Speed-Link SL-7426-GBK príručka

(1)
 • QUICK INSTALL GUIDE
  VERS. 1.0
  ©2011 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK
  ®
  , the SPEEDLINK word mark and
  the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. Memory Stick is
  a registered trademark of Sony Corporation. All other trademarks are the property of their
  respective owners. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear
  in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  NOBILÉ
  COMPACT CARD READER
  SL-7426-GBK
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο για την
  ανάγνωση και εγγραφή αντίστοιχων καρτών
  μνήμης στον Η/Υ και για τη χρήση σε κλειστούς
  χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει
  καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή
  αντικείμενα λόγω απρόσεκτης, ακατάλληλης,
  εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος
  για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον
  κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών
  πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες
  εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις
  συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
  επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των
  συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να
  αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που
  δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε
  ετοιμάσει ένα έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά
  μπορείτε να στείλετε ένα E-mail στο τμήμα
  υποστήριξης: support@speedlink.com
  GR
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je určen pouze pro čtení a
  přepisování vhodné paměťové desky v
  počítači a pro použití v uzavřených prostorách.
  Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za
  poškození výrobku nebo zranění osob a zvířat,
  vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného,
  nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
  použití výrobku k jiným účelům, než byly
  uvedeny výrobcem.
  Informace o konformitě
  Za působení silných statických, elektrických,
  nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení,
  mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít
  k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V
  takovém případě se pokuste zvětšit distanci k
  rušivým přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách
  www.speedlink.com jsme pro Vás připravili
  suportový formulář. Jako alternativu můžete
  supportu napsat přímo email na adresu:
  support@speedlink.com
  CZ
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak megfelelő memóriakártyák
  számítóépen történő olvasására és írására
  való, zárt helyiségben használva. A Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért,
  ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
  nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Megfelelőségi tudnivalók
  A termék csak megfelelő memóriakártyák
  számítóépen történő olvasására és írására
  való, zárt helyiségben használva. A Jöllenbeck
  GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért,
  ha az fi gyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy
  nem a gyártó által megadott célnak megfelelő
  használatból eredt.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található
  támogatási formanyomtatványunk. Másik
  lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet:
  support@speedlink.com
  HU
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Ten produkt jest przeznaczony tylko do
  odczytu i zapisu odpowiednich kart pamięci
  za pomocą komputera PC. Produkt jest
  przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
  zamkniętych. Jöllenbeck GmbH nie ponosi
  żadnej odpowiedzialności za obrażenia u
  ludzi, zwierząt lub szkody materialne na skutek
  nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego
  lub niezgodnego z określonym przez producenta
  użytkowania produktu.
  Informacja o zgodności
  Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub
  elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
  (urządzenia radiowe, telefony przenośne,
  telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania
  elektryczne) mogą być przyczyną zakłóceń
  w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim
  wypadku należy zachować większą odległość od
  źródeł zakłóceń.
  Pomoc techniczna
  Na naszej stronie internetowej pod adresem:
  www.speedlink.com znajduje się odpowiedni
  formularz zgłoszeniowy. Alternatywnie można
  również wysłać do nas wiadomość pocztą
  elektroniczną na adres: support@speedlink.com
  PL
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment for lesing og
  skriving av passende minnekort på en PC, og
  for bruk innendørs. Jöllenbeck GmbH ta intet
  ansvar for produktet eller for personskader,
  skader på dyr eller materielle skader, som
  skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller
  bruk av produktet utover det som er angitt fra
  produsenten.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller
  høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner,
  mikrobølge-utladninger) kan det forekomme
  funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i
  så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  På vår webside www.speedlink.com fi nner du
  et supportskjema. Alternativt kan du sende en
  e-mail direkte: support@speedlink.com
  NO
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu ainoastaan sopivien
  muistikorttien lukemiseen ja kirjoittamiseen
  tietokoneessa ja käyttööön suljetuissa tiloissa.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta
  henkilöiden tai eläinten loukkaantumisista
  tai esinevahingoista, jotka johtuvat tuotteen
  huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
  tai valmistajan ohjeiden vastaisesta,
  käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva
  huomautus
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai
  korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot,
  matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite
  on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön
  aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Yrityksemme internetsivulla
  www.speedlink.com on tukilomake. Tekniselle
  tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös
  sähköpostia: support@speedlink.com
  FI
  2
  SE
  1. Fäll ut USB-kabeln ur hållaren och sätt kontakten i en ledig USB-port på din
  dator (min. 500mA). Apparaten upptäcks automatiskt och kan användas efter bara
  några sekunder.
  2. Stick in ett minneskort i kortplatsen med motsvarande märkning – observera
  att det bara går att använda ett kort åt gången. Indikatorlampan tänds och
  operativsystemet upptäcker kortet som en enhet. Sedan kan du överföra data.
  Under dataöverföringen blinkar indikatorlampan. Ta inte ut kortet då och koppla
  inte bort apparaten från din PC, annars kan data gå förlorade.
  Observera: Dra i kontakten och inte i själva kortläsaren när du ska ta bort den,
  annars kan kabeln skadas.
  HU
  1. Hajtsa ki az USB kábelt a tartóból és csatlakoztassa a csatlakozót számítógépe
  szabad USB portjára (legalább 500 mA). A készüléket automatikusan felismeri a
  gép és pár másodperc múlva használható is.
  2. Dugja be a memóriakártyát a megfelelő jelölésű felvevőbe – vegye fi gyelembe,
  hogy egyszerre csak egy kártyát használhat. A LED világítani kezd, az operációs
  rendszer felismeri a kártyát meghajtóként és így lehetővé teszi az adatátvitelt.
  Az adatátvitel közben villog a LED, kérjük, ezalatt az idő alatt ne vege ki a kártyát
  és ne válassza le a készüléket a számítógépről, mert különben elveszítheti az
  adatokat.
  Tudnivaló: Ha ki szeretné venni a kártyaolvasót, húzza ki a csatlakozónál fogva,
  ne pedig magát a készüléket húzza, hogy elkerülje a kábelen lévő sérüléseket.
  DK
  1. Klap USB-kablet ud af holderen og forbind stikket med et ledigt USB-interface
  på din computer (min. 500mA). Enheden genkendes automatisk og er klar til brug
  efter få sekunder.
  2. Sæt hukommelseskortet i det tilsvarende mærkede slot - bemærk venligst, at
  du kun kan bruge et kort ad gangen. LED'en starter at blinke, operativsystemet
  registrerer kortet som drev og muliggør på den måde en dataoverføring. Under
  dataoverførslen blinker LED'en. Fjern kortet i dette tidsrum venligst ikke og adskil
  enheden ikke fra PC'en, det kan ellers føre til tab af data.
  Bemærk: For at fjerne din Card Reader og for at undgå skader på kablet, trækker
  du den venligst ud på stikket og ikke på selve enheden.
  CZ
  1. Vysuňte USB kabel z přidržení a zapojte zástrčku do volného USB rozhraní
  na Vašem počítači (minimálně 500 mA). Zařízení je automaticky detekováno a
  je funkční během několika vteřin.
  2. Zastrčte paměťovou desku do příslušně označeného zásuvného místa – mějte
  při tom na paměti, že v té době lze použít pouze jednu desku. LED se rozsvítí,
  operační systém detekuje desku jako pohon a umožní tak přenos dat. Během
  přenosu dat bliká LED, prosím, nevybírejte během tohoto procesu desku ze
  zásuvného místa a neodpojujte přístroj z počítače, protože jinak může dojít ke
  ztrátě dat.
  Upozornění: K vytáhnutí Card Reader jej táhněte za zástrčku a ne za samotný
  přístroj. Tak se zabrání poškození kabelu.
  PL
  1. Odchyl kabel USB z uchwytu i podłącz go do wolnego złącza USB komputera
  (co najmniej 500mA). Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i po kilku
  sekundach będzie gotowe do pracy.
  2. Umieść kartę pamięci w odpowiednio oznakowanym gnieździe - pamiętaj, że
  jednorazowo można korzystać tylko z jednej karty. Dioda LED zaczyna migać,
  system operacyjny rozpozna kartę jako napęd wymienny i umożliwi w ten sposób
  przesył danych. Podczas transmisji danych miga dioda LED. W tym czasie nie
  wyjmuj karty ani nie odłączaj czytnika od komputera, gdyż mogłoby to spowodować
  utratę danych.
  Wskazówka - aby odłączyć czytnik kart od komputera, pociągnij za wtyk, a nie
  za samo urządzenie, by uniknąć uszkodzenia kabla.
  GR
  1. Βγάλτε το καλώδιο USB από τη συγκράτηση και συνδέστε το βύσμα με μια
  ελεύθερη υποδοχή διασύνδεσης USB στον υπολογιστή σας (τουλάχιστο 500mA).
  Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα είναι έτοιμη
  για χρήση.
  2. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην αντίστοιχη χαρακτηρισμένη υποδοχή - προσέξτε
  ότι μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μια κάρτα κάθε φορά. Το LED αρχίζει να
  ανάβει, το λειτουργικό σύστημα αναγνωρίζει την κάρτα ως οδηγό και επιτρέπει
  έτσι τη μεταβίβαση δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης δεδομένων
  αναβοσβήνει το LED. Μην απομακρύνετε τότε την κάρτα και μην αποσυνδέετε τη
  συσκευή από τον Η/Υ, διότι αλλιώς μπορεί να συμβεί απώλεια δεδομένων.
  Υπόδειξη: Για να απομακρύνετε τον αναγνώστη καρτών, τραβήξτε από το βύσμα
  και όχι από την ίδια τη συσκευή, ώστε να αποφύγετε ζημιά στο καλώδιο.
  FI
  1. Käännä USB-johto ulos pidikkeestä ja liitä pistoke tietokoneesi vapaaseen
  USB-liitäntään (vähintään 500mA). Laite tunnistetaan automaattisesti ja se on
  käyttövalmis muutamassa sekunnissa.
  2. Työnnä muistikortti vastaavasti merkittyyn korttipaikkaan – huomaa, että tällä
  hetkellä voidaan käyttää vain yhtä korttia. Merkkivalo syttyy, käyttöjärjestelmä
  tunnistaa kortin tietoasemaksi ja mahdollistaa näin tiedonsiirron.Tiedonsiirron
  aikana merkkivalo vilkkuu, älä poista korttia tämän aikana äläkä irrota laitetta
  tietokoneesta, koska muutoin voi esiintyä tietohukkaa.
  Ohje: Irrota Card Reader pistokkeesta vetämällä, älä vedä itse laitteesta,
  jotta johtovauriot vältettäisiin.
  NO
  1. Vipp ut USB-kabelen fra holderen og koble kontakten til en ledig USB-port på
  datamaskinen (minimum 500mA). Apparatet blir automatisk registrert og er klar
  til bruk etter noen få sekunder.
  2. Sett et minnekort inn i det aktuelle merkede sporet – og pass på at du bare kan
  bruke 1 kort av gangen. LED-ene begynner å blinke, operativsystemet registrerer
  kortet som en diskstasjon og gjør det mulig med dataoverføring. Under
  dataoverføringen blinker LED-en, ikke ta ut kortet nåd det blinker, og ikke skill
  apparatet fra PC-en. Det kan føre til at data går tapt.
  Anvisning: For å ta ut kortleseren, vennligst trekk i kontakten og ikke i apparatet
  selv, for å unngå skader på kabelen.

Máte otázku týkajúcu sa Speed-Link SL-7426-GBK?

Počet otázok: 0

Tu sa jednoducho opýtajte na otázku, ktorú máte ohľadom Speed-Link SL-7426-GBK od ostatných vlastníkov produktov. Poskytnite jasný a komplexný popis problému a vašej otázky. Čím bude lepšie opísaný váš problém a otázka, tým ľahšie bude pre ostatných Speed-Link SL-7426-GBK vlastníkov, poskytnúť vám správnu odpoveď.

Tu si zobrazte bezplatne Speed-Link SL-7426-GBK príručku. Už ste si prečítaly príručku, ale nezodpovedala vám vašu otázku? Položte svoju otázku na tejto stránke ostatným Speed-Link SL-7426-GBK vlastníkom. Tu položte otázku

Produktové špecifikácie

Všeobecné
Značka Speed-Link
Model SL-7426-GBK
Výrobok Čítačka pamäťových kariet
EAN 4027301074260
Jazyk Hongaars, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Turks, Grieks
Typ súboru PDF
Výkon
Kompatibilné pamäťové karty SD,SDHC
Interný Nie
Rýchlosť prenosu dát 480 Mbit/s
Plug and Play Áno
Farba Čierna
Možnosti pripojenia
Rozhranie USB 2.0
Počet portov USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0
Technické detaily
Napájaný z USB Áno

príručky.sk

Hľadáte príručku? príručky.sk zaistí, že nájdete príručku, ktorú hľadáte, ihneď. Naša databáza obsahuje viac ako 1 milión PDF príručiek od viac ako 10 000 značiek. Každý deň pridávame najnovšie príručky, aby ste vždy našli produkt, ktorý hľadáte. Je to veľmi jednoduché: stačí do vyhľadávacieho panela napísať názov značky a typ produktu a okamžite si môžete bezplatne a online prezrieť príručku podľa svojho výberu.

príručky.sk

© Autorské práva 2021 príručky.sk. Všetky práva vyhradené.