Sony ICF-C205 príručka

(1)
  • Počet str.: 2
  • Typ súboru: PDF
ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)Operating InstructionsMode d’emploiBedienungsanleitungManual de instruccionesInstrukcja obsługiNávod k obsluze (na odwrocie)Használati útmutató (a hátoldalon)Návod na používanie (zadná strana)Инcтpyкция по экcплyaтaции (обpaтнaя cтоpонa)Інcтpyкції з eкcплyaтaції (звоpотний бік)
© 2006 Sony Corporation Printed in China
2-671-900-63 (1)

FM/AM Clock Radio

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
Dream Machine est une marque de fabrique de Sony Corporation.
Dream Machine ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation.
Dream Machine jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
Dream Machine je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation védjegye.
Dream Machine je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation.
Dream Machine - товapный знaк коpпоpaции Sony.
Dream Machine є товapним знaком Sony Corporation.

ICF-C205

TUNING
AM
SNOOZE / SLEEP OFF
FM
BAND
VOLUME
MAX MIN
H M
TIME SET
CLOCK
BUZZER
RADIO
ALARM MODE
OFF
RADIO ON
ALARM SLEEP
AC power cordCordond’alimentationsecteurNetzkabelCable dealimentación de CAPrzewód zasilającyprądu zmiennegoFM wire aerialAntenne fil FMUKW-DrahtantenneAntena monofilarde FMAntenaprzewodowa FMThere is a tactile dot besideVOLUME to show the direction toturn up the volume.Un point tactile, situé à côté de lamolette VOLUME, indique le sensdans lequel il faut tourner pouraugmenter le volume.Neben dem LautstärkereglerVOLUME befindet sich einfühlbarer Punkt. Dieser gibt dieRichtung an, in der man dieLautstärke erhöht.Al lado de la tecla del VOLUMEhay un punto táctil que muestra elsentido para subir el volumen.Obok regulatora VOLUMEznajduje się wypukły punktwskazujący kierunek zwiększaniagłośności.
A
Polski
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy narażać
tego urządzenia na działanie deszczu ani
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy urządzenia. Naprawy
należy zlecać wyłącznie osobom
wykwalifikowanym.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub
zabudowana szafka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy stawiać na urządzeniu
obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.
Urządzenie należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazda zasilania. W przypadku
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w
działaniu urządzenia, należy natychmiast
odłączyć je od gniazda zasilania.
Funkcje
Zielony wyświetlacz LED o wysokości 0,7 cala
Pojedynczy alarm
Rezerwowe zasilanie z baterii 6F22
(nieznajdującej się w wyposażeniu) umożliwia
nieprzerwane działanie zegara podczas przerw
w dopływie prądu.
Instalowanie baterii
Aby zegar mógł zawsze wskazywać prawidłowy
czas, w urządzeniu Dream Machine musi
znajdować się jedna bateria 6F22 (nie należy do
wyposażenia). Bateria umożliwia działanie
zegara podczas przerw w dopływie prądu.
Przed rozpoczęciem ustawiania czasu w
urządzeniu Dream Machine należy włożyć
baterię, zwracając uwagę na prawidłowe
ustawienie biegunów.
Wkładanie baterii(zob. rys. A-1)
Podłącz baterię, zwracając uwagę na
prawidłowe ustawienie biegunów, a następnie
włóż ją do komory baterii, tak aby się
zatrzasnęła.
Wyjmowanie baterii(zob. rys. A-2)
Odwróć urządzenie i popchnij baterię, tak by
wysunęła się z komory.
Po wystąpieniu przerwy w dopływie prądu
wskazywana godzina może być nieprawidłowa
(zegar może spóźniać się lub przyspieszać
około 10 minut w ciągu godziny).
Kiedy należy wymieniać baterię
Aby sprawdzić stan naładowania baterii, należy
odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego
od gniazda sieciowego i podłączyć go ponownie
po upływie kilku minut. Jeśli wskazywany czas
nie będzie prawidłowy, należy wymienić baterię
na nową.
Ostrzeżenie dotyczące baterii
Jeśli urządzenie zostanie odłączone od zasilania
sieciowego na dłuższy czas, należy wyjąć
baterię z urządzenia, aby uniknąć jej
rozładowania i ewentualnych uszkodzeń
spowodowanych wyciekiem z niej.
Ustawianie zegara
1 Podłącz urządzenie do sieci.
Na wyświetlaczu zacznie migać napis „0:00”.
2 Aby ustawić godzinę, naciśnij przyciskTIME SET H, przytrzymując wciśniętyprzycisk CLOCK. Zwolnij przyciskCLOCK, gdy na wyświetlaczu pojawisię żądana godzina.3 Aby ustawić minuty, naciśnij przyciskTIME SET M, przytrzymując wciśniętyprzycisk CLOCK. Zwolnij przyciskCLOCK, gdy na wyświetlaczu zostaniewyświetlona żądana liczba minut. Pozwolnieniu przycisku TIME SET Mzegar zacznie działać.
Po każdym naciśnięciu przycisku TIME SET H
lub TIME SET M wyświetlane liczby
zwiększają się o jeden.
Kolejnym wskazaniem oznaczającym minuty
po liczbie „59” jest „00”.
Nie można zwiększyć wskazania godziny,
naciskając przycisk TIME SET M.
Aby ustawić bieżący czas z dokładnością do
sekundy, ustaw wskazanie minut na wartość
mniejszą o 1 od żądanej. Naciśnij przycisk
TIME SET M równocześnie z sygnałem czasu.
Obsługa radia
1 Ustaw przełącznik wyboru funkcji wpozycji RADIO ON, aby włączyć radio,a następnie pokrętłem VOLUME ustawpoziom głośności.2 Wybierz zakres za pomocą przyciskuBAND, a następnie pokrętłem TUNINGdostrój stację.
Aby wyłączyć radio, należy ustawić przełącznik
wyboru funkcji w pozycji OFF.
Poprawa jakości
odbioru
FM: Aby poprawić jakość odbioru, należy
całkowicie rozwinąć antenę przewodową
FM.
AM: Należy obracać urządzenie w płaszczyźnie
poziomej, aż do uzyskania optymalnego
odbioru. Urządzenie jest wyposażone we
wbudowaną prętową antenę ferrytową.
Działającego urządzenia nie należy umieszczać
na stalowych pulpitach ani innych metalowych
powierzchniach, ponieważ może to powodować
zakłócenia w odbiorze.
Ustawianie budzika
Aby ustawić budzik w trybie radia, należy
najpierw dostroić żądaną stację i ustawić
głośność.
1 Aby ustawić godzinę budzenia, naciśnijprzycisk TIME SET H, przytrzymującwciśnięty przycisk ALARM. Zwolnijprzycisk ALARM, gdy na wyświetlaczupojawi się żądana godzina.2 Aby ustawić minuty pory budzenia,naciśnij przycisk TIME SET M,przytrzymując wciśnięty przyciskALARM. Zwolnij przycisk ALARM, gdyna wyświetlaczu pojawi się żądanaliczba minut.3 Ustaw przełącznik wyboru funkcji wpołożenie ALARM MODE RADIO lubALARM MODE BUZZER (brzęczyk).
Budzik zostanie uruchomiony o ustawionej
godzinie i wyłączy się automatycznie po
upływie 119 minut.
Aby wyłączyć budzik, należy ustawić
przełącznik wyboru funkcji w pozycji OFF.
Aby budzik włączył się o ustawionej porze
następnego dnia, należy ponownie ustawić
przełącznik wyboru funkcji w pozycji ALARM
MODE RADIO lub ALARM MODE
BUZZER.
Aby anulować ustawienie budzika, należy
ustawić przełącznik wyboru funkcji w pozycji
OFF.
Naciśnięcie przycisku SNOOZE/SLEEP OFF
umożliwia kilkuminutową drzemkę po sygnale
budzika.
Budzik wyłączy się ale po upływie około 9
minut zostanie uruchomiony ponownie. Z tej
funkcji można skorzystać dowolną liczbę razy.
Aby ustawić poziom głośności budzika w
trybie radia, należy obrócić pokrętło VOLUME.
Poziom głośności brzęczyka jest stały.
Aby sprawdzić ustawioną porę budzenia,
należy nacisnąć przycisk ALARM.
Ustawianie
programatora
zasypiania
Dzięki wbudowanemu programatorowi
zasypiania automatycznie wyłączającemu radio
można zasypiać, słuchając radia.
1 Podczas słuchania radia ustawprzełącznik wyboru funkcji w pozycjiOFF.2 Naciśnij przycisk SLEEP.Radio zostanie włączone. Wyłączy sięono po upływie 59 minut.
Aby wyłączyć radio przed upływem
ustawionego czasu, naciśnij przycisk
SNOOZE/SLEEP OFF.
Po każdym naciśnięciu przycisku SLEEP
programator zasypiania zostaje ponownie
ustawiony na 59 minut.
Jeśli ustawiona pora budzenia nadejdzie, gdy
działa programator zasypiania, włącza się
radio lub brzęczyk - w zależności od tego, czy
przełącznik wyboru funkcji jest ustawiony w
pozycji ALARM MODE RADIO czy ALARM
MODE BUZZER.
Środki ostrożności
Urządzenie należy zasilać przy użyciu źródła
zasilania określonego w części „Dane
techniczne”.
Tabliczka znamionowa informująca o
wysokości napięcia roboczego itp. znajduje się
na spodniej części urządzenia.
Aby odłączyć przewód zasilający (sieciowy),
należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za sam
przewód.
Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania prądem zmiennym (do sieci
elektrycznej), dopóki jest fizycznie podłączone
do gniazda ściennego, nawet jeśli samo
urządzenie jest wyłączone.
Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kanały
wentylacyjne, ani w żadnych miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, nadmiernych ilości
kurzu, wibracji i wstrząsów mechanicznych.
Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza, aby uniknąć nadmiernego wzrostu
temperatury wewnątrz urządzenia. Nie należy
ustawiać urządzenia na powierzchniach (takich
jak dywan lub koc itp.) ani w pobliżu tkanin
(zasłony), mogących zakryć otwory
wentylacyjne.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub substancja
płynna, należy odłączyć przewód zasilający i
przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji
zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanej osobie.
Do czyszczenia obudowy urządzenia należy
używać miękkiej szmatki zwilżonej roztworem
łagodnego środka czyszczącego.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem,
w którym zakupiony został ten produkt.
Dane techniczne
Wyświetlacz godziny:
system 24-godzinny
Zakres częstotliwości:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 605 kHz
Głośnik:
Średnica ok. 5,7 cm, 8
Moc wyjściowa:
150 mW (przy zniekształceniach
harmonicznych o wartości 10%)
Wymagane zasilanie:
230 V (prąd zmienny), 50 Hz
Funkcja zasilania rezerwowego:
9 V (prąd stały), jedna bateria 6F22
Żywotność baterii:
Ok. 80 godzin w przypadku baterii Sony
006P (6F22)
Wymiary:
Ok. 143 × 54,5 × 117,5 mm (szer./wys./gł.)
z uwzględnieniem wystających elementów i
regulatorów
Masa:
Ok. 396 g bez baterii
Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
Do lutowania został użyty
bezołowiowy stop lutowniczy.
W płytkach obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
Zum Abschalten des Alarmtons stellen Sie den
Funktionsschalter auf OFF.
Soll der Alarm am nächsten Tag zur selben Zeit
erneut ertönen, stellen Sie den Funktionsschalter
wieder auf ALARM MODE • RADIO oder
ALARM MODE • BUZZER.
Zum vollständigen Ausschalten der Alarmfunktion
stellen Sie den Funktionsschalter auf OFF.
• Wenn Sie noch ein paar Minuten weiterschlafen
wollen, drücken Sie SNOOZE/SLEEP OFF.
Der Alarm wird ausgeschaltet, setzt aber nach etwa
9 Minuten wieder ein. Sie können diese Funktion
beliebig oft verwenden.
Zur Einstellung der Radio-Alarmlautstärke drehen
Sie VOLUME. Die Summerlautstärke kann nicht
geändert werden.
Zum Überprüfen der voreingestellten Alarmzeit
drücken Sie ALARM.
Einstellen des
Einschlaftimers
(Sleep-Timer)
Dank dem Einschlaftimer können Sie mit Musik in
der Gewissheit einschlafen, dass sich das Gerät nach
einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet.
1 Stellen Sie während des Radiobetriebs denFunktionsschalter auf OFF.2 Drücken Sie SLEEP.
Das Radio wird eingeschaltet; nach 59 Minuten
schaltet es sich automatisch wieder aus.
Zum vorzeitigen Ausschalten des Radios drücken
Sie SNOOZE/SLEEP OFF.
Bei jedem Drücken von SLEEP wird die
Zeitspanne auf 59 Minuten zurückgesetzt.
Bei aktiviertem Sleep-Timer kann gleichzeitig auch
der Funktionsschalter auf ALARM MODE•
RADIO oder ALARM MODE• BUZZER gestellt
werden. Zur programmierten Zeit ertönt dann der
Radio- bzw. Summeralarm.
Sicherheitsmaßnahmen
Betreiben Sie das Gerät mit der unter „Technische
Daten“ angegebenen Stromquelle.
Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannung
usw. befindet sich an der Unterseite des Geräts.
Zum Abtrennen des Netzkabels fassen Sie stets am
Stecker und niemals am Kabel selbst an.
Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand
mit dem Stromnetz verbunden, solange das
Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Wärmequellen wie Heizkörpern oder
Warmluftauslässen oder an Orten liegen, an denen
es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel
Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen
ausgesetzt ist.
Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich
im Gerät kein Wärmestau bildet. Stellen Sie das
Gerät nicht auf Oberflächen wie Teppichen usw.
oder in der Nähe von Materialien wie Gardinen auf,
die die Lüftungsöffnungen blockieren könnten.
Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät
gelangen, trennen Sie es von der Netzsteckdose.
Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem
Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder
benutzen.
Zur Reinigung des Gehäuses verwenden Sie ein
weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger
angefeuchtetes Tuch.
Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an
den nächsten Sony Händler.
Entsorgung von gebrauchten elektrischen
und elektronischen Geräten (anzuwenden in
den Ländern der Europäischen Union und
anderen europäischen Ländern mit einem
separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder
seiner Verpackung weist darauf hin,
dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle für das Recycling von
elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit
Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling
hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
Weitere Informationen über das Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Technische Daten
Uhrzeitformat:
24-Stunden-System
Frequenzbereiche:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 605 kHz
Lautsprecher:
ca. 5,7 cm Durchmesser, 8
Ausgangsleistung:
150 mW (bei 10 % Klirrgrad)
Stromversorgung:
230 V Wechselspannung, 50 Hz
Stromausfallüberbrückung: 9 V Gleichstrom, eine
6F22-Batterie
Batterie-Lebensdauer:
ca. 80 Stunden mit Sony Batterie 006P (6F22)
Abmessungen:
ca. 143 × 54,5 × 117,5 mm
(B/H/T), einschl. vorstehender Teile und
Bedienungselemente
Gewicht:
ca. 396 g ausschl. Batterie
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.
Français
AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d’incendie ou de
choc électrique, n’exposez pas cet appareil à
la pluie ni à l’humidité.
N’ouvrez jamais le boîtier de l’appareil, sous
risque d’électrocution. Confiez l’entretien
exclusivement à un personnel qualifié.
N’installez pas l’appareil dans un espace restreint,
comme une bibliothèque ou un meuble encastré.
Pour réduire les risques d’incendie ou d’électrocution,
ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases,
etc.) sur l’appareil.
Branchez l’appareil à une prise secteur facilement
accessible. Si vous constatez une anomalie de
l’appareil, débranchez immédiatement la fiche
principale de la prise secteur.
Caractéristiques
Grande DEL verte de 0,7 po
Alarme unique
Fonction d’alimentation de secours permettant le
fonctionnement continu de l’horloge pendant une
coupure d’électricité, grâce à une pile 6F22 (non
fournie).
Mise en place de la
pile
La Dream Machine nécessite une pile 6F22 (non
fournie) en plus du courant secteur pour indiquer
l’heure. En cas de coupure du courant, l’horloge reste
à l’heure grâce à la pile.
Avant de régler l’heure sur votre Dream Machine,
installez la pile en respectant la polarité correcte.
Mise en place de la pile(voir fig. A-1)
Installez la pile en respectant la polarité correcte, puis
insérez-la dans le compartiment à pile jusqu’au déclic
indiquant qu’elle est en place.
Retrait de la pile(voir fig. A-2)
Retournez l’appareil, puis poussez la pile vers l’avant
du compartiment à pile.
Après une coupure de courant, l’heure affichée
n’est pas toujours juste. Elle peut avancer ou
retarder de 10 minutes par heure environ.
Quand remplacer la pile
Pour contrôler la capacité de la pile, débranchez le
cordon d’alimentation secteur de la prise murale, puis
rebranchez-le au bout de quelques minutes. Si l’heure
affichée est incorrecte, remplacez la pile par une
neuve.
Avertissement au sujet de la
pile
Si vous devez laisser débranché l’appareil pendant
longtemps, enlevez la pile pour éviter qu’elle ne se
décharge et qu’une fuite d’électrolyte n’endommage
l’appareil.
Réglage de l’horloge
1
Branchez l’appareil.
L’indication « 0:00 » clignote sur l’afficheur.
2 Pour régler l’heure, tout en tenant enfoncéeCLOCK, appuyez sur TIME SET H.Quand l’heure correcte apparaît surl’afficheur, relâchez CLOCK.
3
Pour régler les minutes, tout en tenantenfoncée CLOCK, appuyez sur TIME SETM. Quand le nombre de minutes correctapparaît sur l’afficheur, relâchez CLOCK.
L’horloge commencera à fonctionner quand vous
relâcherez la pression sur TIME SET M.
Chaque fois que vous appuyez sur TIME SET H ou
TIME SET M, le nombre affiché avance d’une
unité.
Les chiffres des minutes passent à « 00 » après
« 59 ». Les chiffres des heures n’avancent pas quand
vous appuyez sur TIME SET M.
Pour régler l’heure à la seconde près, réglez l’heure
avec une minute de retard par rapport à l’heure
souhaitée. Appuyez sur TIME SET M lorsque
l’heure souhaitée s’affiche.
Fonctionnement de
la radio
1
Réglez le sélecteur de fonction surRADIO ON pour allumer la radio et réglezVOLUME.
2
Sélectionnez la gamme (BAND) etaccordez une station avec la moletteTUNING.
Pour éteindre la radio, réglez le sélecteur de
fonction sur OFF.
Amélioration de la
réception radio
FM : Déployez complètement l’antenne fil FM pour
améliorer la réception.
AM :Faites pivoter le radio-réveil horizontalement
pour une réception optimale. Une antenne barre
de ferrite est intégrée à l’appareil.
Pour éviter toute interférence pendant la réception, ne
pas utiliser l’appareil sur un bureau d’acier ou une
surface métallique.
Réglage de l’alarme
Pour régler l’alarme par radio, accordez d’abord une
station, puis réglez le volume.
1 Pour régler l’heure de l’alarme, tout entenant enfoncée ALARM, appuyez surTIME SET H. Quand l’heure souhaitéeapparaît sur l’afficheur, relâchez ALARM.2 Pour régler les minutes, tout en tenantenfoncée ALARM, appuyez sur TIME SETM. Quand le nombre de minutes souhaitéapparaît sur l’afficheur, relâchez ALARM.3 Réglez le sélecteur de fonction sur ALARM
MODE RADIO ou ALARM MODE
BUZZER.
L’alarme se déclenche à l’heure préréglée et
s’arrête automatiquement au bout de 119 minutes.
Pour éteindre l’alarme, réglez le sélecteur de
fonction sur OFF.
Pour que l’alarme retentisse à l'heure préréglée le
jour suivant, réglez à nouveau le sélecteur de
fonction sur ALARM MODE
RADIO ou ALARM
MODE BUZZER.
Pour annuler l’une ou l’autre alarme, réglez le
sélecteur de fonction sur OFF.
Pour sommeiller quelques minutes de plus, appuyez
sur SNOOZE/SLEEP OFF.
L’alarme s’éteint, puis se déclenche à nouveau après
environ 9 minutes. Vous pouvez utiliser cette
fonction autant de fois que souhaité.
Pour régler le volume de l’alarme par radio, tournez
VOLUME. Le volume de la sonnerie est fixe.
Pour consulter l’heure préréglée, appuyez sur ALARM.
English
WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do
not expose this apparatus to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the
cabinet. Refer servicing to qualified
personnel only.
Do not install the appliance in a confined space, such as a
bookcase or built-in cabinet.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not place
objects filled with liquids, such as vases, on the
apparatus.
Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet.
Should you notice an abnormality in the apparatus,
disconnect the main plug from the AC outlet immediately.
Features
0.7 inch green LED display
Single alarm
Power back-up to keep the clock during a power
interruption using a 6F22 battery (not supplied).
Installing the
battery
To keep good time, your Dream Machine needs one
6F22 battery (not supplied), in addition to house
current. The battery keeps the clock operating in the
event of a power interruption.
Before setting the time on your Dream Machine,
install the battery with correct polarity.
Installing the battery(see Fig. A-1)
Clip the battery in place observing correct polarity,
and insert it in the battery compartment until it clicks
into position.
Removing the battery(see Fig. A-2)
Turn the unit upside down and push the battery
forward from the battery compartment.
After a power interruption, the displayed time may
not always be correct (it may gain or lose about
10 minutes per hour).
Knowing when to replace thebattery
To check battery power, unplug the AC power cord
from the wall outlet and plug it in again after a few
minutes. If the displayed time is incorrect, replace the
battery with a new one.
Battery warning
When the unit will be left unplugged for a long time,
remove the battery to avoid undue battery discharge
and damage to the unit from battery leakage.
Setting the Clock
1 Plug in the unit.
The display will flash “0:00”.
2
To set the hour, while holding downCLOCK, press TIME SET H. When thecorrect hour appears in the display, releaseCLOCK.3 To set the minute, while holding downCLOCK, press TIME SET M. When thecorrect minute appears in the display,release CLOCK.
The clock will begin to operate when you release
TIME SET M.
Each press on TIME SET H or TIME SET M
advances the displayed number by one.
The minute digits advance to “00” after “59”. The
hour digits do not advance by pressing TIME SET M.
To adjust the time exactly to the second, set the time
one minute behind the time you want to set. Press
TIME SET M simultaneously with the time signal.
Operating the Radio
1 Set the function selector to RADIO ON toturn on the radio and adjust VOLUME.2 Select BAND and tune in to a station usingTUNING.
To turn off the radio, set the function selector to OFF.
Improving the
reception
FM: Extend the FM wire aerial fully to improve
reception.
AM:
Rotate the unit horizontally for optimum
reception. A ferrite bar aerial is built into the unit.
Do not operate the unit over a steel desk or metal
surface, as this may lead to interference of reception.
Setting the Alarm
To set the radio alarm, first tune in to a station and
adjust the volume.
1 To set the hour for alarm, while holdingdown ALARM, press TIME SET H. Whenthe desired hour appears in the display,release ALARM.2 To set the minute for alarm, while holdingdown ALARM, press TIME SET M. Whenthe desired minute appears in the display,release ALARM.
3
Set the function selector to ALARMMODE • RADIO or ALARM MODE •BUZZER.
The alarm will come on at the preset time and
automatically turn itself off after 119 minutes.
To shut off the alarm, set the function selector to OFF.
To sound the alarm at the preset time the next day,
set the function selector to ALARM MODE •
RADIO or ALARM MODE • BUZZER again.
To deactivate the alarm, set the function selector to
OFF.
To doze a few more minutes, press SNOOZE/
SLEEP OFF.
The alarm will shut off but will come on again after
about 9 minutes. You can use this function as many
times as you like.
To adjust the radio alarm volume, turn VOLUME.
The buzzer volume is fixed.
To check the preset time, press ALARM.
Setting the Sleep
Timer
Enjoy falling asleep to the radio using the built-in
sleep timer that shuts off the radio automatically.
1 While listening to the radio, set the functionselector to OFF.2 Press SLEEP.
The radio turns on. It will go off after 59 minutes.
To turn off the radio before the preset time, press
SNOOZE/SLEEP OFF.
Every time you press SLEEP, the sleep timer is
reset to 59 minutes.
When you set the function selector to
ALARM MODE
RADIO or ALARM MODEBUZZER
, if the preset
alarm time comes while the sleep timer is operating, the
radio or buzzer sounds depending on which you set.
Réglage du
temporisateur
Vous pouvez vous endormir en musique grâce au
temporisateur intégré qui arrête automatiquement la
radio au bout du temps préréglé.
1 Pour écouter la radio, réglez le sélecteur defonction sur OFF.2 Appuyez sur SLEEP.
La radio s’allume. Elle s’éteindra au bout de 59
minutes.
Pour arrêter la radio avant le temps préréglé,
appuyez sur SNOOZE/ SLEEP OFF.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche
SLEEP, le temporisateur est réinitialisé à 59
minutes.
Quand vous réglez le sélecteur de fonction sur
ALARM MODE • RADIO ou ALARM MODE •
BUZZER, la radio ou la sonnerie retentira, selon le
réglage effectué, si l'heure de l’alarme préréglée est
atteinte pendant que le temporisateur fonctionne.
Précautions
Faites fonctionner l’appareil sur les sources
d’alimentation mentionnées dans les
“Spécifications”.
La plaquette indiquant la tension de fonctionnement
et autres informations se trouve sous l’appareil.
Pour débrancher le cordon d’alimentation secteur,
tirez sur la fiche et pas sur le cordon.
L’appareil n’est pas déconnecté de la source
d’alimentation secteur tant qu’il est branché sur une
prise murale, même si vous le mettez hors tension.
N’installez pas l’appareil à proximité de sources de
chaleur telles que des radiateurs ou des conduits
d’air chaud, ni à des endroits poussiéreux, exposés
au rayonnement direct du soleil, à des vibrations
mécaniques ou à des chocs.
Prévoyez une circulation d’air suffisante pour éviter
les risques de surchauffe interne. Ne placez pas
l’appareil sur des surfaces textiles (tapis,
couvertures, etc.) ni à proximité de tissus (rideaux,
etc.) susceptibles d’obstruer les orifices de
ventilation.
Si un solide ou du liquide pénètre dans l’appareil,
débranchez-le et faites-le vérifier par un technicien
qualifié avant de le réutiliser.
Si le coffret est sale, nettoyez-le avec un chiffon
doux légèrement imprégné d’une solution
détergente neutre.
Pour toute question ou problème concernant cet
appareil, consultez un revendeur Sony.
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (Applicable dans
les pays de l'Union Européenne et aux autres
pays européens disposant de systèmes de
collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou
sur son emballage, indique que ce
produit ne doit pas être traité avec les
déchets ménagers. Il doit être remis à
un point de collecte approprié pour le
recyclage des équipements
électriques et électroniques. En
s'assurant que ce produit est bien mis
au rebut de manière appropriée, vous aiderez à
prévenir les conséquences négatives potentielles pour
l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des
matériaux aidera à préserver les ressources naturelles.
Pour toute information supplémentaire au sujet du
recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous
avez acheté le produit.
Spécifications
Affichage de l’heure :
système de 24 heures
Plage de fréquences :
FM : 87,5 - 108 MHz
AM : 530 - 1 605 kHz
Haut-parleur :
Env. 5,7 cm (2
1
4
pouces) diam., 8
Puissance de sortie :
150 mW (à 10 % de distorsion harmonique)
Alimentation :
230 V CA, 50 Hz
Pour l’alimentation de secours 9 V CC, une pile
6F22
Autonomie de la pile :
Env. 80 heures, avec une pile Sony 006P (6F22)
Dimensions :
Env. 143 × 54,5 × 117,5 mm (l/h/p)
(5
3
4 × 2
1
4 × 4
3
4 pouces) Saillies et commandes
comprises
Poids :
Env. 396 g (14,0 on.) pile non comprise
La conception et les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis.
Ajuste del
temporizador de
desconexión
Con el temporizador de desconexión incorporado que
desconecta automáticamente la radio a la hora
programada, usted podrá dormirse tranquilamente
escuchando la radio.
1 Mientras esté escuchando la radio, ajuste elselector de función en OFF.2 Pulse SLEEP.
La alimentación de la radio se conectará. Ésta se
desconectará después de 59 minutos.
Para desconectar la alimentación de la radio antes de la
hora programada, pulse SNOOZE/SLEEP OFF.
Cada vez que
pulse
SLEEP, el temporizador de
desconexión se volverá a ajustar en 59 minutos.
Si el selector de función está ajustado en ALARM
MODE
RADIO o ALARM MODE BUZZER y
llega la hora programada mientras está funcionando
el temporizador de desconexión, la radio o el pitido
sonará según lo que haya ajustado.
Precauciones
Alimente la unidad con las fuentes indicadas en
“Especificaciones”.
La placa de características en la que se indica la
tensión de alimentación, etc., se encuentra en la
base de la unidad.
Para desconectar el cable de alimentación (red), tire
del enchufe, no del propio cable.
La unidad no estará realmente desconectada de la
fuente de ca (red) mientras permanezca enchufada
en una toma de corriente, aunque desconecte su
alimentación.
No deje la unidad cerca de fuentes de calor, como
radiadores o conductos de aire, ni en lugares
expuestos a la luz directa del sol, polvo excesivo,
vibraciones mecánicas o golpes.
Deje que exista una circulación de aire adecuada
para evitar que el calor se acumule. No coloque la
unidad sobre superficies (alfombras, mantas, etc.) ni
cerca de tejidos (cortinas) que puedan bloquear los
orificios de ventilación.
Si se introduce algún tipo de líquido o sólido en la
unidad, desconecte el cable de alimentación, y haga
que sea revisada por personal cualificado antes de
utilizarla.
Para limpiar el exterior, utilice un paño suave
humedecido en una solución poco concentrada de
detergente.
Si tiene alguna pregunta o problema en relación con esta
unidad, póngase en contacto con su proveedor Sony.
Tratamiento de los equipos eléctricos y
electrónicos al final de su vida útil (aplicable
en la Unión Europea y en países europeos con
sistemas de recogida selectiva de residuos)
Este símbolo en el equipo o el
embalaje indica que el presente
producto no puede ser tratado como
residuos domésticos normales, sino que
debe entregarse en el correspondiente
punto de recogida de equipos eléctricos
y electrónicos. Al asegurarse de que
este producto se desecha
correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana que
podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para
recibir información detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el
punto de recogida más cercano o el establecimiento
donde ha adquirido el producto.
Especificaciones
Visualización de la hora:
sistema de 24 horas
Rango de frecuencias:
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 605 kHz
Altavoz:
Aprox. 5,7 cm de diá.,8
Salida de potencia:
150 mW (al 10 % de distorsión armónica)
Requisitos de alimentación:
ca de 230 V, 50 Hz
Para la función de alimentación de respaldo:
cc de 9 V, una pila 6F22
Duración de la pila:
Aprox. 80 horas, utilizando una pila 006P (6F22)
Sony
Dimensiones:
Aprox. 143 × 54,5 × 117,5 mm (an/al/prf)
incluyendo partes y controles salientes
Masa:
Aprox. 396 g excluyendo la pila
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo
aviso.
Precautions
Operate the unit on the power sources specified in
“Specifications”.
The name plate indicating operating voltage, etc. is
located on the bottom of the unit.
To disconnect the power cord (mains lead), pull it
out by the plug, not by the cord.
The unit is not disconnected from the AC power
source (mains) as long as it is connected to the wall
outlet, even if the unit itself has been turned off.
Do not leave the unit in a location near a heat source
such as a radiator or airduct, or in all place subject
to direct sunlight, excessive dust, mechanical
vibration, or shock.
Allow adequate air circulation to prevent internal
heat build-up. Do not place the unit on a surface (a
rug, a blanket, etc.) or near materials (a curtain)
which might block the ventilation holes.
Should any solid object or liquid fall into the unit,
unplug the unit and have it checked by a qualified
personnel before operating it any further.
To clean the casing, use a soft cloth dampened with
a mild detergent solution.
If you have any questions or problems concerning
your unit, please consult your nearest Sony dealer.
Disposal of Old Electrical & Electronic
Equipment (Applicable in the European Union
and other European countries with separate
collection systems)
This symbol on the product or on its
packaging indicates that this product
shall not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for
the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring
this product is disposed of correctly,
you will help prevent potential negative consequences
for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling
of this product. The recycling of materials will help to
conserve natural resources. For more detailed
information about recycling of this product, please
contact your local Civic Office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.
Specifications
Time display:
24-hour system
Frequency range:
FM: 87.5 - 108 MHz
AM: 530 - 1 605 kHz
Speaker:
Approx. 5.7 cm (2
1
4
inches) dia., 8
Power output:
150 mW (at 10 % harmonic distortion)
Power requirements:
230 V AC, 50 Hz
For the power back-up function: 9 V DC,
one 6F22 battery
Battery life:
Approx. 80 hours, using Sony 006P (6F22)
battery
Dimensions:
Approx. 143 × 54.5 × 117.5 mm
(w/h/d) (5
3
4
× 2
1
4
× 4
3
4
inches) incl.
projecting parts and controls
Mass:
Approx. 396 g (14.0 oz.) not incl. battery
Design and specifications are subject to change
without notice.
Deutsch
VORSICHT
Um die Gefahr eines Brands oder
elektrischen Schlags zu reduzieren, darf
dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit
ausgesetzt werden.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden,
öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie
Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem
Fachpersonal.
Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen
Bücherregal, einem Einbauschrank u. ä. auf, wo eine
ausreichende Belüftung nicht gegeben ist.
Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren,
stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten
Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche
Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im
Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort
aus der Netzsteckdose heraus.
Merkmale
Grüne LED-Anzeige (0,7 Zoll)
Einzelalarm
Notstromversorgung über Batterie 6F22 (nicht
mitgeliefert), damit die Uhr bei einem Stromausfall
weiterläuft.
Einsetzen der
Batterie
Damit die Uhr auch bei einem Netzstromausfall
weiterläuft, sollte eine Batterie des Typs 6F22 (nicht
mitgeliefert) eingesetzt werden.
Bevor Sie an der Dream Machine die Uhrzeit
einstellen, legen Sie die Batterie polaritätsrichtig ein.
Einlegen der Batterie(siehe Abb. A-1)
Setzen Sie die Batterie ein und achten Sie dabei auf
die richtige Polarität. Setzen Sie sie so in das
Batteriefach ein, dass sie mit einem Klicken einrastet.
Herausnehmen der Batterie(siehe Abb. A-2)
Drehen Sie das Gerät mit der Unterseite nach oben
und drücken Sie die Batterie nach vorn aus dem
Batteriefach heraus.
Nach einem Stromausfall zeigt die Uhr
möglicherweise nicht mehr die korrekte Uhrzeit an
(pro Stunde Stromausfall kann es zu Abweichungen
von bis zu 10 Minuten kommen).
Wann muss die Batterieausgewechselt werden?
Zur Überprüfung des Batteriezustandes trennen Sie
das Netzkabel von der Wandsteckdose ab und
schließen es nach einigen Minuten wieder an. Wenn
die Uhrzeit dann nicht mehr stimmt, muss die Batterie
ausgewechselt werden.
Vorsicht
Wenn das Gerät längere Zeit vom Stromnetz
abgetrennt bleibt, nehmen Sie die Batterie heraus, um
einer Tiefentladung und der damit verbundenen
Auslaufgefahr vorzubeugen.
Einstellen der Uhr
1 Schließen Sie das Gerät an eineNetzsteckdose an.
Im Display blinkt „0:00“.
2 Stellen Sie die Stunden ein, indem Sie beigedrückt gehaltener CLOCK-Taste dieTIME SET H-Taste drücken. Sobald dierichtigen Stundenziffern angezeigt werden,lassen Sie CLOCK los.3 Stellen Sie die Minuten ein, indem Sie beigedrückt gehaltener CLOCK-Taste dieTIME SET M-Taste drücken. Sobald dierichtigen Minutenziffern angezeigt werden,lassen Sie CLOCK los.
Beim Loslassen von TIME SET M läuft die Uhr los.
Bei jedem Drücken von TIME SET H oder TIME
SET M ändert sich die angezeigte Ziffer um eins.
Bei Drücken von TIME SET M schalten die
Minutenziffern von „59“ auf „00“ weiter, ohne dass
sich dabei die Stundenziffer erhöht.
Wenn Sie die Uhrzeit auf die Sekunde genau
einstellen wollen, stellen Sie die Uhr so ein, dass sie
eine Minute hinter der Zeit liegt. Drücken Sie TIME
SET M gleichzeitig mit einem Zeitsignal.
Radioempfang
1
Stellen Sie den Funktionsschalter aufRADIO ON, um das Radio einzuschalten,und stellen Sie die Lautstärke mitVOLUME ein.2 Wählen Sie mit BAND denFrequenzbereich und stimmen Sie dann mitTUNING auf den gewünschten Sender ab.
Zum Ausschalten des Radios stellen Sie den
Funktionsschalter auf OFF.
Verbessern des
Empfangs
UKW (FM):
Breiten Sie die UKW-Drahtantenne in voller
Länge aus.
AM:
In diesem Frequenzbereich arbeitet die
eingebaute Ferritstabantenne. Drehen Sie das Gerät
horizontal, bis der Empfang optimal ist.
Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Metalltisch
oder einer anderen Metallunterlage, da sonst der
Empfang beeinträchtigt sein kann.
Einstellen des
Alarms
Vor dem Aktivieren des Radioalarms stimmen Sie auf
den gewünschten Sender ab und stellen Sie die
Lautstärke wunschgemäß ein.
1 Stellen Sie die Stunden der Alarmzeit ein,indem Sie bei gedrückt gehaltenerALARM-Taste die TIME SET H-Tastedrücken. Wenn die gewünschtenStundenziffern erreicht sind, lassen SieALARM los.2 Stellen Sie die Minuten der Alarmzeit ein,indem Sie bei gedrückt gehaltenerALARM-Taste die TIME SET M-Tastedrücken. Wenn die gewünschtenMinutenziffern erreicht sind, lassen SieALARM los.3 Stellen Sie den Funktionsschalter aufALARM MODE • RADIO oder ALARMMODE • BUZZER.
Zur eingestellten Alarmzeit ertönt der Alarm und
nach 119 Minuten schaltet er sich automatisch
wieder aus.
Les soudures sont effectuées sans plomb.
Aucun retardateur de flamme halogéné
n'est utilisé dans la composition des
circuits imprimés.
Español
ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendios o
electrocución, no exponga el aparato a la
lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la
caja. En caso de averías, solicite los
servicios de personal cualificado.
No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una
estantería o un armario empotrado.
Para reducir el riesgo de incendio o sacudida eléctrica,
no ponga objetos que contengan líquido, tal como
floreros, encima del aparato.
Conecte la unidad a una toma de corriente de ca
fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la
unidad, desconecte la clavija principal de la toma de
corriente de ca inmediatamente.
Características
Indicador LED verde de 0,7 pulgadas
Alarma única
Alimentación de respaldo para que el reloj continúe
funcionando durante una interrupción en el
suministro de energía mediante una pila 6F22 (no
suministrada).
Inserción de la pila
Para mantener la hora correcta, el Dream Machine
necesita una pila 6F22 (no suministrada), además de
la corriente de la red. La pila mantendrá el reloj en
funcionamiento en el caso de producirse un corte del
suministro eléctrico.
Antes de ajustar la hora del Dream Machine, inserte la
batería con la polaridad correcta.
Inserción de la pila(Consulte la figura A-1)
Coloque la batería asegurándose de que la polaridad
es correcta e insértela en el compartimento de las pilas
hasta que oiga un clic.
Extracción de la pila(Consulte la figura A-2)
Coloque la unidad boca abajo y presione la pila hacia
delante desde el compartimento de las pilas.
Después de un corte del suministro eléctrico, es
posible que la visualización de la hora no sea
siempre correcta (puede haberse adelantado o
atrasado unos 10 minutos por hora).
Cuándo reemplazar la pila
Para comprobar el estado de la pila, desconecte el
cable de alimentación de ca de la toma de la red y
vuelva a enchufarlo después de unos minutos. Si se
indica una hora incorrecta, sustituya la pila por otra
nueva.
Advertencia sobre la pila
Cuando vaya a dejar desenchufada la unidad durante
mucho tiempo, extraiga la pila para evitar su descarga
innecesaria y el daño que podría ocasionar el derrame
del electrólito de la misma.
Ajuste del reloj
1 Enchufe la unidad.
En el visualizador parpadeará “0:00”.
2 Para ajustar la hora, pulse TIME SET Hmientras mantiene pulsado CLOCK.Cuando en el visualizador aparezca la horacorrecta, suelte CLOCK.3 Para ajustar los minutos, pulse TIME SETM mientras mantiene pulsado CLOCK.Cuando en el visualizador aparezcan losminutos correctos, suelte CLOCK.
El reloj comenzará a funcionar cuando suelte
TIME SET M.
Cada vez que pulse TIME SET H o TIME SET M
los dígitos avanzarán una unidad.
Los dígitos de los minutos pasarán a “00” después
del “59”. El dígito de la hora no avanzará si pulse
TIME SET M.
Para ajustar la hora exactamente al segundo, fíjela
un minuto antes del tiempo que desea ajustar. Pulse
TIME SET M en el momento en que aparezca la
señal horaria que desee.
Radiorrecepción
1
Ponga el selector de función en RADIOON para conectar la alimentación de laradio y ajuste VOLUME.2 Seleccione la banda (BAND) y sintonice laemisora con TUNING.
Para desconectar la alimentación de la radio, ajuste
el selector de función en OFF.
Mejora de la
recepción
FM: Extienda completamente la antena monofilar de
FM para mejorar la recepción.
AM: Gire horizontalmente la unidad para una
recepción óptima. En la unidad está incorporada
una antena de barra de ferrita.
No utilice la unidad sobre una mesa de acero ni otra
superficie metálica, ya que esto podría conducir a
interferencias en la recepción.
Ajuste del
despertador
Para ajustar el despertador de la radio, primero
sintonice una emisora y ajuste el volumen.
1 Para ajustar la hora del despertador, pulseTIME SET H mientras mantiene pulsadoALARM. Cuando en el visualizadoraparezca la hora deseada, suelte ALARM.2 Para ajustar los minutos del despertador,pulse TIME SET M mientras mantienepulsado ALARM. Cuando en elvisualizador aparezcan los minutosdeseados, suelte ALARM.3 Ajuste el selector de función en ALARMMODE • RADIO o ALARM MODE •BUZZER.
El despertador sonará a la hora programada y se
desconectará automáticamente después de 119
minutos.
Para parar la alarma, ajuste el selector de función en
OFF.
Para que el despertador vuelva a sonar a la hora
programada del día siguiente, ponga otra vez el
selector de función en ALARM MODE • RADIO o
ALARM MODE • BUZZER.
Para cancelar cualquiera de las alarmas, ajuste el
selector de función en OFF.
• Para dormir algunos minutos más, pulse SNOOZE/
SLEEP OFF.
La alarma se apagará, pero se volverá a encender
transcurridos 9 minutos. Puede utilizar esta función
tantas veces como desee.
Para ajustar el volumen del despertador con la radio,
gire VOLUME. El volumen del pitido es fijo.
Para comprobar la hora programada, pulse ALARM.
Lead-free solder is used for soldering.
Halogenated flame retardants are not
used in printed wiring boards.
Für den Lötprozess wird bleifreies Lot
verwendet.
In Leiterplatten werden keine
halogenierten Flammschutzmittel
verwendet.
Se ha utilizado soldadura sin plomo.
Las placas del circuito impreso no
contienen retardantes de llama
halogenados.

ICF-C205

64
ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)
64,UA
ICF-C205_7CET [GB,FR,DE,ES,PL,CZ,HU,SK,RU] 2-671-900-63 (1)
64,UA

Máte otázku týkajúcu sa Sony ICF-C205?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Sony ICF-C205 od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Sony ICF-C205 vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Sony ICF-C205 príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Sony ICF-C205 vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Pre skvelý zvuk už nemusíte kupovať externé reproduktory. Vďaka integrovaným reproduktorom je tento displej pripravený p...
Všeobecné
Značka Sony
Model ICF-C205
Výrobok Rádiobudík
EAN 5013493096592
Jazyk Slovenský, Maďarský, Angličtina
Typ súboru PDF
Rádio
Typ tunera Analóg
Podporované pásma AM,FM
Typ rádia Hodiny
Pásmo FM 87.5 - 108 MHz
Pásmo AM 526.5/1606.5 kHz
Reproduktory
Ovládač jednotky 66 mm
Vstavané reproduktory Áno
Obrazovka
Typ displeja LCD
Uhlopriečka displeja 0.7 "
Podsvietenie Nie
Hodiny
Integrované hodiny Áno
Batérie
Typ batérie 9V
Počet podporovaných batérií 1
Ďalšie vlastnosti
Rozmery (š x h x v) 146 x 69.5 x 145 mm
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť 555 g
zobraziť viac

Najčastejšie otázky

Nižšie nájdete najčastejšie otázky týkajúce sa Sony ICF-C205.

Nie je vaša otázka uvedená v zozname? Tu položte otázku