Speed-Link SL-3413-BAT-WT príručka

(1)
 • SL-3413-BAT-BK SL-3413-BAT-WT
  ©2013 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are
  registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Nintendo, Wii, Wiimote and the Wii logo are registered trademarks
  of Nintendo Co., Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be
  made liable for any errors that may appear in this manual.
  Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Quick Install Guide
  VIELD INDUCTION BATTERY
  SL-3413-BAT-BK
  SL-3413-BAT-WT
  SUPPORT
  Having technical problems with this product?
  Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website:
  www.speedlink.com.
  VERS. 1.0
  Inserting the battery pack
  Charging the Wiimote
  ®
  SE /// Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas för att förse Wii
  ®
  -kontroller med ström
  och den får bara laddas upp med angivna induktionsladdare från SPEEDLINK.
  Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett
  resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för
  syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.
  Information om batterier
  Förvara batterier utom räckhåll för barn. Den som använder någon typ av
  batterier är skyldig att kassera dem enligt föreskrifterna. Du kan lämna in dina
  gamla, förbrukade batterier till speciella insamlingsställen eller var som helst
  där man säljer batterier. Symbolen med en överkorsad soptunna som sitter på
  batterierna betyder att de inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna.
  Gamla batterier kan innehålla ämnen som skadar miljön och vår hälsa om de
  kasseras eller förvaras på fel sätt.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår
  support. Du når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com.
  DK /// Bestemmelsesmæssig anvendelse
  Dette produkt er kun beregnet til strømforsyning af Wii
  ®
  -controllere og opladning
  i de nævnte SPEEDLINK-induktionsopladeenheder. Jöllenbeck GmbH er ikke
  ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig,
  uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke
  svarer til producentens anvisninger.
  Batterianvisninger
  Akkumulatorer skal opbevares således, at de ikke er i rækkevidde af børn.
  Som slutbruger er du forpligtet til at bortskaffe brugte akkumulatorer miljørigtigt.
  De brugte akkumulatorer kan bortskaffes gratis på samlingssteder eller du kan
  aevere dem i forretninger, som sælger akkumulatorer. Symbolet med den
  gennemstrejfede skraldespand på akkumulatorer betyder, at disse ikke må
  bortskaffes i husholdningsaffaldet. Gamle batterier kan indeholde skadelige
  stoffer som kan skade miljøet og sundheden, hvis de ikke bortskaffes eller
  opbevares korrekt.
  Overensstemmelseshenvisning
  Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj
  frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-aadninger), kan der opstå
  funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at
  forstørre afstanden til forstyrrende enheder.
  Teknisk support
  Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores
  support som du nder på vores webside www.speedlink.com.
  PL /// Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do zasilania kontrolerów Wii® i ładowania
  w wymienionych ładowarkach indukcyjnych SPEEDLINK.Jöllenbeck GmbH nie
  ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia u ludzi
  na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z
  określonym przez producenta użytkowania produktu.
  Informacje na temat akumulatorów
  Akumulatory przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jako użytkownik masz
  prawny obowiązek prawidłowego usuwania zużytych akumulatorów. Zużyte aku-
  mulatory można bezpłatnie oddać w specjalnych punktach zbiórki lub wszędzie
  tam, gdzie są one sprzedawane. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady
  na akumulatorach oznacza, że nie wolno ich wyrzucać razem z domowymi
  odpadami. Zużyte akumulatory mogą zawierać szkodliwe substancje, które przy
  niewłaściwej utylizacji mogą zaszkodzić środowisku lub Twojemu zdrowiu.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o
  wysokiej częstotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne)
  mogą być przyczyną zakłóceń w działaniu urządzenia
  (urządzeń). W takim wypadku należy zachować większą odległość
  od źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  W razie problemów technicznych z tym produktem proszę zwrócić się
  do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można skontaktować
  się przez naszą stronę internetową www.speedlink.com.
  HU /// Rendeltetésszerű használat
  A termék csak Wii
  ®
  vezérlők áramellátására és a felsorolt SPEEDLINK kijelzős
  töltőkben való töltésre való. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a
  termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Elemre vonatkozó tudnivalók
  Az akkukat gyermekektől elzárva tartsa. Ön végső felhasználóként törvényesen
  kötelezett arra, hogy az elhasznált akkukat előírásszerűen ártalmatlanítsa. Az
  elhasznált akkukat ingyenesen leadhatja a gyűjtőhelyeken, vagy bárhol, ahol
  akkukat árusítanak. Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti az akkukon, hogy
  nem szabad a háztartási hulladékkal kidobni őket. A kimerült elemek olyan káros
  anyagokat tartalmazhatnak, melyek szakszerűtlen ártalmatlanítás vagy tárolás
  esetén kárt tehetnek a környezetben és egészségében.
  Megfelelőségi tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők (rádióberendezések,
  mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések)
  hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az eset-
  ben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén forduljon Támogatásunkhoz,
  melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.
  CZ /// Používání výrobku v souladu s jeho určením
  Tento výrobek je určen pouze pro napájení proudem z Wii
  ®
  controllerů a pro
  nabíjení v uvedených indukčních nabíječkách SPEEDLINK. Firma Jöllenbeck
  GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé
  v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v
  důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění k bateriím
  Uchovávejte akumulátory mimo dosah dětí. Jako konečný spotřebitel jste ze
  zákona povinni, použité akumulátory řádně zlikvidovat. Vaše opotřebované
  akumulátory můžete bezplatně odevzdat na sběrných místech nebo všude tam,
  kde se prodávají baterie/akumulátory. Symbol přeškrtnuté popelnice na bateriích/
  akumulátorech znamená, že tyto se nesmí likvidovat jako domácí odpad. Staré
  baterie mohou obsahovat kontaminující látky, které při nesprávném odstraňování
  nebo skladování mohou ohrozit životní prostředí
  a Vaše zdraví.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních
  polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k
  omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste
  zvětšit distanci k rušivým přístrojům.
  Technický suport
  V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím
  náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových
  stránek www.speedlink.com.
  EL /// Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για την τροφοδοσία ρεύματος ελεγκτών
  Wii
  ®
  και για τη φόρτιση στις αναφερόμενες επαγωγικές συσκευές φόρτισης
  SPEEDLINK. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές
  στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον
  αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Υποδείξεις για τις μπαταρίες
  Φυλάτε τους συσσωρευτές εκτός εμβέλειας παιδιών. Ως τελικός
  καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να απορρίπτετε με σωστό τρόπο
  τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές. Μπορείτε να παραδίδετε τους
  χρησιμοποιημένους συσσωρευτές δωρεάν στα σημεία συλλογής ή παντού όπου
  πωλούνται συσσωρευτές. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
  στους συσσωρευτές σημαίνει ότι αυτά τα είδη δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται
  στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλιές μπαταρίες μπορεί να περιέχουν επιβλαβείς
  ουσίες, οι οποίες σε εσφαλμένη απόρριψη ή αποθήκευση μπορεί να βλάψουν το
  περιβάλλον και την υγεία σας.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής
  συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
  συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της
  συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε
  την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα
  υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση
  μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.
  FI /// Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan Wii
  ®
  -ohjainten virtalähteeksi ja mainituissa
  SPEEDLINK-induktiolatauslaitteissa ladattavaksi. Jöllenbeck GmbH ei ota
  minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden
  loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta,
  virheellisestä tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Paristoa koskevia ohjeita
  Säilytä akut poissa lasten ulottuvilta. Loppukäyttäjänä sinulla on lakisääteinen
  velvollisuus hävittää käytetyt akut asianmukaisesti. Käytetyt akut voidaan
  palauttaa maksutta keräyspisteisiin tai kaikkialle sinne, missä akkuja myydään.
  Akuissa oleva ylivedetty jäteastian kuva tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää
  talousjätteiden seassa. Käytetyt paristot voivat sisältää haitallisia aineita, jotka
  voivat vaarantaa ympäristön ja terveyden, jos niitä ei hävitetä tai varastoida
  asianmukaisesti.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden)
  toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista
  laitteista.
  Tekninen tuki
  Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny
  tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme
  www.speedlink.com kautta.
  NO /// Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun egnet for strømforsyning av Wii
  ®
  -controllere og lading i
  de oppførte SPEEDLINK-induksjonsladeapparatene. Jöllenbeck GmbH ta intet
  ansvar for produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig
  eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.
  Batterianvisninger
  Oppbevar batterier utilgjengelig for barn. Som sluttforbruker er du juridisk
  ansvarlig for at bruke batterier avhendes korrekt. Dine brukte batterier kan
  leveres inn gratis på gjenbruksstasjoner eller på steder hvor det selges batterier.
  Symbolet med overkrysset avfallsbøtte på batteriet betyr at det ikke skal kastes
  i husholdningsavfallet. Gamle batterier kan inneholde skadelige stoffer, som ved
  feilaktig avfallshåndtering eller lagring kan føre til miljøskader eller helseskader.
  Samsvarserklæring
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg,
  mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på
  apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med
  vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.
  SE
  Öppna batterifacket på din Wiimote
  ®
  och ta ut de
  batterier som ev. redan ligger i facket. Lägg in ett
  batteriset och se till så att det snäpper fast.
  Lägg sedan din Wiimote
  ®
  på induktionsplattan
  så att det infraröda gränssnittet pekar mot
  USB-anslutningen (se bilden). Alternativt kan
  batteriseten även laddas upp separat så som
  framgår av bilden.
  Observera: Det här batterisetet är bara kompatibelt
  med vissa induktionsladdare från SPEEDLINK
  (SL-3413-BK, SL-3413-WT). Mer information nns i
  laddarens bruksanvisning.
  DK
  Åbn batterirummet på din Wiimote
  ®
  , og tag de
  indsatte batterier ud. Sæt et af batterisættene
  ind i apparatet, og lad det klikke på plads.
  Sæt nu Wiimote
  ®
  på induktionsaden, så det
  infrarøde interface vender i retning af USB-
  tilslutningen (se billedet). Som alternativ kan du
  oplade batterisættene separat som vist på billedet.
  Bemærk: Dette akku-sæt er kun forenelig med
  bestemte SPEEDLINK-induktionsopladeenheder
  (SL-3413-BK, SL-3413-WT). Yderligere henvisninger
  kan efterlæses i enhedens manual.
  PL
  Otwórz wnękę baterii na spodzie Wiimote
  ®
  i wyjmij
  znajdujące się tam ew. baterie. Włóż jeden z
  akumulatorów do wnęki i załóż pokrywę wnęki
  tak, by zamknięcie zatrzasku było słyszalne.
  Umieść Wiimote
  ®
  na powierzchni indukcyjnej tak,
  by złącze podczerwieni było skierowane w stronę
  złącza USB (patrz rysunek). Alternatywnie można
  też ładować zestaw akumulatorów oddzielnie, jak
  pokazano na rysunku.
  Wskazówka - ten zestaw akumulatorów jest
  kompatybilny tylko z niektórymi ładowarkami
  indukcyjnymi SPEEDLINK (SL-3413-BK, SL-3413-
  WT). Więcej wskazówek w instrukcji
  obsługi ładowarki.
  HU
  Nyissa ki a Wiimote
  ®
  alján lévő elemtartót és vegye
  ki a behelyezett elemeket. Helyezzen be egy
  akkukészletet a készülékbe és pattintsa be.
  Úgy helyezze be a Wiimote
  ®
  -ot a töltőre, hogy a
  vezérlő infravörös interfésze az USB csatlakozásra
  nézzen (lásd az ábrát). Alternatív módon az
  akkukészleteket az ábra szerint külön is tölthetjük.
  Tudnivaló: Ez az elemkészlet csak bizonyos
  SPEEDLINK kijelzős töltőkkel kompatibilis
  (SL-3413-BK, SL-3413-WT). Bővebb tudnivalókat
  a töltő leírásában talál.
  CZ
  Otevřete přihrádku na baterie ovladače Wiimote
  ®
  a vyjměte případně vložené baterie. Do přístroje
  vložte jednu ze sad akumulátorů a zaklapněte ji.
  Ovladač Wiimote
  ®
  nyní položte na indukční plochu
  tak, aby infračervené rozhraní směřovalo k portu
  USB (viz obrázek). Alternativně můžete sadu
  akumulátorů nabíjet také samostatně (viz obrázek).
  Upozornění: Tato sada baterií je kompatibilní pouze
  s určitými indukčními nabíječkami SPEEDLINK
  (SL-3413-BK, SL-3413-WT). Další pokyny
  naleznete v návodu nabíječky.
  EL
  Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο Wiimote
  ®
  σας
  και απομακρύνετε ενδεχόμενα τοποθετημένες
  μπαταρίες. Τοποθετήστε ένα από τα σετ
  συσσωρευτών στη συσκευή και αφήστε το
  να κουμπώσει.
  Τοποθετήστε τώρα το Wiimote
  ®
  με τέτοιο τρόπο
  επάνω στην επαγωγική επιφάνεια, ώστε η
  διασύνδεση υπερύθρων να δείχνει προς τη
  σύνδεση USB (Δείτε την απεικόνιση). Εναλλακτικά
  μπορείτε να φορτίσετε και ξεχωριστά το σετ
  συσσωρευτή σύμφωνα με την απεικόνιση.
  Υπόδειξη: Αυτό το σετ συσσωρευτή είναι συμβατό
  μόνο με συγκεκριμένες επαγωγικές συσκευές
  φόρτισης SPEEDLINK (SL-3413-BK, SL-3413-WT).
  Περαιτέρω υποδείξεις μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες
  της συσκευής φόρτισης.
  FI
  Avaa akkukotelo Wiimote
  ®
  -ohjaimesta ja irrota
  tarvittaessa sinne asetetut akut. Aseta akku
  laitteeseen ja anna loksahtaa paikoilleen.
  Aseta nyt Wiimote
  ®
  -ohjain induktiopinnalle siten,
  että infrapunarajapinta osoittaa USB-liitännän
  suuntaan (katso kuva). Voit myös ladata akut
  erikseen kuvan mukaisesti.
  Ohje: Tämä akkupaketti on yhteensopiva vain
  tiettyjen SPEEDLINK-induktiolatauslaitteiden kanssa
  (SL-3413-BK, SL-3413-WT). Lisäohjeita löytyy
  latauslaitteen ohjeesta.
  NO
  Åpne batterihuset på Wiimote
  ®
  og ta ut eventuelt
  ilagte batterier. Legg ett av batterisettene inn
  i apparatet og sørg for at det ligger skikkelig
  på plass.
  Legg nå Wiimote
  ®
  på induksjonsaten slik at det
  infrarøde skjæringspunktet peker mot USB-porten
  (se illustrasjon). Alternativt kan du også lade opp
  batterisettet separat som vist på guren.
  Anvisning: Dette batterisettet er kun kompatibelt
  med bestemte SPEEDLINK-induksjonsladeapparater
  (SL-3413-BK, SL-3413-WT). Videre henvisninger
  nner du i ladeapparatets bruksanvisning.

Máte otázku týkajúcu sa Speed-Link SL-3413-BAT-WT?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Speed-Link SL-3413-BAT-WT od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Speed-Link SL-3413-BAT-WT vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Speed-Link SL-3413-BAT-WT príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Speed-Link SL-3413-BAT-WT vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Speed-Link
Model SL-3413-BAT-WT
Výrobok Batéria
EAN 4027301341324
Jazyk Hongaars, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks
Typ súboru PDF
Vlastnosti
Kapacita batérie 600 mAh
Typ batérie -
Napätie batérie - V
Doba nabíjania batérie 5 h
Životnosť batérie (max.) 17 h
Farba Biela
Kompatibilné produkty Nintendo Wiimote
Farba Biela
Kompatibilita Nintendo Wiimote
Model Batérie
Údaje o balení
Počet batérií v cene 1 kusov
Hmotnosť a rozmery
Hmotnosť - g
Hmotnosť - g
Sila
Kapacita batérie 600 mAh
Typ batérie -
Napätie batérie - V
Počet batérií v cene 1 kusov
Životnosť batérie (max.) 17 h

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.