Sony Cybershot DSC-U40 príručka

(1)
  • Počet str.: 2
  • Typ súboru: PDF
Bu ortamı kullanmadan önce, bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve
gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.
< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için
bildirim >
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonyadır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH,
Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanyadır. Servis veya garantiyle ilgili her
konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.
S
tandart boyutlu Memory Stick
uyumlu ürünlerde Memory Stick Duo
’ya
erişmek için bu adaptörü kullanın. Memory Stick Duo
(MagicGate
ile veya
olmadan), MagicGate Memory Stick Duo
veya Memory Stick PRO Duo
(bundan sonra Memory Stick Duo
olarak bahsedilecektir) ile birlikte kullanın.
* Bu ürünün diğer tüm ürünlerle düzgün çalışacağı garantisi verilmemektedir.
Uyumlu ürünlerle birlikte kullanım hakkında bilgi için lütfen ürünün kullanma
kılavuzuna bakın.
UYARI
YUTULM
ASINI ÖNLEMEK ÜZERE ÇOCUKLARIN
ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE BULUNDURUN.
Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
Ürünün ucuna elinizle veya metal bir cisimle dokunmayın.
B
u adaptörü bir yere çarpmayın, bükmeyin, düşürmeyin veya ıslatmayın.
B
u adaptörü sökmeye veya dönüştürmeye çalışmayın.
B
u adaptörü aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın veya saklamayın:
Ön
erilen kullanım şartları dışında.
Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş ışığı
altında/ısıtıcı yakınında ve benzeri ortamlarda.
Nemli veya paslanmaya yol açabilecek yerlerde.
Bu adaptöre Memory Stick Duo
takılıyken bu adaptörü Memory Stick
uyumlu ürünlere takmayın. Böyle yapmak ürünün arızalanmasına neden
olabilir.
B
u adaptörün giriş bağlantı noktasına kir, toz veya yabancı cisimlerin girmemesine
dikkat edin.
Kullanmadan önce takma yönünün doğru olduğundan emin olun.
Memory Stick Duo
’yu bu adaptörde gidebildiği yere kadar takın. Memory Stick
Duo
tam olarak takılmazsa düzgün çalışmayabilir.
Önemli verilerin yedek kopyasını almanızı öneririz.
Kaydettiğiniz verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından Sony sorumlu
tutulamaz.
K
ayıtlı veriler aşağıdaki durumlarda zarar görebilir veya kaybolabilir.
B
içimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında Memory Stick Duo
veya bu
adaptörü çıkarırsanız ya da gücü kapatırsanız.
B
u adaptörü statik elektriğe ya da elektrik gürültüsüne maruz kalan yerlerde
kullanırsanız.
Kullanım ortamı -25 ºC - +85 ºC
(yoğuşmasız)
Boyutlar (G × U × K) Yaklaşık 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm
Ağırlık Yaklaşık 4 g
Ürünle birlikte verilenler Bir dizi basılı belge
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Memory Stick
, Memory Stick Duo
, MagicGate Memory Stick
, Memory Stick
PRO Duo
, MagicGate
ve Sony Corporationa ait ticari markalardır.
Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.

MSAC-M2

3-083-125-24(1)

©2006 Sony Corporation Printed in Japan

Memory Stic DuoTM Adaptor

for Memory Stick DuoTM

Kullanma kılavuzu/Instrukcja obsługi/Návod k obsluze/

Használati útmutató/Návod na obsluhu/Οδηγίες

λειτουργίας/Инструкция по эксплуатации/

/
/ /
Adapter ten umożliwia uzyskanie dostępu do nośnika Memory Stick Duo
w przypadku produktów zgodnych z nośnikami Memory Stick
o rozmiarze
standardowym. Należy go używać razem z nośnikiem Memory Stick Duo
(z/bez
technologii MagicGate
), MagicGate Memory Stick Duo
lub Memory Stick PRO
Duo
(w dalszej części tekstu nazywanym nośnikiem Memory Stick Duo
).
* Nie gwarantuje się poprawnej współpracy z pozostałymi produktami.
Szczegółowe informacje na temat współpracy ze zgodnymi produktami znajdują
się w instrukcji obsługi produktu.
OSTRZEŻENIE
CHR
ONIĆ PRZED DZIEĆMI I PILNOWAĆ, ABY NIE POŁKNĘŁY
ONE PRODUKTU
Zalecenia dotyczące użytkowania
Nie dotykać styków rękami ani metalowymi przedmiotami.
N
ie uderzać, nie zginać, nie rzucać ani nie moczyć adaptera.
N
ie rozkładać ani nie wprowadzać zmian w adapterze.
A
daptera nie należy używać ani przechowywać w następujących miejscach:
w miejs
cach, które nie spełniają zalecanych warunków roboczych;
w zamkniętym samochodzie latem lub w silnym słońcu/w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych/w pobliżu grzejników itp.;
w miejs
cach wilgotnych lub narażonych na działanie korozji.
Adaptera nie należy umieszczać w produktach obsługujących nośniki
Memory Stick
bez uprzedniego włożenia nośnika Memory Stick Duo
do adaptera. Mogłoby to spowodować wadliwe działanie produktu.
N
ależy uważać, aby do portu adaptera nie przedostały się zanieczyszczenia, kurz
ani ciała obce.
Sprawdź kierunek wkładania karty przed rozpoczęciem użytkowania.
N
ośnik Memory Stick Duo
należy wsunąć do adaptera do oporu. Nośnik
Memory Stick Duo
może funkcjonować nieprawidłowo, jeśli nie zostanie
wsunięty do końca.
Z
alecamy utworzenie kopii zapasowej ważnych danych.
Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika
zapisanych na nośniku.
D
ane zapisane na nośniku mogą zostać uszkodzone lub utracone w poniższych
sytuacjach.
J
eśli nośnik Memory Stick Duo
lub adapter zostanie wyjęty z gniazda lub
podczas formatowania, odczytu albo zapisu danych zostanie wyłączone
zasilanie.
J
eśli adapter będzie używany w miejscach, w których występują wyładowania
elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne.
Parametry otoczenia Od -25 ºC do +85 ºC
(bez kondensacji)
Wymiary (S × D × G) ok. 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm
Masa ok. 4 g
W zestawie Dokumentacje w formie drukowanej
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Memory Stick
, Memory Stick Duo
, MagicGate Memory Stick
, Memory Stick
PRO Duo
, MagicGate
i są znakami towarowymi rmy Sony Corporation.
Před používáním těchto médií si důkladně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro
další použití.
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují
směrnice ES >
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland
GmbH, Hedelnger Strasse 61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky
se obracejte na adresy uváděné v servisních a záručních dokumentech.
T
ento adaptér lze použít pro vložení médií Memory Stick Duo
do produktů
kompatibilních se standardní velikostí médií Memory Stick
. Lze používat
společně s médii Memory Stick Duo
(s/bez technologie MagicGate
), MagicGate
Memory Stick Duo
a Memory Stick PRO Duo
(dále jen Memory Stick Duo
).
* Správná funkce v ostatních produktech není zaručena.
Podrobné informace o používání kompatibilních produktů se dočtete v návodu
k obsluze daného produktu.
VAROVÁNÍ
UCHO
VÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO KE
SPOLKNUTÍ.
Pokyny k obsluze
Nedotýkejte se konektoru rukama nebo kovovými předměty.
N
evystavujte tento adaptér nárazům nebo vlhkosti, neohýbejte jej a neupusťte jej.
N
epokoušejte se tento adaptér rozebírat nebo upravovat.
N
epoužívejte a neskladujte tento adaptér na těchto místech:
T
am, kde dojde k překročení rozsahu doporučených provozních podmínek.
Uvnitř zavřeného auta v létě nebo na přímém slunci, v přímém slunečním svitu,
blízko topení apod.
Vlhká nebo leptavá místa.
Nevkládejte tento adaptér do produktů kompatibilních s technologií
Memory Stick
, není-li do adaptéru vloženo žádné médium Memory Stick
Duo
. Pokud to uděláte, může dojít k poruše produktu.
Dbejte, aby do vstupního otvoru adaptéru nevnikly nečistoty, prach a cizí objekty.
Před použitím se ujistěte o správném směru vložení.
M
édium Memory Stick Duo
zasuňte do adaptéru do krajní polohy. Médium
Memory Stick Duo
nemusí pracovat správně, není-li úplně zasunuto.
Doporučujeme vytvořit si záložní kopie důležitých dat.
Společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu
nahraných dat.
N
ahraná data mohou být poškozena nebo ztracena v následujících situacích.
V
yjmete-li médium Memory Stick Duo
nebo adaptér, nebo vypnete-li napájení
během formátování, čtení nebo zápisu dat.
P
oužíváte-li tento adaptér na místech s výskytem statické elektřiny nebo
elektrického rušení.
Provozní prostředí -25 ºC až +85 ºC
(nekomprimovaném)
Rozměry (Š × D × T) Přibližně 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm
Hmotnost Přibližně 4 g
Součást balení Sada tištěné dokumentace
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Memory Stick
, Memory Stick Duo
, MagicGate Memory Stick
, Memory Stick
PRO Duo
, MagicGate
a jsou ochranné známky společnosti Sony.
Mielőtt üzemeltetné a médiát, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg,
hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára >
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-
ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelnger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
Ezt az ad
apter Memory Stick Duo
esetében használhatja normál méretű Memory
Stick
kompatibilis termékekkel. Memory Stick Duo
(MagicGate
funkcióval
vagy anélkül), MagicGate Memory Stick Duo
és Memory Stick PRO Duo
(továbbiakban együttesen Memory Stick Duo
) esetében is használható.
* A többi termékekkel a megfelelő működés nem garantált.
A kompatibilis termékekkel történő működtetéssel kapcsolatos részletekért
tekintse meg a termék használati útmutatóját.
FIGYELEM
GY
ERMEKEKTŐL ÉS CSECSEMŐKTŐL TÁVOL TARTANDÓ A
LENYELÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.
Használattal kapcsolatos óvintézkedések
Kézzel, fémtárggyal ne érintse meg a terminált .
N
e ütögesse, hajlítsa meg, ejtse le vagy nedvesítse meg ezt az adaptert.
Ezt az ad
aptert nem szabad szétszerelni vagy átalakítani.
N
e használja vagy tárolja ezt az adaptert az alábbi körülmények között:
A
mikor elérte a javasolt működési körülményeket.
Zárt gépkocsiban nyáron, vagy erős napsütésben/közvetlen napfényben/radiátor
közelében stb.
N
edves vagy korróziót okozó helyeken.
Ne helyezze ezt az adaptert Memory Stick
kompatibilis termékekbe, ha
nincs Memory Stick Duo
adathordozó az adapterben. Ez a termék hibás
működéséhez vezethet.
Ü
gyeljen arra, hogy ne kerüljön por, szennyeződés vagy idegen tárgy az adapterbe.
Használat előtt ellenőrizze a helyes behelyezési irányt.
A M
emory Stick Duo
adathordozót ütközésig tolja be az adapterbe. Ha nem tolja
be ütközésig a Memory Stick Duo
adathordozót, üzemzavar keletkezhet.
J
avasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.
A Sony nem tehető felelőssé a felvett adatok károsodásáért vagy elvesztéséért.
A f
elvett adatok károsodhatnak vagy elveszhetnek a következő helyzetben.
H
a formázási, írási vagy olvasási művelet közben kiveszi a Memory Stick Duo
adathordozót vagy ezt az adaptert, vagy kikapcsolja az eszközt.
H
a ezt az adaptert sztatikus elektromosság vagy erős elektromos zaj közelében
használja.
Működési környezet -25 ºC - +85 ºC
(lecsapódásmentes)
Méretek (Szé × H × V) kb. 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm
Tömeg kb. 4 g
Mellékelt elemek Nyomtatott dokumentációk
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A Memory Stick
, Memory Stick Duo
, MagicGate Memory Stick
, Memory Stick
PRO Duo
, MagicGate
és a Sony Corporation védjegyei.
Než toto médium začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a
uschovajte ho pre budúcu potrebu.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ>
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku
je Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
P
omocou tohto adaptéra môžete používať médiá Memory Stick Duo
v
zariadeniach kompatibilných s médiami Memory Stick
so štandardnou
veľkosťou. Používa sa s médiami Memory Stick Duo
(s technológiou/bez
technológie MagicGate
), MagicGate Memory Stick Duo
alebo Memory Stick
PRO Duo
(ďalej označované ako Memory Stick Duo
).
* Správna funkčnosť s inými produktmi nie je zaručená.
Bližšie informácie o používaní s kompatibilnými zariadeniami nájdete v návode
na ich používanie.
VAROVANIE
CHR
ÁŇTE PRED DEŤMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K
PREHLTNUTIU.
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
Konektorov sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi.
T
ento adaptér nevystavujte nárazom, neohýnajte ho, dbajte na to, aby vám
nespadol, a nevystavujte ho pôsobeniu kvapalín.
T
ento adaptér sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
T
ento adaptér nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich miestach:
k
de nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.
vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom slnečnom
svetle/v blízkosti kúrenia, atď.
na vlhkých alebo korozívnych miestach
Tento adaptér nevkladajte do zariadení kompatibilných s médiami
Memory Stick
, ak v ňom nie je vložené médium Memory Stick Duo
.
Môže to spôsobiť poruchu daného zariadenia.
D
bajte na to, aby do vstupného otvoru tohto adaptéra nevnikli nečistoty, prach ani
cudzie predmety.
Pred použitím skontrolujte správny smer vkladania.
Médium Memory Stick Duo
vložte do tohto adaptéra až na doraz. Médium
Memory Stick Duo
nemusí fungovať správne, ak nie je úplne vložené.
Odporúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.
Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.
N
ahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
A
k vyberiete médium Memory Stick Duo
alebo tento adaptér alebo ak vypnete
napájanie počas formátovania, čítania alebo zapisovania údajov.
A
k použijete tento adaptér na miestach vystavených statickej elektrine alebo
elektrickému rušeniu.
Prevádzkové prostredie -25 ºC až +85 ºC
(bez kondenzácie)
Rozmery (Š × D × T) pribl. 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm
Hmotnosť pribl. 4 g
Dodané položky Balík tlačenej dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Memory Stick
, Memory Stick Duo
, MagicGate Memory Stick
, Memory
Stick PRO Duo
, MagicGate
a sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.

Máte otázku týkajúcu sa Sony Cybershot DSC-U40?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony Cybershot DSC-U40 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony Cybershot DSC-U40 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Sony Cybershot DSC-U40 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony Cybershot DSC-U40 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Sony
Model Cybershot DSC-U40
Výrobok Digitálny fotoaparát
Jazyk Slovenský
Typ súboru PDF

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony Cybershot DSC-U40.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku