
  
  e
  Temperaturinnstilling
  Anbefaltinnstillingav
  dampregulatoren
  •••til“max” eog
  •• e
  
  
  
  Merk:Vedtemperaturinnstillingpå“•”erikkevannet
  varmtnoktilåproduseredamp.Dampregulatorenbør
  derforsettespå
  foråunngåatvanndrypperfra
  strykejernsålen.
   
  Ikkebrukspray-funksjonenpåsilke.
   
  Temperatur:max
  Trykktasten
  eregangermedpauserpåminst5
  sekunder.
   
  
  
  
  Setttemperaturenpå“max”.
  Hengklærnepåenbøyle.
  Førstrykejernetloddrettienavstandpå10cmog
  trykktasten
  eregangermedpauserpåminst5
  sekunder.
   
  Settdampreguleringenfra til ogtilbakeereganger
  (selvrens).Tømmingavtanken:Holdstrykejernedmed
  spissennedoverogristlettpådet.
  Foroppbevaringsettesdetopppåbakkant,ikkeladet
  ståpåsålen.
  Ikkeviklekabelenoppforstramt.
  
  Vedlettsmusstrekkesstøpseletutogsålenavkjøles
  først.Tørkkunfuktigavsålenogjernetutvendig.
  Dersomsyntetiskstoffsmelternårstålsålenerfor
  høytinnstilt,mådampenslåsavogrestenetørkesav
  straksmedettyktsammenlagtstykkeavbomullstøy.
  Settjernetpåtrinnmax
  Hvisduvilatstrykesålenskalholdesegglatt,bør
  duunngåhardkontaktmedmetallgjenstander.Bruk
  aldriskuresvamperellerkjemikaliertilårengjøre
  strykesålen.
  
  
  
  (Avhengigavmodell)
   
  Avhengigavmodellerdisseapparateneutstyrtmed
  avkalkingssystemene“AntiCalc”(=komponent1+
  2+3).
  
  Hvergangdubrukerdampregulatoren,vil“self-clean”-
  systemetrengjøremekanismenforkalkavleiringer.
  
  “calc’nclean”-funksjonenhjelpermedåfjerner
  kalkpartiklerfradampkammeret.Brukdenne
  funksjonencahver2.uke,hvisvannetiområdeter
  veldighardt.
  1.Trekkjernetsstøpselutavstikkontakten,sett
  dampregulatorenistillingen
  ogfyllvanntanken
  medvann.
  2.Stilltemperaturvelgerenistillingen"max"ogsett
  støpsletistikkontakten.
  3.Etterdennødvendigeoppvarmingsperioden,
  slukkeslampen.
  
  4.Holdstrykejernetoverenvask.Trykkpåknappen
  "clean"tilca.entredjedelavvannetitankenhar
  fordampet.Kokendevannogdampvilkommeut,
  ogkanbringemedsegkjelsteinellerbunnfall.
  5.Slippknappen"clean"ogristjernetforsiktiginoen
  sekunder,
  6.Gjentatrinn4og5tregangertiltankenertom.
  Pluggderetterstøpsletistikkontaktenogvarmopp
  jernetigjentilrestenavvannetharfordampet.
  7.Trekkstøpsletutavstikkontaktenoglasåleplaten
  kjølesned.Tørkkunavsåleplatenmedenfuktig
  bomullsklut.
  
  “Anti-calc”-patronenharblittlagetmedhenblikkpå
  åreduseremengdenavkalksomsamlersegoppi
  løpetavdampstrykingen,ogpådenmåtenforlenge
  strykejernetsnyttbarelevetid.Antikalkpatronenkan
  imidlertidikkefjerneallkalkensomdannesnaturlig
  overtid.
  
  
  (Avhengigavmodell)
  “secure”autoshut-off-funksjonenslåravstrykejernet
  hvisdetikkebevegesoverenvisstid.Detteøker
  sikkerhetenogsparerenergi.
  Forågiapparatettidtilåoppnåinnstilttemperatur,er
  dennefunksjoneninaktivdeførste2minutteneetter
  atapparatetertilkobletstrøm.
  Hvisstrykejernetikkebevegesiløpetav8minutter
  ioppreistposisjon,ellerdetstårattpåstrykesålen
  ellerpåsideni30sekunder,vilsikkerhetskretsenslå
  avapparatetautomatiskogkontrollampenbegynner
  åblinke.
  Enlettbevegelseavstrykejernetvilfåstrømmen
  tilbake.
  
  (Avhengigavmodell)
  Dersomdeterinnstiltenforlavtemperatur,blirdampen
  automatiskslåttavforåunngåatapparatetdrypper.Det
  kandaeventuelthøresetklikk.
  
   
  (Avhengigavmodell)
  Stoffbeskyttelsenbrukesforåunngåskadepå
  ømntligetekstilerveddampstrykingmedmaksimal
  temperatur.
  Dennebeskyttelsenkanogsåbrukesistedenforet
  kledemellomstrykejernetogtøyetsomstrykesforå
  unngåatmørkestofferblirblanke.
  Detanbefalesåstrykeetliteområdepåinnsidenav
  plaggetførstforåkontrollereresultatet.
  Stoffbeskyttelsensettespåstrykejernetvedåsette
  tuppenpåjernetiendenavstoffbeskyttelsenog
  trykkedenbakredelenavbeskyttelsenopptildu
  høreretklikk.Stoffbeskyttelsenløsnesvedåtrekke
  nedklemmenbakogtaavjernet.
  Detstoff-beskyttendestrykesåledekseletkankjøpes
  frakundeservicenellerfraenspesialbutikk:
  Kodefortilbehør
  (Kundeservice)
  Navnpåtilbehør
  (Spesialbutikker)
  464851 TZ15100
  
  Produksjonavdampforbrukermestenergi.Somen
  hjelptilåminimereforbruketbørdufølgerådene
  nedenfor:
  • Begynnmedåstrykedetekstilenesomkreverden
  lavestestryketemperaturen.
  Sjekkanbefaltstryketemperaturpåvaskelappenpå
  plagget.
  • Regulerdampeniforholdtilstryketemperaturenved
  åfølgeinstruksjoneneidennehåndboken.
  • Brukdampbarehvisdeternødvendig.Bruk
  sprayfunksjonenistedethvisdetermulig.
  • Prøvåstrykeplaggenemensdefremdeles
  erfuktige,ogreduserdampinnstillingen.Da
  vildampenkommefraplaggeneistørregrad
  ennfrastrykejernet.Hvisdutørkerplaggene
  dineitørketrommelførdustrykerdem,still
  tørketrommeleninnpå"stryketørt"-programmet.
  • Hvistekstileneerfuktigenok,kanduslåav
  dampregulatorenhelt.
  • Settstrykejernetivertikalstillingnårdutarenpause.
  Hvisdetstårhorisontaltmeddampregulatorenpå,vil
  detforbrukedamp.
  
  Foraktuelleveiledningerangåendeskrotingbørdu
  takontaktmedforhandlerenellermedkommunenpå
  stedetderdubor.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Syntet
  ••
  Silke–Ull
  •••
  Bomull–Linne
   
  Ställángreglagetpá ochdraut
  stickkontaktenurvágguttaget!
  Användrentkranvattenutantillsatser.Tillsatserav
  andravätskort.ex.parfymärskadligaförapparaten.
  
  
  Användintekondenseratvattenfråntorktumlare,
  luftkonditioneringsaggregatellerliknande.Apparatenär
  avseddföranvändningmednormaltkranvatten.
  Förattbibehållaångfunktionenigottskick
  rekommenderasattblandalikadelarkranvattenoch
  destilleratvatten.Omdittkranvattenharovanligthög
  hårdhetsgrad,blandaendelkranvattenmedtvådelar
  destilleratvatten.
  Fyllaldrigövermärket“max”.
   
  Ställångreglagetpå .
   
  Ställtermostatvredetpå ochställångreglagetpå
  eller
  efterdetattstrykjärnetblivitvarmt.
  Närtermostatvredetstårpå“••”:Ställångreglagetpå
  .
  Närtermostatvredetstårpå“•••”eller“max”.
  Ställångreglagetpå
  .
  
  (Beroendepåmodell)
  Ånginställningen“e”(energisparinställning“e”:24%
  energibesparing*)kananvändastilldemestatyger.
  Den
  ånginställningenbörendastanvändastill
  tjockatygeromdefortfarandeärskrynkliga.
  
  e
  Temperaturinställning
  Rekommenderad
  ångreglageinställning
  •••till“max” eoch
  •• e
  
  
  Obs:Medentemperaturinställningpå“•”,ärvattnet
  intevarmtnogförattgenereraånga,vilketinnebäratt
  ångreglagetskaställasiniläget
  förattundvikaatt
  vattendropparfrånstrykjärnsplattan.
   
  Användintesprayfunktionenpåsilkeellersiden.
   
  Ställintemperaturenpå“max”.
  Tryckupprepadegångerpåknappen
  med5
  sekundermellanvarjetryck.
   
  
  
  
  Ställintemperatur“max”.
  Hängklädesplaggetpåengalge.
  Hållstrykjärnetlodrättmed10cmavståndfrån
  plagget.Tryckupprepadegångerpåknappen
  ,med
  minst5sekundermellanvarjetryck.
  
   
  Ställinångreglagetfrån till ochtillbakapå0.
  Gördettaupprepadegånger(självrengöringsfunktion).
  Tömsedantankengenomatthållastrykjärnetmed
  spetsennedåtöverettkärlochlättskakadet.Förvara
  strykjärnetpåhögkant,inteliggandese.
  Lindainteihopsladdenförhårt!
  
  Lättnedsmutsatstrykjärn:Drautstickkontaktenur
  vägguttagetochlåtstrykjärnetsvalna.Torkasedanav
  strykjärnetsutsidaochsulamedenfuktigduk.
  Strykjärnetvarförvarmtsåattsyntetmaterialsmält
  ochfastnatpåsulan:Stängavångfunktionen,ställin
  max-lägeochtorkagenastbortsmutsresternameden
  tjock,ihopvikttorrbomullshandduk.
  Föratthållastryksulanslätbördusetillattdeninte
  utsättsförkontaktmedmetallföremål.Användaldrig
  skursvampellerkemikaliernärdurengörstryksulan.
  
  
  
  
  (Beroendepåmodell)
   
  Beroendepåmodellärdittstrykjärnutrustadmed
  avkalkningierasteg:“AntiCalc”(=steg1+2+3).
  
  Närduanvänderångreglagetrengörsmekanismenfrån
  kalkavlagringartackvarefunktinen“self-clean”.
  
  Funktionen”calc’nclean”bidrartillattavlägsna
  kalkpartiklarfrånångkammaren.Använddenhär
  funktionenungefärvarannanveckaomvattnetiditt
  områdeärmyckethårt.
  1.Drautstrykjärnetselsladdurvägguttaget,ställ
  ångreglagetiläget
  ochfyllvattentankenmed
  vatten.
  2.Ställtemperaturväljareniläget”max”ochsätti
  strykjärnetselsladd.
  3.Efterdennödvändigauppvärmningsperiodensläcks
  lampan.
  
  4.Hållstrykjärnetöveretttvättställ.Tryckpå
  knappen”clean”tillscirkaentredjedelavtankens
  vattenvolymharförångats.Kokandevattenoch
  ångakommerut,tillsammansmedkalkeller
  avlagringarsomkanhafunnitsdär.
  5.Släppknappen”clean”ochskakaförsiktigt
  strykjärnetinågrasekunder.
  6.Upprepasteg4och5tregångertillstankenär
  tom.Anslutstrykjärnetselsladdigenochvärmupp
  strykjärnettillsalltvattenharförångats.
  7.Drautelsladdenurvägguttagetochlåtstryksulan
  svalna.Torkaavstryksulanmedenfuktad
  bomullstrasa.
  
  Patronen“anti-calc”ärutformadförattminska
  kalkavlagringarunderångstrykning,vilketbidrartillatt
  förlängastrykjärnetslivstid.Patronenkandockinte
  avlägsnaallkalksombildas.
  
   
  (Beroendepåmodell)
  Funktionen“secure»förautomatiskavstängning
  kopplarurstrykjärnetnärdetstårorört,vilket
  förbättrarsäkerhetenochenergiförbrukningen.
  Efterigångsättningavproduktenkommerdenna
  funktionattvarainaktivdetvåförstaminuternaföratt
  geproduktentidattnårätttemperatur.
  Efterdennatid,ochomstrykjärnetinteyttasefter
  8minuteriståendelägeellerefter30sekunder
  närdetvilarpåsulanellerpåsidan,kommer
  säkerhetskretsenattslåavapparatenautomatisktoch
  kontrollampankommerattbörjablinka.
  
  (Beroendepåmodell)
  Omdentemperaturduställtinärförlågkommer
  ånganautomatisktattstängasavförattundvika
  dropp.Iblandhörsdåettklickljud.
  
   
  (enligtmodell)
  Skyddetavtyganvändsförattstrykaömtåligaplagg
  medenmaximaltemperaturutanattskadadem.
  Användningenavskyddetgörattmanintebehöver
  användaentrasaförattförhindraglansigaytorpå
  mörkakläder.
  Förattfästatygskyddetvidstrykjärnet,placera
  spetsenavstrykjärnetmotslutetavtygskyddet
  ochtryckbakdelenavskyddetuppåttillsduhörett
  klickandeljud.Förattfrigöratygskyddet,draner
  klämmanpåbaksidanochtabortstrykjärnet.
  Sulskyddetitextilnnsattköpasomentjänstefter
  försäljningenavstrykjärnetsamtispecialbutiker.
  Reservdelsnummer
  (kundservice)
  Namnpåreservdel
  (fackhandel)
  464851 TZ15100
  
  Detgåråtmestenerginärmananvänder
  ångfunktionen.Följrådennedanförattminimera
  energiförbrukningen:
  • Börjamedattstrykadetygersomkräverlägst
  stryktemperatur.
  Kontrollerarekommenderadstryktemperaturpå
  lappenmedskötselrådpårespektiveplagg.
  • Anpassainställningenförångaeftervald
  stryktemperaturenligtanvisningarnaidennahandbok.
  • Användendastångfunktionenvidbehov.Använd
  ommöjligtsprejfunktionenistället.
  • Provaattstrykaplaggennärdeärfuktigaochdra
  nerinställningenförånga.Dåbildasångafråntyget,
  snarareänfrånstrykjärnet.Omdutorktumlarplaggen
  förestrykning,användprogrammetför”stryktorrt”.
  • Omplaggenärtillräckligtfuktigakandustängaav
  ångfunktionenhelt.
  • Låtstrykjärnetsåupprättvidpaus.Omdetliggerner
  närångfunktionenäraktivbildasöverskottsånga.
  
  Våraprodukterärmiljövänligtförpackadeimaterial
  somtillstörstadelenkanåtervinnas.Hörmeddin
  kommunellerdetlokalarenhållningsverketvardu
  kanlämnaanväntförpackningsmaterialochgamla
  hushållsprodukter.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •Äläjätäsilitysrautaavartioimattasenollessakytkettynä
  sähköpistokkeeseen.
  Irrotapistokepistorasiastaennenkuintäytätlaitteenvedellä
  taiennenkuinpoistatljellejäävänvedenytönlkeen.
  •Laitettaonkäytettäväjasäilytettävävakaallapinnalla.
  •Kunlaiteasetetaantukitelineelle,onkäyttäjän
  varmistettavatukitelineenalustanvakaus.
  •Äläkäytäsilitysrautaa,josseontippunut,siinänäkyy
  vaurioidenmerkkejätaisiitävuotaavettä.Seonvietävä
  valtuutettuunhuoltokeskukseentarkistettavaksiennen
  kuinsitävoikäyttääuudelleen.
  •Jottavaaratilanteetvältettäisiin,kaikkilaitteenvaatimat
  toimenpiteet,esim.viallisenvirtajohdonvaihto,on
  annettavavaltuutetunhuoltopalveluntehksi.
  •Tätälaitettavoivatkäyttää8-vuotiaatjasitävanhemmat
  lapsetjahenkilöt,joillaonrajoitetutfyysiset,aistillisettai
  henkisetkyvyttaijoillaeiolekokemustataituntemusta
  laitteesta,josheitävalvotaantaiohjataanlaitteen
  turvallisessakäytössäjaheymmärtävätsenkäyttöön
  liittyvätvaarat.Lapseteivätsaaleikkiälaitteella.Lapset
  eivätsaapuhdistaataihuoltaalaitettailmanvalvontaa.
  •Pidäsilitysrautajasenvirtajohtoalle8-vuotiaiden
  lapsienulottumattomissa,kunlaiteonkytketty
  sähköverkkoontaijäähtyy.
  • HUOMIO.Kuumapinta.
  Pintakuumeneekäytönaikana.
  • Ennenlaitteenkytkemistäsähköverkkoon
  ontarkistettava,ettäjännitevastaa
  tyyppikilvessäolevaajännitettä.
  • Laiteonkytkettävämaadoitettuunpistorasiaan.
  Jatkojohtoakäytettäessätuleevarmistaa,ettäsiinä
  on16Akaksinapainenpistokemaadoituksella.
  • Joslaitteeseenasetettuturvasulake
  palaa,laitetuleetoimimattomaksi.Laitteen
  saattamiseksitoimintakuntoononsevietävä
  valtuutettuunhuoltokeskukseen.
  • Jottailmiöt,kutensysäysjännitteenlaskuttai
  sytytyksenvaihtelut,vältettäisiinvirransyötön
  epäsuotuisienolosuhteidenaikana,silitysrauta
  onsuositeltavaaliittäävirransyöttöjärjestelmään,
  jonkamaksimi-impedanssion0.27Ω.Käyttäjä
  voitarvittaessapyytääjulkiseltaenergiayhtiöltä
  liitoskohdanimpedanssin.
  • Laitettaeisaaikinälaittaahananalle
  vedentäyttämistävarten.
  • Irrotalaiteverkkovirtalähteestäjokaisen
  käyttökerranjälkeentaiainakunsenepäillään
  olevanvioittunut.
  • Pistokettaeisaairrottaapistorasiastavetämällä
  johdosta.
  • Äläikinäupotasilitysrautaataihöyrysäiliötäveteen
  taimuihinnesteisiin.
  • Äläjätälaitettaalttiiksiilmastollisilletekijöille(sade,
  aurinko,pakkanenjne.).
  
  
  Täytäsilitysraudanvesisäiliövesijohtovedelläja
  asetalämpötilansäädinasentoon“max”.Kytkerauta
  verkkovirtaan.Kunsilitysraudanlämpötilaonoikea
  (vesisäiliönetupuolellaolevamerkkivalo,liikkuva),
  annavedenhöyrystyäasettamallalämpötilan
  säädinasentoon
  japainamallauseammankerran
  painiketta.
  Silitysraudanensimmäiselläkäyttökerrallasaattaa
  ilmetäsavuamistataihajuja,jotkahäviävätlyhyen
  ajankulutua.
   
  Merkkivalopalaakuumenemisvaiheessa,valosammuu
  heti,kunsäädettylämpötilaonsaavutettu.
  Kunsilitysrautaenlämmennyt,sillävoisilittää
  edelleenkuumenemisvaiheenaikana.Lajittelepyykki
  hoito-ohjemerkintöjenmukaanjaaloitasilittäminen
  alhaisimmallalämpötilalla“•”:
  Keinokuidut
  ••
  Silkki–Villa
  •••
  Puuvilla–Pellava
   
  Asetahöyrynsääd¡nasentoon jairrota
  pistokepistorasiasta.
  Käytäainoastaanpuhdastahanavettä,äläsekoita
  siihenmitään.Muidennesteiden,kutenhajusteiden,
  lisäysvaurioittaalaitetta.
  
  Äläkäytäkuivauskoneiden,ilmastointilaitteidentai
  vastaavienlaitteidenlauhdevettä.Tämälaiteon
  suunniteltukäytettäväksinormaalinhanavedenkanssa.
  Voitpidentääoptimaalistahöyrytystoimintoa
  sekoittamallahanavettätislattuunveteensuhteessa
  1:1.Josalueesihanavesionerittäinkovaa,sekoita
  hanavettätislattuunveteensuhteessa1:2.
  Äläkoskaantäytäsäiliötäyli“max”merkinnän.
   
  Asetahöyrynsäädinasentoon .
   
  Asetalämpötilansäädinasentoon ja-lämpenemisen
  jälkeen-höyrynsäädinasentoon
  tai .
  Lämpötilansäädinasennossa“••”:asetahöyrynsäädin
  asentoon
  .
  Lämpötilansäädinasennossa“•••”tai”max“:aseta
  lämpötilasäädinasentoon
  .
  
  (Mallistariippuen)
  “e”-höyryasetusta(energiaasäästävä“e”-asetus:
  24%energiansäästö*)voidaankäyttääuseimpiin
  tekstiileihin.Höyrytyksen
  tuleekäyttääainoastaan
  paksuihintekstiileihin,joissaonedelleenryppyjä.
  
  e
  Lämpötila-asetus Suositeltuhöyryasetus
  •••-“max” eja
  •• e
  
  
  
  Huom:Lämpötila-asetuksessa“•”vesieiole
  riittävänkuumaahöyrynmuodostamistavarten;
  höyrysäädintuleeasettaatällöinasentoon
  niin,ettei
  silityspohjastatipuvettä.
   
  Äläkäytäsumutintasilkkiin.
   
  Lämpötila:max
  Painauseammankerranpainiketta
  jaodota
  vähintään5sekuntiapainallustenvälillä.
   
  
  
  
  Valitselämpötilaksi“max”.Ripustavaatevaatepuulle.
  Pitelesilitysrautaapystyasennossajahöyrytä
  vaatettanoin10cmpäästäpainamallauseamman
  kerranpainiketta
  ,odotavähintäänviisisekuntia
  painallustenvälillä.
   
  Asetahöyrynsäädinmontakertaaasennosta
  asentoon
  jatakaisin(itsepuhdistustoiminto).
  Tyhjennävesisäiliö;pidäsilitysrautaakärkialaspäinja
  ravistakevyesti.Säilytärautaaainapystyasennossa.
  Äläkelaaliitäntäjohtoaliiantiukalle!
  
  Jossilitysrautaenvainvähänlikainen,irrotapistoke
  pistorasiastajaannaraudanpohjanjäähtyä.
  Pyyhivaippajapohjapuhtaaksivainkostealla
  pyyhkeellä.
  Joslämpötilaonsäädettyliiankorkeaksija
  synteettinenmateriaalisulaakiinniteräspohjaan,
  kytkehöyrypoispäältäjajapoistasilittämisestä
  jääneetjäljethetihankaamallapaksulla,taitetullaja
  kuivallapuuvillaliinallamaksimilämpötilalla.
  Vältäpohjanjoutumistakosketukseen
  metalliesineidenkanssa,jottapohjapysyysileänä.
  Äläkäytäpohjanpuhdistukseenhankaustyynyätai
  kemikaaleja.
  
  
  
  
  
  (Mallistariippuen)
  
   
  Mallistariippuenlaitteessaon“AntiCalc”(=osa1+2+
  3)kalkinpoistojärjestelmä.
  
  Jokaisellahöyrynsäätimenkäyttökerralla“self-clean”
  -järjestelmäpuhdistaamekanisminkalkkijäämät.
  
  “calc’nclean”-toimintoauttaapoistamaansaostumia
  höyrysäiliöstä.Käytätätätoimintoanoin2viikon
  välein,josalueesivesionerityisenkovaa.
  1.Irrotasilitysrautapääpistorasiasta,aseta
  höyrynsäädinasentoon
  jatäytävesisäiliö
  vedellä.
  2.Asetalämpötilanvalitsin“max”-asentoonjakytke
  silitysrautapistorasiaan.
  3.Vaaditunlämpenemisajankuluttuamerkkivalo
  sammuu.
  
  4.Pidäsilitysrautaapesualtaanyllä.Paina“clean”-
  painiketta,kunnesnoinyksikolmasosavesisäiliön
  tilavuudestaonhaihtunut.Ulostuleekiehuvaa
  vettäjahöyryä,jotkatuovatmukanaanmahdolliset
  saostumat.
  5.Vapauta“clean”-painikejaravistasilitysrtautaa
  kevyestijoidenkinsekuntienajan,
  6.Toistavaiheet4ja5kolmekertaa,kunnessäiliöon
  tyhjä.Kytkesilitysrautapistorasiaanjakuumenna
  seuudelleen,kunnesloputvedestähaihtuvatpois.
  7.Irrotasilitysrautapistorasiastajaannasilityspohjan
  jäähtyä.Puhdistasilityspohjaainoastaankostealla
  puuvillakankaalla.
  
  “anti-calc”-patruunaonsuunniteltuvähentämään
  höyrysilityksenaikanakertyvääkalkkia,mikäpidentää
  silitysraudankäyttöikää.Kalkinpoistopatruunaei
  kuitenkaanvoipoistaakokonaanluonnollisestiajan
  kanssakertynyttäkalkkia.
  
   
  (Mallistariippuen)
  Automaattinensammutustoimintokytkeesilitysraudan
  poispäältäsilloin,kunsejätetäänilmanvalvontaa.
  Toimintolisäänäinlaitteenturvallisuuttajavähentää
  senenergiankulutusta.
  Laitteenpäällekytkennänjälkeenkyseinentoimintoei
  aktivoidu2minuuttiin,sillätämänaikanasilitysrauta
  saavuttaaasetetunlämpötilan.
  Jossilitysrautaaeitämänjälkeenliikuteta8minuuttiin
  senollessapystyasennossatai30sekuntiinsen
  nojatessasilityspintaantaisivupintaan,turvapiiri
  sammuttaalaitteenautomaattisestijamerkkivalo
  alkaavilkkumaan.
  Silitysraudanvoikytkeäuudelleenpäälleliikuttamalla
  sitähiukan.
  Kunautomaattinensammutustoimintoaktivoituu
  silitysraudannojatessasensilityspintaan,
  silityspinnastavoitullavettä.Asetahöyrysäädin
  asentoon“0”,tyhjennävesisäiliöjakuumenna
  silitysrautauudelleen,kunnesjäljellejäävävesion
  haihtunut.
  
  (Mallistariippuen)
  Josoletsäätänytliianalhaisenlämpötilanhöyry
  kytkeytyyautomaattisestipoispäältäveden
  tippumisenestämiseksi.Poiskytkeytymisensaattaa
  kuullaselvästi.
  
   
  (Mallistariippuen)
  Tekstiilisuojasuojaaarkalaatuisiatekstiilejäsilloin,kun
  niitäsilitetäänhöyrytoiminnollajamaksimilämpötilalla.
  Suojaestäämyöskirkkaidenjälkiensyntymisen
  tummiinmateriaaleihin.
  Ensinonsuositeltavaasilittääpieneentekstiilinsisällä
  olevaanosaanniin,ettäsuojansopivuustekstiiliin
  varmistetaan.
  Kiinnitätekstiilisuojasilitysrautaanasettamalla
  silitysraudankärkitekstiilisuojanpäähänja
  painamallasuojantakaosaaylöspäin,kunnes
  kuuletnapsahduksen.Tekstiilisuojavoidaanirrottaa
  vetämällätakanaolevaakiinnitintäalaspäinja
  irrottamallasilitysrautasuojasta.
  Kangassuojusonmahdollistahankkia
  asiakaspalvelustataierikoiskaupoista.
  Lisävarusteentuotekoodi
  (asiakaspalvelu)
  Lisävarusteennimi
  (erikoisliikkeet)
  464851 TZ15100
  
  Suurinosaenergiastakuluuhöyryntuotantoon.
  Minimoikäytettyenergiamääränoudattamallaalla
  oleviaohjeita:
  • Aloitasilityskankaista,jotkavaativatpienimmän
  silityslämpötilan.
  Tarkistasuositeltavasilityslämpötilavaatekappaleen
  merkistä.
  • Säädähöyrymäärävalitunsilityslämpötilanmukaan
  noudattaentämänkäyttöoppaanohjeita.
  • Käytähöyryävainsilloin,kunseontarpeen.Jos
  mahdollista,käytäsensijaansuihketoimintoa.
  • Pyrisilittämäänvaatekappaleetniidenollessa
  vieläkosteitaniin,ettäsilitykseenvoidaankäyttää
  pienempäähöyryasetusta.Tällöinvaatekappaleet
  tuottavathöyrynsilitysraudansijaan.Joskuivaat
  vaatekappaleetkuivurissaennenniidensilitystä,aseta
  kuivuriohjelmaan‘silityskuivaus’.
  • Josvaatekappaleetovatriittävänkosteita,kytke
  höyrynsäädinkokonaanpoispäältä.
  • Asetasilitysrautapystyasentoonsilloin,kunsitäei
  käytetä.Jossilitysrautaasetetaanvaakasuoraanja
  höyrynsäädinonpäällä,rautatuottaahöyryäturhaan.
  
  Lähempiätietojakeräyspisteistäsaatmyyjäliikkeestä
  jakunnantaikaupunginvirastosta,jätehuoltoasioista
  vastaaviltahenkilöiltä.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •Niepozostawiajżelazkabeznadzorupodczasgdyjest
  onapodłączonadosieci.
  Przednapełnieniemurządzeniawodąorazprzedwylaniem
  wodypoużyciunalywyćwtyczkęzgniazdka.
  •Urządzenienależyustawićiużytkowaćnastabilnej
  powierzchni.
  •Jeślistoiononapodpórce,powinnaonarównieżstać
  nastabilnejpowierzchni.
  •Nieużywajżelazkajeśliupadło,mawidoczneoznaki
  uszkodzeńlubjeśliprzecieka.Wtakimwypadkuprzed
  ponownymużyciempowinnozostaćpoddanekontroliw
  autoryzowanymserwisietechnicznym.
  •Abyuniknąćniebezpiecznychsytuacji,wszelkie
  wymaganepraceinaprawyurządzenianp.wymiana
  uszkodzonegoprzewoduzasilającego,musząbyć
  wykonaneprzezwykwalikowanegopracownika
  Autoryzowanegocentrumserwisowego.
  •Urdzeniemożebytkowaneprzezdzieciwwieku
  od8latorazprzezosobyoograniczonychzdolnciach
  zycznych,sensorycznychorazumyowychlubnie
  posiadaceodpowiedniejwiedzyidwiadczenia,
  jeślibędąnadzorowanelubjeślizostaływczniej
  odpowiedniopoinstruowanenatematsposobu
  korzystaniazurdzeniawbezpiecznysposóbi
  zrozumiyryzykoztymzwiązane.Nienalypozwolić
  dzieciomnazabaurządzeniem.Czyszczenie
  ikonserwacjarealizowaneprzezużytkownikanie
  powinnybwykonywaneprzezdziecibezzapewnienia
  odpowiedniegonadzoru.
  •Pamiętać,abywfazierozgrzewanialubstygnięcia,
  żelazkoiprzewódzasilającyznajdowałysiępoza
  zasięgiemdzieciwwiekuponiżej8lat.
  •
  UWAGA.Gorącapowierzchnia.
  Powierzchniamożesięnagrzewaćpodczas
  korzystaniazurządzenia.
  Syntetyczne
  ••
  Jedwab-wełna
  •••
  Bawełna-len
   
  Regulatornat’żeniaprzepływuparynastawićna
  iwyjąćwtyczk’zgniazdkasieciowego!
  Należyużywaćjedynieczystejwodyzkranubez
  żadnychdodatków.Dodawanieinnychpłynów,takich
  jakperfumy,możeuszkodzićurządzenie.
  
  
  
  Nienależyużywaćskroplonejwodyzsuszarek
  bębnowych,klimatyzatorówipodobnychurządzeń.
  Tourządzeniezostałozaprojektowanydoużyciaze
  zwykłąwodązkranu.
  Abyprzedłużyćprawidłowedziałaniefunkcjipary,należy
  mieszaćwodęzkranuzwodadestylowanąwproporcji1:1.
  Jeśliwodazkranujestbardzotwarda,należyzmieszaćjąz
  wodądestylowanąwproporcji1:2.
  Nigdynienależynapełniaćzbiornikawodypowyżej
  oznaczenia“max”.
   
  Regulatornatężeniaprzepływuparynastawićna .
  
   
  Regulatortemperaturyustawićwpozycji apo
  zagrzaniużelazkaregulatornatężeniaprzepływupary
  na
  lub .
  Regulatortemperaturyustawićwpozycji“••”,a
  regulatornatężeniaprzepływuparyna
  .
  Regulatortemperaturyustawićwpozycji“•••”lub
  “max”,aregulatornatężeniaprzepływuparyna
  .
  
  (Zależnieodmodelu)
  Ustawieniepary“e”(ustawienieenergooszczędne“e”:
  24%oszczędnościenergii*)możebyćzastosowane
  dlawiększościtkanin.Ustawieniapary
  powinnybyć
  używanewyłączniewprzypadkugrubychtkanin,na
  którychpozostałyzagniecenia.
  
  e
  Ustawienie
  temperatury
  Zalecaneustawienie
  regulatorapary
  •••do“max” ei
  •• e
  
  
  
  Uwaga:Przyustawieniutemperatury“•”,wodanie
  jestwystarczającogorąca,abypowstałapara,dlatego
  regulatorparypowinienbyćustawionywpołożeniu
  wceluuniknięciakapaniawodyzestopyżelazka.
    
  Nienależyużywaćfunkcjispryskiwaniapodczas
  prasowaniajedwabiu.
   
  Regulatortemperaturynastawićna"max".
  Przycisk
  naciskaćwielokrotniezprzerwamico
  najmniej5sekund.
   
  
  
  
  
  Regulatortemperaturynastawićna“max”.
  Odzieżprzeznaczonądoprasowaniapowiesićna
  wieszaku.
  ˚elazkoprowadzićpionowowodległoŚci10cmi
  naciskaćwielokrotnieprzycisk
  zprzerwamico
  najmniej5sekund.
   
  Regulatornatężeniaprzepływupary
  przestawićkilkakrotniez
  na izpowrotem
  (samoczyszczenie).Opróżnićzbiornik:żelazko
  skierowaćszpicemnadółilekkopotrząsać.
  Przechowywaćwpozycjipionowej,anienastopie.
  Elektrycznegoprzewoduzasilającegoniezawijać
  zbytmocno!
  
  Jeżeliżelazkojestlekkozanieczyszczone,wyjąć
  wtyczkęzgniazdkasieciowegoizaczekać,aż
  ostygnie.
  StopężelazkaiobudowęwytrzećwilgotnąŚcierką.
  Natomiastjeżeliwczasieprasowania,naskutek
  nastawieniazbytwysokiejtemperatury,stopisię
  materiałsyntetycznyiprzylgniedostopy,wyłączyć
  dopływparyiprzynastawieniunamaks.Stopione
  resztkizetrzećnatychmiastsuchąŚcierkąbawełnianą
  poskładanąwielokrotnie.
  Abypowierzchniastopypozostałaniezarysowana,
  żelazkanienależystawiaćwpobliżużadnych
  metalowychprzedmiotów.Doczyszczeniastopy
  niewolnoużywaćczyścików,aniinnychśrodków
  chemicznych.
  
  
  
  
  
  
  
  
  (Zależnieodmodelu)
  
   
  Zależnieodmodelu,niniejszaseriajestwyposażona
  wsystemusuwaniakamienia“AntiCalc”(=komponent
  1+2+3.
  
  Przykażdymużyciuregulatorapary,system
  samooczyszczaniaczyścimechanizmz
  odkładającegosiękamienia.
  
  Funkcja“calc’nclean”pomagawusuwaniudrobinek
  kamieniazkomoryparowej.JeżeliwodawTwojej
  okolicyjestbardzotwarda,używajtejfunkcjirazna
  około2tygodnie.
  1.Wyłączżelazkozkontaktu,ustawwskaźnik
  regulatoraparywpozycji
  "max"inapełnij
  zbiornikwodą.
  2.Ustawpokrętłowyborutemperaturywpozycji“max”
  ipodłączżelazkodosieci.
  3.Poupłynięciuczasupotrzebnegodorozgrzania
  żelazkalampkakontrolnazgaśnie.
  
  4.Przytrzymajżelazkonadzlewem.Wciskajprzycisk
  “clean”dopókiniewyparujezezbiornikaokoło
  jednejtrzeciejzawartościwody.Wrzącawodai
  parabędąwydobywałysięnazewnątrz,wypłukując
  kamieńlubinneznajdującesięwewnątrzosady.
  5.Zwolnijprzycisk“clean”,delikatniepotrząsając
  żelazkiemprzezkilkasekund,
  6.Powtórzkroki4i5trzykrotnie,ażdocałkowitego
  opróżnieniazbiornika.Następniepodłączżelazko
  irozgrzejjeponownie,ażwyparujezniegoreszta
  wody.
  7.Wyłączżelazkozkontaktuiodczekajnaostygnięcie
  stopyżelazka.Wyczyśćstopężelazkawyłącznie
  przyużyciuwilgotnejszmatki.
  
  Wkład“anti-calc”manaceluzredukowanieilosci
  gromadzonegokamieniawytwarzanegopodczas
  prasowaniaparą,pomagającprzedłużyćczas
  eksploatacjiżelazka.Jednakwkładzapobiegający
  nagromadzeniukamienianiejestwstanieusunąć
  całościnaturalniewytwarzanegozczasemkamienia.
  
   
  (Zależnieodmodelu)
  Popodłączeniuurządzenia,przezpierwsze2minuty
  funkcjatabędzieniedostępna,abyurządzeniemogło
  osiągnąćżądanątemperaturę.
  Potymczasie,jeśliżelazkostojącewpozycjipionowej
  niezostanieporuszoneprzezosiemminutlubprzez
  30sekundkiedyleżynastopielubnaboku,obwód
  bezpieczeństwaautomatyczniewyłączyurządzenie,a
  lampkakontrolnazaczniemigać.
  Abyponowniewłączyćżelazkowystarczynim
  poruszyć.
  
  (Zależnieodmodelu)
  Jeżeliżelazkonastawiononazbytniskatemperaturę
  następujeautomatycznewyłączeniepary,aby
  zapobieckapaniuwody.
  Możebyćprzytymsłyszalnylekkitrzask(klik).
  
   
  (Zależnieodmodelu)
  Nakładkęchroniącątkaninystosujesiędoprasowania
  wmaksymalnejtemperaturzeizużyciempary
  delikatnychczęścigarderoby,wceluuniknięciaich
  uszkodzenia.
  Zastosowanienakładkiusuwajednocześnie
  koniecznośćprasowaniaprzezwarstwęmateriału
  zabezpieczającegociemnetkaninyprzed
  wybłyszczeniem.
  Zalecasięrozpoczęcieprasowaniaodniewielkiego
  fragmentupowewnętrznejstroniegarderoby,wcelu
  sprawdzenia,czynakładkaodpowiedniospełnia
  swojezadanie.
  Abyzamocowaćnakładkęnażelazkonależyumieścić
  czubekżelazkawkońcówcenakładkiinacisnąćjej
  tylnączęść,popychającdogóry,ażdasięsłyszeć
  kliknięcie.Abyzdjąćnakładkę,należypopchnąćwdół
  znajdującysięztyłuzaciskiwysunąćżelazko.
  Ochraniaczmożnanabyćwpunkcieserwisulub
  sklepachspecjalistycznych.
  Kodproduktu
  (punktyobsługi
  posprzedażnej)
  Nazwaproduktu
  (sklepyzakcesoriami
  specjalistycznymi)
  464851 TZ15100
  
  
  Generowanieparypowodujenajwiększezużycie
  energiipodczaseksploatacjiżelazka.Wcelu
  zmniejszeniazużywanejenergiinależypostępować
  zgodniezponiższymiradami:
  • Zalecasięzaczynaćodprasowaniatkanin,które
  wymagająnajniższejtemperaturyprasowania.
  Sprawdzićnametceprzyubraniuzalecaną
  temperaturęprasowania.
  • Dostosowaćilośćparydowybranejtemperatury
  prasowania,stosującsiędozaleceń
  zamieszczonychwniniejszejinstrukcjiobsługi.
  • Używaćparypodczasprasowaniatylkowtedy,
  gdyjesttokonieczne.Wmiaręmożliwości,należy
  korzystaćzfunkcjirozpylaczazamiastpary.
  • Należystaraćsięprasowaćjeszczewilgotnetkaniny
  istopniowoobniżaćustawienieparywżelazku.Para
  będziewydzielaćsięzwilgotnejtkaniny,aniezżelazka.
  Dlaosób,któreprzedprasowaniemużywająsuszarki
  elektrycznej,zalecasięzaprogramowaćsuszarkęna
  funkcję'irondry'.
  • Jeżelitkaninajestwystarczającowilgotna,należy
  wyłączyćregulatorparywżelazku.
  • Wprzerwachodstawiaćżelazkowpozycji
  pionowej.Pozostawienieżelazkawpozycji
  poziomejzwłączonymregulatoremparyspowoduje
  niepotrzebnegenerowaniepary.
  
  
  
  
  
  
  
  Takieoznakowanieinformuje,żesprzętten,pookresie
  jegoużytkowanianiemożebyćumieszczanyłącznie
  zinnymiodpadamipochodzącymizgospodarstwa
  domowego.Użytkownikjestzobowiązanydooddaniago
  prowadzącymzbieraniezużytegosprzętuelektrycznego
  ielektronicznego.Prowadzącyzbieranie,wtymlokalne
  punktyzbiórki,sklepyorazgminnejednostki,tworzą
  odpowiednisystemumożliwiającyoddanietegosprzętu.
  Właściwepostępowaniezezużytymsprzętem
  elektrycznymielektronicznymprzyczyniasiędo
  uniknięciaszkodliwychdlazdrowialudziiśrodowiska
  naturalnegokonsekwencji,wynikającychzobecności
  składnikówniebezpiecznychorazniewłaściwego
  składowaniaiprzetwarzaniatakiegosprzętu.
  
  
  • Kontrolleraattströmstyrkanmotsvarardenstyrka
  somangespåapparatensinformationsplattainnan
  dusätterikontakten.
  • Denhärapparatenmåsteanslutastillettjordat
  uttag.Omduanvänderenförlängningssladdmåste
  denhaenjordadtvåpolig16Astickkontakt.
  • Omsäkringengåristrykjärnet,gårdetintelängre
  attanvändaapparaten.Förattkunnaanvändas
  igenmåsteapparatentastillettauktoriserattekniskt
  servicecenter.
  • Förattundvikaattfenomensomatttransient
  spänningsjunkerellerattbelysningenuktuerar
  viddåligaströmförsörjningsförhållanden,
  rekommenderarviattduansluterstrykjärnettill
  ettströmförsörjningssystemmedenmaximal
  impedanspå0.27Ω.Vidbehov,kananvändaren
  frågadetallmännaströmförsörjningsbolaget
  omsystemimpedansenvidgränssnittsstället.
  • Apparatenfåraldrigplacerasunderkranenföratt
  fyllasmedvatten.
  • Dragurkontaktennärapparateninteanvändseller
  omdumisstänkerfel.
  • Manfårintedrautstickkontaktenfråneluttaget
  genomattdraisladden.
  • Sänkaldrignerstrykjärnetellerångtankenivatten
  ellernågonannanvätska.
  • Ställinteapparatendärdenpåverkas
  avväderförhållanden(regn,sol,frostetc.).
  
  
  
  FyIIstrykjärnetstankmedkranvattenochställdärefter
  intermostatenpåläge“max”.Sättstickkontakteni
  vägguttaget.Väntatillsstrykjärnetuppnåttönskad
  temperatur(indikatorpåsidanavvattentankensläcks
  närstrykjärnetkylsned).
  Ställnuinångreglagetpåläge
  ochlåtvattnet
  förångagenomattupprepadegångertryckapå
  knappen
  Förstagångenstrykjärnetanvändskandetutsöndrarök
  ochluktersomupphörefterettparminuter.
   
  Sättstickkontaktenivägguttaget.Kontrollampan
  tänds.Ställinönskadtemperaturmedtermostaten.
  Densläcksnärinställdtemperaturuppnåtts.
  Harstrykjärnetvälblivithettkandufortsättastryka
  närdetåtervärmsupp.Sorteratvättenienlighet
  medskötselråden.Börjaalltidmeddeplaggsomska
  strykasidenlägstatemperaturen“•”:
  • Przedpodłączeniemurządzeniadosiecielektrycznej,
  upewnijsię,żenapięciesieciodpowiadanapięciu
  wskazanemunatabliczceznamionowej.
  • Urządzeniepowinnozostaćpodłączonedogniazdka
  zuziemieniem.Jeśliużywaszprzedłużacza,upewnij
  się,żedysponujeszgniazdkiemdwubiegunowym16A
  zuziemieniem.
  • Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,urządzenia
  niemożnauruchomić.Abymócponownieużyć
  żelazka,odnieśjedoautoryzowanegoSerwisu
  Technicznego.
  • Abytegouniknąć,wniesprzyjającychwarunkach
  zasilaniaelektrycznego,mogąwystąpićtakiezjawiska
  jakprzejściowespadkinapięcialubwahanianapięcia,
  zatemzalecasię,abyżelazkopodłączonebyłodosieci
  elektrycznejomaksymalnejimpedancjiwynoszącej
  0.27Ω.Wraziepotrzeby,użytkownikmożezapytać
  dostawcęenergiioimpedancjęsystemuwpunkcie
  zasilania.
  • Niepodstawiajurządzeniapodkran,abynapełnić
  zbiornikwodą.
  • Pokażdymużyciulubwprzypadkupodejrzenia
  usterkinależynatychmiastodłączyćurządzenieod
  zasilania.
  • Nieodłączajurządzeniazsiecipociągajączakabel.
  • Niezanurzajżelazkalubgeneratoraparywwodzie
  aniżadnyminnympłynie.
  • Niepozostawiajurządzeniawmiejscuwystawionym
  nadziałanieczynnikówatmosferycznych(deszcz,
  słońce,szron,itp.)
  
  
  
  Zbiornikżelazkanapełnićwodązsieciwodociągoweji
  regulatortemperaturynastawićna“maks.”.Podłączyć
  żelazkodosiecielektrycznej.JeŚliżelazkoosiągnie
  nastawionątemperaturę(kontrolkamonitorująca
  umieszczonanatylniejczęścizbiornikanawodęgaśnie),
  regulatorparynastawićna
  icałkowicieodparować
  wodę,naciskającwielokrotnieprzycisk
  .
  Podczaspierwszegouruchomiezżelazkamoże
  wydobywaćsiędymizapach,któryznikapokilku
  minutach.
   
  Lampkakontrolnaświecisiępodczaspodgrzewaniai
  gaŚnie,gdyżelazkoosiągnienastawionątemperaturę.
  Jeżeliżelazkojużrazsięrozgrzało,można
  dalejprasowaćpodczaspodgrzewania.Bieliznę
  przeznaczonądoprasowaniaposortowaćwedług
  oznaczeńnanaszywkachirozpocząćprasowanieod
  najniższejtemperatury“•”:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •Неоставляйтеутюгбезприсмотра,покаонвключен
  всеть.
  •Передтем,какнаполнитьприборводойиливылить
  остаткиводыпослеегоиспользования,вытащите
  штепсельнуювилкуизрозетки.
  •Прибордолжениспользоватьсяипомещатьсяна
  устойчивойповерхности.
  •Припомещенииприборанаегоподставкуубедитесь,
  чтоповерхность,накоторойнаходитсяподставка,
  устойчива.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •Lämnaintestrykjärnetutanuppsiktnärdetärslaget.
  •Drautkontakteninnandufyllerpåvattenellerhällerut
  överblivetvattenefteranvändning.
  •Apparatenmåsteanvändasochplaceraspåenstabilyta.
  •Närdenbennersigisittstödbörduförsäkradigom
  attytansomstödetstårpåärstabil.
  •Användintestrykjärnetomdethartappats,uppvisar
  tydligateckenpåskadaelleromdetläckervatten.
  Detmåstekontrollerasavettauktoriserattekniskt
  servicecenterinnandetkananvändaspånytt.
  •Förattundvikafaraskallallaåtgärderochreparationer
  påapparaten,somt.ex.byteavelkabel,utförasav
  auktoriseradservicetekniker.
  •Apparatenkananvändasavbarnfrån8årochpersoner
  medfysiska,sensoriskaellerpsykiskafunktionshinder
  ellerutanerfarenhetochkunskap,förutsattattde
  övervakasellerinstruerasihurapparatenanvändspåett
  säkertsättochförstårriskerna.Barnskaintelekamed
  apparaten.Rengöringochunderhållskainteutförasav
  barnutanöverinseendeavvuxen.
  •Hållstrykjärnetochdesskabelutomckhållrbarn
  under8årrdetärströmsattochmedandetsvalnar.
  •
  VARNING!Hetyta.
  Ytanblirvarmunderanvändningen
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  TB 56..
  slider S4
  M-2
  da
  no
  sv
  fi
  pl
  ru
  uk
  hu
  ro
  ar

Máte otázku týkajúcu sa Siemens TB56125?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Siemens TB56125 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Siemens TB56125 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Siemens TB56125 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Siemens TB56125 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Siemens
Model TB56125
Výrobok Žehlička
Jazyk Maďarský, Švédsky, Dánsky, Poľský, Ruský, Nórsky, Fínsky, Rumunský, Ukrajinský, Arabčina
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Model Naparovacia žehlička
Nastaviteľná para
Dĺžka šnúry 2m
Výkon parného rázu 130
Materiál žehliacej plochy Žehliaca plocha z titánu
Farba Black, White
Kapacita vodného zásobníka 0.3L
Vertikálne naparovanie
Automatické odstraňovanie vodného kameňa
Stály výstup pary 40
Funkcia parného rázu
Nastaviteľný termostat
Súlad so smernicou RoHS
Certifikácia CE, ROSTEST, VDE
Sila
Príkon 2750W
Spotreba elektrickej energie 2750W
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50 - 60Hz
Vstupné striedavé napätie 220 - 240V
Indikátor
Kontrolka
Indikátor úrovne vody
Ergonómia
Nekrútiaci sa kábel
Hmotnosť a rozmery
Šírka 125mm
Hĺbka 290mm
Výška 155mm
Hmotnosť 1390g
Šírka balenia 130mm
Hĺbka balenia 325mm
Výška balenia 165mm
Hmotnosť vrátane balenia 1560g
Obsah balenia
Odmerka

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2020 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.